sesja wiosenna

Subskrypcja


Kontakt
Olimpus
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa
tel. (22) 517-16-50, fax. (22) 517-16-51
e-mail: olimpus@olimpus.edu.pl


1. Organizatorem sesji wiosennej olimpiady Olimpusek z języka polskiego, olimpiady Olimpusek z matematyki i olimpiady Olimpusek z języka angielskiego jest firma Olimpus.

2. Olimpiady mają zakres ogólnopolski i są przeznaczone dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej od klasy I do III szkoły podstawowej.

3. Zgłoszenia szkoły można dokonać do 19-02-2019 r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

 • Wypełnić ZGŁOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl/olimpusek
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać faksem pod numer 22 517-16-51;
 • Zadzwonić pod numer 22 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Olimpus; ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa z dopiskiem „Olimpusek Sesja wiosenna”

4. Olimpiady odbywają się równolegle we wszystkich szkołach w dniach: 20-03-2019 r. (OLIMPUSEK z języka polskiego), 21-03-2019 r. (OLIMPUSEK z matematyki)  i 22-03-2019 r. (OLIMPUSEK z języka angielskiego).

5. Do zgłoszonej szkoły do dnia 18-03-2019 r. zostaną przesłane sprawdziany konkursowe oraz materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia olimpiad. Sprawdziany znajdować się będą w zalakowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Organizator Olimpiady w chwili rozpoczęcia zawodów w obecności zawodników.

6. Olimpiada polega na pisemnym rozwiązaniu sprawdzianu składającego się z 21 pytań, na co przeznaczone jest 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź.

7. Treść sprawdzianów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględnia elementy edukacji polonistycznej (OLIMPUSEK z języka polskiego), matematycznej (OLIMPUSEK z matematyki) oraz podstawowe zwroty i słownictwo (OLIMPUSEK z języka angielskiego).

8. Odpowiedzi uczeń zakreśla bezpośrednio na teście. Po zawodach każdy uczeń wkłada wypełniony test do koperty zbiorczej, którą szkolny organizator konkursu zakleja zaraz po zakończeniu olimpiady.

9. Kopertę z rozwiązanymi przez uczniów sprawdzianami konkursowymi oraz protokół z przeprowadzenia olimpiady należy odesłać do dnia 25-03-2019 r.

10. Szkolny Organizator Olimpiady jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. W klasie I istnieje możliwość odczytywania przez nauczyciela poleceń zawartych w teście. Odczytywanie to jednak nie może mieć charakteru wskazywania uczniowi poprawnej odpowiedzi.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników olimpiady.

12. Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe na rzecz Rady Rodziców w wysokości 9,00 zł (firma Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Olimpiady wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:

 • 8,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 8 do 29 uczestników,
 • 8,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 30 do 49 uczestników,
 • 7,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady powyżej 50 uczestników.

Olimpiady OLIMPUSEK z języka polskiego, OLIMPUSEK z matematyki i OLIMPUSEK z języka angielskiego rozliczane są oddzielnie.

Wpłaty należy dokonać do 25-03-2019 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

OLIMPUS

ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa

47 1140 2017 0000 4102 1008 0093

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł, 1,50 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację olimpiad i nagrody wewnętrzne. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w olimpiadzie OLIMPUSEK z języka polskiego, OLIMPUSEK z matematyki oraz OLIMPUSEK z języka angielskiego, ponosi opłatę za każdą z nich.

13. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator olimpiad informuje, że faktyczna liczba startujących w konkursie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza niż 5 osób. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 12 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 8, 30, 50).

14. Zarazem organizator olimpiad informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w olimpiadzie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 29, 49 uczestników); organizator olimpiady zastosuje wyższy upust.

15. Nagrody dla zwycięzców i uczestników olimpiad Olimpusek zostaną rozdane wśród uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki w każdej serii olimpiady (tj. klasa I, II i III) na następujących zasadach (niezależnie od liczby osób na danym miejscu):

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa;
 • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
 • Miejsca od 6 do 15: Dyplomy laureatów;
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!!

16. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w olimpiadach łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, a dla nauczycieli - dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiej, ponadprogramowej olimpiady.

17. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 15-05-2019 r. Reklamacje można składać do 30-09-2019 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.