sesja wiosenna

Subskrypcja


Kontakt
Olimpus
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa
tel. (22) 517-16-50, fax. (22) 517-16-51
e-mail: olimpus@olimpus.edu.pl


Olimpusek (sprawdzian zintegrowany)

Sprawdzian zintegrowany składa się z 21 pytań poruszających zagadnienia związane z edukacją polonistyczną, przyrodniczej i matematyczną. Twórcy sprawdzianów zadbali o to, aby formuła ich była dla dzieci ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego. Oferowane przez nas sprawdziany sprawdzą wiedzę uczniów a także rozwiną ich umiejętności grafomotoryczne.

Poniżej znajduje się zakres programowy jaki obejmują sprawdziany Olimpuska:

 

Klasa I
Język polski
1. czytanie tekstu ze zrozumieniem /tekst krótki, możliwość odczytania tekstu przez nauczyciela/,
2. alfabet,
3. rozpoznawanie w wyrazach sylab, liter, głosek,
4. samogłoska, spółgłoska,
5. tworzenie wyrazów z sylab,
6. rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej,
7. szukanie wyrazów z „ó”, „rz” – podstawowe wyrazy,
8. bajki – postacie, charakterystyczne rekwizyty,

Przyroda
1. zasady bezpiecznego poruszania się po drodze,
2. podstawowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,
3. strona prawa i lewa,
4. Polska – hymn, godło, flaga,
5. szukanie różnic lub podobieństw,
6. pory roku i ich charakterystyka,
7. dni tygodnia – kolejność, pisownia,
8. warzywa, owoce,
9. zwierzęta domowe i dzikie i ich podstawowa charakterystyka,
10. drzewa liściaste i iglaste i ich podstawowa charakterystyka,

Matematyka
1. orientacja przestrzenna,
2. proste figury geometryczne,
3. liczby od 0 do 50,
4. dodawanie i odejmowanie w zakresie 1 do 20,
5. porównywanie liczb w zakresie 1 - 50,
6. proste zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie,
7. pełne godziny na zegarze,
8. umiejętności praktyczne,


Klasa II

Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:

Język polski
1. czytanie tekstu ze zrozumieniem,
2. kolejność alfabetyczna,
3. litera, głoska (samogłoska, spółgłoska); sylaba,
4. rzeczownik i czasowniki oraz ich liczba,
5. rodzina wyrazów,
6. ortografia: wyrazy z "rz" i "ó" wymiennym i niewymiennym, "h" i "ch, "ż", "u",
7. rodzaje zdań,
8. przysłowia,

Przyroda
1. Polska,
2. kierunki świata,
3. pory dnia,
4. miesiące,
5. gospodarstwo ogrodnicze,

6. regularne (cykliczne) wędrówki zwierząt,
7. podstawowe zagadnienia astronomiczne,

8. podstawowe zagadnienia ekologiczne – segregacja odpadów,
9. kolory podstawowe i wtórne,

Matematyka
1. znajomość liczb w zakresie od 0 do 100,
2. dodawanie i odejmowanie w zakresie od 0 do 50,
3. mnożenie i dzielenie w zakresie od 0 do 30,
4. rozpoznawanie działań - suma, różnica, iloczyn, iloraz,
5. porównywanie liczb: >, =, <,
6. wyróżnianie jedności i dziesiątek,
7. część wspólna zbiorów,
8. mierzenie czasu, jednostki miary i wagi,
9. zadania tekstowe i na logiczne myślenie,Klasa III

Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:


Język polski
1. rzeczownik, czasownik (bezokolicznik); przymiotnik i przysłówek,
2. rodzaj żeński, męski i nijaki,
3. czas teraźniejszy, przeszły, przyszły,
4. stopniowanie przymiotników,
5. rodzina wyrazów,
6. ortografia: ó, u, ż, rz, h, ch oraz pisownia "nie" z czasownikiem i przymiotnikiem,
7. pisownia wyrazów wielką literą,
8. podstawowe związki frazeologiczne,
9. lektury - podstawowe informacje nt. powszechnie znanych lektur (bohaterowie, ich atrybuty);

Przyroda
1. zagadnienia ekologiczne,
2. zagadnienia związane ze zdrowiem - higiena osobista, odpowiednie odżywianie,
3. kalendarz,
4. zapisywanie dat,
5. warstwowa budowa lasu,
6. krążenie wody w przyrodzie,
7. bezpieczeństwo w domu i na ulicy,

8. kontynenty


Matematyka
1. liczby w zakresie od 0 do 1000,
2. jedności, dziesiątki, setki i tysiące,
3. działania na liczbach w zakresie od 0 do 100,
4. kolejność wykonywania działań,
5. liczby parzyste i nieparzyste,
6. geometria: pojęcie równoległości i prostopadłości,
7. zegar,
8. jednostki miary i wagi,
9. obliczanie daty,
10. cyfry rzymskie,
11. zadania tekstowe i na logiczne myślenie,

 

Olimpusek z języka angielskiego

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli najmłodszym uczniom wykazać się znajomością podstawowego słownictwa, rozumienia prostych konstrukcji językowych, krótkich zdań i typowych wyrażeń. Twórcy olimpiady zadbali o to, aby formuła ich była dla dzieci ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego.

 

Klasa I

1. Zwroty grzecznościowe.
2. Przedstawianie się.
3. Liczby do 20.
4. Kolory.
5. Członkowie rodziny.
6. Pomieszczenie w domu i mieszkaniu.
7. Zabawki.
8. Pożywienie.
9. Ubrania.
10. Części ciała.
11. Zwierzątka domowe, gospodarskie i egzotyczne.
12. Przybory szkolne.
13. Odpowiedzi na pytania: What’s this?; How many?
14. Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie.
15. Polecenia nauczyciela.
16. Zaimki osobowe he i she.
17. Określanie położenia.
18. Opis samopoczucia.
19. Czasowniki have got, be, like, w formie twierdzącej i przeczącej.


Uwaga!
W klasie I dopuszcza się czytanie uczniom poleceń oraz wariantów odpowiedzi.

 

Klasa II

Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:

1. Liczby do 100.
2. Opis postaci, zwierząt i przedmiotów - przymiotniki.
3. Dni tygodnia i nazwy miesięcy.
4. Wyposażenie domu.
5. Codzienne czynności.
6. Określenie położenia przedmiotów, podstawowe przyimki miejsca.
7. Czasowniki: be; have/have got; can; like, love.
8. Umiejętności.
9. Cechy charakterystyczne zwierząt.
10. Zdania w formie przeczącej i pytającej.
11. Zaimki wskazujące this and these.
12. Pogoda.
13. Zajęcia w wolnym czasie.
14. Moje ulubione: sport, przedmiot, jedzenie.
15. Pytania: Does she like ...? What do you like ...?
16. Opisy samopoczucia.
17. Ważne miejsca w mieście.
18. Określanie czasu - pełne godziny, pory dnia.
19. Otaczający nas świat (góry, jeziora, rzeki).
 
 

Klasa III

Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:

1. Liczby do 1000.
2. Jedzenie, nazwy posiłków.
3. Sport i wypoczynek.
4. Czynności wykonywane w trakcie mówienia.
5. Ważne miejsca w mieście.
6. Poruszanie się po mieście.
7. Czas zegarowy.
8. Moje hobby.
9. Moje urodziny.
10. Nazwy zawodów.
11. Pytania i odpowiedzi o czynności codzienne.
12. Opis wyglądu zwierząt i ich umiejętności.
13. Zaimki osobowe w liczbie pojedynczej i mnogiej.
14. Halloween, Bonfire Night.
15. Dopełniacz saksoński.
16. Określanie samopoczucia (co i gdzie mnie boli).
17. Nazwy podstawowych języków i państw europejskich.
18. Składanie propozycji.
19. Przymiotniki w stopniu wyższym.
20. Przymiotniki dzierżawcze.
21. Podstawowe spójniki (but, because).