sesja zimowa

Subskrypcja


Kontakt
Olimpus
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa
tel. (22) 517-16-50, fax. (22) 517-16-51
e-mail: olimpus@olimpus.edu.pl


 

Olimpusek (sprawdzian zintegrowany)

Sprawdzian zintegrowany składa się z 21 pytań poruszających zagadnienia związane z edukacją polonistyczną, przyrodniczej i matematyczną. Twórcy sprawdzianów zadbali o to, aby formuła ich była dla dzieci ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego. Oferowane przez nas sprawdziany sprawdzą wiedzę uczniów a także rozwiną ich umiejętności grafomotoryczne.

Poniżej znajduje się zakres programowy jaki obejmują sprawdziany Olimpuska:

 

Klasa I

 

Język polski
1. Podział wyrazów na sylaby i głoski
2. Samogłoska i spółgłoska
3. Rozpoznawanie wśród wyrazów nazw rzeczy lub czynności
4. Wyrazy z „ś” i „si”, „ć” i „ci” oraz „ń” i „ni”

Przyroda
1. Droga do szkoły – zasady bezpieczeństwa
2. Higiena osobista
3. Pory roku
4. Dni tygodnia
5. Pory dnia
6. Polska – moja Ojczyzna

Matematyka
1. Podstawowe figury geometryczne

2. Dodawanie, odejmowanie i porównywanie liczb w zakresie 10
3. Proste zadania tekstowe


Klasa II

Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:

Język polski
1. Czytanie ze zrozumieniem
2. Alfabet
3. Spółgłoski miękkie
4. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników (nazw rzeczy)
5. Rodzaje zdań
6. Wyrazy z „rz” i „ó” wymiennym, wyrazy pokrewne
7. Wyrazy z „ch” i „h”
8. Wyrazy z „ż”
9. Wyrazy z „rz” po spółgłoskach, „arz” w zakończeniach
10. Wyrazy z „u”, czasowniki z „uje”
11. Pisownia wyrazów wielką literą
12. Bohaterowie lektur i bajek

Przyroda
1. Urządzenia techniczne używane w domu
2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą, w górach, w lesie
3. Zasady zachowania się na drodze
4. Ochrona środowiska (podstawowe informacje)
5. Kierunki świata
6. Charakterystyka pór roku
7. Nazwy i kolejność miesięcy; miesiące a pory roku
8. Ptaki i ssaki hodowlane
9. Drzewa i ich liście oraz owoce
10. Podawanie czasu

Matematyka
1. Cechy wielkościowe, zbiory
2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30
3. Mnożenie w zakresie 20
4. Porównywanie liczb
5. Podstawowe jednostki miary: długości, wagiKlasa III

Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:


Język polski
1. Czytanie ze zrozumieniem
2. Rozpoznanie wśród wyrazów rzeczowników, czasowników i przymiotników
3. Stopniowanie przymiotników
4. Rodzaj męski, żeński i nijaki rzeczowników
5. Odmiana czasownika przez liczby, osoby, czasy
6. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
7. Zdania pojedyncze i złożone
8. Lektury; bohaterowie znanych bajek i powieści

Przyroda
1. Zagadnienia ekologiczne; ochrona przyrody
2. Krążenie wody w przyrodzie
3. Transport lądowy, lotniczy i morski
4. Budowa lasu
5. Dzieci świata
6. Historia Polski
7. Polskie produkty regionalne
8. Kolory podstawowe i wtórne


Matematyka
1. Geometria
2. Działania na liczbach w zakresie 100
3. Znaki: <, >, =
4. Grafy
5. Znajomość liczb do 1000
6. Cyfry rzymskie
7. Oś liczbowa
8. Jednostki: wagi, długości

 

Olimpusek z języka angielskiego

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli najmłodszym uczniom wykazać się znajomością podstawowego słownictwa, rozumienia prostych konstrukcji językowych, krótkich zdań i typowych wyrażeń. Twórcy olimpiady zadbali o to, aby formuła ich była dla dzieci ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego.

 

Klasa I

1. Przedstawianie się (imię, wiek, samopoczucie).
2. Liczby od 0 do 10.
3. Kolory.
4. Członkowie rodziny.
5. Zabawki.
6. Zwierzątka domowe, gospodarskie i egzotyczne.
7. Podstawowe przybory szkolne.
8. Polecenia: usiądź, wstań, otwórz, zamknij, powtórz, przeczytaj, narysuj itd.
9. Pożywienie.
10. Ubrania.
11. Słownictwo związane z Bożym Narodzeniem.
12. Czasownik have got i like w formie twierdzącej.
13. Zaimki osobowe he, she.
14. Części ciała.
15. Podstawowe zwroty grzecznościowe.
16. Podstawowe przymiotniki.
17. Pomieszczenia w domu.


Uwaga!
W klasie I dopuszcza się czytanie uczniom poleceń oraz wariantów odpowiedzi.

 

Klasa II

Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:

1. Liczby od 0 do 20.
2. Opis postaci i zwierząt - przymiotniki.
3. Dni tygodnia.
4. Wyposażenie domu.
5. Codzienne czynności.
6. Słownictwo związane z Wielkanocą.
7. Określenie położenia przedmiotów.
8. Czasowniki: be; have/have got; can; like, love w formie pytającej i przeczącej.
9. Opis pogody.
10. Opisy samopoczucia.
11. Umiejętności np. jeździć na rolkach, jeździć na rowerze itd.
12. Zaimek wskazujący this i these.
13. Polecenia w formie przeczącej.
14. Zaimki osobowe he i she.
15. Nazwy pojazdów.
16. Formy czasowników w 3 os. liczby pojedynczej.
 
 

Klasa III

Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:

1. Liczby od 0 do 100.
2. Sport i wypoczynek.
3. Pory roku.
4. Miesiące.
5. Czynności wykonywane w trakcie mówienia.
6. Określenia czasu.
7. Przymiotniki dzierżawcze (my, your, her, his, its itd.).
8. Zaimki osobowe w liczbie pojedynczej mnogiej.
9. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
10. Słownictwo związane z Halloween.
11. Dopełniacz saksoński.
12. Nazwy podstawowych państw europejskich.