biologia


Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1. Podstawy biologii:

 • czym jest biologia i jak ja poznajemy,
 • budowa mikroskopu,
 • jak prowadzić obserwacje mikroskopowe.

2. Bakterie, grzyby i protisty:

 • bakterie w przyrodzie i życiu człowieka,
 • grzyby w przyrodzie i życiu człowieka,
 • charakterystyka królestwa protistów.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1. Podstawy systematyki i klasyfikacji organizmów.
2. Etapy eksperymentu biologicznego. Problematyka badawcza i planowanie doświadczenia.
3. Budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej.
4. Hierarchiczna budowa organizmu.
5. Przegląd tkanek zwierzęcych.
6. Układ ruchu:

 • budowa szkieletu, budowa i znaczenie mięśni, higiena i choroby układu ruchu.

7. Składniki pokarmowe oraz budowa układu pokarmowego. Trawienie i wchłanianie. Higiena i choroby układu pokarmowego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Układ pokarmowy:

 • pokarm - budulec i źródło energii,
 • witaminy, sole mineralne, woda,
 • budowa, rola , trawieni i wchłanianie oraz higiena układu pokarmowego.

2. Układ wydalniczy:

 • budowa układu wydalniczego,
 • etapy powstawania moczu ostatecznego,
 • skład moczu,
 • higiena i choroby układu wydalniczego.

3. Układ krążenia:

 • budowa i funkcja krwi, podział leukocytów na granulocyty i agranulocyty - i ich rola,
 • krwiobiegi, budowa naczyń krwionośnych wraz z przystosowaniem do pełnienia określonych funkcji,
 • serce i jego rola,
 • odporność organizmu,
 • grupy krwi,
 • budowa i funkcja układu limfatycznego.

4. Układ oddechowy:

 • budowa, rola i higiena układu oddechowego,
 • mechanizm wymiany gazowej,
 • oddychanie wewnątrzkomórkowe tlenowe - główne etapy i lokalizacja.

5. Genetyka:

 • podziały komórkowe, replikacja, podstawowe prawa dziedziczenia, dziedziczenie cech oraz płci u człowieka, mutacje.

Gimnazjum: KLASA 3

1. Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii,
 • tolerancja ekologiczna,
 • przykłady gatunków wskaźnikowych,
 • organizm a środowisko,
 • cechy populacji,
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne,
 • sukcesja pierwotna i wtórna,
 • zależności pokarmowe; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; poziomy troficzne,
 • materia i energia w ekosystemie,
 • ekosystemy wodne i lądowe,
 • krzywe przeżywania,
 • strategie rozrodu r i K,
 • człowiek i środowisko,
 • wpływ człowieka na różnorodność biologiczną; ochrona przyrody - parki narodowe, rezerwaty przyrody,
 • zanieczyszczenia przyrody - wody, gleby, powietrza. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

2. Genetyka:

 • dziedziczenie cech,
 • zmienność genetyczna.

3. Rośliny nasienne:

 • cechy roślin nasiennych,
 • wiecznie zielony świat,
 • rośliny iglaste i ich przegląd,
 • różnorodność roślin kwiatowych,
 • przystosowanie roślin kwiatowych do życia w środowisku lądowym,
 • rozmnażanie roślin nasiennych,
 • typy owoców i kwiatostanów,
 • rośliny uprawne i wykorzystywane gospodarczo.

4. Organografia:

 • budowa organów wegetatywnych i generatywnych, przystosowanie do życia w konkretnych warunkach środowiska - formy ekologiczne roślin.