biologia


Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1. Podstawy systematyki i klasyfikacji organizmów.
2. Etapy eksperymentu biologicznego. Problematyka badawcza i planowanie doświadczenia.
3. Królestwo Protista:

 • pierwotniaki i glony - mieszkańcy różnych środowisk,
 • znaczenie pierwotniaków w przyrodnie i gospodarce człowieka,
 • wodni producenci.

4. Królestwo Grzybów:

 • czynności życiowe grzybów,
 • środowisko życia grzybów,
 • charakterystyka porostów,
 • znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka.

5. Budowa zewnętrzna i środowisko życia roślin:

 • tkanki roślinne,
 • organy roślinne - różnice i podobieństwa w budowie pierwotnej i wtórnej korzenia i łodygi, budowa strefowa korzenia, przyrost na długość, anatomia liścia roślin okrytonasiennych,
 • formy roślin - drzewa, krzewy, krzewinki, rośliny zielne,
 • mszaki i paprotniki - cechy charakterystyczne i przegląd,
 • środowisko życia wybranych przykładów roślin zarodnikowych.

Gimnazjum: KLASA 2

1. Szkielet osiowy i kończyn i połączenia kości.
2. Tkanka łączna.
3. Układ pokarmowy:

 • pokarm - budulec i źródło energii,
 • witaminy, sole mineralne, woda,
 • budowa, rola oraz higiena układu pokarmowego.

4. Układ krążenia:

 • budowa i funkcja krwi,
 • krwiobiegi,
 • serce i jego rola,
 • odporność organizmu,
 • grupy krwi,
 • budowa i funkcja układu limfatycznego.

5. Układ oddechowy:

 • budowa, rola i higiena układu oddechowego,
 • mechanizm wymiany gazowej,
 • oddychanie wewnątrzkomórkowe tlenowe - główne etapy i lokalizacja.

Gimnazjum: KLASA 3

1. Populacja, biocenoza, ekosystem:

 • charakterystyka populacji,
 • rozrodczość, śmiertelność, struktura płciowa i wiekowa populacji,
 • krzywe przeżywalności,
 • liczebność i rozmieszczenie populacji,
 • gradacja szkodników i sposoby ich zwalczania,
 • typy oddziaływań międzygatunkowych w przyrodzie,
 • poziomy troficzne,
 • biocenoza jako zespół żywych organizmów,
 • sukcesja pierwotna i wtórna,
 • struktura lasu i jego rodzaje,
 • piętra górskie,
 • wskaźniki (bioindykatory) stanu środowiska naturalnego - np. gatunki mówiące o zakwaszeniu gleby, zanieczyszczeniu zbiorników wodnych,
 • wpływ człowieka na funkcjonowanie ekosystemów,
 • biomy i ich przegląd,
 • ekosystemy wodne i lądowe - jeziora, rzeki, morza, oceany, bagna, torfowiska - struktura i występowanie charakterystycznej fauny i flory.

2. Ewolucjonizm:

 • mechanizmy i prawidłowości ewolucji, w tym mutacje, dobór naturalny, dryf genetyczny, adaptacje,
 • przykłady doboru stabilizującego, rozdzielającego i kierunkowego,
 • historia myśli ewolucyjnej, dowody ewolucji, powstanie życia na Ziemi.

3. Antropogeneza:

 • systematyka człowieka,
 • różnice między człowiekiem a innymi naczelnymi,
 • przebieg ewolucji człowieka.

4. Genetyka klasyczna - I i II Prawo Mendla.