chemia


Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych.
2.   Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania.
3.   Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4.   Gęstość, masa i objętość.
5.   Substancje proste i złożone. Pierwiastek i związek chemiczny. Symbole pierwiastków.
6.   Podział pierwiastków na metale i niemetale.
7.   Właściwości metali i niemetali.
8.   Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
9.   Korozja i jej zapobieganie.
10.   Powietrze, jego skład i właściwości.
11.   Azot i gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne. Para wodna w powietrzu.
12.   Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
13.   Spalanie i utlenianie.
14.   Tlenki metali i niemetali.
15.   Właściwości dwutlenku węgla.
16.   Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
17.   Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
18.   Reakcje syntezy, analizy i wymiany.
19.   Reakcje egzo- i endoenergetyczne.
20.   Przyczyny zanieczyszczenia powietrza, dziura ozonowa, efekt cieplarniany.
21.   Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Zakres tematyczny klasy VII szkoły podstawowej oraz:
2.   Reakcje utleniania-redukcji.
3.   Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków.
4.   Pojęcie atomu. Budowa atomów, izotopy.
5.   Cząstki elementarne materii i ich właściwości.
6.   Zjawisko promieniotwórczości.
7.   Praktyczne wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości.
8.   Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
9.   Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
10.   Równania reakcji chemicznych.
11.   Rodzaje wiązań chemicznych.
12.   Prawo zachowania masy.
13.   Prawo stałości składu związku chemicznego.
14.   Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne prostych związków chemicznych, wartościowość.
15.   Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
16.   Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
17.   Obliczenia stechiometryczne.
18.   Woda i roztwory wodne.
19.   Stężenie procentowe roztworu (zadania obliczeniowe), mieszanie roztworów.
20.   Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
21.   Kwasy tlenowe i beztlenowe - siarkowy (IV), siarkowy (VI), azotowy (V), fosforowy (V), węglowy, chlorowy (VII), solny, siarkowodorowy, bromowodorowy.
22.   Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
23.   Kwasy w naszym otoczeniu.
24.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów, kwasy mocne i słabe.
25.   Wodorotlenki i zasady.
26.   Wodorotlenki i zasady wokół nas.
27.   Otrzymywanie i właściwości zasad.
28.   Tlenki kwasowe i zasadowe.
29.   Wybitni chemicy.

Gimnazjum: KLASA 3

1.   Zakres tematyczny klasy VII szkoły podstawowej, klasy II gimnazjum oraz:
2.   Roztwory elektrolitów.
3.   Dysocjacja kwasów i zasad.
4.   Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH.
5.   Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne.
6.   Otrzymywanie soli.
7.   Właściwości i zastosowanie soli.
8.   Nazewnictwo soli.
9.   Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
10.   Reakcje metali z kwasami.
11.   Występowanie węgla w przyrodzie.
12.   Odmiany alotropowe węgla.
13.   Surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
14.   Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny.
15.   Właściwości i zastosowanie alkanów.
16.   Szereg homologiczny alkenów.
17.   Acetylen i jego właściwości.
18.   Polimeryzacja i polimery.