chemia


Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2.   Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3.   Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4.   Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5.   Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6.   Właściwości metali i niemetali.
7.   Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8.   Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9.   Mieszanina a związek chemiczny.
10.   Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11.   Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12.   Powietrze, jego skład i właściwości.
13.   Właściwości azotu.
14.   Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
15.   Ozon i dziura ozonowa.
16.   Właściwości tlenku węgla (IV).
17.   Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
18.   Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
19.   Związki wodoru z niemetalami.
20.   Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Zakres tematyczny klasy VII szkoły podstawowej oraz:
1.   Atomy i cząsteczki.
2.   Budowa atomów, izotopy.
3.   Cząstki elementarne i ich właściwości.
4.   Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
5.   Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
6.   Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
7.   Wartościowość pierwiastka, określanie wartościowości pierwiastków grupy 1, 2 oraz 13-17.
8.   Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
9.   Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
10.   Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
11.   Rodzaje wiązań chemicznych.
12.   Związki jonowe i kowalencyjne.
13.   Jony metali i niemetali.
14.   Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
15.   Prawo zachowania masy.
16.   Prawo stałości składu związku chemicznego.
17.   Równania reakcji chemicznych.
18.   Obliczenia stechiometryczne.
19.   Rodzaje reakcji chemicznych.
20.   Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
21.   Woda i roztwory wodne.
22.   Właściwości wody.
23.   Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
24.   Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
25.   Tlenki metali i niemetali.
26.   Elektrolity i nieelektrolity.
27.   Wodorotlenki i zasady.
28.   Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
29.   Wodorotlenki i zasady wokół nas.
30.   Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
31.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
32.   Tlenki kwasowe i zasadowe.
33.   Kwasy tlenowe i beztlenowe.
34.   Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
35.   Kwasy w naszym otoczeniu.
36.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
37.   Kwasy mocne i słabe.
38.   Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
39.   Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
40.   Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
41.   Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
42.   Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

Gimnazjum: KLASA 3

Zakres tematyczny klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz:
1.   Reakcje utleniania-redukcji.
2.   Promieniotwórczość i przemiany promieniotwórcze.
3.   Hydroliza soli.
4.   Mol, masa molowa, objętość molowa gazów.
5.   Stężenie molowe roztworu.
6.   Wykorzystanie pojęcia mola i masy molowej w obliczeniach stechiometrycznych.
7.   Występowanie węgla w przyrodzie.
8.   Odmiany alotropowe węgla.
9.   Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
10.   Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny.
11.   Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
12.   Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
13.   Właściwości etylenu i acetylenu.
14.   Polimeryzacja i polimery.
15.   Szereg homologiczny alkoholi.
16.   Właściwości alkoholi (szczególnie metanolu, etanolu i glicerolu).
17.   Alkohole mono- i polihydroksylowe.
18.   Reakcje strąceniowe.
19.   Właściwości i zastosowanie soli.
20.   Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
21.   Reakcje metali z kwasami. Szereg elektrochemiczny metali.