historia


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1. Materiał z klas I-III.
2. Współczesna Polska:

 • Położenie;
 • Województwa i ich stolice;
 • Regiony Polski;
 • Polskie symbole i święta narodowe.

3. Podstawowe pojęcia dotyczące historii i społeczeństwa.
4. Źródła historyczne.
5. Czas w historii:

 • Podstawowe jednostki czasu;
 • Obliczanie czasu w historii;
 • Dzieje czasomierzy i kalendarzy.

6. Rodzina i jej historia.
7. Mapa i czytanie mapy.
8. Plemiona słowiańskie i ich zwyczaje.
9. Legendy o początkach państwa polskiego:

 • "O Lechu, Czechu i Rusie";
 • "O Popielu";
 • "O Piaście Kołodzieju".

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1. Materiał z klas I-III oraz materiał klasy IV.
2. Cesarstwo Bizantyjskie:

 • Konstantynopol;
 • Rozłam w kościele chrześcijańskim.

3. Arabowie i islam.
4. Średniowieczna Europa:

 • Państwo Karola Wielkiego;
 • Feudalizm;
 • Kultura rycerska, mieszczańska, chłopska;
 • Kościół w średniowieczu.

5. Kultura, nauka i architektura średniowiecza.
6. Początki państwa polskiego:

 • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Mieszka I i Bolesława Chrobrego;
 • Sąsiedzi Polski.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1. Materiał klas IV i V.
2. Polska pod rządami pierwszych królów elekcyjnych:

 • Henryka Walezego;
 • Stefana Batorego.

3. Wazowie na polskim tronie:

 • Stulecie wojen.

4. Jan III Sobieski i odsiecz wiedeńska.
5. Barok i sarmatyzm.
6. Oświecenie.
7. Polska w czasach stanisławowskich:

 • Rozbiory Polski;
 • Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja;
 • Wojna w obronie Konstytucji 3 maja;
 • Powstanie kościuszkowskie;
 • Kultura i sztuka.

8. Wielka Rewolucja Francuska.
9. Napoleońska Europa.
10. Księstwo Warszawskie i Legiony Polskie we Włoszech.
11. Królestwo Polskie.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Czasy stanisławowskie.
3. Europa i ziemie polskie w czasach napoleońskich.
4. Kongres wiedeński.
5. Europa i ziemie polskie po kongresie wiedeńskim:

 • Zmiany granic w Europie;
 • Próby obalenia ładu wiedeńskiego Europie:
   - Powstanie dekabrystów;
   - Rewolucja lipcowa we Francji;
   - Walka Greków i Belgów o niepodległość;
 • Sytuacja polityczno-gospodarcza w:
   - Królestwie Polskim;
   - Wielkim Księstwie Poznańskim;
   - Rzeczpospolitej Krakowskiej.

6. Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja.
7. Wiosna ludów w Europie i na ziemiach polskich.
8. Wojna krymska.
9. Rewolucja przemysłowa.
10. Nowe idee polityczne:

 • Liberalizm;
 • Konserwatyzm;
 • Socjalizm i komunizm.

11. Początki ruchu robotniczego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Materiał klasy I.
2. Rycerstwo i kultura rycerska.
3. Wyprawy krzyżowe.
4. Wojna stuletnia.
5. Tworzenie się państw w Europie Środkowo-Wschodniej.
6. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.
7. Ostatni Piastowie na tronie Polski:

 • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Władysława Łokietka;
 • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Kazimierza Wielkiego.

8. Średniowieczna Europa:

 • "Czarna śmierć";
 • Miasto i wieś;
 • Średniowieczne społeczeństwo;
 • Kultura, nauka i sztuka wieków średnich.

Gimnazjum: KLASA 3

1. Materiał klas I i II gimnazjum.
2. Rzeczpospolita za panowania Wettinów.
3. Nowe potęgi w Europie.
4. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Stanisława Augusta Poniatowskiego.
5. Sejm wielki i Konstytucja 3 Maja.
6. Powstanie kościuszkowskie:

 • Przyczyny;
 • Przebieg;
 • Skutki.

7. Rzeczpospolita w dobie Oświecenia.
8. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
9. Wielka Rewolucja Francuska.
10. Napoleońska Europa.