niemiecki


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych w lp. i mn. oraz tanzen, heißen, sein;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego;
 • Przeczenia nein, nicht, kein;
 • Zaimek osobowy w lp. i mn.;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony;
 • Liczebniki główne 0-20.

2. Leksyka:

 • Nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice, sąsiedzi Niemiec, mapa Niemiec;
 • Nazwy czynności, zabaw, gier.

3. Komunikacja:

 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie osób (imię, nazwisko, wiek);
 • Polecenia typu: Höre/Lies den Text!, Wiederhole! Ergänze!, Komm an die Tafel!, Antworte auf die Frage!, Mach bitte die Bücher auf/zu!, Lies weiter!;
 • Prośby: Sing bitte ein Lied!, Bring mir bitte ...!;
 • Stwierdzenia: Wir tanzen gern. Dort ist ein Hund.

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1. Zagadnienia z klasy 4 oraz:

2. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników nieregularnych np.: fahren, lesen, sprechen, möchten, finden;
 • Szyk zdania z czasownikiem möchten;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Liczebniki główne 0-100;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Zaimek dzierżawczy w lp. i mn. w Mianowniku i Bierniku;
 • Rzeczowniki złożone.

3. Leksyka:

 • Przedmioty szkolne;
 • Dni tygodnia;
 • Meble, kolory, pokoje;
 • Okoliczniki czasu np.: montags, am Morgen, in der Nacht;
 • Przebieg dnia;
 • Czas wolny.

4. Komunikacja:

 • Wyrażanie zadowolenia, niechęci, opinii na temat danego przedmiotu, ustalanie terminów;
 • Pytania i odpowiedzi typu: Wann hast du Mathe?, Ich habe Mathe am Donnerstag;
 • Prośby i polecenia;
 • Formuły grzecznościowe typu: Wie bitte?, Darf ich?;
 • Pytanie o godzinę, podawanie godziny;
 • Zwroty używane na lekcji niemieckiego typu: Wiederhole!, Ich verstehe nicht!

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1. Zagadnienia z klasy 4 i 5 oraz:

2. Gramatyka:

 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czasowniki modalne: müssen, dürfen, wollen, können, mögen;
 • Tryb rozkazujący;
 • Przyimki z Celownikiem: bei, zu, mit;
 • Przysłówki zaimkowe: womit, damit, wobei;
 • Zaimki pytające: wann?, wohin?, wo?;
 • Podawanie dat typu w roku 1998.

3. Leksyka:

 • Miejsca pobytu na wakacjach;
 • Przedmioty i zjawiska z dalszego otoczenia (ulica, kino, sklep);
 • Owoce i warzywa;
 • Znaki drogowe;
 • Środki lokomocji;
 • Czas wolny;
 • Wygląd zewnętrzny osoby;
 • Cechy charakteru;
 • Pogoda.

4. Komunikacja:

 • Określanie drogi i kierunku, miejsca pobytu;
 • Opis czynności odbywających się w przeszłości;
 • Zakaz, przyzwolenie;
 • Prośba i przyzwolenie;
 • Określanie czasu i miejsca spotkań.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1. Zagadnienia z klasy 4, 5 i 6 oraz:

2. Gramatyka:

 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Stopniowanie przymiotników;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Przyimki z Biernikiem;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem;
 • Spójniki weil, dass;
 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Tryb rozkazujący;
 • Zaimek osobowy w Bierniku.

3. Leksyka:

 • Zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca;
 • Nazwy kierunków świata;
 • Podróże i czas wolny;
 • Cechy osobowe zewnętrzne i wewnętrzne;
 • Części ciała;
 • Nazwy dyscyplin sportowych;
 • Urodziny;
 • Podróże;
 • Święta;
 • Przepisy kulinarne.

4. Komunikacja:

 • Opis czynności i sytuacji;
 • Wyrażanie opinii wobec rozmówcy i tematu rozmowy;
 • Orientacja w mieście;
 • Porównanie cech osób, przedmiotów i miejsc;
 • Wyrażanie zamiarów i planów.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Zagadnienia z klasy 4, 5, 6 i 7 oraz:

2. Gramatyka:

 • Przyimki z Celownikiem;
 • Zaimek osobowy, dzierżawczy w Celowniku i Bierniku;
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym;
 • Rekcja czasownika;
 • Szyk wyrazów po spójnikach także dwuczłonowych;
 • Czas Präteritum czasowników najczęściej stosowanych oraz czasowników modalnych;
 • Czas Perfekt oraz szyk wyrazów w zdaniu po spójnikach typu: dass, weil, damit, wenn.

3. Leksyka:

 • Słownictwo związane z wypoczynkiem;
 • Słownictwo związane z opisem drogi, kierunku jazdy;
 • Święta;
 • Media, literatura, film;
 • Hotel, sklep, poczta, restauracja.

4. Komunikacja:

 • Przytaczanie czyjegoś zdania, opinii Die Mutter sagt/ meint/ findet, Er sagt, dass...;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się;
 • Prowadzenie rozmowy, rozpoczynanie i wprowadzenie tematu;
 • Postawy i relacje międzyludzkie, fascynacja, niechęć, pokrewieństwo.

Gimnazjum: KLASA 3

1. Zagadnienia ze szkoły podstawowej oraz:

2. Gramatyka:

 • Forma trybu przypuszczającego würde;
 • Zaimek dzierżawczy w II, III i IV przypadku;
 • Rekcja czasownika i przymiotnika;
 • Zaimki wskazujące;
 • Zdanie względne;
 • Czas przyszły Futur I;
 • Spójniki zdania podrzędnie złożonego;
 • Konjunktiv I i II.

3. Leksyka:

 • Moda;
 • Problemy młodzieży;
 • Film, kino, teatr, opera;
 • Święta i uroczystości;
 • Rozmowa telefoniczna;
 • Podróż w kosmos.

4. Komunikacja:

 • Wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, satysfakcji, rozczarowania;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się: Das stimmt nicht., Ich kann deine Meinung nicht teilen., Ich bin anderer Meinung.;
 • Wyrażanie skarg, żalów, życzeń;
 • Wymiana poglądów.