polski


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Czytanie tekstu literackiego ze zrozumieniem.

2.   Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
 • Zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozróżnianie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
 • Bezokolicznik;
 • Czas, liczba i osoba czasownika - określanie form;
 • Rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form;
 • Nazwy i pytania przypadków;
 • Wyrazy odmienne i nieodmienne;
 • Fonetyka (głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba);
 • Alfabet;
 • Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne;
 • Interpunkcja w zdaniu pojedynczym;
 • Stosowanie zasad poprawności językowej.

3.   Wiedza o literaturze:

 • Baśń, opowiadanie, legenda;
 • Różnice między prozą a wierszem;
 • Cechy wiersza: rym, rytm, wers, zwrotka;
 • Fikcja literacka;
 • Narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • Bohater, czas i miejsce zdarzeń;
 • Ogólna wiedza o książce, teatrze i filmie.

4.   Literatura:

 • Sat-Okh: Biały Mustang (legenda: Powstanie człowieka);
 • Astrid Lindgren: Dzieci z Bullerbyn;
 • Jan Brzechwa: Akademia pana Kleksa;
 • Aleksander Puszkin: Bajka o rybaku i rybce;
 • Maria Kownacka, Zofia Malicka: Dzieci z Leszczynowej Górki;
 • Baśnie Hansa Christiana Andersena (Królowa Śniegu, Calineczka, Brzydkie kaczątko);
 • Legendy warszawskie, krakowskie, o powstaniu państwa polskiego, o Lechu, o Piaście, o Popielu, o Kraku i Wandzie.

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

2.   Nauka o języku - zakres klasy IV oraz:

 • Wypowiedzenia pojedyncze i złożone (cechy, rozróżnianie);
 • Odmienne i nieodmienne części mowy (przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
 • Odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby; określanie form;
 • Czasowniki dokonane i niedokonane;
 • Odmiana rzeczownika przez przypadki; określanie form;
 • Temat i końcówka rzeczownika; oboczności głosek;
 • Stopniowanie i rodzaje przymiotnika;
 • Stopniowanie przysłówka;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Wyraz nadrzędny (określany) i podrzędny (określający);
 • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń, oboczności rdzenia;
 • Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka).

3.   Wiedza o literaturze - zakres klasy IV oraz:

 • Mit, powieść;
 • Środki stylistyczne (przenośnia, uosobienie, ożywienie, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, zdrobnienie, zgrubienie).

4.   Literatura:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie i ich domeny, Syzyf);
 • Janusz Korczak: Król Maciuś Pierwszy;
 • Adam Mickiewicz: Pani Twardowska, Powrót taty, Przyjaciele;
 • Legendy warszawskie, krakowskie;
 • Baśnie Hansa Christiana Andersena: Nowe szaty cesarza;
 • Bolesław Prus: Katarynka;
 • Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

2.   Nauka o języku - zakres klas IV i V oraz:

 • Części mowy: zaimek, liczebnik;
 • Forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona, aspekt, tryb);
 • Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie;
 • Zaimki (bez podziału), formy dłuższe i krótsze - zastosowanie;
 • Akcent wyrazowy, intonacja.

3.   Wiedza o literaturze - zakres klas IV i V oraz:

 • Powieść - rodzaje powieści;
 • Narrator, narracja i rodzaje narracji;
 • Fabuła, wątek, epizod;
 • Budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
 • Środki stylistyczne: pytanie retoryczne, apostrofa, anafora, powtórzenie, eufemizm.

4.   Literatura:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie i ich domeny, Syzyf, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Prometeusz, Pandora, Dionizos i król Midas);
 • Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy;
 • Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni;
 • Mark Twain: Przygody Tomka Sawyera;
 • Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa.
 • Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

2.   Nauka o języku - zakres klas IV-VI oraz:

 • Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
 • Zaimki - podział, odmiana, zastosowanie;
 • Formy nieosobowe czasownika (imiesłowy, formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
 • Rodzaje podmiotu (domyślny, szeregowy, gramatyczny, logiczny);
 • Orzeczenie; rodzaje orzeczenia; orzeczenie złożone;
 • Zdania bezpodmiotowe;
 • Zdania z imiesłowowym równoważnikiem;
 • Zdania współrzędnie złożone; rodzaje zdań;
 • Synonimy, homonimy, antonimy, eufemizmy.

3.   Wiedza o literaturze - zakres klas IV-VI oraz:

 • Epika, liryka, dramat;
 • Epos (epopeja), bajka, ballada, pieśń, hymn, fraszka, satyra, dramat, komedia, tragedia;
 • Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
 • Podmiot liryczny i adresat liryczny;
 • Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, oksymoron, metafora, personifikacja, animizacja, powtórzenie, onomatopeja.

4.   Literatura:

 • Mity greckie (o powstaniu świata, o Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce, o Pigmalionie, greccy bogowie i ich domeny, Muzy);
 • Jan Kochanowski: Fraszki (Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na Konrata, Na dom w Czarnolesie, O żywocie ludzkim - Księgi Pierwsze); Pieśni (Czego chcesz od nas, Panie...);
 • Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
 • Ignacy Krasicki: Żona modna;
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I);
 • Lucy Maud Montgomery: Ania z Zielonego Wzgórza;
 • Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

2.   Nauka o języku - zakres klas IV-VII oraz:

 • Przydawka, dopełnienie - bliższe i dalsze, okolicznik - rodzaje okolicznika;
 • Związki zgody, rządu i przynależności;
 • Zdania podrzędnie złożone - rodzaje;
 • Mowa zależna i niezależna;
 • Słowotwórstwo - wyraz podstawowy i pochodny; podstawa słowotwórcza i formant; rodzaje formantów.

3. Wiedza o literaturze - zakres klas IV-VII oraz:

 • Satyra, przypowieść (parabola), nowela, dziennik, pamiętnik, sonet;
 • Budowa i cechy dramatu.

4.   Literatura:

 • Mity greckie (o powstaniu świata, o Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce, o Pigmalionie, greccy bogowie i ich domeny, Muzy);
 • Jan Kochanowski: Fraszki (Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na Konrata, Na dom w Czarnolesie, O żywocie ludzkim - Księgi Pierwsze); Pieśni (Czego chcesz od nas, Panie...);
 • Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
 • Ignacy Krasicki: Żona modna;
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I);
 • Adam Mickiewicz: Dziady. Cz. II;
 • Juliusz Słowacki: Balladyna;
 • Aleksander Fredro: Zemsta;
 • Henryk Sienkiewicz: Quo vadis;
 • Henryk Sienkiewicz: Latarnik;
 • Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę.

Gimnazjum: KLASA 3

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

2.   Nauka o języku - zakres klas IV-VII oraz:

 • Przydawka, dopełnienie - bliższe i dalsze, okolicznik - rodzaje okolicznika;
 • Związki zgody, rządu i przynależności;
 • Zdania podrzędnie złożone - rodzaje;
 • Mowa zależna i mowa niezależna;
 • Upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności;
 • Synonimy, homonimy, antonimy, eufemizmy.

3.   Wiedza o literaturze - zakres klas IV-VII oraz:

 • Satyra, przypowieść (parabola), nowela, dziennik, pamiętnik, sonet;
 • Budowa i cechy dramatu.

4.   Literatura:

 • Jan Parandowski: Wojna trojańska;
 • Jan Parandowski: Przygody Odyseusza;
 • Jan Kochanowski: fraszki (Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na Konrata, Na dom w Czarnolesie, O żywocie ludzkim - Księgi Pierwsze); Pieśni (Czego chcesz od nas, Panie...); Treny (I, V, VII, VIII);
 • Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
 • Wiliam Szekspir: Romeo i Julia;
 • Molier: Skąpiec;
 • Adam Mickiewicz: Dziady. Cz. II;
 • Juliusz Słowacki: Balladyna;
 • Aleksander Fredro: Zemsta;
 • Henryk Sienkiewicz: Krzyżacy;
 • Stefan Żeromski: Syzyfowe prace;
 • Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę.