przyroda


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Sposoby poznawania przyrody:

 • sposoby poznawania przyrody, różnice między eksperymentem doświadczeniem a obserwacją;
 • przyrządy stosowane w poznawaniu przyrody (lupa, kompas, taśma miernicza).

3.   Orientacja w terenie:

 • przebieg linii widnokręgu, nazwy kierunków głównych;
 • wyznaczanie kierunków głównych za pomocą kompasu oraz kierunku północnego za pomocą gnomonu;
 • różnice między planem a mapą;
 • zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby i w ciągu roku.

4.   Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:

 • pomiar składników pogody, jednostki pomiaru;
 • przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego;
 • zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i ich następstwa;
 • zasady bezpiecznego zachowania się podczas występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych (burzy, huraganu, zamieci śnieżnej).

5.   Ja i moje ciało:

 • układy budujące organizm człowieka oraz narządy zmysłów.

6.   Ja i moje otoczenie:

 • przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych i ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku;
 • zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).

7.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, telewizyjnych, dostosowane do umiejętności ucznia. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1.   Zakres treści programowych dla klasy IV.
2.   Orientacja w terenie:

 • widoma wędrówka Słońca w ciągu doby; miejsca wschodu, górowanie i zachodu Słońca w zależności od pory roku; zależność między wysokością Słońca a długością cienia;
 • plan, mapa w terenie, legenda;
 • identyfikacja na planie i mapie topograficznej miejsca obserwacji i obiektów w najbliższym otoczeniu; wzajemne położenia obiektów na planie, mapie topograficznej i w terenie;
 • podziałka liniowa do odkreślania odległości; odległość na mapie a odległość rzeczywista w terenie;
 • odległość i wysokość w terenie; pomiary;
 • formy wypukłe i wklęsłe w terenie i na modelu.

3.   Najbliższa okolica:

 • przystosowanie budowy zewnętrznej i czynności życiowych organizmów lądowych do środowiska życia;
 • czynniki warunkujące życie w wodzie;
 • typowe rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorze lub rzece; przystosowanie ich budowy zewnętrznej i czynności życiowych do środowiska życia;
 • skały typowe dla miejsca zamieszkania: piasek, glina i inne.

4.   Krajobrazy Polski i Europy:

 • mapa hipsometryczna - niziny, wyżyny, góry;
 • charakterystyka wybranych krajobrazów Polski: góry wysokie, wyżyna wapienna, krajobraz nizinny, pojezierski, nadmorski, wielkomiejski, przemysłowy, rolniczy;
 • najważniejsze walory turystyczne największych miast Polski: Warszawy, Krakowa, Gdańska;
 • mapa Europy: Polska oraz Państwa sąsiadujące z Polską i ich stolice.

5.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, telewizyjnych, dostosowane do umiejętności ucznia. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1.   Zakres treści programowych dla klasy IV i V.
2.   Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie:

 • fazy rozwoju rośliny.

3.   Najbliższa okolica:

 • czynniki warunkujące życie na lądzie;
 • przystosowanie budowy zewnętrznej i czynności życiowych organizmów lądowych do środowiska życia;
 • organizmy samożywne i cudzożywne; różnice w sposobie ich odżywiania się;
 • czynniki warunkujące życie w wodzie;
 • typowe rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorze lub rzece; przystosowanie ich budowy zewnętrznej i czynności życiowych do środowiska życia;
 • proste zależności pokarmowe występujące w środowisku wodnym;
 • skały typowe dla miejsca zamieszkania: piasek, glina i inne;
 • gleba jako zbiór składników ożywionych i nieożywionych; znaczenie organizmów glebowych i próchnicy w odniesieniu do żyzności gleby.

4.   Człowiek a środowisko:

 • obserwacje i proste doświadczenia wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby).

5.   Organizm człowieka:

 • tlen - czynnik niezbędny do spalania; produkty spalania i oddychania: dwutlenek węgla, para wodna.

6.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, telewizyjnych, dostosowane do umiejętności ucznia. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.