wiosna biologia


Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1. Biologia i jej dziedziny:

 • źródła wiedzy o biologii,
 • organizmy wielokomórkowe,
 • budowa mikroskopu,
 • obserwacje mikroskopowe.

2. Czynności życiowe organizmów:

 • komórka roślinna i zwierzęca,
 • składniki chemiczne organizmów,
 • organizmy samożywne,
 • organizmy cudzożywne.

3. Wirusy i bakterie, protisty i grzyby:

 • charakterystyka królestw organizmów,
 • budowa i różnorodność grzybów,
 • porosty, ich budowa i znaczenie,
 • różnorodność protistów,
 • występowanie i środowisko protistów,
 • cechy i budowa wirusów,
 • cechy bakterii, występowanie, odżywianie, oddychanie i rozmnażanie się,
 • znaczenie bakterii w przyrodzie,
 • choroby wirusowe i bakteryjne.

4. Tkanki i organy roślinne:

 • rodzaje tkanek,
 • przystosowania budowy poszczególnych tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji,
 • korzeń - funkcje i budowa,
 • budowa i funkcje łodygi,
 • liść jako wytwórnia pokarmu.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1. Bierny aparat ruchu - budowa kości, rodzaje szkieletu, stawy. Pojecie więzadeł ścięgien. Higiena i choroby układu szkieletowego.
2. Układ nerwowy:

 • Ośrodki nerwowe.
 • Centralny i obwodowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy i przykłady jego kontroli.
 • Łuk odruchowy, pojęcie i rodzaje odruchów.
 • Zmysły - budowa i działanie oraz higiena narządów zmysłów wzroku, słuchu i równowagi, smaku, dotyku, węchu.

3. Układ hormonalny:

 • Gruczoły dokrewne i ich przegląd.
 • Rola i rodzaje hormonów.
 • Zasada działania hormonów.
 • Antagonistyczne działanie hormonów.

4. Układ rozrodczy i jego funkcjonowanie:

 • Rozwój płodowy i pozapłodowy człowieka.
 • Fizjologia rozmnażania.
 • Cykl miesiączkowy.
 • Budowa układu rozrodczego męskiego i żeńskiego.
 • Budowa i powstawanie plemnika i komórki jajowej.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Genetyka:

 • Przebieg mitozy i mejozy.
 • I i II Prawo Mendla, dziedziczenie cech sprzężonych z płcią; chromosomowa teoria ewolucji. Dominacja zupełna, niezupełna, kodominacja.
 • Choroby genetyczne - genowe, chromosomowe - strukturalne i liczbowe, kariotypy chorób.
 • Zmienność środowiskowa, rekombinacyjna i mutacyjna.

2. Ekologia:

 • Podstawowe pojęcia w ekologii.
 • Tolerancja ekologiczna. Przykłady gatunków wskaźnikowych.
 • Organizm a środowisko.
 • Cechy populacji.
 • Interakcje między i wewnątrzpopulacyjne.
 • Zależności pokarmowe. Łańcuch spasania i detrytusowy. Piramidy troficzne.
 • Materia i energia w ekosystemie.

Gimnazjum: KLASA 3

1. Ekologia:

 • Tolerancja ekologiczna. Stenobionty i Eurybionty.
 • Cechy i struktura populacji. Krzywe przeżywania i wzrostu populacji - jotowata
 • Cykle biogeochemiczne.
 • Interakcje między organizmami w populacji.
 • Łańcuch pokarmowy i piramidy ekologiczne - liczby, biomasy, energii.
 • Siec zależności pokarmowych.
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemu.
 • Charakterystyka sukcesji ekologicznej.
 • Pojęcie smogu i eutrofizacji oraz ich konsekwencje dla środowiska przyrodniczego.
 • Formy ochrony różnorodności biologicznej.
 • Zarys historii ochrony przyrody w Polsce.
 • Ochrona gatunkowa.
 • Formy ochrony przyrody - znajomość parków narodowych. Pojęcia rezerwatu przyrody, pomnika przyrody, parku krajobrazowego, otuliny, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne. Parki narodowe w Polsce - położenie, rok powstania, symbol, obszar.
 • Ciekawe parki krajobrazowe - najstarszy, najmłodszy.
 • Gospodarowanie odpadami.
 • Ochrona środowiska przyrodniczego.
 • Różnorodność biologiczna.