wiosna angielski

Kontakt

Olimpus, ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa
tel. (22) 517-16-50
fax. (22) 517-16-51
e-mail:
olimpus@olimpus.edu.pl

Zakres tematyczny - J. angielski - sesja wiosenna

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1. Materiał gramatyczny:

 • Zaimki wskazujące (this/that; these/those);
 • Regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczowników;
 • Konstrukcja there is / there are;
 • Zaimki osobowe; przymiotniki dzierżawcze;
 • Zaimki dzierżawcze i osobowe w formie dopełnienia;
 • Forma dzierżawcza rzeczownika;
 • Czasownik: to be; to have/have got; can;
 • Liczebniki główne w zakresie 1 - 100;
 • Czas Present Simple, zdania oznajmujące, pytające i przeczące;
 • Przyimki miejsca: in, on, under, at, next to;
 • Słówka pytające: what, who, where, when, how, which;
 • Pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no.

2. Słownictwo:

 • Dom; szkoła (np. przybory szkolne, meble, pomieszczenia);
 • Relacje w rodzinie: ja i moja najbliższa rodzina;
 • Podstawowe części ciała;
 • Czas wolny - zainteresowania;
 • Popularne zwierzęta domowe i dzikie;
 • Kolory;
 • Pory dnia;
 • Dni tygodnia, nazwy miesięcy;
 • Podstawowe przymiotniki; przymiotniki o znaczeniu przeciwnym;
 • Podstawowe zawody;
 • Wyrażanie czasu – zegar;
 • Kraje i narodowości;
 • Pieniądze brytyjskie i amerykańskie, sklepy i zakupy.

3. Komunikacja:

 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie siebie i innych osób (imię, nazwisko, wiek);
 • Prośby i podziękowania, zwroty grzecznościowe;
 • Pytanie i informowanie o umiejętnościach;
 • Pytania i informacje o ulubionych i nielubianych zajęciach, przedmiotach i jedzeniu;
 • Pytania i informacje o wieku i miejscu zamieszkania;
 • Pytania i informacje dotyczące narodowości i kraju pochodzenia;
 • Pytanie o cenę i informacja o cenie towaru.

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1. Materiał gramatyczny:

 • Zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • Liczebniki porządkowe, daty;
 • Zaimki dzierżawcze i osobowe w formie dopełnienia;
 • Pytania z: How much?; How many?;
 • Czas gramatyczny: Present continuous;
 • Porównanie czasów present simple i present continuous;
 • Przysłówki częstotliwości: sometimes, never, always, often, usually, seldom;
 • Przyimek czasu: in, on, at, before, after;
 • Słówka pytające: why, whose;
 • Must/mustn’t.

2. Słownictwo:

 • Zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • Ubrania;
 • Relacje w rodzinie: ja i moja najbliższa rodzina;
 • Czas wolny - zainteresowania;
 • Zagadnienia z życia codziennego - dom (pokoje); szkoła (przedmioty), czynności domowe;
 • Spędzanie wolnego czasu, sport, muzyka, film i telewizja, hobby i zainteresowania;
 • Pogoda;
 • Liczby większe od 100;
 • czynności codzienne i mające miejsce w chwili mówienia;
 • Jedzenie i napoje, zdrowa żywność, nazwy posiłków i dań;
 • Praca, popularne zawody i miejsca pracy;
 • Charakterystyczne miejsca w mieście i na wsi;
 • Wygląd człowieka, przymiotniki opisujące wygląd.

3. Komunikacja:

 • Zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • Sugestie i propozycje;
 • Obowiązek i zakaz;
 • Prośby o pozwolenie, akceptacja i odmowa;
 • Pytania o wygląd człowieka, podstawowe informacje o wyglądzie człowieka;
 • Wyrażanie życzeń;
 • Wyrażanie prośby i reakcja na prośbę.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1. Materiał gramatyczny:

 • Zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • Rodzajnik określony i nieokreślony;
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne;
 • Much, many, a few, a little, enough;
 • Zaimki nieokreślone: some, every, any, no;
 • Spójniki: and, but, because, so, or;
 • Czasownik: should, would, shall, have to;
 • Czasy gramatyczne: Past simple (czasowniki regularne i nieregularne), Future simple, Present perfect i „be going to";
 • Czasowniki regularne i nieregularne;
 • Stopniowanie przymiotników, porównania z as ........... as;
 • Zwrot would like;
 • Bezokolicznik celu z „to”.

2. Słownictwo:

 • Zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • Czynności i obowiązki domowe;
 • Ubiory, style i wzory;
 • Nazwy przedmiotów szkolnych, szkoła w Wielkiej Brytanii;
 • Sport, dyscypliny i sprzęt sportowy;
 • Wydarzenia sportowe, znani sportowcy;
 • Świat, państwa, narody, narodowości, strony świata, stolice krajów anglojęzycznych;
 • Pory roku i ich charakterystyka;
 • Środki transportu, podróże i turystyka;
 • Żywność, zdrowe i niezdrowe jedzenie, przygotowanie posiłków i dań.

3. Komunikacja:

 • Zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • Pytanie o drogę i udzielenie informacji;
 • Prośba o pozwolenie i dawanie lub odmowa pozwolenia;
 • Pytania i informacje o hobby i zainteresowaniach;
 • Jak docieramy do szkoły i innego miasta;
 • Zapraszanie i proponowanie;
 • Informacja o planach i intencjach;
 • Wyrażanie nadziei i obietnice;
 • Porównywanie osób i przedmiotów;
 • Oferowanie pomocy i podziękowanie za nią.

Gimnazjum: KLASA 1

1. Materiał gramatyczny:

 • Zagadnienie dla szkoły podstawowej oraz:
 • Stosowanie przedimków określonych i nieokreślonych;
 • Tworzenie przysłówków, miejsce przysłówka w zdaniu;
 • Porównania;
 • Czasowniki modalne: can, must, shall, should, ought to, need;
 • Czasy gramatyczne: Past continuous;
 • Porównanie czasów Past simple  i Past continuous;
 • Czasowniki regularne i nieregularne;
 • Pytania ogólne i szczegółowe;
 • Podstawowe „phrasal verbs” z „get, switch, turn, look, put, take, give”;
 • I tryb warunkowy;
 • Różne sposoby wyrażania przyszłości;
 • Zaimki nieokreślone: some, every, any, no i złożenia z nimi.

2. Słownictwo:

 • Zagadnienie dla szkoły podstawowej oraz:
 • Miasto i wieś, charakterystyczne miejsca i krajobrazy;
 • Zakupy i usługi, pieniądze i sklepy w krajach anglosaskich;
 • Przygotowanie potraw i posiłków, przepisy kulinarne;
 • Komputery i sprzęt elektroniczny;
 • Nazwy geograficzne;
 • Cechy przedmiotów (rozmiar, wygląd);
 • Pogoda i klimat;
 • Zdrowie i choroby, postępowanie w czasie choroby;
 • Wygląd zewnętrzny osób, cechy charakteru;
 • Sposoby spędzania wolnego czasu, kino, telewizja, gatunki literackie i filmowe;
 • Materiały, z których wykonane są przedmioty codziennego użytku;
 • Znaki drogowe.

3. Komunikacja:

 • Zagadnienie dla szkoły podstawowej oraz:
 • Porównanie cech osób, przedmiotów, miejsc;
 • Udzielanie rad;
 • Wyrażanie preferencji i upodobań;
 • Reakcja na podziękowania.

Gimnazjum: KLASA 2

1. Materiał gramatyczny:

 • Zagadnienie dla szkoły podstawowej, 1 klasy gimnazjum oraz:
 • Czasowniki, po których stosowana jest forma gerund,  infinitive lub bare infinitive;
 • Zaimki względne (who, which, that, where, whose), zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące;
 • Czasowniki modalne: may; might; would, could;
 • Zwrot: be allowed to;
 • Czas gramatyczny: Present perfect continuous;
 • Question Tags;
 • Określniki ilościowe: (a) few / (a) little, a lot of, lots of;
 • Zaimki nieokreślone: some, every, any, no i złożenia z nimi, both, each;
 • Zdania warunkowe "I", "II” typu;
 • Too / enough;
 • Phrasal verbs z: look, put, turn,  set, carry, run, come, be, go, bring;
 • Czasowniki: make, do, take, get;
 • Porównanie czasów: past simple, present perfect, present perfect continuous;
 • Przymiotnik z przyimkiem;
 • Zwrot: used to;
 • Strona bierna (present simple, present perfect simple, past simple, future simple).

2. Słownictwo:

 • Zagadnienie dla szkoły podstawowej, 1 klasy gimnazjum oraz:
 • Podróżowanie i turystyka, wakacje, atrakcje turystyczne krajów anglojęzycznych;
 • Święta, uroczystości i tradycje;
 • Zmysły i odczucia;
 • Dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła;
 • Instrumenty muzyczne, typy muzyki i muzycy;
 • Świat przyrody i środowisko naturalne, krajobrazy;
 • Klasyfikacja zwierząt i części ich ciała, zwierzęta zagrożone wyginięciem;
 • Ochrona środowiska i zagrożenia dla środowiska;
 • Znaki i tablice informacyjne;
 • Życie rodzinne i towarzyskie.

3. Komunikacja:

 • Zagadnienie dla szkoły podstawowej, 1 klasy gimnazjum oraz:
 • Opis planów i zamiarów;
 • Obowiązek i konieczność;
 • Wyrażanie przyzwolenia i zakazu;
 • Akceptowanie/odrzucanie propozycji.

Gimnazjum: KLASA 3

1. Materiał gramatyczny:

 • Zagadnienie dla szkoły podstawowej, 1 i 2 klasy gimnazjum oraz:
 • Zaimki zwrotne;
 • Zwrot: would rather, would prefer, had better, I wish;
 • Zdania warunkowe I, II i III typu;
 • So / such;
 • Czasownik, rzeczownik i przymiotnik z przyimkiem;
 • Czasy gramatyczne: past perfect, past perfect continuous, future continuous;
 • Przyimki określające ruch;
 • Konstrukcje typu so do I, neither do I;
 • Mowa zależna i następstwo czasów;
 • Phrasal verbs dwu- i trójczłonowe.

2. Słownictwo:

 • Zagadnienie dla szkoły podstawowej, 1 i 2 klasy gimnazjum oraz:
 • Różne zawody i działania z nimi związane, miejsce pracy;
 • Cechy osobowości i charakteru;
 • Nauka i technika, odkrycia i wynalazki, technologie informacyjne;
 • Środki masowego przekazu;
 • Sport, miejsca rozgrywek sportowych, igrzyska olimpijskie, sprzęt sportowy;
 • Konflikty i problemy społeczne, przestępczość;
 • Krajobrazy, cechy geograficzne, klęski żywiołowe;
 • Przygotowanie żywności, jej opakowanie i sposoby przygotowania.

3. Komunikacja:

 • Zagadnienie dla szkoły podstawowej, 1 i 2 klasy gimnazjum oraz:
 • Prośba o wyrażenie zgody;
 • Reakcje emocjonalne;
 • Opisywanie stanów i uczuć;
 • Wyrażanie chęci i życzenia;
 • Składanie propozycji i sugerowanie rozwiązań;
 • Różne sposoby udzielania rad;
 • Wyrażanie przypuszczenia i prawdopodobieństwa;
 • Wyrażanie żalu, zmartwienia i rozczarowania.