wiosna niemiecki


 

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych w lp. i mn. oraz: tanzen, heißen, sein, haben, arbeiten, schaukeln;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego;
 • Przeczenia nein, nicht, kein;
 • Zaimek osobowy w lp. i mn. oraz zaimek dzierżawczy mein/e dein/e w Mianowniku;
 • Liczebniki główne 0-100;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony oraz kein w Bierniku;
 • Spójniki und, aber;
 • Partykuła doch.

2. Leksyka:

 • Nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice, sąsiedzi Niemiec, mapa Niemiec;
 • Nazwy czynności, zabaw, gier;
 • Słownictwo dotyczące rodziny, określające stopień pokrewieństwa, cechy charakteru;
 • Nazwy zawodów, tworzenie nazw zawodów;
 • Nazwy przyborów szkolnych;
 • Przymiotniki określające cechy;
 • Nazwy zwierząt.

3. Komunikacja:

 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie osób (imię, nazwisko, wiek);
 • Polecenia typu: Höre/Lies den Text!, Wiederhole! Ergänze!, Komm an die Tafel!, Antworte auf die Frage!, Mach bitte die Bücher auf/zu!, Lies weiter!;
 • Prośby: Sing bitte ein Lied!, Bring mir bitte ...!;
 • Stwierdzenia: Wir tanzen gern. Dort ist ein Hund.;
 • Pytania i odpowiedzi typu: Was ist deine Mutter von Befur? Was willst du werden? Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist deine Oma? Was machst du gern? Hast du eine Schere? Nein, ich habe keine Schere./ Ja, ich habe eine Schere. Hast du ein Haustier?.

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

Zagadnienia z klasy 4 oraz:

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników nieregularnych np.: fahren, lesen, sprechen, möchten, finden oraz modalnych: wollen, können, mögen;
 • Szyk zdania z czasownikami modalnymi;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Liczebniki główne 0-100;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Rzeczowniki złożone;
 • Zaimek zwrotny;
 • Zaimek dzierżawczy w Mianowniku i Bierniku w lp. i mn.;
 • Zaimek nieosobowy es, man.

2. Leksyka:

 • Przedmioty szkolne;
 • Dni tygodnia, pory roku, miesiące;
 • Nazwy czynności wykonywanych w różnych porach roku;
 • Meble, kolory, pokoje, opis pokoju;
 • Okoliczniki czasu np.: montags, am Morgen, in der Nacht;
 • Przebieg dnia;
 • Czas wolny;
 • Nazwy cech charakteru;
 • Hobby;
 • Pogoda.

3. Komunikacja:

 • Wyrażanie zadowolenia, niechęci, opinii na temat danego przedmiotu, ustalanie terminów;
 • Pytania i odpowiedzi typu: Wann hast du Mathe? Ich habe Mathe am Donnerstag. Was willst du werden? Kannst du reiten? Was kann man im Gebirge machen?;
 • Prośby i polecenia;
 • Formuły grzecznościowe typu: Wie bitte? Darf ich?;
 • Pytanie o godzinę, podawanie godziny;
 • Wyrażanie swoich zainteresowań.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

Zagadnienia z klasy 4 i 5 oraz:

1. Gramatyka:

 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czasowniki modalne: müssen, dürfen, wollen, können, mögen, sollen;
 • Tryb rozkazujący;
 • Przyimki z Celownikiem: bei, zu, mit;
 • Przysłówki zaimkowe womit, damit, wobei;
 • Zaimki pytające wann?, wohin?, wo?;
 • Zaimek zwrotny;
 • Odmiana rodzajnika określonego nieokreślonego oraz zaimka dzierżawczego w Celowniku;
 • Spójniki: weil, dass, denn, trotzdem, dann.

2. Leksyka:

 • Miejsca pobytu na wakacjach;
 • Przedmioty i zjawiska z dalszego otoczenia (ulica, kino, sklep);
 • Owoce i warzywa;
 • Znaki drogowe;
 • Środki lokomocji;
 • Czas wolny;
 • Okoliczniki określające częstotliwość wykonywania danej czynności;
 • Nazwy czynności związane z obowiązkami domowymi;
 • Święta;
 • Jedzenie.

3. Komunikacja:

 • Określanie drogi i kierunku, miejsca pobytu;
 • Opis czynności odbywających się w przeszłości;
 • Zakaz, przyzwolenie;
 • Prośba i podziękowanie, obowiązek;
 • Określanie czasu i miejsca spotkań;
 • Polecenia i rozkazy;
 • Sygnalizowanie nieporozumienia: Ich habe dich nicht verstanden! Was bedeutet dieses Wort? Können Sie bitte wiederholen?;
 • Pytanie o miejsce pobytu i kierunek poruszania się: Wo steht der Schreibtisch? Wo liegt der Altmarkt?;
 • Zamawianie w restauracji.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

Zagadnienia z klasy 4, 5 i 6 oraz:

1. Gramatyka:

 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Stopniowanie przymiotników;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Przyimki z Biernikiem;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem, pytanie wo? wohin?;
 • Spójniki weil, dass, ob;
 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Tryb rozkazujący;
 • Zaimek osobowy w Celowniku i Bierniku;
 • Forma es gibt;
 • Zaimek pytający welcher, -e, -es;
 • Okoliczniki miejsca i czasu.

2. Leksyka:

 • Zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca;
 • Nazwy kierunków świata;
 • Podróże i czas wolny;
 • Cechy osobowe zewnętrzne i wewnętrzne;
 • Urodziny;
 • Zwierzęta;
 • Podróże;
 • Meble;
 • Ubrania;
 • Cechy przedmiotów: wygląd, rozmiar;
 • Jedzenie, zamawianie w restauracji;
 • Zakupy;
 • Słownictwo związane ze zdrowym odżywianiem się, uprawianiem sportu.

3. Komunikacja:

 • Opis czynności i sytuacji;
 • Wyrażanie opinii wobec rozmówcy i tematu rozmowy;
 • Porównanie cech osób, przedmiotów i miejsc;
 • Opis postaci (sławnych ludzi); przedmiotu, miejsca;
 • Zakończenie rozmowy (wyrażanie podziękowania): Vielen Dank! Ich bin Ihnen sehr dankbar!;
 • Udzielanie rad;
 • Wyrażanie zamiaru, życzenia: Ich habe vor ..., Ich habe die Absicht ... .

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Zagadnienia z klasy 4, 5, 6 i 7 oraz:

1. Gramatyka:

 • Przyimki z Celownikiem;
 • Zaimek osobowy, dzierżawczy w Celowniku i Bierniku;
 • Odmiana przymiotnika: po rodzajniku określonym i nieokreślonym, słówku kein, po zaimku dzierżawczym oraz bez rodzajnika;
 • Czas Präteritum czasowników najczęściej stosowanych oraz czasowników modalnych;
 • Czas Perfekt oraz szyk wyrazów w zdaniu po spójnikach typu: dass, weil;
 • Czas przeszły Plusquamperfekt;
 • Zdanie bezokolicznikowe z zu;
 • Czasowniki wymagające dwóch dopełnień zdaniowych w Celowniku i Bierniku.

2. Leksyka:

 • Słownictwo związane z wypoczynkiem;
 • Słownictwo związane z opisem drogi, kierunku jazdy;
 • Święta;
 • Media;
 • Hotel, sklep, poczta, restauracja;
 • Zawody i działania z nimi związane;
 • Słownictwo związane z opisem nastroju;
 • Antonimy np.: związane z cechami charakteru, wyglądu, nastroju;
 • Nazwy znaków zodiaku;
 • Prasa.

3. Komunikacja:

 • Przytaczanie czyjegoś zdania, opinii Die Mutter sagt/ meint/ findet, Er sagt, dass...;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się;
 • Prowadzenie rozmowy, rozpoczynanie i wprowadzenie tematu;
 • Postawy i relacje międzyludzkie, fascynacja, niechęć, pokrewieństwo;
 • Oferowanie pomocy: Wie/ Womit kann ich Ihnen helfen?, Was kann ich für Sie tun?, Kann ich dir behilflich sein?, Kann ich dir behilflich sein?;
 • Wyrażanie nakazów, zakazów i przyzwoleń;
 • Przepraszanie, usprawiedliwianie się;
 • Wyrażanie umiejętności, możliwości.

Gimnazjum: KLASA 3

Zagadnienia ze szkoły podstawowej oraz:

1. Gramatyka:

 • Forma trybu przypuszczającego würde;
 • Zaimek dzierżawczy w II, III i IV przypadku;
 • Rekcja czasownika;
 • Przysłówki i wyrażenia przyimkowe: hier, von Zeit zu Zeit, irgendwo;
 • Zaimki wskazujące;
 • Czas przyszły Futur I;
 • Przyimki z II, III, i IV przypadkiem;
 • Konjunktiv I i II;
 • Zdania warunkowe typu: Wenn ich viel Geld hätte, ...;
 • Strona bierna;
 • Rekcja przymiotników;
 • Spójniki typu: um...zu, nachdem, bis, obwohl, dass, weil, ob;
 • Zdanie względne.

2. Leksyka:

 • Moda;
 • Problemy młodzieży;
 • Film, kino, teatr, opera;
 • Dworzec kolejowy, poczta;
 • Święta;
 • Ochrona środowiska, zwierząt;
 • Formalności graniczne;
 • Życiorys;
 • Praca i wynagrodzenie;
 • Kościoły i religie;
 • W urzędach.

3. Komunikacja:

 • Wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, satysfakcji, rozczarowania;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się: Das stimmt nicht., Ich kann deine Meinung nicht teilen., Ich bin anderer Meinung.;
 • Wyrażanie skarg, żalów, życzeń;
 • Udzielanie rad: Es wäre besser ..., Du solltest lieber ..., Ich rate dir ...;
 • Wyrażanie emocji: Ich bin damit zufrieden., Ich bin Ihnen sehr dankbar.