wiosna matematyka


Szkoła podstawowa: KLASA 4

Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:

1. ARYTMETYKA

 • system dziesiętny;
 • system rzymski;
 • liczby naturalne;
 • oś liczbowa;
 • działania i ich kolejność wykonywania;
 • działania pisemne;
 • porównywania ilorazowe;
 • potęgowanie liczb naturalnych;
 • ułamki zwykłe (z wyłączeniem mnożenia i dzielenia);

2. GEOMETRIA

 • elementarne figury geometryczne (prosta, półprosta, odcinek, łamana);
 • koła, okręgi;
 • kąty;
 • rozpoznawanie wielokątów;
 • obwody wielokątów;

3. MATEMATYKA W PRAKTYCE

 • kalendarz, czas;
 • zegar;
 • termometr;
 • jednostki długości, masy (w tym wyrażenia dwumianowane);

4. ZAGADKI MATEMATYCZNE

W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

Zakres tematyczny klasy 4 oraz:

1. ARYTMETYKA

 • wielokrotności, dzielniki, NWW, NWD;
 • cechy podzielności liczb;
 • liczby pierwsze, złożone;
 • ułamki zwykłe (w tym zastosowanie);
 • ułamki dziesiętne (w tym zastosowanie);

2. GEOMETRIA

 • kąty: przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe;
 • własności wielokątów;
 • miary kątów w wielokątach;
 • pola wielokątów;
 • jednostki pola;
 • własności prostopadłościanów;
 • pole powierzchni całkowitej prostopadłościanów;

3. MATEMATYKA W PRAKTYCE

 • skala;
 • średnia arytmetyczna;

4. ZAGADKI MATEMATYCZNE

W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

Zakres tematyczny klasy 5 oraz:

1. ARYTMETYKA

 • liczby całkowite;
 • zaokrąglanie liczb;
 • potęgowanie liczb wymiernych;

2. ALGEBRA

 • wyrażenia algebraiczne;
 • obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych;
 • równania i nierówności 1º;

3. GEOMETRIA

 • odbicia lustrzane;
 • pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanów;
 • jednostki objętości;
 • rozpoznawanie graniastosłupów prostych;

4. STATYSTYKA

 • interpretacja danych z wykresów i diagramów;

5. MATEMATYKA W PRAKTYCE

 • droga, prędkość, czas;

6. ZAGADKI MATEMATYCZNE

W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1. Zakres tematyczny klasy 6 oraz:
2. Zapis liczb w systemie rzymskim.
3. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
4. Podstawowe figury płaskie.
5. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
6. Pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce.
7. Kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe).
8. Liczby wymierne dodatnie i ujemne i działania w zbiorze liczb wymiernych.
9. Własności trójkątów - obwody, pola.
10. Cechy przystawania trójkątów.
11. Potęga o wykładniku naturalnym.
12. Pierwiastki kwadratowe i sześcienne.
13. Czworokąty: własności, obwody, pola.
14. Wyrażenia algebraiczne:

 • wartość liczbowa,
 • suma algebraiczna - dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę,
 • wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias.

15. Graniastosłupy i ostrosłupy: proste i prawidłowe, siatki.
16. Równania z jedną niewiadomą.
17. Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą i ich rozwiązania.
18. Prostokątny układ współrzędnych.
19. Twierdzenie Pitagorasa.
20. Wielkości wprost proporcjonalne.
21. Proporcja.
22. Przekształcanie wzorów.
23. Praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.
24. Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.

Gimnazjum: KLASA 2

1.   Materiał klasy I gimnazjum oraz:

2.   Sprawne posługiwanie się liczbami wymiernymi:

 • wartość bezwzględna liczby,
 • notacja wykładnicza,
 • szacowanie wyrażeń zawierających pierwiastki.

3.   Rozwiązywanie równań i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

4.   Rozwiązywanie równań z dwiema niewiadomymi.

5.   Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne.

6.   Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.

7.   Rozwiązywanie zadań tekstowych o zwiększonym stopniu trudności.

8.   Funkcja liniowa i jej własności.

9.   Własności figur płaskich:

 • symetralna odcinka,
 • dwusieczna kąta,
 • kąt środkowy i kąt wpisany,
 • okrąg wpisany w wielokąt i opisany na wielokącie,
 • wzajemne położenie prostej i okręgu,
 • wycinek kołowy,
 • wielokąty foremne.

10.   Symetria osiowa i środkowa:

 • figury osiowosymetryczne,
 • figury środkowo symetryczne.

11.   Rachunek algebraiczny:

 • dodawanie i odejmowanie wyrażeń algebraicznych,
 • mnożenie sum algebraicznych,
 • wzory skróconego mnożenia.

Gimnazjum: KLASA 3

1.   Materiał klasy I i II gimnazjum oraz:

2.   Sprawne posługiwanie się liczbami rzeczywistymi:

 • potęga o wykładniku całkowitym,
 • potęga o wykładniku wymiernym.

3.   Interpretowanie związków wyrażanych za pomocą wzorów.

4.   Stosowanie Twierdzenia Talesa w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

5.   Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzenia losowego.

6.   Rozwiązywanie równań drugiego stopnia z jedną niewiadomą.

7.   Podobieństwo figur:

 • figury podobne,
 • podobieństwo trójkątów,
 • stosunek pól figur podobnych,
 • stosunek objętości brył podobnych.

8.   Stosowanie związków miarowych i właściwości figur przestrzennych w szczególności obrotowych:

 • walec,
 • stożek,
 • kula.

9.   Elementy rachunku prawdopodobieństwa:

 • doświadczenia losowe,
 • zdarzenia.

10.   Związki miarowe w trójkącie prostokątnym o kątach ostrych 300 i 600 oraz 450.

11.   Funkcje trygonometryczne.