wiosna matematyka


Szkoła podstawowa: KLASA 4

Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:

1. ARYTMETYKA

 • system dziesiętny;
  system rzymski;
  liczby naturalne;
  oś liczbowa;
  działania i ich kolejność wykonywania;
  działania pisemne;
  porównywania ilorazowe;
  potęgowanie liczb naturalnych;
  ułamki zwykłe z wyłączeniem mnożenia i dzielenia (w tym zastosowanie);
  ułamki dziesiętne z wyłączeniem mnożenia i dzielenia (w tym zastosowanie);

2. GEOMETRIA

 • elementarne figury geometryczne (prosta, półprosta, odcinek, łamana);
  koła, okręgi;
  kąty;
  rozpoznawanie wielokątów;
  obwody wielokątów;

3. MATEMATYKA W PRAKTYCE

 • kalendarz, czas;
  zegar;
  termometr;
  jednostki długości, masy, monetarne (w tym wyrażenia dwumianowane) i ich zamiana;

4. ZAGADKI MATEMATYCZNE

W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

Zakres tematyczny klasy 4 oraz:

1. ARYTMETYKA

 • wielokrotności, dzielniki, NWW, NWD;
  cechy podzielności liczb;
  liczby pierwsze, złożone;
  ułamki zwykłe (w tym zastosowanie);
  ułamki dziesiętne (w tym zastosowanie);

2. GEOMETRIA

 • kąty: przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe;
  własności wielokątów;
  miary kątów w wielokątach;
  pola wielokątów;
  jednostki pola i ich zamiana;
  własności prostopadłościanów;
  pole powierzchni całkowitej prostopadłościanów;

3. MATEMATYKA W PRAKTYCE

 • skala;
  średnia arytmetyczna;

4. ZAGADKI MATEMATYCZNE

W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

Zakres tematyczny klasy 5 oraz:

1. ARYTMETYKA

 • liczby całkowite;
  zaokrąglanie liczb;
  potęgowanie liczb wymiernych;
  wartość bezwzględnah;

2. ALGEBRA

 • wyrażenia algebraiczne;
  obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych;
  równania pierwszego stopnia;

3. GEOMETRIA

 • odbicia lustrzane;
  pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanów;
  jednostki objętości i ich zamiana;
  rozpoznawanie graniastosłupów prostych;

4. STATYSTYKA

 • interpretacja danych z wykresów i diagramów;

5. MATEMATYKA W PRAKTYCE

 • droga, prędkość, czas;

6. ZAGADKI MATEMATYCZNE

W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1. Zapis liczb w systemie rzymskim.
2. Liczby wymierne i działania w zbiorze liczb wymiernych.
3. Liczby wymierne na osi liczbowej.
4. Pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce. Promile.
5. Podstawowe figury płaskie.
6. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
7. Kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe).
8. Własności trójkątów - obwody, pola.
9. Czworokąty: własności, obwody, pola.
10. Graniastosłupy i ostrosłupy: proste i prawidłowe - budowa, własności i siatki.
11. Potęga o wykładniku naturalnym.
12. Pierwiastki (w tym szacowanie wyrażeń zawierających pierwiastki).
13. Notacja wykładnicza.
14. Wyrażenia algebraiczne - wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, sumy algebraiczne, działania na sumach algebraicznych.
15. Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą (zastosowanie, w tym zadania z procentami).
16. Przekształcanie wzorów.
17. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. Proporcja.
18. Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.
W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Materiał klasy 7 oraz:

1. Twierdzenie Pitagorasa (w tym zastosowanie).
2. Przekątna kwadratu, wysokość trójkąta równobocznego, trójkąty o kątach 90, 60, 30 stopni oraz 90, 45, 45 stopni.
3. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa oraz ostrosłupa.
4. Długości odcinków w graniastosłupach i ostrosłupach.
5. Przystawanie trójkątów.
6. Układ współrzędnych.
7. Statystyka - czytanie danych, średnia arytmetyczna, zdarzenia losowe.
8. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego
.

Gimnazjum: KLASA 3

1. Materiał klasy I i II gimnazjum oraz:

2. Sprawne posługiwanie się liczbami rzeczywistymi:

 • potęga o wykładniku całkowitym,
 • potęga o wykładniku wymiernym.

3. Interpretowanie związków wyrażanych za pomocą wzorów.

4. Stosowanie Twierdzenia Talesa w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

5. Rozwiązywanie równań drugiego stopnia z jedną niewiadomą.

6. Podobieństwo figur:

 • figury podobne,
 • podobieństwo trójkątów,
 • stosunek pól figur podobnych,
 • stosunek objętości brył podobnych.

7. Stosowanie związków miarowych i właściwości figur przestrzennych w szczególności obrotowych:

 • walec,
 • stożek,
 • kula.

8. Elementy rachunku prawdopodobieństwa:

 • doświadczenia losowe,
 • zdarzenia,
 • obliczanie prawdopodobieństwa zdarzenia losowego.

9. Związki miarowe w trójkącie prostokątnym o kątach ostrych 30° i 60° oraz 45°.

10. Zadania o podwyższonym stopniu trudności.
W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.