wiosna przyroda


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.

2.   Sposoby poznawania przyrody.

 • Obserwacje i doświadczenia w poznawaniu przyrody.
 • Przyrządy wykorzystywane w poznawaniu przyrody.
 • Źródła wiedzy o przyrodzie.
 • Zmysły niezbędne do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

3.   Orientacja w terenie.

 • Widnokrąg.
 • Kierunki na widnokręgu i sposoby ich wyznaczania.
 • Miejsca wschodu, górowania i zachodu Słońca.
 • Zależność między wysokością górowania Słońca a długością i kierunkiem cienia.
 • Zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby i w ciągu roku.
 • Plan i mapa.
 • Legenda mapy.
 • Kierunki na planie i mapie.

4.   Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody.

 • Pogoda i jej składniki.
 • Przyrządy służące do pomiaru składników pogody.
 • Zjawiska pogodowe.
 • Stany skupienia wody.

5.   Ja i moje ciało.

 • Wybrane układy budujące ciało człowieka i ich rola w organizmie.
 • Higiena ciała i otoczenia.

6.   Ja i moje otoczenie.

 • Bezpieczny wypoczynek.
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 • Choroby i zapobieganie im.
 • Różnorodne substancje i ich znaczenie w życiu codziennym.
 • Rośliny trujące, zwierzęta niebezpieczne, zasady postępowania w razie kontaktu z nimi.
 • Uzależnienia (w tym od internetu, telefonu komórkowego) i niebezpieczeństwa z nimi związane.
 • Zasady zdrowego stylu życia.

7.   Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy.

 • Formy ukształtowania powierzchni terenu.
 • Składniki przyrody nieożywionej (skały, wody) i ożywionej (roślinność, zwierzęta).
 • Warunki życia na lądzie.
 • Przystosowania organizmów do życia w środowisku lądowym.
 • Las, łąka, pole uprawne i ich charakterystyczne organizmy.
 • Warunki życia w wodzie.
 • Organizmy wodne.
 • Przystosowania organizmów do życia w środowisku wodnym.

8.   Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły.

 • Składniki środowiska związane z działalnością człowieka.
 • Cechy krajobrazu współczesnego.
 • Przemiany krajobrazu i ich ocena.

.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1.   Ja i moje otoczenie.

2.   Orientacja w terenie.

3.   Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie.

4.   Najbliższa okolica.

5.   Człowiek i środowisko.

6.   Właściwości substancji.

7.   Krajobrazy Polski i Europy.

8.   Organizm człowieka.

9.   Zdrowie i troska o nie.

10.   Zjawiska elektryczne i magnetyczne.

11.   Ziemia we wszechświecie.

 • Globus jako model Ziemi.
 • Układ Słoneczny.
 • Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika.
 • Załamanie, odbicie i rozchodzenie się światła.
 • Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi, opis i jego konsekwencje.

12.   Lądy i oceany.

 • Pojęcia: bieguny, równik, południki, półkule, kierunki główne i  pośrednie. Lokalizacja punktów względem południków zero i 180.
 • Wybrane organizmy morskie i ich przystosowanie do życia.
 • Wyprawy morskie Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana .

13.   Krajobrazy świata.

 • Krajobrazy strefowe na świecie - las równikowy, sawanna, pustynia, step tajga, tundra pustynia lodowa. Opis warunków klimatycznych i przystosowanie organizmów.

14.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, telewizyjnych, dostosowane do umiejętności ucznia. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.