zima biologia


Szkoła Podstawowa: KLASA 5

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1. Wirusy i bakterie.
2. Porównanie komórki eukariotycznej i prokariotycznej.
3. Znaczenie różnych organizmów (glony, pierwotniaki, rośliny, grzyby) w przyrodzie i gospodarce człowieka.
4. Środowisko wodne i lądowe - porównanie.
5. Przystosowanie roślin do środowiska lądowego.
6. Pasożytnictwo wśród roślin i zwierząt.
7. Budowa i funkcje tkanek roślinnych.
8. Organografia.
9. Rośliny zarodnikowe - budowa i systematyka.
10. Budowa i rodzaje kwiatów.
11. Drogi przenoszenia pyłku i nasion.
12. Rozmnażanie się roślin nasiennych. Rozmnażanie wegetatywne.
13. Drzewa i grzyby polskich lasów.
14. Rozsiewanie się nasion i owoców.
15. Wybrane zbiorowiska roślinne w Polsce.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Przegląd gromad zwierząt.
2. Świat bezkręgowców - pierścienice, mięczaki, stawonogi, szkarłupnie.
3. Świat kręgowców - ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki.
4. Metabolizm - katabolizm i anabolizm.
5. Tkanki zwierzęce.
6. Regulacja nerwowa:

 • podział układu nerwowego,
 • charakterystyka układu nerwowego,
 • budowa neuronu,
 • odruchy i budowa łuku odruchowego,
 • choroby układu nerwowego,
 • narządy zmysłów człowieka,
 • zdrowie a cywilizacja; czynniki chorobotwórcze; drogi zakażenia; choroby społeczne, cywilizacyjne, pasożytnicze, zakaźne i genetycznie uwarunkowane.

Gimnazjum: KLASA 3

1. Populacja, biocenoza, ekosystem:

 • typy oddziaływań międzygatunkowych w przyrodzie,
 • terytorializm,
 • krążenie pierwiastków i związków w przyrodzie.

2. Czynniki abiotyczne mające wpływ na organizmy.
3. Sukcesja ekologiczna.
4. Zanieczyszczenia środowiska:

 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery,
 • odpady i ich segregacja.

5. Zasoby przyrody i ich wykorzystanie.
6. Ewolucjonizm:

 • mechanizmy i prawidłowości ewolucji, w tym mutacje, dobór naturalny, dryf genetyczny, adaptacje,
 • przykłady doboru stabilizującego, rozdzielającego i kierunkowego,
 • historia myśli ewolucyjnej, dowody ewolucji,
 • specjacja i jej rodzaje.

7. Antropogeneza:

 • systematyka człowieka,
 • różnice między człowiekiem, a innymi naczelnymi,
 • przebieg i prawidłowości ewolucji człowieka.

8. Genetyka:

 • prawa Mendla,
 • budowa kwasów nukleinowych.