zima biologia


Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1. Biologia jako nauka:

 • jak poznajemy biologię i jej dziedziny,
 • budowa organizmów wielokomórkowych,
 • obserwacje mikroskopowe i budowa mikroskopu.

2. Budowa i czynności życiowe organizmów:

 • komórka roślinna i zwierzęca,
 • składniki chemiczne organizmów,
 • pierwiastki i związki chemiczne wchodzące w skład organizmu,
 • organizmy samożywne i cudzożywne,
 • sposoby oddychania organizmów.

3. Wirusy, bakterie, protisty i grzyby:

 • grzyby - budowa i różnorodność grzybów,
 • porosty - budowa i znaczenie,
 • występowanie i środowisko protistów,
 • cechy i budowa wirusów,
 • cechy bakterii,
 • choroby wirusowe i bakteryjne.

4. Tkanki i organy roślinne:

 • przystosowania budowy poszczególnych tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji,
 • korzeń - funkcje i budowa,
 • pędy - budowa i rodzaje,
 • budowa i funkcje łodygi,
 • liść jako wytwórnia pokarmu.

5. Różnorodność roślin:

 • mchy i paprotniki, środowisko życia i budowa mchów i paprotników,
 • rośliny nagonasienne i okrytonasienne,
 • cechy, budowa i znaczenie roślin nagonasiennych i okrytonasiennych.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1. Tkanki zwierzęce.
2. Metabolizm i jego kierunki.
3. Układ pokarmowy i jego budowa. Trawienie i wchłanianie. Higiena i choroby układu pokarmowego.
4. Układ krążenia. Krwioobiegi. Budowa serca. Krzepnięcie krwi. Grupy krwi. Naczynia krwionośne. Choroby układu krążenia.
5. Budowa układu limfatycznego i odpornościowego i ich choroby.
6. Budowa układu oddechowego - charakterystyka dróg oddechowych, narządu oddechowego, mechanizm wymiany gazowej, oddychanie komórkowe, higiena i choroby układu oddechowego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Układ oddechowy:

 • budowa, rola i higiena układu oddechowego,
 • mechanizm wymiany gazowej, transport gazów oddechowych,
 • oddychanie wewnątrzkomórkowe tlenowe - główne etapy i lokalizacja.

2. Układ krążenia.

 • krwioobiegi,
 • budowa serca,
 • krzepnięcie krwi,
 • grupy krwi. Znajomość przetaczania grup krwi,
 • budowa naczyń krwionośnych,
 • choroby układu krążenia.

3. Układ nerwowy:

 • ośrodki nerwowe,
 • centralny i obwodowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy i przykłady jego kontroli,
 • łuk odruchowy, pojęcie i rodzaje odruchów,
 • zmysły - budowa i działanie oraz higiena narządów zmysłów.

4. Układ hormonalny:

 • gruczoły dokrewne i ich przegląd,
 • rola i rodzaje hormonów,
 • zasada działania hormonów,
 • antagonistyczne działanie hormonów.

5. Genetyka:

 • budowa DNA i RNA,
 • podziały komórkowe,
 • dziedziczenie cech,
 • mutacje.

6. Ewolucja życia:

 • mechanizmy i prawidłowości ewolucji, w tym mutacje, dobór naturalny i sztuczny, dryf genetyczny, adaptacje,
 • dowody ewolucji,
 • powstanie nowych gatunków, badania Darwina.

Gimnazjum: KLASA 3

1. Populacja, biocenoza, ekosystem:

 • typy oddziaływań międzygatunkowych - interakcje w populacji,
 • terytorializm,
 • krążenie pierwiastków i związków w przyrodzie.

2. Czynniki abiotyczne mające wpływ na organizmy.
3. Sukcesja ekologiczna.
4. Zanieczyszczenia środowiska:

 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze,
 • odpady i ich segregacja.

5. Zasoby przyrody i ich ochrona.
6. Ochrona środowiska:

 • formy ochrony przyrody - znajomość parków narodowych; pojęcia rezerwatu przyrody, pomnika przyrody, parku krajobrazowego, otuliny, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne; parki narodowe w Polsce - położenie, rok powstania, symbol, obszar,
 • gospodarowanie odpadami,
 • ochrona środowiska przyrodniczego.