zima chemia


Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych.
2.   Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania.
3.   Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4.   Gęstość, masa i objętość.
5.   Substancje proste i złożone. Pierwiastek i związek chemiczny. Symbole pierwiastków.
6.   Podział pierwiastków na metale i niemetale.
7.   Właściwości metali i niemetali.
8.   Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
9.   Korozja i jej zapobieganie.
10.   Powietrze, jego skład i właściwości.
11.   Azot i gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
12.   Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
13.   Spalanie i utlenianie.
14.   Tlenki metali i niemetali.
15.   Właściwości dwutlenku węgla.
16.   Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
17.   Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
18.   Reakcje syntezy, analizy i wymiany.
19.   Reakcje egzo- i endoenergetyczne.
20.   Przyczyny zanieczyszczenia powietrza, dziura ozonowa, efekt cieplarniany.
21.   Para wodna w powietrzu.
22.   Pojęcie atomu. Budowa atomów, izotopy.
23.   Cząstki elementarne materii i ich właściwości.
24.   Masa atomowa i cząsteczkowa.
25.   Układ okresowy pierwiastków, prawo okresowości.
26.   Zjawisko promieniotwórczości, izotopy promieniotwórcze.
27.   Praktyczne wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości.
28.   Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
29.   Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
30.   Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne prostych związków chemicznych, wartościowość.
31.   Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
32.   Wiązania jonowe i kowalencyjne.
33.   Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Zakres tematyczny klasy VII szkoły podstawowej oraz:
2.   Woda i roztwory wodne.
3.   Stężenie procentowe roztworu (zadania obliczeniowe), mieszanie roztworów.
4.   Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
5.   Kwasy tlenowe i beztlenowe - siarkowy (IV), siarkowy (VI), azotowy (V), fosforowy (V), węglowy, chlorowy (VII), solny, siarkowodorowy, bromowodorowy.
6.   Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
7.   Kwasy w naszym otoczeniu.
8.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
9.   Kwasy mocne i słabe.
10.   Kwaśne deszcze.
11.   Wodorotlenki i zasady.
12.   Wodorotlenki i zasady wokół nas.
13.   Otrzymywanie i właściwości zasad.
14.   Tlenki kwasowe i zasadowe.
15.   Roztwory elektrolitów.
16.   Dysocjacja kwasów i zasad.
17.   Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH.
18.   Reakcje utleniania-redukcji.
19.   Równania reakcji chemicznych.
20.   Prawo zachowania masy.
21.   Prawo stałości składu związku chemicznego.
22.   Obliczenia stechiometryczne.
23.   Wybitni uczeni w badaniach chemicznych.

Gimnazjum: KLASA 3

1.   Zakres tematyczny klasy VII szkoły podstawowej, klasy II gimnazjum  oraz:
2.   Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne.
3.   Otrzymywanie soli.
4.   Właściwości i zastosowanie soli.
5.   Nazewnictwo soli.
6.   Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
7.   Reakcje metali z kwasami.
8.   Występowanie węgla w przyrodzie.
9.   Odmiany alotropowe węgla.
10.   Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny.
11.   Właściwości i zastosowanie alkanów.
12.   Szereg homologiczny alkenów.
13.   Właściwości etylenu i acetylenu.
14.   Polimeryzacja i polimery.
15.   Surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
16.   Mol i masa molowa, objętość molowa gazów.
17.   Wykorzystanie pojęcia mola i masy molowej w obliczeniach stechiometrycznych.
18.   Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.
19.   Właściwości kwasów karboksylowych (szczególnie mrówkowego i octowego).
20.   Wyższe kwasy karboksylowe, mydła.
21.   Szereg homologiczny alkoholi.
22.   Właściwości alkoholi (szczególnie metanolu, etanolu i glicerolu).