zima geografia


Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1. Zakres treści programowych z przyrody klasa 4.
2. Geografia jako nauka:

 • jak dzielimy nauki geograficzne,
 • jak uczymy się geografii,

3. Polska na mapie:

 • skala mapy,
 • znaki na mapie,
 • jak czytać mapę,

4. Krajobrazy w Polsce:

 • krajobraz wysokogórski, wyżynny, nizinny, pojezierny, nadmorski, wielkomiejski, miejsko-przemysłowy, rolniczy,
 • cechy krajobrazów Polski,

5. Lądy i oceany:

 • rozmieszczenie lądów i oceanów,
 • wyprawy i odkrycia geograficzne,

6. Krajobrazy świata:

 • wilgotny las równikowy, lasy strefy umiarkowanej, sawanna, stepy, pustynie gorące i lodowe, tajga, tundra, krajobraz śródziemnomorski, krajobraz wysokogórski Himalajów,
 • strefy i piętra klimatyczno-roślinne na świecie
 • cechy krajobrazów,
 • warunki życia roślin i zwierząt,

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI.
 • Położenie i granice Polski.
 • Podział administracyjny Polski.
 • Krainy geograficzne Polski.
 • Przeszłość geologiczna Polski.
 • Znajomość mapy Polski.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI i geografii w klasie VII.
 • W przygotowaniu.

Gimnazjum: KLASA 3

 • W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum.
 • Znajomość krain geograficznych Polski.
 • Środowisko przyrodnicze Polski.
 • Podział administracyjny Polski.