zima angielski


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1. Materiał gramatyczny:

 • Zaimki wskazujące (this/that; these/those);
 • Liczba mnoga rzeczowników;
 • Konstrukcja there is / there are;
 • Zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia;
 • Forma dzierżawcza rzeczownika; przymiotniki dzierżawcze;
 • Czasownik: to be; to have/have got; can;
 • Liczebniki główne;
 • Czas Present Simple i Present continuous; zdania oznajmujące, pytające i przeczące;
 • Przyimki miejsca;
 • Przyimki czasu;
 • Zaimki pytające: what, who, where, when, how, which;
 • Rodzajnik a/an;

2. Słownictwo:

 • Dom; szkoła (np. przybory szkolne, meble, pomieszczenia, zabawki);
 • Relacje w rodzinie: ja i moja najbliższa rodzina;
 • Czas wolny - zainteresowania;
 • Popularne zwierzęta domowe i dzikie;
 • Podstawowe informacje o wyglądzie człowieka;
 • Pory dnia; dni tygodnia, nazwy miesięcy; pory roku;
 • Owoce i warzywa, tradycyjne posiłki;
 • Podstawowe przymiotniki; przymiotniki o znaczeniu przeciwnym;
 • Praca ludzi; zawody;
 • Wyrażanie czasu - zegar;
 • Podstawowe informacje osobiste;
 • Kraje i narodowości;
 • Informacje o pogodzie;

3. Komunikacja:

 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie siebie i innych osób (imię, nazwisko, wiek);
 • Prośby i podziękowania, zwroty grzecznościowe;
 • Pytanie i informowanie o umiejętnościach;
 • Pytania i informacje o wieku i miejscu zamieszkania;
 • Pytania o czas;
 • Pytania i informacje dotyczące narodowości i kraju pochodzenia;

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1. Materiał gramatyczny:

 • Zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • Nieregularna liczba mnoga rzeczowników;
 • Przedimek określony i niekreślony;
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne;
 • Zaimki nieokreślone: some, every, any, no;
 • Stopniowanie przymiotników;
 • Liczebniki porządkowe;
 • Zaimki dzierżawcze;
 • Pytania z: How much?; How many?;
 • Czas: Past simple oraz wyrażenie used to;
 • Zaimki pytające: why, whose;
 • Przysłówki częstotliwości i ich pozycja w zdaniu;
 • Spójniki: and, but, because, so, or;

2. Słownictwo:

 • Zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • Ubrania;
 • Mój pokój, mieszkanie i dom;
 • Moje hobby i zainteresowania;
 • Części ciała ludzi i zwierząt;
 • Pieniądze brytyjskie i amerykańskie, ceny;
 • Codzienne czynności i obowiązki domowe;
 • Jedzenie i napoje, zdrowa żywność, nazwy posiłków i dań;
 • W mieście i na wsi;
 • Formułowanie daty;
 • Wygląd człowieka, przymiotniki opisujące wygląd;

3. Komunikacja:

 • Zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • Pytanie o cenę i informacja o cenie;
 • Prośby o pozwolenie, akceptacja i odmowa;
 • Opis wyglądu człowieka i przedstawianie opinii o nim;
 • Opis zwierząt;
 • Wyrażanie życzeń;

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1. Materiał gramatyczny:

 • Zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • Określniki: much, many, a few, a little, a lot of, enough;
 • Czasowniki modalne: can; must; should, would, shall, oraz have to i be able to;
 • Czasy: Past simple (czasowniki regularne i nieregularne, used to), Future simple i "to be going to";
 • Stopniowanie przymiotników; porównania z "as ... as"
 • Tworzenie przysłówków, miejsce przysłówka w zdaniu; stopniowanie przysłówków;
 • Zaimki zwrotne;
 • Zwroty would like, be allowed to;

2. Słownictwo:

 • Zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • Zagadnienia z życia codziennego;
 • Spędzanie wolnego czasu;
 • Nazwy przedmiotów szkolnych, szkoła w Wielkiej Brytanii;
 • Zagadnienia pracy człowieka; praca i pieniądze;
 • Świat, państwa, narody, narodowości, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych;
 • Środki transportu, podróże i turystyka;
 • Żywność, przygotowanie posiłków i dań; w restauracji;
 • Sport, wydarzenia sportowe, sławni sportowcy;

3. Komunikacja:

 • Zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • Zwroty grzecznościowe, sytuacje z życia codziennego;
 • Sugestie, prośby i propozycje;
 • Prośba o pozwolenie;
 • Jak docieramy do szkoły i miejsc różnych zajęć;
 • Zapraszanie i formułowanie propozycji;
 • Kupowanie (np. biletu, ubioru);
 • Formułowanie opinii i oceny;
 • Wyrażanie obowiązku i zakazu;

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1. Materiał gramatyczny:

 • Zagadnienie dla klasy 4, 5 i 6 oraz:
 • Stosowanie przedimków określonych i nieokreślonych;
 • Czasowniki modalne shall, should, need;
 • Czasy: Past continuous oraz Present perfect simple;
 • Różne sposoby wyrażania przyszłości;
 • Zaimki nieokreślone: some, every, any, no i ich złożenia;
 • Podstawowe "phrasal verbs";
 • I tryb warunkowy;
 • Zdania czasowe;

2. Słownictwo:

 • Zagadnienie dla klasy 4, 5 i 6 oraz:
 • Zakupy i usługi, sklepy w krajach anglosaskich;
 • Przygotowanie potraw i posiłków, przepisy kulinarne;
 • Nazwy geograficzne;
 • Mój komputer i smartfon;
 • Pogoda i klimat;
 • Zdrowie i problemy zdrowotne, postępowanie w czasie choroby; zdrowy tryb życia;
 • Osobowość i charakter człowieka;
 • Znaki drogowe;
 • Materiały, z których wykonane są przedmioty codziennego użytku;

3. Komunikacja:

 • Zagadnienie dla klasy 4, 5 i 6 oraz:
 • Oferowanie pomocy i podziękowanie za nią;
 • U lekarza; informacja o dolegliwościach;
 • Reakcje emocjonalne;
 • Sytuacje z życia codziennego (również język potoczny);
 • Pytanie o drogę i informacja jak dotrzeć do poszukiwanego miejsca;
 • Wyrażanie preferencji i upodobań;

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Materiał gramatyczny:

 • Zagadnienie dla klasy 4, 5, 6 i 7 oraz:
 • Zaimki względne (who, which, that, whom, whose), przysłówek względny where, zdania przydawkowe;
 • Czasowniki modalne: may; might; would; could;
 • Czas: Present perfect continuous; past perfect;
 • Czasowniki, po których stosowana jest forma gerund, infinitive lub bare infinitive;
 • Strona bierna (present simple, past simple, present perfect simple);
 • Question Tags;
 • Definiujące zdania względne, zaimki względne;
 • Określniki ilościowe: (a) few / (a) little, a lot of, lots of;
 • Zdania warunkowe II typu;
 • Czasownik, rzeczownik i przymiotnik z przyimkiem;
 • Phrasal verbs rozdzielne i nierozdzielne;

2. Słownictwo:

 • Zagadnienie dla klasy 4, 5, 6 i 7 oraz:
 • Podróżowanie i turystyka, wakacje, atrakcje turystyczne krajów anglojęzycznych;
 • Dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła;
 • Instrumenty muzyczne, typy muzyki i muzycy;
 • Świat przyrody i środowisko naturalne, krajobrazy, klęski żywiołowe;
 • Klasyfikacja zwierząt i części ich ciała, zwierzęta zagrożone wyginięciem;
 • Ochrona środowiska i zagrożenia dla środowiska;
 • Życie rodzinne i towarzyskie;

3. Komunikacja:

 • Zagadnienie dla klasy 4, 5, 6 i 7 oraz:
 • Udzielanie rad, prośba o radę;
 • Obowiązek i konieczność;
 • Wyrażanie przyzwolenia i zakazu;

Gimnazjum: KLASA 3

1. Materiał gramatyczny:

 • Zagadnienie dla szkoły podstawowej oraz:
 • So / such;
 • Too / enough;
 • Czas: past perfect continuous;
 • Strona bierna w czasach simple, po czasownikach modalnych, bezokolicznik bierny;
 • Konstrukcja have something done;
 • Przyimki określające ruch i kierunek;
 • Mowa zależna, pytania pośrednie;
 • Konstrukcje typu so do I, neither do I;
 • Zdania warunkowe III typu;
 • Podstawowe phrasal verbs trójczłonowe;

2. Słownictwo:

 • Zagadnienie dla szkoły podstawowej oraz:
 • Narzędzia pracy człowieka;
 • Cechy osobowości i charakteru (zakres rozszerzony), uczucia i emocje;
 • Nauka i technika, odkrycia i wynalazki, technologie informacyjne;
 • Środki masowego przekazu(prasa, TV, Internet);
 • Sport, miejsca rozgrywek sportowych, igrzyska olimpijskie, sprzęt sportowy;
 • Państwo i jego funkcje; społeczeństwo i jego problemy;

3. Komunikacja:

 • Zagadnienie dla szkoły podstawowej oraz:
 • Prośba o wyrażenie zgody;
 • Wyrażanie chęci i życzenia;
 • Składanie propozycji i sugerowanie rozwiązań;
 • Wyrażanie przypuszczenia i prawdopodobieństwa;
 • Znaki i tablice informacyjne;