Szkoła Podstawowa: KLASA 4

Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:

1. ARYTMETYKA

 • system dziesiętny;
 • system rzymski;
 • liczby naturalne;
 • oś liczbowa;
 • działania i ich kolejność wykonywania;
 • działania pisemne;
 • porównywania ilorazowe;
 • potęgowanie liczb naturalnych;

2. MATEMATYKA W PRAKTYCE

 • kalendarz, czas;
 • zegar;
 • termometr;
 • jednostki długości, masy, monetarne (w tym wyrażenia dwumianowane) i ich zamiana;

3. ZAGADKI MATEMATYCZNE

W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

Zakres tematyczny klasy 4 oraz:

1. ARYTMETYKA

 • wielokrotności, dzielniki, NWW, NWD;
 • cechy podzielności liczb;
 • liczby pierwsze, liczby złożone;
 • ułamki zwykłe (w tym zastosowanie);

2. GEOMETRIA

 • elementarne figury geometryczne (prosta, półprosta, odcinek, łamana);
 • koła, okręgi;
 • kąty;
 • własności wielokątów;
 • obwody wielokątów;
 • pole prostokąta;
 • jednostki pola i ich zamiana;
 • własności prostopadłościanów;
 • figury przystające;

3. MATEMATYKA W PRAKTYCE

 • skala;
 • średnia arytmetyczna;

4. ZAGADKI MATEMATYCZNE

W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

Zakres tematyczny klasy 5 oraz:

1. ARYTMETYKA

 • liczby całkowite, wartość bezwzględna;
 • zaokrąglanie liczb;
 • rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych;
 • ułamki dziesiętne (w tym zastosowanie);
 • potęgowanie liczb wymiernych;
 • wartość bezwzględna;

2. GEOMETRIA

 • odbicia lustrzane;
 • kąty: przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe;
 • własności wielokątów;
 • pola i obwody wielokątów;
 • miary kątów w wielokątach;
 • pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanów;
 • jednostki objętości i ich zamiana;

3. STATYSTYKA

 • interpretacja danych z wykresów i diagramów;

4. MATEMATYKA W PRAKTYCE

 • procenty;

5. ZAGADKI MATEMATYCZNE

W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

Zakres tematyczny klasy 6 oraz:
1. Zapis liczb w systemie rzymskim.
2. Liczby wymierne i działania w zbiorze liczb wymiernych.
3. Liczby wymierne na osi liczbowej.
4. Pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce. Promile.
5. Podstawowe figury płaskie.
6. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
7. Kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe).
8. Własności trójkątów - obwody, pola.
9. Czworokąty: własności, obwody, pola.
10. Graniastosłupy i ostrosłupy: proste i prawidłowe - budowa, własności i siatki.
11. Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.
W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Zakres tematyczny klasy 7 oraz:
1. Potęga o wykładniku naturalnym.
2. Pierwiastki (w tym szacowanie wyrażeń zawierających pierwiastki).
3. Notacja wykładnicza.
4. Wyrażenia algebraiczne - wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, sumy algebraiczne, działania na sumach algebraicznych.
5. Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą (zastosowanie, w tym zadania z procentami).
6. Przekształcanie wzorów.
7. Wzajemne położenie prostej i okręgu, wielokąty foremne.
8. Objętość graniastosłupa.
9. Układ współrzędnych.
10. Statystyka - czytanie danych, średnia arytmetyczna.
11. Zdarzenia losowe, prawdopodobieństwo.
12. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Gimnazjum: KLASA 3

1. Materiał klasy I i II gimnazjum oraz:

2. Sprawne posługiwanie się liczbami rzeczywistymi:

 • potęga o wykładniku całkowitym,
 • potęga o wykładniku wymiernym.

3. Interpretowanie związków wyrażanych za pomocą wzorów.

4. Stosowanie Twierdzenia Talesa w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

5. Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzenia losowego.

6. Podobieństwo figur:

 • figury podobne,
 • podobieństwo trójkątów,
 • stosunek pól figur podobnych,
 • stosunek objętości brył podobnych.

7. Stosowanie związków miarowych i właściwości figur przestrzennych w szczególności obrotowych:

 • walec,
 • stożek,
 • kula.

8. Elementy rachunku prawdopodobieństwa:

 • doświadczenia losowe,
 • zdarzenia.

9. Rozwiązywanie zadań o zwiększonym stopniu trudności. 
W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.