zima przyroda


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Ja i moje ciało:

 • układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy i ich podstawowe funkcje;
 • podstawowe zasady ochrony zmysłów wzroku i słuchu.

3.   Ja i moje otoczenie:

 • oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych;
 • zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w wypadku ugryzienia, użądlenia, oraz spożycia lub kontaktu z roślinami trującymi;
 • uzależnienia, ich przykłady i konsekwencje; (w tym używki, środki energetyzujące oraz np. telefony komórkowe).

4.   Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy:

 • podstawowe rodzaje skał;
 • pospolite organizmy;
 • warstwy lasu - warunki abiotyczne, podstawowe gatunki roślin i zwierząt, zasady właściwego zachowania się w lesie;
 • organizmy samożywne i cudzożywne, podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się, przystosowania do zdobywania pokarmu;
 • typowe organizmy łąki i pola uprawnego, ich znaczenie dla człowieka.

5.   Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły:

 • składniki środowiska antropogenicznego;
 • pochodzenie nazw miejscowości.

6.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych o tematyce przyrodniczej dostosowane do umiejętności ucznia. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

 

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1.   Ja i moje otoczenie.
2.   Orientacja w terenie.
3.   Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie.
4.   Najbliższa okolica.
5.   Człowiek i środowisko.
6.   Właściwości substancji:

 • właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich mieszanin (ocet, sok cytrynowy i inne);
 • substancje kruche, plastyczne, sprężyste, przewodzenie ciepła, wykorzystanie substancji odwołując się do ich właściwości;
 • masa i objętość różnych substancji;
 • segregacja odpadów i ich ponowne wykorzystanie powołując się na właściwości substancji.

7.   Krajobrazy Polski i Europy:

 • mapa poziomicowa i hipsometryczna - niziny, wyżyny, góry;
 • charakterystyka wybranych krajobrazów Polski;
 • formy ochrony przyrody w Polsce;
 • walory turystyczne największych miast w Polsce - Warszawa, Kraków, Gdańsk;
 • Polska na mapie Europy. Sąsiedzi Polski i ich stolice;
 • krajobraz wybranych obszarów Europy (śródziemnomorski, alpejski).

8.   Organizm człowieka:

 • układy narządów budujące organizm człowieka; budowa i funkcje;
 • układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy żeński i męski;
 • etapy rozwoju człowieka - prenatalne i postnatalne;
 • zmiany zachodzące podczas dojrzewania płciowego u dziewczynek i chłopców.

9.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych o tematyce przyrodniczej dostosowane do umiejętności ucznia. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

 

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1.   Ja i moje otoczenie.
2.   Orientacja w terenie.
3.   Obserwacje, doświadczenia  przyrodnicze i modelowanie.
4.   Najbliższa okolica.
5.   Człowiek i środowisko.
6.   Właściwości substancji.
7.   Krajobrazy Polski i Europy.
8.   Organizm człowieka.
9.   Zdrowie i troska o nie.
10.   Zjawiska elektryczne i magnetyczne.
11.   Ziemia we wszechświecie:

 • globus jako model Ziemi;
 • Układ Słoneczny;
 • teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika;
 • załamanie, odbicie i rozchodzenie się światła;
 • ruch obiegowy i obrotowy Ziemi, opis i jego konsekwencje.

12.   Lądy i oceany:

 • pojęcia: bieguny, równik, południki, półkule, kierunki główne i pośrednie. Lokalizacja punktów względem południków zero i 180;
 • wybrane organizmy morskie i ich przystosowanie do życia;
 • wyprawy morskie Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana.

13.   Krajobrazy świata:

 • krajobrazy strefowe na świecie - las równikowy, sawanna, pustynia, step tajga, tundra pustynia lodowa. Opis warunków klimatycznych i przystosowanie organizmów.

14.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych o tematyce przyrodniczej dostosowane do umiejętności ucznia. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.