zima przyroda


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Przyroda wokół nas:

 • przyroda ożywiona;
 • przyroda nieożywiona;
 • nasze zmysły człowieka;
 • rola zmysłów w poznawaniu przyrody;
 • jak uczymy się przyrody;
 • obserwujemy przyrodę;
 • doświadczenia w przyrodzie;
 • przyrządy przyrodnika;
 • główne i pośrednie kierunki geograficzne;
 • wyznaczanie kierunków geograficznych;
 • mapa i plan;

3.   Zjawiska przyrodnicze:

 • ciała stałe, ciecze, gazy;
 • substancje sprężyste, kruche i plastyczne;
 • stany skupienia wody;

4.   Pogoda:

 • składniki pogody;
 • przyrządy służące do pomiaru składników pogody;
 • obserwacje meteorologiczne;
 • wędrówka Słońca w ciągu dnia;
 • pory roku, cechy pogody;

5.   Organizmy żywe:

 • cechy organizmów;
 • jednostka budowy organizmu;
 • hierarchiczna budowa organizmu;
 • królestwa organizmów;
 • zależności pokarmowe;
 • rośliny doniczkowe;
 • zwierzęta wokół nas;

6.   Ciało człowieka:

 • budowa, funkcjonowanie i higiena układu pokarmowego, krwionośnego, oddechowego, ruchu, nerwowego i rozrodczego;
 • narządy zmysłów - ich rola;
 • dojrzewanie płciowe;

7.   Zdrowie człowieka:

 • wirusy;
 • choroby zakaźne i pasożytnicze;
 • zasady prawidłowego odżywiania;
 • jak dbać o higienę ciała;
 • odpoczynek aktywny i bierny;
 • bezpieczeństwo w domu i poza domem;
 • niebezpieczne substancje w naszym otoczeniu;
 • symbole zamieszczane na opakowaniach środków chemicznych;
 • trujące rośliny w domu;
 • zwierzęta jadowite;
 • zasady udzielania pierwszej pomocy;
 • uzależnienia;

8.   Moja okolica:

 • krajobraz naturalny i kulturowy i ich elementy;
 • rodzaje i budowa skał;
 • gleba - jej składniki i powstawanie;
 • wody słodkie i wody słone;
 • wody płynące i stojące;

9.   Tajemnice życia na lądzie i w wodzie:

 • warunki życia w wodzie;
 • organizmy żyjące w rzece;
 • życie w jeziorze;
 • warunki życia na lądzie;
 • warstwy lasu;
 • rodzaje lasów;
 • łąka;
 • pole;

 

 

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1.   Zakres treści programowych z przyrody klasa 4, 5.
2.   Nasza planeta Ziemia:

 • planety Układu Słonecznego i inne obiekty w Układzie Słonecznym;
 • Mikołaj Kopernik i jego teoria;
 • pole magnetyczne Ziemi;
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi;
 • strefy oświetlenia Ziemi;
 • kontynenty i ich położenie;
 • Ocean Światowy i jego podział;
 • odkrycia geograficzne;

3.   Zjawiska fizyczne:

 • ruch ciał;
 • siła tarcia, oporu powietrza i wody;
 • prąd elektryczny;
 • światło i cień;
 • dźwięk;

4.   Świat zwierząt:

 • królestwa zwierząt;

5.   Krajobrazy Ziemi:

 • pogoda i klimat;
 • strefy klimatyczne;
 • strefy krajobrazowe (las równikowy, sawanna, pustynie zimne i gorące, krajobraz śródziemnomorski, lasy liściaste, mieszane i iglaste, stepy, tundra, tajga, krajobraz wysokogórski Alp);

6.   Substancje i ich przemiany:

 • mieszaniny substancji, rozdzielanie mieszanin, przemiany substancji;

7.   Ochrona środowiska:

 • globalne skutki zanieczyszczenia środowiska - dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne opady;
 • międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony przyrody;