Regulamin

 1. Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady „II Rzeczpospolita - historia Polski 1918-1945” jest Olimpus.
 2. Olimpiada ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w niej mają uczniowie z klas IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas I, II, III liceów ogólnokształcących. Przewiduje się przeprowadzenie testów o trzech skalach trudności (poziom 1 - klasy IV-VI szkoły podstawowej, poziom 2 - klasy VII-VIII szkoły podstawowej i poziom 3 - klasy  I-III liceum ogólnokształcącego).
 3. Zgłoszenia szkoły można dokonać do 10-11-2021 r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

Olimpus; ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa

 1. Olimpiada odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 10-11-2021 roku. W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej, olimpiada zostanie przeprowadzona w formie online.
 2. Do zgłoszonej szkoły do dnia 08-11-2021 r. zostaną przesłane karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi. Pytania znajdować się będą w zalakowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Organizator Olimpiady w chwili rozpoczęcia zawodów w obecności zawodników.
 3. Olimpiada polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych, na co przeznaczone jest 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
 4. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Każde pytanie ma co najmniej jedną poprawną odpowiedź. Każdy uczeń przed olimpiadą otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów. W tym przypadku zaznacza pole „brak odpowiedzi”.
 5. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu olimpiady.
 6. Kopertę z kartami odpowiedzi oraz protokół z przeprowadzenia olimpiady należy odesłać do dnia 12-11-2021 r.
 7. Szkolny Organizator Olimpiady jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników olimpiady.
 8. Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe na rzecz Rady Rodziców w wysokości 10,00 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Olimpiady wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:
 • 9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 5 do 29 uczestników,
 • 9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady powyżej 30 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 12-11-2021 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

OLIMPUS
ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa
54 1140 2004 0000 3202 7647 4610

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację olimpiady i nagrody wewnętrzne.

 1. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator olimpiady informuje, że faktyczna liczba startujących w olimpiadzie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza niż 5 osób. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 11 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 5, 30).
 2. Zarazem organizator olimpiady informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w olimpiadzie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 29 uczestników); organizator olimpiady zastosuje wyższy upust.
 3. Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady „II Rzeczpospolita - historia Polski 1918-1945” zostaną rozdane wśród uczniów szkół podstawowych oraz wśród licealistów na następujących zasadach (niezależnie od liczby osób na danym miejscu):
 • Miejsce 1: Dyplom laureata I miejsca oraz nagroda książkowa;
 • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
 • Miejsca od 6 do 15: Dyplomy laureatów;
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!!

 1. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w olimpiadzie łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, a dla nauczycieli - dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiej, ponadprogramowej olimpiady.
 2. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 30-12-2021 r. Reklamacje można składać do 31-03-2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.