biologia


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Biologia jako nauka:

 • czym zajmuje się biologia;
 • cechy organizmów żywych;
 • czynności życiowe organizmów;
 • budowa organizmów wielokomórkowych;
 • dziedziny biologii.

2.   Poznawanie biologii:

 • różnice między obserwacją a doświadczeniem;
 • etapy metody naukowej;
 • cechy dobrego badacza;
 • gdzie czerpać wiedzę z biologii.

3.   Mikroskop, preparaty i obserwacje:

 • budowa mikroskopu optycznego;
 • jak przygotować preparaty mikroskopowe;
 • mikroskop elektronowy;
 • obliczanie powiększenia mikroskopu.

4.   Składniki chemiczne organizmów:

 • sole, tłuszcze, białka, cukry w organizmach żywych i ich funkcje;
 • kwasy nukleinowe;
 • komórka zwierzęca i jej budowa;
 • komórka roślinna i jej budowa;
 • komórka bakteryjna;
 • fotosynteza.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   W królestwie zwierząt:

 • komórka zwierzęca;
 • cechy zwierząt;
 • jak zbudowany jest organizm zwierzęcy;
 • zwierzęta kręgowe;
 • zwierzęta bezkręgowe.

2.   Tkanki występujące u zwierząt:

 • rodzaje tkanek;
 • tkanka nabłonkowa, budowa i funkcje;
 • tkanka mięśniowa, budowa i funkcje;
 • tkanka nerwowa, budowa i funkcje;
 • obserwacje tkanek pod mikroskopem.

3.   Tkanka łączna:

 • rodzaje tkanki łącznej;
 • tkanki kostna, chrzęstna oraz tłuszczowa;
 • krew jako tkanka płynna;
 • cechy charakterystyczne poszczególnych tkanek.

4.   Parzydełkowce:

 • budowa parzydełkowców;
 • rodzaje parzydełkowców;
 • znaczenie parzydełkowców w przyrodzie;
 • płazińce i ich budowa;
 • pasożyty – tasiemiec.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Budowa mikroskopu optycznego.
2.   Budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej.
3.   Przegląd tkanek zwierzęcych.
4.   Skóra – jej budowa i funkcje. Higiena i choroby skóry.
5.   Układ ruchu:

 • budowa szkieletu;
 • rodzaje stawów;
 • budowa i znaczenie mięśni;
 • higiena i choroby układu ruchu.

6.   Składniki pokarmowe (witaminy, cukry, białka, tłuszcze) oraz budowa układu pokarmowego. Trawienie i wchłanianie. Higiena i choroby układu pokarmowego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Układ nerwowy:

 • ośrodki nerwowe;
 • centralny i obwodowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy i przykłady jego kontroli;
 • łuk odruchowy, pojęcie i rodzaje odruchów;
 • zmysły – budowa i działanie oraz higiena narządów zmysłów.

2.   Układ hormonalny:

 • gruczoły dokrewne i ich przegląd;
 • rola i rodzaje hormonów;
 • zasada działania hormonów;
 • antagonistyczne działanie hormonów.

3.   Genetyka:

 • nośnik informacji genetycznej – DNA i jego budowa; budowa RNA;
 • podziały komórkowe; przebieg mitozy i mejozy; I i II podział mejotycznym; haploidalność i diploidalność;
 • podstawowe prawa dziedziczenia; I i II Prawo Mendla;
 • dziedziczenie grup krwi; kodominacja.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Węglowodany – budowa i znaczenie:

 • budowa węglowodanów;
 • podział węglowodanów na monosacharydy, disacharydy i polisacharydy;
 • przemiany glukozy;
 • wiązanie O-glikozydowe;
 • budowa, przykłady i funkcje monosacharydów, disacharydów i polisacharydów;
 • występowanie i znaczenie węglowodanów;
 • wykrywanie monosacharydów i polisacharydów w materiale biologicznym.

2.   Białka – budulec życia:

 • budowa aminokwasów i białek;
 • związek między budową a funkcją białek;
 • podział białek na białka proste i złożone;
 • przykłady białek, ich występowanie i funkcje.

3.   Właściwości i wykrywanie białek:

 • właściwości białek;
 • wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na białka (zjawisko koagulacji i denaturacji);
 • badanie wpływu wybranych czynników fizykochemicznych na białko;
 • wykrywanie białek w materiale biologicznym (reakcja biuretowa, reakcja ksantofilowa).

4.   Lipidy – budowa i znaczenie:

 • podział lipidów ze względu na budowę cząsteczki;
 • budowa i właściwości lipidów prostych;
 • kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone;
 • budowa i właściwości lipidów złożonych;
 • znaczenie biologiczne lipidów prostych i złożonych;
 • wykrywanie lipidów w materiale biologicznym.

5.   Budowa i funkcje kwasów nukleinowych:

 • budowa i funkcje nukleotydów;
 • zasada komplementarności;
 • budowa DNA;
 • występowanie i znaczenie DNA;
 • budowa i rodzaje RNA;
 • znaczenie RNA.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Kod genetyczny:

 • sposób zapisu informacji genetycznej w DNA;
 • właściwości kodu genetycznego;
 • znaczenie kodu genetycznego.

2.   Ekspresja genów:

 • etapy realizacji informacji genetycznej;
 • transkrypcja;
 • translacja;
 • ekspresja genów w różnych typach komórek;
 • modyfikacja białka po zakończeniu translacji;
 • związek między przestrzenną strukturą białka a pełnioną przez nie funkcją.

3.   Podstawowe reguły dziedziczenia genów i zadania genetyczne:

 • zależność między genotypem a fenotypem;
 • allele jako różne wersje genu;
 • dominacja i recesywność alleli – dominacja zupełna „Pisum”, niezupełna, kodominacja;
 • homozygoty i heterozygoty;
 • cechy dominujące i recesywne u człowieka;
 • badania Mendla;
 • pojęcia: gen, genom, fenotyp, genotyp, kariotyp;
 • reguły dziedziczenia – prawo czystości gamet; cechy dominujące i recesywne u grochu;
 • reguły dziedziczenia – prawo niezależnej segregacji cech;
 • przykłady dziedziczenia cech u ludzi;
 • przykłady innych sposobów dziedziczenia cech;
 • dziedziczenie grup krwi- zadania; czynnik Rh i jego podłoże genetyczne.

4.   Genetyczne uwarunkowania płci. Cechy sprzężone z płcią:

 • mechanizmy warunkowania płci u człowieka i innych organizmów;
 • dziedziczenie cech sprzężonych z płcią;
 • cechy związane z płcią;
 • sprzężenia genów; teoria Morgana.