biologia

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Biologia jako nauka:

 • czym zajmuje się biologia;
 • cechy organizmów żywych;
 • czynności życiowe organizmów;
 • budowa organizmów wielokomórkowych;
 • dziedziny biologii.

2.   Poznawanie biologii:

 • różnice między obserwacją a doświadczeniem;
 • etapy metody naukowej;
 • cechy dobrego badacza;
 • gdzie czerpać wiedzę z biologii.

3.   Mikroskop, preparaty i obserwacje:

 • budowa mikroskopu optycznego;
 • jak przygotować preparaty mikroskopowe;
 • mikroskop elektronowy;
 • obliczanie powiększenia mikroskopu.

4.   Składniki chemiczne organizmów:

 • sole, tłuszcze, białka, cukry w organizmach żywych i ich funkcje;
 • kwasy nukleinowe;
 • komórka zwierzęca i jej budowa;
 • komórka roślinna i jej budowa;
 • komórka bakteryjna;
 • fotosynteza.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   W królestwie zwierząt:

 • komórka zwierzęca;
 • cechy zwierząt;
 • jak zbudowany jest organizm zwierzęcy;
 • zwierzęta kręgowe;
 • zwierzęta bezkręgowe.

2.   Tkanki występujące u zwierząt:

 • rodzaje tkanek;
 • tkanka nabłonkowa, budowa i funkcje;
 • tkanka mięśniowa, budowa i funkcje;
 • tkanka nerwowa, budowa i funkcje;
 • obserwacje tkanek pod mikroskopem.

3.   Tkanka łączna:

 • rodzaje tkanki łącznej;
 • tkanki kostna, chrzęstna oraz tłuszczowa;
 • krew jako tkanka płynna;
 • cechy charakterystyczne poszczególnych tkanek.

4.   Gąbki - zwierzęta inne niż wszystkie.

5.   Parzydełkowce:

 • budowa parzydełkowców;
 • przedstawiciele parzydełkowców;
 • znaczenie parzydełkowców w przyrodzie;
 • cechy charakterystyczne płazińców;
 • przystosowania tasiemca do pasożytniczego trybu życia;
 • budowa tasiemca.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Budowa mikroskopu optycznego.
2.   Budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej.
3.   Przegląd tkanek zwierzęcych.
4.   Skóra – jej budowa i funkcje. Higiena i choroby skóry.
5.   Układ ruchu:

 • budowa szkieletu;
 • rodzaje stawów;
 • budowa i znaczenie mięśni;
 • higiena i choroby układu ruchu.

6.   Składniki pokarmowe (witaminy, cukry, białka, tłuszcze) oraz budowa układu pokarmowego. Trawienie i wchłanianie. Higiena i choroby układu pokarmowego.

UWAGA! Zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 7.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Układ nerwowy:

 • ośrodki nerwowe;
 • centralny i obwodowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy i przykłady jego kontroli;
 • łuk odruchowy, pojęcie i rodzaje odruchów;
 • zmysły – budowa i działanie oraz higiena narządów zmysłów.

2.   Układ hormonalny:

 • gruczoły dokrewne i ich przegląd;
 • rola i rodzaje hormonów;
 • zasada działania hormonów;
 • antagonistyczne działanie hormonów.

3.   Genetyka:

 • nośnik informacji genetycznej – DNA i jego budowa; budowa RNA;
 • podziały komórkowe; przebieg mitozy i mejozy; I i II podział mejotyczny; haploidalność i diploidalność;
 • podstawowe prawa dziedziczenia; I i II Prawo Mendla;
 • dziedziczenie grup krwi; kodominacja.

UWAGA! Zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 7 i 8.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Węglowodany – budowa i znaczenie:

 • budowa węglowodanów;
 • podział węglowodanów na monosacharydy, disacharydy i polisacharydy;
 • przemiany glukozy;
 • wiązanie O-glikozydowe;
 • budowa, przykłady i funkcje monosacharydów, disacharydów i polisacharydów;
 • występowanie i znaczenie węglowodanów;
 • wykrywanie monosacharydów i polisacharydów w materiale biologicznym.

2.   Białka – budulec życia:

 • budowa aminokwasów i białek;
 • związek między budową a funkcją białek;
 • podział białek na białka proste i złożone;
 • przykłady białek, ich występowanie i funkcje.

3.   Właściwości i wykrywanie białek:

 • właściwości białek;
 • wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na białka (zjawisko koagulacji i denaturacji);
 • badanie wpływu wybranych czynników fizykochemicznych na białko;
 • wykrywanie białek w materiale biologicznym (reakcja biuretowa, reakcja ksantofilowa).

4.   Lipidy – budowa i znaczenie:

 • podział lipidów ze względu na budowę cząsteczki;
 • budowa i właściwości lipidów prostych;
 • kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone;
 • budowa i właściwości lipidów złożonych;
 • znaczenie biologiczne lipidów prostych i złożonych;
 • wykrywanie lipidów w materiale biologicznym.

5.   Budowa i funkcje kwasów nukleinowych:

 • budowa i funkcje nukleotydów;
 • zasada komplementarności;
 • budowa DNA;
 • występowanie i znaczenie DNA;
 • budowa i rodzaje RNA;
 • znaczenie RNA.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Ogólna budowa i funkcje szkieletu:

 • podział aparatu ruchu na część bierną i część czynną;
 • budowa i funkcje szkieletu, elementy szkieletu osiowego i szkieletu kończyn;
 • podział kości ze względu na ich kształt;
 • budowa zewnętrzna i budowa wewnętrzna kości długiej;
 • właściwości kości a ich funkcje.

2.   Rodzaje połączeń kości:

 • podział połączeń kości (połączenia ścisłe i połączenia ruchome);
 • rodzaje i budowa połączeń ścisłych;
 • budowa stawu i funkcje budujących go elementów;
 • rodzaje stawów.

3.   Szkielet osiowy i szkielet kończyn:

 • budowa i rola elementów szkieletu osiowego: czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej;
 • naturalne krzywizny kręgosłupa;
 • budowa obręczy barkowej i kończyny górnej;
 • budowa obręczy miednicznej i kończyny dolnej.

4.   Budowa i funkcjonowanie mięśni szkieletowych:

 • przykłady mięśni szkieletowych i ich funkcje;
 • budowa mięśnia szkieletowego z uwzględnieniem budowy sarkomeru;
 • współdziałanie i antagonizm mięśni szkieletowych;
 • mechanizm skurczu mięśnia;
 • źródła energii dla mięśni.

5.   Higiena i choroby aparatu ruchu:

 • wpływ diety, suplementów diety i aktywności fizycznej na stan aparatu ruchu;
 • doping i jego wpływ na organizm;
 • zaburzenia aparatu ruchu (wady postawy, płaskostopie, urazy mechaniczne);
 • profilaktyka wad postawy i płaskostopia;
 • choroby aparatu ruchu (osteoporoza i krzywica) oraz ich profilaktyka.

6.   Układ pokarmowy - organiczne składniki pokarmowe:

 • cukry jako główne źródło energii;
 • podział węglowodanów na przyswajalne i nieprzyswajalne;
 • błonnik pokarmowy i jego funkcja;
 • białka jako budulec organizmu;
 • podział aminokwasów na endogenne i egzogenne;
 • białka pełnowartościowe i niepełnowartościowe;
 • tłuszcze jako materiał zapasowy;
 • funkcje NNKT i ich źródła;
 • zapotrzebowanie organizmu na składniki pokarmowe.

7.   Układ pokarmowy - rola witamin; nieorganiczne składniki pokarmowe:

 • podział witamin na rozpuszczalne w tłuszczach i rozpuszczalne w wodzie;
 • zapotrzebowanie organizmu na witaminy (hipowitaminoza, awitaminoza i hiperwitaminoza);
 • charakterystyka, funkcje i źródła witamin;
 • znaczenie naturalnych antyutleniaczy;
 • podział składników mineralnych na makroelementy i mikroelementy oraz ich funkcje;
 • znaczenie i właściwości wody;
 • bilans wodny człowieka.

8.   Budowa i funkcje układu pokarmowego:

 • odcinki przewodu pokarmowego i ich rola;
 • wędrówka pokarmu w przewodzie pokarmowym;
 • rodzaje zębów i ich budowa;
 • związek między budową poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego a pełnionymi przez nie funkcjami;
 • mikrobiom i jego rola w organizmie;
 • gruczoły trawienne (wątroba, trzustka, ślinianki);
 • wątroba jako centrum metaboliczne organizmu.

9.   Procesy trawienia i wchłaniania:

 • trawienie w przewodzie pokarmowym składników odżywczych: białek, tłuszczów, cukrów;
 • enzymy trawienne i ich funkcje;
 • wchłanianie produktów powstałych w wyniku trawienia składników pokarmowych;
 • budowa i rola kosmków jelitowych;
 • działanie ośrodków głodu i sytości;
 • wpływ pH na trawienie skrobi.

10.   Zasady racjonalnego odżywiania się:

 • czynniki wpływające na zapotrzebowanie organizmu na składniki pokarmowe;
 • bilans energetyczny (dodatni i ujemny);
 • piramida zdrowego żywienia i stylu życia;
 • wielkość porcji i proporcje składników posiłków;
 • otyłość jako problem zdrowotny związany z rozwojem cywilizacji, przyczyny otyłości i jej profilaktyka;
 • BMI;
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia).

11.   Choroby układu pokarmowego:

 • badania diagnostyczne chorób układu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia, USG, badania krwi i kału);
 • choroby pasożytnicze układu pokarmowego (tasiemiec, glista ludzka, owsik, włosień kręty) i sposoby zarażenia się nimi;
 • choroby wirusowe układu pokarmowego (WZW A, WZW B, WZW C);
 • choroby bakteryjne układu pokarmowego (próchnica, choroba wrzodowa, salmonelloza);
 • zespół złego wchłaniania;
 • choroba Crohna;
 • choroby nowotworowe układu pokarmowego (rak żołądka, rak jelita grubego);
 • dieta bezglutenowa.