biologia


Center of School Education

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Biologia jako nauka:

 • czym zajmuje się biologia;
 • cechy organizmów żywych;
 • czynności życiowe organizmów;
 • budowa organizmów wielokomórkowych;
 • dziedziny biologii.

2.   Poznawanie biologii:

 • obserwacja;
 • metoda naukowa;
 • gdzie czerpać wiedzę z biologii.

3.   Mikroskop, preparaty i obserwacje:

 • budowa mikroskopu optycznego;
 • mikroskop elektronowy;
 • obliczanie powiększenia mikroskopu.

4.   Składniki chemiczne organizmów:

 • sole, tłuszcze, białka, cukry - budowa, przykłady, funkcje;
 • woda;
 • kwasy nukleinowe;
 • komórka zwierzęca i jej budowa;
 • komórka roślinna i jej budowa;
 • komórka bakteryjna i jej budowa.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   W królestwie zwierząt:

 • komórka zwierzęca;
 • cechy zwierząt;
 • symetria ciała zwierząt;
 • zwierzęta kręgowe;
 • zwierzęta bezkręgowe.

2.   Tkanki występujące u zwierząt:

 • rodzaje tkanek;
 • tkanka nabłonkowa, budowa i funkcje;
 • tkanka mięśniowa, budowa i funkcje;
 • tkanka nerwowa, budowa i funkcje;
 • obserwacje tkanek pod mikroskopem.

3.   Tkanka łączna:

 • rodzaje tkanki łącznej;
 • tkanki kostna, chrzęstna oraz tłuszczowa;
 • krew jako tkanka płynna;
 • cechy charakterystyczne poszczególnych tkanek.

4.   Parzydełkowce:

 • budowa parzydełkowców;
 • przedstawiciele parzydełkowców;
 • tryb życia płazińców;
 • cechy charakterystyczne płazińców;
 • przystosowania tasiemca do pasożytniczego trybu życia;
 • budowa tasiemca.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

I.   Zagadnienia tematyczne z klasy 6:
Świat zwierząt. Stawonogi i mięczaki.

II.   Zagadnienia tematyczne z klasy 7:
1.   Budowa mikroskopu optycznego.
2.   Budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej.
3.   Przegląd tkanek zwierzęcych.
4.   Układ ruchu:

 • budowa szkieletu;
 • rodzaje stawów;
 • budowa i znaczenie mięśni;
 • higiena i choroby układu ruchu.

5.   Składniki pokarmowe (witaminy, cukry, białka, tłuszcze) oraz budowa układu pokarmowego. Trawienie i wchłanianie. Higiena i choroby układu pokarmowego.
6.   Układ krążenia:

 • krwioobiegi;
 • budowa serca;
 • krzepnięcie krwi;
 • grupy krwi;
 • naczynia krwionośne;
 • choroby układu krążenia;
 • skład i funkcje krwi.

UWAGA! Zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału oraz wymaganiami edukacyjnymi dla klasy 7.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

I.   Zagadnienia tematyczne z klasy 7:
1.   Układ nerwowy i narządy zmysłów:

 • ośrodki nerwowe;
 • centralny i obwodowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy - budowa;
 • przykłady kontroli - układ nerwowy współczulnym i przywspółczulny;
 • łuk odruchowy, pojęcie i rodzaje odruchów;
 • synapsy i ich rodzaje;
 • choroby i higiena układu nerwowego;
 • zmysły - budowa i działanie oraz higiena narządów zmysłów; przegląd i budowa zmysłu dotyku, słuchu, wzroku, równowagi.

2.   Aparat ruchu - aktywny i bierny. Podział, budowa i znaczenie mięśni, szkielet osiowy, obręczy i kończyn, podział i budowa kości. Higiena i choroby układu ruchu. Budowa kręgów stanowiących aparat ruchowy głowy.
3.   Budowa i funkcja układu krążenia. Budowa naczyń krwionośnych, serca. Grupy krwi. Proces krzepnięcia krwi. Higiena i choroby układu krążenia. Budowa i funkcje krwi.

II.   Zagadnienia tematyczne z klasy 8:
1.   Genetyka:

 • podziały komórkowe;
 • nośnik informacji genetycznej - DNA; budowa DNA i RNA;
 • pojęcia z genetyki;
 • ekspresja informacji genetycznej - ogólny przebieg transkrypcji i translacji;
 • cechy kodu genetycznego;
 • podstawowe prawa dziedziczenia; zadania genetyczne - I i II Prawo Mendla;
 • dziedziczenie cech u człowieka; dziedziczenie płci u człowieka;
 • dziedziczenie grup krwi.

UWAGA! Zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału oraz wymaganiami edukacyjnymi dla klasy 8.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Zasady prowadzenia badań biologicznych:

 • metody naukowe stosowane w biologii;
 • zasady przeprowadzania obserwacji i doświadczeń;
 • próba badawcza i kontrolna (pozytywna i negatywna);
 • dokumentowanie badań biologicznych, dane jakościowe i dane ilościowe (tabele, wykresy);
 • analiza wyników badań.

2.   Węglowodany - budowa i znaczenie:

 • budowa węglowodanów;
 • podział węglowodanów na monosacharydy, disacharydy i polisacharydy;
 • przemiany glukozy;
 • wiązanie O-glikozydowe;
 • budowa, przykłady i funkcje monosacharydów, disacharydów i polisacharydów;
 • występowanie i znaczenie węglowodanów;
 • wykrywanie monosacharydów i polisacharydów w materiale biologicznym.

3.   Białka - budulec życia:

 • budowa aminokwasów i białek;
 • związek między budową a funkcją białek;
 • podział białek na białka proste i złożone;
 • przykłady białek, ich występowanie i funkcje.

4.   Właściwości i wykrywanie białek:

 • właściwości białek;
 • wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na białka (zjawisko koagulacji i denaturacji);
 • badanie wpływu wybranych czynników fizykochemicznych na białko;
 • wykrywanie białek w materiale biologicznym (reakcja biuretowa, reakcja ksantofilowa).

5.   Lipidy - budowa i znaczenie:

 • podział lipidów ze względu na budowę cząsteczki;
 • budowa i właściwości lipidów prostych;
 • kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone;
 • budowa i właściwości lipidów złożonych;
 • znaczenie biologiczne lipidów prostych i złożonych;
 • wykrywanie lipidów w materiale biologicznym.

6.   Budowa i funkcje kwasów nukleinowych:

 • budowa i funkcje nukleotydów;
 • zasada komplementarności;
 • budowa DNA;
 • występowanie i znaczenie DNA;
 • budowa i rodzaje RNA;
 • znaczenie RNA.

7.   Budowa komórki:

 • podział komórek na eukariotyczne i prokariotyczne;
 • główne elementy komórki eukariotycznej;
 • przykłady przystosowania komórek do pełnionych przez nie funkcji;
 • porównanie budowy komórek zwierzęcych, roślinnych i grzybowych;
 • budowa i znaczenie błon biologicznych:
   - budowa i rodzaje błon biologicznych;
   - funkcje błon biologicznych;
   - rodzaje transportu przez błony (transport bierny i czynny);
   - osmoza w komórce roślinnej i zwierzęcej;
   - badanie wpływu roztworów o różnym stężeniu na zjawisko osmozy;
 • budowa i rola jądra komórkowego:
   - budowa jądra komórkowego;
   - funkcje jądra komórkowego;
   - organizacja materiału genetycznego w jądrze komórkowym;
 • składniki cytoplazmy:
   - budowa i funkcje cytozolu;
   - budowa i funkcje cytoszkieletu;
   - system błon wewnątrzkomórkowych (siateczka śródplazmatyczna, wakuole, lizosomy, aparat Golgiego);
   - funkcje rybosomów;
   - budowa i funkcje mitochondriów;
 • cykl komórkowy:
   - fazy cyklu komórkowego;
   - znaczenie procesu replikacji DNA;
   - zmiany ilości DNA w poszczególnych fazach cyklu komórkowego;
 • przebieg podziałów komórkowych; znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy:
   - znaczenie mitozy i mejozy; główne etapy mejozy i mitozy, proces crossing-over;
   - porównanie mitozy z mejozą;
   - przebieg i znaczenie procesu apoptozy
  .

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Ogólna budowa i funkcje szkieletu:

 • podział aparatu ruchu na część bierną i część czynną ;
 • budowa i funkcje szkieletu, elementy szkieletu osiowego i szkieletu kończyn;
 • podział kości ze względu na ich kształt;
 • budowa zewnętrzna i budowa wewnętrzna kości długiej;
 • właściwości kości a ich funkcje.

2.   Rodzaje połączeń kości:

 • podział połączeń kości (połączenia ścisłe i połączenia ruchome);
 • rodzaje i budowa połączeń ścisłych;
 • budowa stawu i funkcje budujących go elementów;
 • rodzaje stawów.

3.   Szkielet osiowy i szkielet kończyn:

 • budowa i rola elementów szkieletu osiowego: czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej;
 • naturalne krzywizny kręgosłupa;
 • budowa obręczy barkowej i kończyny górnej;
 • budowa obręczy miednicznej i kończyny dolnej.

4.   Budowa i funkcjonowanie mięśni szkieletowych:

 • przykłady mięśni szkieletowych i ich funkcje;
 • budowa mięśnia szkieletowego z uwzględnieniem budowy sarkomeru;
 • współdziałanie i antagonizm mięśni szkieletowych;
 • mechanizm skurczu mięśnia;
 • źródła energii dla mięśni.

5.   Higiena i choroby aparatu ruchu:

 • wpływ diety, suplementów diety i aktywności fizycznej na stan aparatu ruchu;
 • doping i jego wpływ na organizm;
 • zaburzenia aparatu ruchu (wady postawy, płaskostopie, urazy mechaniczne);
 • profilaktyka wad postawy i płaskostopia;
 • choroby aparatu ruchu (osteoporoza i krzywica) oraz ich profilaktyka.

6.   Układ pokarmowy:

 • organiczne składniki pokarmowe:
   - cukry jako główne źródło energii;
   - podział węglowodanów na przyswajalne i nieprzyswajalne;
   - błonnik pokarmowy i jego funkcja;
   - białka jako budulec organizmu;
   - podział aminokwasów na endogenne i egzogenne;
   - białka pełnowartościowe i niepełnowartościowe;
   - tłuszcze jako materiał zapasowy;
   - funkcje NNKT i ich źródła;
   - zapotrzebowanie organizmu na składniki pokarmowe;
 • rola witamin; nieorganiczne składniki pokarmowe:
   - podział witamin na rozpuszczalne w tłuszczach i rozpuszczalne w wodzie;
   - zapotrzebowanie organizmu na witaminy (hipowitaminoza, awitaminoza i hiperwitaminoza);
   - charakterystyka, funkcje i źródła witamin;
   - znaczenie naturalnych antyutleniaczy;
   - podział składników mineralnych na makroelementy i mikroelementy oraz ich funkcje;
   - znaczenie i właściwości wody;
   - bilans wodny człowieka;
 • budowa i funkcje układu pokarmowego:
   - odcinki przewodu pokarmowego i ich rola;
   - wędrówka pokarmu w przewodzie pokarmowym;
   - rodzaje zębów i ich budowa;
   - związek między budową poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego a pełnionymi przez nie funkcjami;
   - mikrobiom i jego rola w organizmie;
   - gruczoły trawienne (wątroba, trzustka, ślinianki);
   - wątroba jako centrum metaboliczne organizmu;
 • procesy trawienia i wchłaniania:
   - trawienie w przewodzie pokarmowym składników odżywczych: białek, tłuszczów, cukrów;
   - enzymy trawienne i ich funkcje;
   - wchłanianie produktów powstałych w wyniku trawienia składników pokarmowych;
   - budowa i rola kosmków jelitowych;
   - działanie ośrodków głodu i sytości;
   - wpływ pH na trawienie skrobi;
 • zasady racjonalnego odżywiania się:
   - czynniki wpływające na zapotrzebowanie organizmu na składniki pokarmowe;
   - bilans energetyczny (dodatni i ujemny);
   - piramida zdrowego żywienia i stylu życia;
   - wielkość porcji i proporcje składników posiłków;
   - otyłość jako problem zdrowotny związany z rozwojem cywilizacji, przyczyny otyłości i jej profilaktyka;
   - BMI;
   - zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia);
 • choroby układu pokarmowego:
   - badania diagnostyczne chorób układu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia, USG, badania krwi i kału);
   - choroby pasożytnicze układu pokarmowego (tasiemiec, glista ludzka, owsik, włosień kręty) i sposoby zarażenia się nimi;
   - choroby wirusowe układu pokarmowego (WZW A, WZW B, WZW C);
   - choroby bakteryjne układu pokarmowego (próchnica, choroba wrzodowa, salmonelloza);
   - zespół złego wchłaniania;
   - choroba Crohna;
   - choroby nowotworowe układu pokarmowego (rak żołądka, rak jelita grubego);
   - dieta bezglutenowa
  .

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Cechy kodu genetycznego:

 • kod genetyczny;
 • kodon;
 • rola kodonu START i STOP;
 • cechy kodu genetycznego;
 • tabela kodu genetycznego.

2.   Odczytywanie informacji genetycznej:

 • ekspresja genów;
 • transkrypcja;
 • rola polimerazy RNA;
 • modyfikacje potranskrypcyjne;
 • translacja;
 • modyfikacje potranslacyjne;
 • regulacja ekspresji genów.

3.   Gen a genom. Budowa i rola kwasów nukleinowych:

 • gen;
 • genom;
 • budowa DNA;
 • reguła komplementarności;
 • funkcje DNA;
 • replikacja DNA;
 • budowa RNA;
 • rodzaje i funkcje RNA.

4.   Genetyka klasyczna. I prawo Mendla. Krzyżówka testowa:

 • genotyp, fenotyp, allel;
 • allel dominujący, allel recesywny;
 • homozygota, heterozygota;
 • badania Mendla;
 • I prawo Mendla;
 • krzyżówka genetyczna;
 • szachownica (diagram) Punnetta;
 • krzyżówka testowa;
 • dziedziczenie jednogenowe.

5.   Genetyka klasyczna. II prawo Mendla:

 • II prawo Mendla;
 • krzyżówka genetyczna dwugenowa;
 • krzyżówka testowa dwugenowa;
 • zapis krzyżówki dwugenowej.

6.   Genetyka klasyczna. Inne sposoby dziedziczenia cech:

 • dziedziczenie jednogenowe;
 • dominacja pełna i dominacja niepełna;
 • kodominacja;
 • allele wielokrotne;
 • dziedziczenie wielogenowe;
 • geny kumulatywne;
 • geny dopełniające się;
 • plejotropia;
 • epistaza.

7.   Genetyka klasyczna. Dziedziczenie płci. Cechy sprzężone z płcią:

 • kariotyp człowieka;
 • dziedziczenie płci u człowieka;
 • dziedziczenie cech sprzężonych z płcią.

8.   Genetyka klasyczna. Chromosomowa teoria dziedziczenia:

 • główne założenia chromosomowej teorii dziedziczenia Morgana;
 • chromosomy homologiczne;
 • geny sprzężone;
 • znaczenie crossing-over.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.