chemia


Center of School Education

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2.   Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3.   Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4.   Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5.   Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6.   Właściwości metali i niemetali.
7.   Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8.   Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9.   Mieszanina a związek chemiczny.
10.   Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11.   Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12.   Powietrze, jego skład i właściwości.
13.   Podstawowe wiadomości o azocie.
14.   Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
15.   Ozon i jego rola w przyrodzie.
16.   Właściwości tlenku węgla (IV).
17.   Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
18.   Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
19.   Związki wodoru z niemetalami.
20.   Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
21.   Stan skupienia substancji chemicznej, zmiana stanów skupienia.
22.   Rodzaje reakcji chemicznych.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Zakres tematyczny klasy VII oraz:
1.   Atomy i cząsteczki.
2.   Budowa atomów, izotopy.
3.   Cząstki elementarne i ich właściwości.
4.   Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
5.   Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
6.   Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
7.   Wartościowość pierwiastka.
8.   Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
9.   Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
10.   Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
11.   Rodzaje wiązań chemicznych, elektroujemność pierwiastka.
12.   Związki jonowe i kowalencyjne.
13.   Jony metali i niemetali.
14.   Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
15.   Prawo zachowania masy.
16.   Prawo stałości składu związku chemicznego.
17.   Równania reakcji chemicznych.
18.   Obliczenia stechiometryczne.
19.   Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.
20.   Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
21.   Woda i roztwory wodne.
22.   Właściwości wody.
23.   Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
24.   Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
25.   Tlenki metali i niemetali.
26.   Elektrolity i nieelektrolity.
27.   Wodorotlenki i zasady.
28.   Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
29.   Wodorotlenki i zasady wokół nas.
30.   Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
31.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
32.   Tlenki kwasowe i zasadowe.
33.   Kwasy tlenowe i beztlenowe.
34.   Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
35.   Kwasy w naszym otoczeniu.
36.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
37.   Kwasy mocne i słabe.
38.   Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
39.   Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy, błękit tymolowy.
40.   Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
41.   Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
42.   Reakcje metali, tlenków metali i wodorotlenków z kwasami.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń chemicznych – schemat opisu doświadczeń
2. Schemat budowy atomu: podstawowe cząsteczki wchodzące w skład atomu
3. Ustalanie liczby nukleonów i elektronów w atomie pierwiastka chemicznego
4. Konfiguracja elektronowa atomów
5. Związek między budową elektronową atomu a jego położeniem w układzie okresowym
6. Zasada uporządkowania pierwiastków chemicznych w układzie okresowym
7. Wiązanie kowalencyjne i wiązanie jonowe: określanie rodzaju wiązania na podstawie wartości elektroujemności, liczby elektronów walencyjnych, właściwości substancji
8. Podstawowe wiadomości ze szkoły podstawowej takie jak: gęstość substancji, rodzaje mieszanin, zjawisko fizyczne, reakcja chemiczna, wiązanie kowalencyjne i jonowe, podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, zapisywanie równań reakcji chemicznych, roztwory wodne i stężenie procentowe roztworu, tlenki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole i proces dysocjacji tych związków, pH roztworów

Liceum ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Budowa atomu
2. Układ okresowy pierwiastków chemicznych – rozmieszczenie pierwiastków chemicznych, zależności między położeniem atomów a jego właściwościami
3. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane
4. Wiązanie jonowe, właściwości substancji posiadających to wiązanie
5. Wiązanie metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe
6. Rodzaj wiązania, a właściwości chemiczne związku
7. Tlenki i związki pierwiastków chemicznych z wodorem
8. Wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole
9. Hydraty
10. Mol i liczba Avogadra
11. Masa cząsteczkowa i masa molowa
12. Prawo stałości składu związku chemicznego
13. Obliczenia stechiometryczne
14. Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych
15. Pojęcie utleniacza i reduktora
16. Procesy utleniania i redukcji
17. Bilansowanie równań reakcji utleniania i redukcji
18. Szereg aktywności chemicznej metali
19. Ogniwo galwaniczne
20. Rodzaje roztworów: pojęcia i sposoby rozdzielania mieszanin
21. Rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności
22. Stężenie procentowe roztworu
23. Stężenie molowe roztworu
24. Przeliczanie stężeń
25. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów

Liceum ogólnokształcące: KLASA 3 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Wiadomości z klasy 1 i 2 liceum obejmujące całą chemię nieorganiczną
2. Budowa atomu i układ okresowy pierwiastków chemicznych
3. Wiązania: kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane, koordynacyjne, jonowe, metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe i wzajemne zależności
4. Tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole, hydraty
5. Mol i liczba Avogadra, masa cząsteczkowa i masa molowa
6. Prawo stałości składu związku chemicznego
7. Obliczenia stechiometryczne
8. Utleniacz, reduktor, procesy utleniania i redukcji, równania reakcji utleniania i redukcji
9. Szereg aktywności chemicznej metali, ogniwo galwaniczne
10. Rodzaje roztworów, rozpuszczalność substancji, interpretacja krzywych rozpuszczalności
11. Stężenie procentowe roztworu i molowe roztworu - rozcieńczanie i przeliczanie stężeń. Roztwory nasycone i nienasycone
12. Elektrolity i nieelektrolity,
13. Proces dysocjacji elektrolitycznej i stopień dysocjacji elektrolitycznej
14. Odczyn i pH roztworu, wpływ odczynu gleby na możliwość uprawy roślin i przydatność do użycia w kontekście kumulacji zanieczyszczeń
15. Reakcje zobojętniania i strącania osadów
16. Efekty energetyczne reakcji chemicznych, czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej
17. Chemia organiczna - węglowodory: alkany, alkeny i alkiny podstawowe wzory, definicje i właściwości oraz reakcje
18. Benzen - właściwości i reakcje
19. Paliwa kopalne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel oraz LO benzyny
20. Ochrona środowiska w kontekście pozyskiwania i przetwarzania paliw kopalnych
21. Fluorowcopochodne węglowodorów. Reakcje jakim ulegają, nazewnictwo związków
22. Termoplasty i duroplasty
23. Alkohole monohydroksylowe: otrzymywanie, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, rzędowość, izomery, właściwości fizyczne w szeregu homologicznym alkoholi monohydroksylowych i właściwości chemiczne, kontrakcja objętości, zastosowania
24. Fermentacja alkoholowa, wpływ alkoholu na organizm ludzki
25. Alkohole polihydroksylowe: otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, nazewnictwo, zastosowania
26. Sposoby odróżniania alkoholi polihydroksylowych od monohydroksylowych


Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.