chemia


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2.   Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3.   Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4.   Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5.   Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6.   Właściwości metali i niemetali.
7.   Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8.   Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9.   Mieszanina a związek chemiczny.
10.   Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11.   Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12.   Powietrze, jego skład i właściwości.
13.   Podstawowe wiadomości o azocie.
14.   Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
15.   Ozon i jego rola w przyrodzie.
16.   Właściwości tlenku węgla (IV).
17.   Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
18.   Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
19.   Związki wodoru z niemetalami.
20.   Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
21.   Stan skupienia substancji chemicznej, zmiana stanów skupienia.
22.   Rodzaje reakcji chemicznych.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Zakres tematyczny klasy VII oraz:
1.   Atomy i cząsteczki.
2.   Budowa atomów, izotopy.
3.   Cząstki elementarne i ich właściwości.
4.   Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
5.   Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
6.   Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
7.   Wartościowość pierwiastka.
8.   Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
9.   Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
10.   Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
11.   Rodzaje wiązań chemicznych, elektroujemność pierwiastka.
12.   Związki jonowe i kowalencyjne.
13.   Jony metali i niemetali.
14.   Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
15.   Prawo zachowania masy.
16.   Prawo stałości składu związku chemicznego.
17.   Równania reakcji chemicznych.
18.   Obliczenia stechiometryczne.
19.   Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.
20.   Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
21.   Woda i roztwory wodne.
22.   Właściwości wody.
23.   Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
24.   Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
25.   Tlenki metali i niemetali.
26.   Elektrolity i nieelektrolity.
27.   Wodorotlenki i zasady.
28.   Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
29.   Wodorotlenki i zasady wokół nas.
30.   Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
31.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
32.   Tlenki kwasowe i zasadowe.
33.   Kwasy tlenowe i beztlenowe.
34.   Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
35.   Kwasy w naszym otoczeniu.
36.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
37.   Kwasy mocne i słabe.
38.   Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
39.   Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy, błękit tymolowy.
40.   Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
41.   Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
42.   Reakcje metali, tlenków metali i wodorotlenków z kwasami.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń chemicznych - schemat opisu doświadczeń.
2.   Schemat budowy atomu: podstawowe cząsteczki wchodzące w skład atomu.
3.   Ustalanie liczby nukleonów i elektronów w atomie pierwiastka chemicznego.
4.   Konfiguracja elektronowa atomów.
5.   Związek między budową elektronową atomu a jego położeniem w układzie okresowym.
6.   Zasada uporządkowania pierwiastków chemicznych w układzie okresowym.
7.   Wiązanie kowalencyjne i wiązanie jonowe: określanie rodzaju wiązania na podstawie wartości elektroujemności, liczby elektronów walencyjnych, właściwości substancji.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń chemicznych - schemat opisu doświadczeń.
2.   Skład pierwiastkowy skorupy ziemskiej, surowce skalne i mineralne, skala twardości minerałów.
3.   Zastosowanie i właściwości skał wapiennych.
4.   Jak odróżnić skały wapienne od innych skał?
5.   Wzory, nazewnictwo, właściwości i zastosowanie hydratów, obliczanie masy.
6.   Właściwości i odmiany SiO2.
7.   Przeróbka wapieni, gipsu i kwarcu.
8.   Właściwości gleby i jej ochrona.
9.   Sorpcja gleby, odczyn gleby, ochrona gleby przed degradacją.
10.   Rodzaje i źródła zanieczyszczeń gleby.
11.   Przykłady nawozów naturalnych i sztucznych.
12.   Właściwości i zastosowanie diamentu, grafitu i fulerenów.
13.   Surowce naturalne służące do produkcji energii.
14.   Rodzaje paliw kopalnych.
15.   Alotropia pierwiastków chemicznych.
16.   Przeróbka ropy naftowej i węgla kamiennego..