geografia


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.

2.   Geografia jako nauka:

 • czym jest geografia,
 • źródła wiedzy geograficznej.

3.   Polska na mapie:

 • elementy mapy,
 • rodzaje skał,
 • przekształcanie skał,
 • odległości na mapie i ich obliczanie,
 • ukształtowanie powierzchni na mapach,
 • rodzaje map,
 • jak orientować mapę.

4.   Krajobrazy w Polsce:

 • składniki krajobrazu,
 • pasy rzeźby terenu w Polsce,
 • krajobraz nadmorski, jego elementy oraz cechy,
 • Słowiński Park Narodowy,
 • największe miasta nadmorskie,
 • rodzaje turystyki nad morzem,
 • Pojezierze Mazurskie – położenie, elementy i cechy krajobrazu,
 • największe jeziora Pojezierza Mazurskiego,
 • rodzaje turystyki na pojezierzu.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasie V.

2.   Czym są współrzędne geograficzne:

 • południk, równoleżnik,
 • półkula wschodnia, zachodnia, północna i południowa,
 • długość i szerokość geograficzna,
 • położenie geograficzne wybranych punktów na mapie i globusie,
 • lokalizowanie miejsc za pomocą współrzędnych geograficznych,
 • rozciągłość południowa i równoleżnikowa.

3.   Ziemia i jej ruchy:

 • budowa Układu Słonecznego,
 • ciała niebieskie,
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi,
 • strefy czasowe,
 • strefy oświetlenia Ziemi.

4.   Europa – środowisko przyrodnicze i podział polityczny:

 • położenie i ukształtowanie powierzchni Europy,
 • granice kontynentu europejskiego,
 • Islandia – położenie geograficzne,
 • elementy krajobrazu Islandii,
 • obszary występowania wulkanów i trzęsień ziemi,
 • skutki wybuchów wulkanów i trzęsień ziemi,
 • klimat Europy,
 • strefy klimatyczne występujące w Europie,
 • roślinność Europy,
 • podział polityczny Europy – kraje,
 • rola Unii Europejskiej w przemianach gospodarczych Europy.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI.

2.   Położenie, granice i środowisko przyrodnicze Polski.
3.   Polska na tle Europy.
4.   Podział polityczny Europy.
5.   Podział administracyjny Polski.
6.   Krainy geograficzne Polski.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII.

2.   Azja – środowisko przyrodnicze oraz gospodarka na tle warunków przyrodniczych i społeczno-kulturowych.
3.   Znajomość mapy Azji.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej.

2.   Obraz Ziemi.
3.   Ziemia we Wszechświecie.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w gimnazjum.

2.   Mapa świata.
3.   Ludność.