geografia

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.

2.   Geografia jako nauka:

 • przedmiot badań geografii,
 • źródła informacji geograficznej,
 • elementy środowiska geograficznego.

3.   Polska na mapie:

 • mapa i skala - elementy mapy, znaki kartograficzne, skala i jej rodzaje,
 • odległości na mapie i w terenie,
 • ukształtowanie powierzchni na mapach,
 • wysokość bezwzględna i względna,
 • rodzaje map,
 • orientowanie mapy,
 • plan miasta.

4.   Krajobrazy w Polsce:

 • składniki krajobrazu,
 • pasy rzeźby terenu w Polsce,
 • Wybrzeże Słowińskie - krajobraz nadmorski, jego elementy oraz cechy,
 • Słowiński Park Narodowy,
 • największe miasta nadmorskie,
 • Morze Bałtyckie - jako region turystyczny i gospodarczy,
 • Pojezierze Mazurskie - położenie, elementy i cechy krajobrazu,
 • największe jeziora Pojezierza Mazurskiego,
 • obiekty przyrodnicze i kulturowe występujące na Pojezierzu Mazurskim.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasie V.

2.   Czym są współrzędne geograficzne:

 • południk, równoleżnik,
 • półkula wschodnia, zachodnia, północna i południowa,
 • długość i szerokość geograficzna,
 • położenie geograficzne wybranych punktów na mapie i globusie,
 • rozciągłość południowa i równoleżnikowa.

3.   Ziemia i jej ruchy:

 • budowa Układu Słonecznego,
 • ciała niebieskie,
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi,
 • strefy czasowe,
 • strefy oświetlenia Ziemi.

4.   Europa - środowisko przyrodnicze i podział polityczny:

 • położenie i ukształtowanie powierzchni Europy,
 • granice kontynentu europejskiego,
 • Islandia - położenie geograficzne,
 • elementy krajobrazu Islandii,
 • obszary występowania wulkanów i trzęsień ziemi,
 • skutki wybuchów wulkanów i trzęsień ziemi,
 • zróżnicowanie klimatyczne Europy,
 • podział polityczny Europy,
 • rola Unii Europejskiej w przemianach gospodarczych Europy.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI.

2.   Podstawy geografii.
3.   Elementy środowiska przyrodniczego Polski (położenie, przeszłość geologiczna Polski, krainy geograficzne Polski).

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII.

2.   Azja - środowisko przyrodnicze.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej.

2.   Obraz Ziemi.
3.   Ziemia we Wszechświecie.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej i I klasie liceum ogólnokształcącego.

2.   Podział polityczny i zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego świata.
3.   Przemiany struktur demograficznych i społecznych; procesy osadnicze (elementy).