historia


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Materiał z klas I-III.
2.   Współczesna Polska:

 • Położenie;
 • Sąsiedzi;
 • Województwa i ich stolice;
 • Regiony Polski;
 • Polskie symbole i święta narodowe;

3.   Podstawowe pojęcia dotyczące historii i społeczeństwa.
4.   Źródła historyczne.
5.   Nauki pomagające historykom.
6.   Czas w historii:

 • Podstawowe jednostki czasu;
 • Obliczanie czasu w historii;
 • Dzieje czasomierzy i kalendarzy;

7.   Rodzina i jej historia.
8.   Legendy o początkach państwa polskiego:

 • „O Lechu, Czechu i Rusie”;
 • „O Popielu”;
 • „O Piaście Kołodzieju”;

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1.   Materiał z klas I-III oraz materiał klasy IV.
2.   Czas w historii.
3.   Prehistoria.
4.   Cywilizacje Starożytnego Wschodu:

 • Sumerowie i Babilończycy;
 • Egipcjanie;
 • Izraelici;

5.   Starożytne Indie i Chiny.
6.   Starożytna Grecja i jej mieszkańcy:

 • Położenie Grecji w starożytnym świecie;
 • Codzienne życie mieszkańców;
 • Religia i mitologia;
 • Wojny;
 • Ateny i Sparta;
 • Kultura grecka;

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1.   Materiał klas IV-V.
2.   Polska na przełomie IV i XV w.:

 • Unie polsko-litewskie;
 • Panowanie Jagiełły i Jadwigi;
 • Wielka wojna z Krzyżakami;
 • Panowanie potomków Władysława Jagiełły;
 • Wojna trzynastoletnia i jej skutki;
 • Przywileje szlacheckie;
 • Styl gotycki;

3.   Wielkie odkrycia geograficzne:

 • Przyczyny, przebieg, skutki;

4.   Kultura renesansu w Europie.
5.   Reformacja:

 • Przyczyny reformacji;
 • Wielcy reformatorzy;
 • Wojny religijne;
 • Kontrreformacja;

6.   Ostatni Jagiellonowie na tronie polskim.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2.   Czasy stanisławowskie.
3.   Europa i ziemie polskie w czasach napoleońskich.
4.   Kongres wiedeński.
5.   Europa i ziemie polskie po kongresie wiedeńskim:

 • Zmiany granic w Europie;
 • Próby obalenia ładu wiedeńskiego Europie:
   - Powstanie dekabrystów;
   - Rewolucja lipcowa we Francji;
   - Walka Greków i Belgów o niepodległość;
 • Sytuacja polityczno-gospodarcza w:
   - Królestwie Polskim;
   - Wielkim Księstwie Poznańskim;
   - Rzeczpospolitej Krakowskiej;

6.   Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja.
7.   Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.
8.   Wojna krymska.
9.   Rewolucja przemysłowa.
10.   Nowe idee polityczne:

 • Liberalizm;
 • Konserwatyzm;
 • Socjalizm i komunizm;

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Materiał klas IV-VII.
2.   Polska w okresie międzywojennym:

 • Kształtowanie granic;
 • Rządy parlamentarne;
 • Zamach majowy i rządy sanacji;
 • Gospodarka;
 • Polityka zagraniczna;
 • Twórcy II RP;

3.   Świat w drodze ku II wojnie światowej:

 • III Rzesza;
 • Wojna domowa w Hiszpanii;
 • Układ monachijski;
 • Włochy;
 • Japonia;

4.   II wojna światowa:

 • Kampania wrześniowa;

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Rewolucja neolityczna.
2.   Uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
3.   Najważniejsze osiągnięcia kulturowe starożytnych cywilizacji Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
4.   Charakterystyka wierzeń starożytnych cywilizacji Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
5.   Charakterystyka judaizmu.
6.   Uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji greckiej.
7.   Formy ustrojowe i organizacja społeczeństw Aten i Sparty.
8.   Wojny grecko-perskie.
9.   Charakterystyka wierzeń starożytnych Greków.
10.   Najważniejsze osiągnięcia kulturowe starożytnych Greków..

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe następstwa I wojny światowej.
2.   Postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące Polski.
3.   Odrodzenie państwa polskiego, jego granice i sąsiedzi.
4.   Czynniki utrudniające proces integracji odrodzonego państwa polskiego.
5.   Cele i skutki powstania wielkopolskiego i trzech powstań śląskich.
6.   Przyczyny i następstwa wojny polsko-bolszewickiej.
7.   Wkład Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w odbudowę państwa polskiego.
8.   Struktura narodowościowa i wyznaniowa odrodzonego państwa polskiego.
9.   Osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej, z uwzględnieniem budowy portu w Gdyni oraz utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego.
10.   Główne osiągnięcia kultury i nauki II Rzeczypospolitej.