niemiecki


Center of School Education

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych w lp. i mn. oraz tanzen, heißen, sein;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego;
 • Przeczenia nein, nicht, kein/e;
 • Zaimek osobowy w lp. i mn.;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony;
 • Liczebniki główne 0-20.

2. Leksyka:

 • Nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice, sąsiedzi Niemiec, mapa Niemiec;
 • Nazwy czynności, zabaw, gier;
 • Opis rodziny.

3. Komunikacja:

 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie osób (imię, nazwisko, wiek);
 • Polecenia typu: Höre/Lies den Text!, Wiederhole! Ergänze!, Komm an die Tafel!, Antworte auf die Frage!, Mach bitte die Bücher auf/zu!, Lies weiter!;
 • Prośby: Sing bitte ein Lied!, Bring mir bitte ...!;
 • Stwierdzenia: Wir tanzen gern. Dort ist ein Hund.

 

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1. Zagadnienia z klasy 4.
2. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników nieregularnych np.: fahren, lesen, sprechen, möchten, finden;
 • Szyk zdania z czasownikiem möchten;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Liczebniki główne 0-100;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Zaimek dzierżawczy w lp. i mn. w Mianowniku i Bierniku;
 • Rzeczowniki złożone.

3. Leksyka:

 • Przedmioty szkolne;
 • Dni tygodnia;
 • Meble, kolory, pokoje;
 • Okoliczniki czasu np.: montags, am Morgen, in der Nacht;
 • Przebieg dnia;
 • Czas wolny.

4. Komunikacja:

 • Wyrażanie zadowolenia, niechęci, opinii na temat danego przedmiotu, ustalanie terminów;
 • Pytania i odpowiedzi typu: Wann hast du Mathe?, Ich habe Mathe am Donnerstag.;
 • Prośby i polecenia;
 • Formuły grzecznościowe typu: Wie bitte?, Darf ich?;
 • Pytanie o godzinę, podawanie godziny;
 • Zwroty używane na lekcji niemieckiego typu: Wiederhole!, Ich verstehe nicht!.

 

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1. Zagadnienia z klasy 4 i 5.

2. Gramatyka:

 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czasowniki modalne: müssen, dürfen, wollen, können, mögen, sollen;
 • Tryb rozkazujący;
 • Przyimki z Celownikiem np.: bei, zu, mit itp.;
 • Przysłówki zaimkowe np.: womit, damit, wobei;
 • Zaimki pytające typu: wann?, wohin?, wo?;
 • Podawanie dat typu: w roku 1998.

3. Leksyka:

 • Miejsca pobytu na wakacjach;
 • Przedmioty i zjawiska z dalszego otoczenia (ulica, kino, sklep);
 • Owoce i warzywa;
 • Znaki drogowe;
 • Środki lokomocji;
 • Czas wolny;
 • Wygląd zewnętrzny osoby;
 • Cechy charakteru;
 • Pogoda.

4. Komunikacja:

 • Określanie drogi i kierunku, miejsca pobytu;
 • Opis czynności odbywających się w przeszłości;
 • Zakaz, przyzwolenie;
 • Prośba;
 • Określanie czasu i miejsca spotkań.

 

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1. Zagadnienia z klasy 4, 5, 6.
2. Gramatyka:

 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Stopniowanie przymiotników;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Przyimki z Biernikiem;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem: in, an, auf, vor, zwischen, neben, hinter, über, unter;
 • Spójniki weil, dass, ob;
 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Tryb rozkazujący;
 • Zaimek osobowy i dzierżawczy w Celowniku i w Bierniku.

3. Leksyka:

 • Zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca;
 • Nazwy kierunków świata;
 • Podróże i czas wolny;
 • Cechy osobowe zewnętrzne i wewnętrzne;
 • Części ciała;
 • Nazwy dyscyplin sportowych;
 • Urodziny;
 • Święta;
 • Przepisy kulinarne, potrawy, smaki, opakowania;
 • Ubrania.

4. Komunikacja:

 • Opis czynności i sytuacji;
 • Wyrażanie opinii wobec rozmówcy i tematu rozmowy;
 • Orientacja w mieście;
 • Porównanie cech osób, przedmiotów i miejsc;
 • Wyrażanie zamiarów i planów.
 • Restauracja.

 

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Zagadnienia z klasy 4, 5, 6, 7.
2. Gramatyka:

 • Przyimki z Celownikiem;
 • Zaimek osobowy, dzierżawczy w Celowniku i Bierniku;
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym oraz kein/e i zaimku dzierżawczym;
 • Rekcja czasownika;
 • Szyk wyrazów po spójnikach także dwuczłonowych;
 • Czas Präteritum czasowników najczęściej stosowanych oraz czasowników modalnych;
 • Czas Perfekt;
 • Szyk wyrazów w zdaniu po spójnikach typu: dass, weil, damit, wenn.

3. Leksyka:

 • Słownictwo związane z wypoczynkiem;
 • Słownictwo związane z opisem drogi, kierunku jazdy;
 • Święta;
 • Media, literatura, film;
 • Hotel, sklep, poczta, restauracja.

4. Komunikacja:

 • Przytaczanie czyjegoś zdania, opinii: Die Mutter sagt/ meint/ findet, Er sagt, dass... ;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się;
 • Prowadzenie rozmowy, rozpoczynanie i wprowadzenie tematu;
 • Postawy i relacje międzyludzkie, fascynacja, niechęć, pokrewieństwo.

 

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Gramatyka:

 • Czas teraźniejszy czasowników regularnych oraz czasowników nieregularnych sein, mögen, fahren, lesen, treffen, arbeiten, tanzen itp.;
 • Zaimek dzierżawczy mein/e, dein/e, ihr/e, sein/e, unser/e, euer/eure, Ihr/e w Mianowniku;
 • Zaimki osobowe;
 • Forma grzecznościowa Sie;
 • Przeczenie nein i nicht;
 • Zdania oznajmujące i pytające;
 • Liczebniki 0-1000;
 • Spójniki: und, aber, oder;
 • Tworzenie nazw zawodów kobiet z końcówką –in.

2. Leksyka:

 • Dane osobowe;
 • Nazwy krajów, języków;
 • Czynności dnia codziennego;
 • Zajęcia sportowe;
 • Pory dnia;
 • Opis osoby, wygląd i cechy charakteru;
 • Członkowie rodziny;
 • Zawody.

3. Komunikacja:

 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie siebie i innych osób;
 • Udzielanie informacji na temat zainteresowań, form spędzania czasu wolnego;
 • Opisywanie samopoczucia.

 

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Zagadnienia z klasy 1.
2. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych, rozdzielnie złożonych i zwrotnych w czasie Präsens;
 • Czas Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas Präteritum czasowników haben i sein;
 • Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie;
 • Przyimki miejsca;
 • Liczebniki porządkowe;
 • Odmiana rzeczowników, zaimków dzierżawczych, rodzajników określonych i nieokreślonych i przeczenia kein/e;
 • Odmiana zaimków osobowych;
 • Tryb rozkazujący.

3. Leksyka:

 • Nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów domowych;
 • Opis pomieszczeń;
 • Nawyki żywieniowe;
 • Czas zegarowy; pory dnia;
 • Miary i wagi;
 • Nazwy środków lokomocji;
 • Nazwy zjawisk atmosferycznych, pór roku, miesięcy, świąt.

4. Komunikacja:

 • Opis drogi;
 • Opis mieszkania, domu, miejsca zamieszkania;
 • Określanie położenia;
 • Wynajem mieszkania i negocjowanie;
 • Idealny dzień, święta;
 • Zamawianie w restauracji;
 • Podawanie cen;
 • Problemy w rodzinie;
 • Plan lekcji;
 • Wyrażanie opinii.


Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Zagadnienia z klasy 1 i 2.
2. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych, rozdzielnie złożonych i zwrotnych w czasie Präsens, Präteritum;
 • Czas Perfekt;
 • Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie oraz spójniki typu: weil, dass, als, wenn;
 • Przyimki łączące się z Celownikiem i Biernikiem (Wechselpräpositionen);
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym w Mianowniku i Bierniku;
 • Odmiana rzeczowników, zaimków dzierżawczych, rodzajników określonych i nieokreślonych i przeczenia kein/e;
 • Odmiana zaimków osobowych;
 • Tryb rozkazujący.

3. Leksyka:

 • Nazwy dyscyplin sportowych;
 • Nazwy części garderoby i akcesoriów typu pasek, łańcuszek, zegarek;
 • Słownictwo związane z ochroną środowiska;
 • Słownictwo związane z podróżowaniem, planowaniem wakacji, urlopu;
 • Rozmowa telefoniczna;
 • Czas zegarowy; pory dnia;
 • Nazwy środków lokomocji;
 • Nazwy zjawisk atmosferycznych, pór roku, miesięcy, świąt.

4. Komunikacja:

 • Wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, satysfakcji, rozczarowania;
 • Zwoty typu: Das stimmt nicht., Ich kann deine Meinung nicht teilen., Ich bin anderer Meinung.;
 • Wyrażanie skarg, żalów, życzeń;
 • Wymiana poglądów;
 • Opis drogi;
 • Opis mieszkania, domu, miejsca zamieszkania;
 • Określanie położenia;
 • Zamawianie w restauracji.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.