polski


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - baśń, legenda
   - cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
   - epitet, ożywienie
   - fikcja literacka
   - autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
   - wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne
 • Literatura:
   - baśnie H. Ch. Andersena („Calineczka”, „Brzydkie kaczątko”, „Królowa śniegu”)
   - legendy warszawskie, krakowskie

2.   Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik – rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik – rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • wyraz bliskoznaczny
 • akapit, notatka, życzenia, pozdrowienia, list prywatny, opis
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h
 • wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne, cudzysłów
 • stosowanie zasad poprawności językowej

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy IV
   - gatunki literackie: baśń, opowiadanie, legenda (cechy)
   - podmiot liryczny
   - piosenka, refren
   - porównanie, przenośnia (metafora)
 • Literatura:
   - A. Mickiewicz „Przyjaciele”

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy IV
 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • rzeczowniki własne i pospolite
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • czasownik – osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje czasownika ze słowem się, bezokolicznik
 • podmiot, orzeczenie; grupa podmiotu i grupa orzeczenia
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • wyrazy neutralne, zdrobnienia i zgrubienia, antonimy
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy, pisownia cząstki by

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy V
   - gatunki literackie: powieść - świat przedstawiony utworu, mit, nowela (cechy)
   - pytanie retoryczne
   - rymy dokładne i niedokładne
   - anafora, uosobienie, kontrast
   - dialog, monolog
   - narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa
 • Literatura:
   - mity greckie (o powstaniu świata, Rea i Kronos, greccy bogowie, Demeter i Kora, Dedal i Ikar, Syzyf, Herakles, Tezeusz i Ariadna)

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy V
 • temat i końcówka, oboczności
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie, rzeczowniki nieodmieniające się
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe – odmiana, zapis dat
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • strona czynna i bierna czasownika
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • związki wyrazowe: główny i poboczne
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy VI
   - gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, powieść (rodzaje, świat przedstawiony)
   - symbol, apostrofa, wyrazy dźwiękonaśladowcze, powtórzenie
   - rodzaj literacki: dramat
   - Adam Mickiewicz – ogólnie o twórczości
   - Juliusz Słowacki – ogólnie o twórczości
   - romantyzm – ogólnie o epoce
 • Literatura:
   - J. Słowacki „Balladyna”

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy VI
 • zdania współrzędnie złożone - typy
 • zaimek (podział, odmiana), partykuła, wykrzyknik
 • podmiot – rodzaje podmiotu
 • zdania bezpodmiotowe
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • związki wyrazów (zgody, rządu, przynależności)
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • akcent wyrazowy

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy VII
   - rodzaje literackie: epika, liryka
   - gatunki: komedia, tragedia, fraszka, pieśń, sonet, ballada
   - środki stylistyczne: eufemizm
   - inwokacja
   - gatunki dziennikarskie
 • Literatura:
   - J. Kochanowski „Treny” (Tren I, V, VII, VIII)

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy VII
 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • zdania podrzędnie złożone – typy
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
 • skróty i skrótowce
 • odmiany polszczyzny (oficjalna i nieoficjalna)
 • polszczyzna ogólna
 • dialekt, gwara, język środowiskowy
 • język literacki i potoczny
 • etyka słowa
 • norma wzorcowa i użytkowa

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • antyk, filozofowie greccy
 • bohaterowie mitów greckich
 • cechy eposu
 • topos
 • teatr i dramat starożytny, kompozycja tragedii greckiej, budowa teatru, pojęcia kluczowe: ironia tragiczna, wina tragiczna, hybris, fatum, katharsis; „Antygona” Sofoklesa
 • twórczość Horacego, „Exegi monumentum”

3.   Kształcenie językowe:

 • typy znaków
 • funkcje wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, metajęzykowa, fatyczna)
 • frazeologizmy (mitologiczne)
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • filozofia starożytna, szkoły filozoficzne
 • bohaterowie mitów greckich, archetypy, toposy
 • epos, cechy eposu, „Iliada” Homera – fabuła, kompozycja, bohaterowie
 • teatr i dramat starożytny, kompozycja tragedii greckiej, budowa teatru, pojęcia kluczowe: ironia tragiczna, wina tragiczna, hybris, fatum, katharsis;

3.   Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi - (informatywna, ekspresywna, impresywna (perswazja/manipulacja), poetycka, metajęzykowa, fatyczna
 • związki frazeologiczne
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • oświecenie – filozofia, Ignacy Krasicki – bajki (cechy bajki, tematyka)
 • „Cierpienia młodego Wertera”, werteryzm
 • romantyzm - idee, tendencje artystyczne
 • Adam Mickiewicz – „Romantyczność”, „Sonety krymskie” (sonet, orientalizm)

3.   Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi - informatywna, ekspresywna, impresywna (perswazja/manipulacja), poetycka, metajęzykowa, fatyczna
 • stylizacje językowe
 • style użytkowe języka
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • „Wesele” S. Wyspiańskiego – bohaterowie, symbole, problematyka
 • „Ludzie bezdomni” S. Żeromskiego – świat przedstawiony, problematyka, bohater
 • symbolizm, ekspresjonizm, naturalizm, impresjonizm

3.   Kształcenie językowe:

 • funkcje wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, metajęzykowa, fatyczna)
 • stylizacje językowe
 • style użytkowe języka
 • poprawność i norma językowa, typy błędów
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji