polski


Center of School Education

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - baśń, legenda
   - cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
   - epitet, przenośnia, porównanie
   - fikcja literacka
   - autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
   - wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistycznee
 • Literatura:
   - legendy warszawskie (O Bazyliszku, O złotej Kaczce), krakowskie (O skarbach krzysztoforskich, O wieżach Kościoła Mariackiego) poznańskie (O poznańskich koziołkach)

2.   Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik - rodzaj, liczba, przypadek
 • czasownik forma osobowa i nieosobowa (bezokolicznik)
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • wyraz bliskoznaczny
 • akapit, notatka, życzenia, pozdrowienia, list prywatny (adresowanie), opis
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h
 • wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne w zdaniu pojedynczym oraz przed: który, że, ponieważ, ale
 • stosowanie zasad poprawności językowej

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy IV
   - gatunki literackie: baśń, bajka, opowiadanie, legenda (cechy), powieść
   - podmiot liryczny
   - piosenka, refren
   - porównanie, przenośnia (metafora) uosobienie, ożywienie, epitet
   - morał
   - narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa
   - elementy świata przedstawionego
 • Literatura:
   - I. Krasicki: "Kruk i lis", "Ptaszki w klatce", "Czapla, ryby i rak", "Lew i zwierzęta"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy IV
 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • rzeczowniki własne i pospolite
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • czasownik - osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, bezokolicznik
 • podmiot, orzeczenie; grupa podmiotu i grupa orzeczenia
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy, pisownia cząstki by

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy V
   - gatunki literackie: powieść (typy powieści), powieść historyczna, kronika,mit, nowela (cechy)
   - świat przedstawiony utworu
   - fabuła, akcja, watek
   - apostrofa, pytanie retoryczne
   - rymy dokładne i niedokładne
   - rytm utworu, wiersz wolny, rytm w wierszu
   - uosobienie, ożywienie, metafora, onomatopeja,
   - dialog, monolog
   - narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa
 • Literatura:
   - A. Mickiewicz "Pan Tadeusz" fragment: Ks. IV Dyplomatyka i łowy, opis polowania wersy 566-707

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy V
 • temat i końcówka, oboczności, deklinacja
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie, rzeczowniki nieodmieniające się
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • strona czynna i bierna czasownika
 • czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • związki wyrazowe: główny i poboczne
 • wykres zdania pojedynczego
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń
 • interpunkcja zdania pojedynczego,
 • tryby czasownika

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy VI
   - gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, powieść (rodzaje, świat przedstawiony), satyra, ballada
   - apostrofa, wyrazy dźwiękonaśladowczy, powtórzenie, anafora, metafora, porównanie, epitet
   - opis sytuacji, opis postaci, opis obrazu
   - figury retoryczne: pytanie retoryczne, wykrzyknienie
   - fikcja fantastyczna i fikcja realistyczna
 • Literatura:
   - Ch. Dickens "Opowieść Wigilijna"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy VI
 • zdania współrzędnie i podrzędnie złożone.
 • imiesłów, imiesłowowy równoważnik zdania
 • zaimek (podział, odmiana), partykuła, wykrzyknik
 • podmiot - rodzaje podmiotu
 • zdania bezpodmiotowe
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • związki wyrazów (zgody, rządu, przynależności)
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • akcent wyrazowy
 • błędy frazeologiczne
 • homonimy
 • poprawność językowa
 • język potoczny

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy VII
   - rodzaje literackie: dramat, liryka
   - gatunki: komedia, tragedia, ballada, satyra, wiersz wolny, wiersz biały
   - budowa dramatu, rodzaje komizmu
   - ironia
   - środki stylistyczne: metafora, anafora, apostrofa, pytanie retoryczne,
   - typy liryki, liryka zwrotu do adresata, obraz poetycki,
   - podstawowe informacje biograficzne o J. Słowackim
 • Literatura:
   - J. Słowacki, "Balladyna"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy VII
 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • zdania podrzędnie złożone
 • wykresy zdań złożonych podrzędnie
 • typy podmiotów i orzeczeń
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
 • skróty i skrótowce
 • dialekt, gwara, język środowiskowy
 • język literacki i potoczny, kolokwializm
 • etyka słowa
 • formy wypowiedzi: opis sytuacji, przemówienie, recenzja
 • eufemizm, zgrubienie, zdrobnienie

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • Biblia, podział ksiąg, czas powstania
 • motyw genezyjski, motyw vanitas, apokalipsa, pojęcia: sacrum i profanum
 • gatunki biblijne
 • psalm - rodzaje, cechy gatunkowe
 • cechy stylu biblijnego
 • Księga Rodzaju, Księga Hioba, Księga Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Księga Psalmów, Apokalipsa św. Jana

3.   Kształcenie językowe:

 • typy znaków
 • funkcje wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, metajęzykowa, fatyczna)
 • frazeologizmy (biblijne)
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • renesans - najważniejsze pojęcia epoki: antropocentryzm, reformacja, humanizm
 • Jan Kochanowski: „Pieśń II, ks. pierwsze”, I, „Pieśń XXIV ks. wtóre”, tren IX, X, XI, XIX; „Odprawa posłów greckich”
 • fraszka - cechy gatunkowe, tematyka fraszek
 • stoicyzm i epikureizm
 • cechy tragedii antycznej

3.   Kształcenie językowe:

 • typy znaków
 • funkcje wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, metajęzykowa, fatyczna)
 • frazeologizmy (biblijne)
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji
 • style i stylizacje

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • pozytywizm - ramy czasowe, program i hasła epoki, filozofia i przedstawiciele, cechy literatury pozytywizmu
 • nowela, powieść realistyczna
 • B. Prus „Lalka” - znajomość utworu i problematyki

3.   Kształcenie językowe:

 • typy znaków
 • funkcje wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, metajęzykowa, fatyczna)
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji
 • style i stylizacje

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.