polski

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - baśń, legenda
   - cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
   - epitet, ożywienie
   - fikcja literacka
   - autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
   - wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne
 • Literatura:
   - baśnie H. Ch. Andersena („Calineczka”, „Brzydkie kaczątko”, „Królowa śniegu”)
   - legendy warszawskie, krakowskie

2.   Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik – rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik – rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • wyraz bliskoznaczny
 • akapit, notatka, życzenia, pozdrowienia, list prywatny, opis
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h
 • wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne, cudzysłów
 • stosowanie zasad poprawności językowej

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy IV
   - gatunki literackie: baśń, opowiadanie, legenda (cechy)
   - podmiot liryczny
   - piosenka, refren
   - porównanie, przenośnia (metafora)
 • Literatura:
   - A. Mickiewicz „Przyjaciele”

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy IV
 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • rzeczowniki własne i pospolite
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • czasownik – osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje czasownika ze słowem się, bezokolicznik
 • podmiot, orzeczenie; grupa podmiotu i grupa orzeczenia
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • wyrazy neutralne, zdrobnienia i zgrubienia, antonimy
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy, pisownia cząstki by

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
  - zakres klasy V
  - gatunki literackie: powieść (typy powieści), mit, nowela (cechy)
  - świat przedstawiony utworu
  - fabuła, akcja, watek
  - apostrofa, pytanie retoryczne
  - rymy dokładne i niedokładne
  - rytm utworu, wiersz wolny, rytm w wierszu
  - uosobienie, ożywienie, metafora, onomatopeja,
  - dialog, monolog
  - narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa
 • Literatura:
  - Rafał Kosik "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi"

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy V
 • temat i końcówka, oboczności
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie, rzeczowniki nieodmieniające się
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe – odmiana
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • strona czynna i bierna czasownika
 • czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • związki wyrazowe: główny i poboczne
 • wykres zdania pojedynczego
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń
 • interpunkcja zdania pojedynczego,
 • tryby czasownika

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
  - zakres klasy VI
  - gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, powieść (rodzaje, świat przedstawiony),  sonet, nowela,  
  - symbol, apostrofa, wyrazy dźwiękonaśladowcze, powtórzenie, anafora
  - rodzaj literacki: dramat
  - Adam Mickiewicz – ogólnie o twórczości
  - Juliusz Słowacki – ogólnie o twórczości
  - romantyzm – trendy w literaturze, motywy literackie,
 • Literatura:
  - A. Mickiewicz "Dziady" cz. II, " Świtezianka"

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy VI
 • zdania współrzędnie złożone - typy
 • zaimek (podział, odmiana), partykuła, wykrzyknik
 • podmiot – rodzaje podmiotu
 • zdania bezpodmiotowe
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • związki wyrazów (zgody, rządu, przynależności)
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • akcent wyrazowy

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
  - zakres klasy VII
  - rodzaje literackie: epika, liryka
  - gatunki: komedia, tragedia, fraszka, pieśń, sonet, ballada, satyra, wiersz wolny, wiersz biały
  - środki stylistyczne: eufemizm, metafora, powtórzenie, porównanie, anafora, apostrofa, pytanie retoryczne
  - inwokacja
  - typy liryki, liryka zwrotu do adresata, obraz poetycki,
  - gatunki dziennikarskie
 • Literatura:
  - W. Szymborska: "Radość pisania", "Vermeer", "Niektórzy lubią poezję"
  - T. Różewicz: "Słowa", "Kasztan", List do ludożerców"

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy VII
 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • zdania podrzędnie złożone – typy
 • wykresy zdań złożonych
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
 • skróty i skrótowce
 • odmiany polszczyzny (oficjalna i nieoficjalna)
 • polszczyzna ogólna
 • dialekt, gwara, język środowiskowy
 • język literacki i potoczny, kolokwializm
 • etyka słowa
 • formy wypowiedzi: opis sytuacji, przemówienie

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • antyk, filozofowie greccy
 • bohaterowie mitów greckich
 • cechy eposu
 • topos
 • teatr i dramat starożytny, kompozycja tragedii greckiej, budowa teatru, pojęcia kluczowe: ironia tragiczna, wina tragiczna, hybris, fatum, katharsis; „Antygona” Sofoklesa
 • twórczość Horacego, „Exegi monumentum”

3.   Kształcenie językowe:

 • typy znaków
 • funkcje wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, metajęzykowa, fatyczna)
 • frazeologizmy (mitologiczne)
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • renesans - najważniejsze pojęcia epoki: antropocentryzm, reformacja, humanizm
 • Jan Kochanowski: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; „Odprawa posłów greckich”
 • fraszka - cechy gatunkowe, tematyka fraszek
 • stoicyzm i epikureizm
 • cechy tragedii antycznej

3.   Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • typy znaków
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • style językowe
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji