wiosna biologia


Center of School Education

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Tkanki i organy roślinne:

 • rodzaje tkanek;
 • przystosowania budowy poszczególnych tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji;
 • miejsca występowania tkanek roślinnych;
 • tkanki pod mikroskopem;
 • korzeń - funkcje, strefy korzenia, systemy korzeniowe, przekształcenia korzeni ;
 • łodyga - rodzaje pędów, budowa zewnętrzna łodygi, funkcje łodygi, przekształcenia łodygi;
 • liść - główne funkcje liścia, budowa liścia, przekształcenia liścia;

2.   Mchy:

 • środowisko życia;
 • budowa i znaczenie mchów;
 • przedstawiciele mchów;
 • cechy pospolitych gatunków mchów;

3.   Widłaki, paprocie i skrzypy:

 • miejsce występowania paprotników;
 • charakterystyczne cechy paproci, skrzypów i widłaków;
 • budowa zewnętrzna przedstawicieli paprociowych, widłakowych, skrzypowych;

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Kręgowce zmiennocieplne: Ryby - kręgowce środowisk wodnych:

 • charakterystyczne cechy kręgowców;
 • gromady kręgowców;
 • środowisko życia ryb;
 • przystosowania ryb do życia w wodzie;
 • budowa zewnętrzna ryb;
 • sposób rozmnażania i rozwój ryb;
 • opieka ryb nad potomstwem;
 • przegląd ryb;
 • gatunki chronione ryb;

2.   Kręgowce zmiennocieplne: Płazy - kręgowce wodno-lądowe:

 • środowisko życia płazów;
 • przystosowania płazów do życia w środowisku wodno-lądowym;
 • narządy oddechowe płazów;
 • rozmnażanie i rozwój płazów;
 • zróżnicowanie budowy i trybu życia płazów;
 • gatunki płazów żyjące w Polsce;
 • przegląd płazów;
 • gatunki chronione płazów;

3.   Kręgowce zmiennocieplne: Gady - kręgowce, które opanowały ląd:

 • środowisko życia gadów;
 • przystosowania gadów do życia na lądzie;
 • rozmnażanie się i rozwój gadów;
 • zróżnicowanie budowy i trybu życia gadów;
 • błony płodowe i ich rola;
 • gatunki gadów żyjących w Polsce;
 • gatunki chronione gadów;

Szkoła podstawowa: KLASA 7

I.   Zagadnienia tematyczne z klasy 7:
1.   Układ nerwowy i narządy zmysłów:

 • ośrodki nerwowe;
 • centralny i obwodowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy - budowa;
 • przykłady kontroli - układ nerwowy współczulnym i przywspółczulny;
 • łuk odruchowy, pojęcie i rodzaje odruchów;
 • synapsy i ich rodzaje;
 • choroby i higiena układu nerwowego;
 • zmysły - budowa i działanie oraz higiena narządów zmysłów; przegląd i budowa zmysłu dotyku, słuchu, wzroku, równowagi.

2.   Układ hormonalny:

 • gruczoły dokrewne i ich przegląd;
 • rola i rodzaje hormonów;
 • zasada działania hormonów;
 • antagonistyczne działanie hormonów;
 • choroby układu dokrewnego.

UWAGA! Zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału oraz wymaganiami edukacyjnymi dla klasy 7.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

I.   Zagadnienia tematyczne z klasy 8:
1.   Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii;
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych; stenobionty i eurybionty;
 • organizm a środowisko;
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne;
 • strategie rozrodu - r i K;
 • zależności pokarmowe; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności troficznych;
 • materia i energia w ekosystemie;
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania i wzrostu populacji - jotowata i esowata;
 • cykle biogeochemiczne - węgiel, azot;
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemu; piętra roślinności w lesie i górach;
 • sukcesja ekologiczna;
 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog i jego rodzaje.

2.   Ewolucjonizm:

 • istota procesu ewolucji;
 • pośrednie i bezpośrednie dowody ewolucji;
 • skamieniałości;
 • ogniwa pośrednie;
 • relikty;
 • jedność budowy i funkcjonowania organizmów;
 • narządy szczątkowe;
 • rozmieszczenie organizmów;
 • struktury homologiczne i analogiczne, konwergencja i dywergencja.

3.   Mechanizmy ewolucji

 • założenia teorii ewolucji;
 • powstawanie nowych gatunków;
 • przykłady doboru stabilizującego, rozdzielającego i kierunkowego;
 • mechanizmy i prawidłowości ewolucji, w tym mutacje, dobór naturalny, dryf genetyczny, adaptacje.

4.   Genetyka:

 • podstawowe prawa dziedziczenia; zadania genetyczne - I i II Prawo Mendla;
 • dziedziczenie cech u człowieka; dziedziczenie płci u człowieka; cechy sprzężone z płcią;
 • dziedziczenie grup krwi;
 • krzyżówki genetyczne - allele wielokrotne, dziedziczenie cech sprzężonych z płcią;
 • zmienność - środowiskowa i mutacyjna;
 • choroby genetyczne i ich dziedziczenie (genowe - punktowe, chromosomowe strukturalne i chromosomowe liczbowe).

UWAGA! Zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału oraz wymaganiami edukacyjnymi dla klasy 8.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Kierunki przemian metabolicznych:

 • rodzaje reakcji metabolicznych: anabolizm i katabolizm;
 • budowa i funkcja ATP;
 • inne rodzaje przenośników elektronów*;
 • szlaki metaboliczne;
 • funkcje apoenzymu, koenzymu i centrum aktywnego.

2.   Budowa i działanie enzymów:

 • budowa i właściwości enzymów;
 • mechanizm działania enzymów - kataliza enzymatyczna;
 • badanie wpływu enzymów na białka.

3.   Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe:

 • znaczenie oddychania tlenowego;
 • związek między budową mitochondrium a przebiegiem oddychania tlenowego;
 • substraty i produkty kolejnych etapów oddychania tlenowego.

4.   Procesy beztlenowego uzyskiwania energii:

 • rodzaje fermentacji;
 • etapy przebiegu fermentacji mlekowej;
 • porównanie fermentacji z oddychaniem tlenowym;
 • zastosowanie fermentacji mlekowej i alkoholowej.

5.   Inne procesy metaboliczne:

 • uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych;
 • znaczenie glukoneogenezy;
 • procesy syntezy i rozkładu glikogenu;
 • znaczenie procesu utleniania kwasów tłuszczowych - beta oksydacja.

6.   Budowa komórki - organella plazmatyczne i nieplazmatyczne. Porównanie komórek eukariotycznych. Budowa komórki prokariotycznej:

 • podział komórek na eukariotyczne i prokariotyczne;
 • główne elementy komórki eukariotycznej;
 • przykłady przystosowania komórek do pełnionych przez nie funkcji;
 • porównanie budowy komórek zwierzęcych, roślinnych i grzybowych.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Budowa i działanie układu nerwowego:

 • budowa i funkcje układu nerwowego;
 • budowa neuronu;
 • rola komórek glejowych;
 • podział neuronów na czuciowe, ruchowe i pośredniczące;
 • powstawanie i mechanizm przewodzenia impulsu nerwowego;
 • budowa i działanie synapsy chemicznej;
 • przewodzenie impulsu między neuronami;
 • neuroprzekaźniki pobudzające i hamujące - funkcje i przykłady.

2.   Ośrodkowy układ nerwowy:

 • budowa ośrodkowego układu nerwowego;
 • budowa mózgowia (mózg, pień mózgu, móżdżek) i jego funkcje;
 • budowa i funkcje mózgu;
 • rola rdzenia kręgowego.

3.   Obwodowy układ nerwowy:

 • budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego;
 • podział nerwów na nerwy czaszkowe i rdzeniowe oraz na nerwy czuciowe, ruchowe i mieszane;
 • odruchy warunkowe i odruchy bezwarunkowe;
 • łuk odruchowy - budowa, droga impulsu w łuku odruchowym;
 • odruch uczenia się.

4.   Autonomiczny układ nerwowy:

 • funkcjonalny podział układu nerwowego;
 • budowa i funkcja autonomicznego układu nerwowego;
 • rola układu autonomicznego w utrzymaniu homeostazy;
 • lokalizacja struktur nerwowych autonomicznego układu nerwowego.

5.   Budowa i działanie narządu wzroku:

 • receptory i kryteria ich podziału;
 • budowa oka - aparat ochronny i ruchowy oka, elementy budowy gałki ocznej;
 • droga światła w oku;
 • akomodacja i adaptacja oka;
 • widzenie przestrzenne;
 • wady wzroku;
 • choroby oczu (jaskra, zaćma, zwyrodnienie plamki, daltonizm);
 • higiena wzroku.

6.   Ucho - narząd zmysłu słuchu i zmysłu równowagi:

 • budowa ucha;
 • funkcje poszczególnych elementów budowy ucha;
 • droga dźwięku w uchu;
 • powstawanie wrażeń słuchowych;
 • budowa i działanie narządu równowagi;
 • negatywny wpływ hałasu na zdrowie.

7.   Narządy smaku oraz węchu:

 • budowa i funkcje narządu smaku;
 • powstawanie wrażeń smakowych;
 • budowa i funkcje narządu węchu;
 • powstawanie wrażeń węchowych.

8.   Budowa i rola układu hormonalnego:

 • budowa układu hormonalnego;
 • budowa gruczołów zewnątrzwydzielniczych i wewnątrzwydzielniczych;
 • gruczoły dokrewne - miejsca występowania w organizmie i funkcje;
 • działanie wybranych hormonów na organizm człowieka;
 • podział hormonów ze względu na budowę chemiczną;
 • wybrane hormony tkankowe (gastryna, erytropoetyna, histamina);
 • udział układu hormonalnego w homeostazie - regulacja hormonalna rytmu dobowego;
 • regulacja hormonalna tempa metabolizmu;
 • regulacja hormonalna wzrostu organizmu.

9.   Regulacja wydzielania hormonów:

 • rola podwzgórza i przysadki w koordynacji pracy układów hormonalnego i nerwowego;
 • sprzężenie zwrotne ujemne w regulacji wydzielania hormonów tarczycy, kory nadnerczy i gonad;
 • antagonistyczne działanie hormonów w regulacji poziomu glukozy i wapnia we krwi.

10.   Nadczynność i niedoczynność gruczołów dokrewnych. Stres:

 • skutki nadczynności i niedoczynności gruczołów (w tym choroby: karłowatość, gigantyzm, akromegalia, choroba Gravesa-Basedowa);
 • cukrzyca typu I i typu II;
 • hormonalna terapia zastępcza;
 • choroba Hashimoto;
 • stres - definicja, przyczyna i rodzaje;
 • rola podwzgórza w reakcji stresowej;
 • rola kortyzolu w długotrwałym stresie;
 • sposoby radzenia sobie ze stresem.

11.   Budowa i funkcje męskich narządów rozrodczych:

 • męskie cechy płciowe (pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe);
 • budowa męskiego układu rozrodczego (narządy płciowe zewnętrzne i wewnętrzne);
 • funkcje męskiego układu rozrodczego;
 • spermatogeneza;
 • budowa plemnika.

12.   Budowa i funkcje żeńskich narządów rozrodczych:

 • żeńskie cechy płciowe (pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe);
 • budowa żeńskiego układu rozrodczego (żeńskie narządy płciowe zewnętrzne i wewnętrzne);
 • funkcje żeńskiego układu rozrodczego;
 • oogeneza;
 • cykl menstruacyjny i jego fazy;
 • hormonalna regulacja przebiegu cyklu płciowego;
 • rola syntetycznych hormonów w regulacji cyklu menstruacyjnego.

13.   Rozwój człowieka:

 • zapłodnienie - znaczenie i przebieg;
 • rozwój prenatalny (zarodkowy i płodowy);
 • funkcje błon płodowych;
 • łożysko - budowa i funkcje;
 • zmiany w organizmie kobiety w okresie ciąży;
 • czynniki wpływające na przebieg ciąży;
 • badania prenatalne;
 • okres postnatalny i jego etapy;
 • skutki wydłużającego się okresu starości.

14.   Higiena i choroby układu rozrodczego:

 • higiena układu rozrodczego
 • profilaktyka chorób układu rozrodczego;
 • diagnostyka chorób układu rozrodczego (badania cytologiczne, USG jamy brzusznej, badania krwi, mammografia, badania histopatologiczne);
 • choroby układu rozrodczego (rak piersi, rak jąder, przerost gruczołu krokowego, rak szyjki macicy, rak jajnika) i znaczenie ich wczesnej diagnostyki;
 • choroby układu rozrodczego przenoszone drogą płciową (kiła, rzeżączka, chlamydioza, rzęsistkowica, HPV, grzybice narządów płciowych), sposoby ich leczenia i profilaktyka.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Biotechnologia tradycyjna:

 • biotechnologia tradycyjna;
 • biotechnologia molekularna;
 • zakres działania biotechnologii;
 • zastosowanie biotechnologii w różnych dziedzinach życia człowieka.

2.   Podstawowe techniki inżynierii genetycznej:

 • inżynieria genetyczna;
 • sekwencjonowanie DNA;
 • metoda PCR;
 • elektroforeza DNA;
 • zastosowanie technik inżynierii genetycznej.

3.   Organizmy zmodyfikowane genetycznie:

 • organizm transgeniczny;
 • organizm zmodyfikowany genetycznie (GMO);
 • sposoby otrzymywania GMO;
 • przykłady wykorzystywania GMO;
 • korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania GMO.

4.   Biotechnologia molekularna - szanse i zagrożenia:

 • klonowanie;
 • sposoby klonowania;
 • terapia genowa;
 • komórki macierzyste;
 • poradnictwo genetyczne;
 • szanse i zagrożenia biologii molekularnej.

5.   Ekologia i różnorodność biologiczna - Organizm w środowisku. Tolerancja ekologiczna:

 • ekologia;
 • środowisko i jego czynniki;
 • nisza ekologiczna;
 • siedlisko;
 • tolerancja ekologiczna;
 • bioindykacja;
 • bioindykator;
 • skala porostowa.

6.   Ekologia i różnorodność biologiczna - Cechy populacji:

 • populacja;
 • liczebność populacji;
 • zagęszczenie populacji;
 • struktura przestrzenna populacji;
 • struktura wiekowa populacji i jej rodzaje;
 • struktura płciowa populacji;
 • modele wzrostu liczebności populacji;
 • pojemność środowiska.

7.   Ekologia i różnorodność biologiczna - Rodzaje oddziaływań między organizmami:

 • zależności nieantagonistyczne;
 • mutualizm obligatoryjny;
 • mutualizm fakultatywny;
 • komensalizm;
 • zależności antagonistyczne;
 • roślinożerność;
 • drapieżnictwo;
 • pasożytnictwo;
 • konkurencja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa;
 • adaptacje roślinożerców, drapieżników i pasożytów do zdobywania pokarmu;
 • mechanizmy obronne zjadanych roślin, ofiar zwierząt i żywicieli pasożytów.

8.   Ekologia i różnorodność biologiczna - Funkcjonowanie ekosystemu:

 • ekosystem;
 • biotop;
 • biocenoza;
 • klimaks;
 • sukcesja pierwotna;
 • sukcesja wtórna;
 • łańcuch pokarmowy i jego ogniwa;
 • sieć pokarmowa;
 • obieg materii w ekosystemie;
 • przepływ energii w ekosystemie;
 • obiegi węgla i azotu w przyrodzie.

9.   Ekologia i różnorodność biologiczna - Czym jest różnorodność biologiczna?:

 • różnorodność biologiczna i jej typy;
 • naturalne czynniki kształtujące różnorodność biologiczną;
 • przykłady ekosystemów o bogatym składzie gatunkowym;
 • biosfera a biomy;
 • biomy lądowe;
 • biomy wodne;
 • wpływ działalności człowieka na różnorodność biologiczną.

10.   Ekologia i różnorodność biologiczna - Ochrona różnorodności biologicznej:

 • bioróżnorodność a życie człowieka;
 • formy ochrony przyrody;
 • ochrona gatunkowa;
 • restytucja i reintrodukcja;
 • zrównoważony rozwój;
 • międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony przyrody.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.