wiosna biologia


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Biologia i dziedziny biologii:

 • źródła wiedzy o biologii;
 • organizmy wielokomórkowe;
 • budowa mikroskopu i obserwacje mikroskopowe;
 • przygotowanie preparatów;

2.   Czynności życiowe organizmów:

 • komórka roślinna;
 • komórka zwierzęca;
 • składniki chemiczne organizmów;
 • organizmy samożywne i cudzożywne;

3.   Wirusy i bakterie:

 • budowa i różnorodność wirusów i bakterii;
 • porosty, ich budowa i znaczenie;
 • cechy i budowa wirusów;
 • cechy bakterii, występowanie, odżywianie, oddychanie i rozmnażanie się;
 • znaczenie bakterii w przyrodzie;
 • choroby wirusowe i bakteryjne;

4.   Protisty i grzyby:

 • różnorodność protistów i grzybów;
 • występowanie i środowisko życia protistów oraz grzybów;

5.   Tkanki i organy roślinne:

 • rodzaje tkanek;
 • przystosowania budowy poszczególnych tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji;
 • korzeń - funkcje i budowa;
 • budowa i funkcje łodygi;
 • liść jako wytwórnia pokarmu;

6.   Mchy:

 • środowisko życia;
 • budowa i znaczenie mchów;
 • przedstawiciele mchów;

7.   Widłaki, paprocie i skrzypy:

 • charakterystyczne cechy paproci, skrzypów i widłaków;
 • środowisko ich życia;
 • budowa zewnętrznas przedstawicieli paprociowych, widłakowych, skrzypowych;
 • znaczenie paproci, widłaków i skrzypów w przyrodzie;

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Charakterystyka świata zwierząt:

 • budowa i czynności życiowe;
 • tryb życia zwierząt;
 • bezkręgowce i kręgowce;

2.   Tkanki zwierzęce:

 • klasyfikacja tkanek zwierzęcych - tkanka nabłonkowa, tkanka łączna, tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa - budowa i funkcje;

3.   Parzydełkowce i płazińce:

 • środowisko i tryb życia parzydełkowców;
 • charakterystyczne cechy parzydełkowców;
 • znaczenie parzydełkowców;
 • środowisko i tryb życia płazińców;
 • cechy charakterystyczne płazińców;
 • znaczenie płazińców w przyrodzie;

4.   Nicienie i pierścienice:

 • środowisko i tryb życia nicieni;
 • charakterystyka i znaczenie nicieni;
 • środowisko życia pierścienic;
 • budowa i znaczenie pierścienic;

5.   Stawonogi i skorupiaki:

 • środowiska życia skorupiaków;
 • różnorodność skorupiaków;
 • znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka;

6.   Owady i ich świat:

 • środowisko i tryb życia owadów;
 • cechy wspólne owadów;
 • różnorodność owadów;
 • znaczenie owadów;

7.   Pajęczaki i mięczaki:

 • środowisko życia pajęczaków;
 • cechy wspólne pajęczaków;
 • różnorodność pajęczaków;
 • znaczenie pajęczaków;
 • cechy wspólne mięczaków;
 • środowiska życia;
 • różnorodność mięczaków;
 • znaczenie w przyrodzie;

8.   Małże i głowonogi:

 • środowisko życia;
 • cechy wspólne;
 • różnorodność budowy małży i głowonogów;
 • znaczenie małży i głowonogów;

9.   Ryby:

 • środowisko i tryb życia ryb;
 • budowa zewnętrzna ryb;
 • rozmnażanie się i rozwój;
 • znaczenie ryb w przyrodzie;

10.   Płazy i gady:

 • środowisko życia płazów;
 • budowa płazów;
 • rozmnażanie się i rozwój płazów;
 • różnorodność płazów;
 • znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka;
 • działania człowieka wpływające na różnorodność płazów - zagrożenia i ochrona;
 • środowiska życia gadów;
 • gady jako zwierzęta zmiennocieplne;
 • budowa gadów i jej związek z życiem na lądzie - cechy wspólne przedstawicieli tej gromady;
 • rozmnażanie się i rozwój gadów;
 • różnorodność gadów;
 • znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka;
 • działania człowieka wpływające na różnorodność gadów - zagrożenia i ochrona;

11.   Budowa ptaków:

 • różnorodność środowisk życia ptaków;
 • ptaki jako kręgowce stałocieplne;
 • charakterystyczne cechy budowy ptaków - cechy wspólne przedstawicieli gromady;
 • przystosowania ptaków do lotu;

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1.   Układ nerwowy i narządy zmysłów:

 • ośrodki nerwowe;
 • centralny i obwodowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy - budowa;
 • przykłady kontroli - układ nerwowy współczulnym i przywspółczulny;
 • łuk odruchowy, pojęcie i rodzaje odruchów;
 • synapsy i ich rodzaje;
 • choroby i higiena układu nerwowego;
 • zmysły - budowa i działanie oraz higiena narządów zmysłów; przegląd i budowa zmysłu dotyku, słuchu, wzroku, równowagi;

2.   Układ hormonalny:

 • gruczoły dokrewne i ich przegląd;
 • rola i rodzaje hormonów;
 • zasada działania hormonów;
 • antagonistyczne działanie hormonów;
 • choroby układu dokrewnego;

3.   Układ rozrodczy i jego funkcjonowanie:

 • rozwój płodowy i pozapłodowy człowieka;
 • fizjologia rozmnażania;
 • cykl miesiączkowy;
 • budowa układu rozrodczego męskiego i żeńskiego;
 • budowa i powstawanie plemnika i komórki jajowej;
 • fizjologia zapłodnienia;
 • choroby i higiena układu rozrodczego;

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii;
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych; stenobionty i eurybionty;
 • organizm a środowisko;
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne;
 • strategie rozrodu - r i K;
 • zależności pokarmowe; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności troficznych;
 • materia i energia w ekosystemie;
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania i wzrostu populacji - jotowata i esowata;
 • cykle biogeochemiczne - węgiel, azot;
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemu; piętra roślinności w lesie i górach;
 • sukcesja ekologiczna;
 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog i jego rodzaje;

2.   Ewolucjonizm:

 • istota procesu ewolucji;
 • pośrednie i bezpośrednie dowody ewolucji;
 • skamieniałości;
 • ogniwa pośrednie;
 • relikty;
 • jedność budowy i funkcjonowania organizmów;
 • narządy szczątkowe;
 • rozmieszczenie organizmów;
 • struktury homologiczne i analogiczne, konwergencja i dywergencja;

3.   Mechanizmy ewolucji:

 • założenia teorii ewolucji;
 • powstawanie nowych gatunków;
 • przykłady doboru stabilizującego, rozdzielającego i kierunkowego;
 • mechanizmy i prawidłowości ewolucji, w tym mutacje, dobór naturalny, dryf genetyczny, adaptacje;

4.   Pochodzenie człowieka:

 • systematyka człowieka;
 • podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi;
 • przebieg ewolucji człowieka;

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Kierunki przemian metabolicznych:

 • rodzaje reakcji metabolicznych: anabolizm i katabolizm;
 • budowa i funkcja ATP;
 • inne rodzaje przenośników elektronów;
 • szlaki metaboliczne;
 • funkcje apoenzymu, koenzymu i centrum aktywnego;

2.   Budowa i działanie enzymów:

 • budowa i właściwości enzymów;
 • mechanizm działania enzymów - kataliza enzymatyczna;
 • badanie wpływu enzymów na białka;

3.   Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe:

 • znaczenie oddychania tlenowego;
 • związek między budową mitochondrium a przebiegiem oddychania tlenowego;
 • substraty i produkty kolejnych etapów oddychania tlenowego;

4.   Procesy beztlenowego uzyskiwania energii:

 • rodzaje fermentacji;
 • etapy przebiegu fermentacji mlekowej;
 • porównanie fermentacji z oddychaniem tlenowym;
 • zastosowanie fermentacji mlekowej i alkoholowej;

5.   Inne procesy metaboliczne:

 • uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych;
 • znaczenie glukoneogenezy;
 • procesy syntezy i rozkładu glikogenu;
 • znaczenie procesu utleniania kwasów tłuszczowych - beta oksydacja;

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Czym jest różnorodność biologiczna:

 • różnorodność biologiczna;
 • poziomy różnorodności biologicznej;
 • zmiany różnorodności biologicznej w czasie;
 • określanie różnorodności biologicznej;
 • przyczyny różnic w rozmieszczeniu gatunków na Ziemi;
 • znaczenie różnorodności biologicznej dla człowieka;

2.   Zagrożenia różnorodności biologicznej:

 • współczesne wymieranie gatunków w porównaniu z poprzednimi wymieraniami z uwzględnieniem tempa i przyczyn;
 • działalność człowieka jako zasadnicza przyczyna wymierania gatunków;
 • przyczyny niszczenia siedlisk i ekosystemów;
 • gatunki obce i inwazyjne;
 • pojęcia: introdukcja, reintrodukcja, rekultywacja, restytucja, gatunki zwornikowe;
 • wpływ rolnictwa na różnorodność biologiczną;
 • eksploatacja zasobów przyrody;
 • konkurencja człowieka z innymi gatunkami;
 • gatunki wymarłe;
 • efekt kaskadowy;
 • gatunki z "Czerwonej księgi";

3.   Motywy i koncepcje ochrony przyrody:

 • cele ochrony przyrody;
 • egzystencjalne motywy ochrony przyrody;
 • ekonomiczne motywy ochrony przyrody;
 • etyczne i estetyczne motywy ochrony przyrody;
 • pozostałe motywy ochrony przyrody;
 • współczesne koncepcje ochrony przyrody
 • cywilizacja a środowisko naturalne;

4.   Sposoby ochrony przyrody:

 • ochrona indywidualna, gatunkowa i obszarowa;
 • ochrona bierna i czynna;
 • ochrona ścisła i częściowa;
 • ochrona in situ i ex situ;
 • restytucja i reintrodukcja gatunków;
 • tworzenie banków nasion;

5.   Ochrona przyrody w Polsce:

 • koncepcja ochrony przyrody;
 • przykłady form ochrony obszarowej (park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu);
 • ochrona gatunkowa ścisła i częściowa;
 • chronione gatunki roślin, zwierząt, grzybów i porostów;
 • przykłady form ochrony indywidualnej (pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy);

6.   Międzynarodowe formy ochrony przyrody:

 • idea zrównoważonego rozwoju;
 • międzynarodowe inicjatywy w zakresie ochrony przyrody;
 • przykłady inicjatyw rządowych w zakresie ochrony przyrody;
 • międzynarodowe obszary chronione;
 • rezerwaty biosfery w Polsce;
 • znaczenie sieci ekologicznych;
 • Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000;
 • przykłady inicjatyw pozarządowych w zakresie ochrony przyrody;