wiosna biologia

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Tkanki i organy roślinne:

 • rodzaje tkanek;
 • przystosowania budowy poszczególnych tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji;
 • miejsca występowania tkanek roślinnych;
 • tkanki pod mikroskopem;
 • korzeń - funkcje, strefy korzenia, systemy korzeniowe, przekształcenia korzeni ;
 • łodyga - rodzaje pędów, budowa zewnętrzna łodygi, funkcje łodygi, przekształcenia łodygi;
 • liść - główne funkcje liścia, budowa liścia, przekształcenia liścia;

2.   Mchy:

 • środowisko życia;
 • budowa i znaczenie mchów;
 • przedstawiciele mchów;

3.   Widłaki, paprocie i skrzypy:

 • miejsce występowania paprotników;
 • charakterystyczne cechy paproci, skrzypów i widłaków;
 • budowa zewnętrzna przedstawicieli paprociowych, widłakowych, skrzypowych;
 • znaczenie paproci, widłaków i skrzypów w przyrodzie;

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Kręgowce zmiennocieplne: Ryby - kręgowce środowisk wodnych:

 • środowisko życia ryb;
 • przystosowania ryb do życia w wodzie;
 • sposób rozmnażania i rozwój ryb;
 • znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka;
 • przegląd ryb;

2.   Kręgowce zmiennocieplne: Płazy - kręgowce wodno-lądowe:

 • środowisko życia płazów;
 • przystosowania płazów do życia w środowisku wodno-lądowym;
 • narządy oddechowe płazów;
 • rozmnażanie i rozwój płazów;
 • zróżnicowanie budowy i trybu życia płazów;
 • gatunki płazów żyjące w Polsce;
 • znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka;
 • sposoby ochrony płazów;
 • przegląd płazów;

3.   Kręgowce zmiennocieplne: Gady - kręgowce, które opanowały ląd:

 • środowisko życia gadów;
 • przystosowania gadów do życia na lądzie;
 • rozmnażanie się i rozwój gadów;
 • zróżnicowanie budowy i trybu życia gadów;
 • gatunki gadów żyjących w Polsce;
 • znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka;
 • sposoby ochrony gadów;

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1.   Układ nerwowy i narządy zmysłów:

 • ośrodki nerwowe;
 • centralny i obwodowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy - budowa;
 • przykłady kontroli - układ nerwowy współczulnym i przywspółczulny;
 • łuk odruchowy, pojęcie i rodzaje odruchów;
 • synapsy i ich rodzaje;
 • choroby i higiena układu nerwowego;
 • zmysły - budowa i działanie oraz higiena narządów zmysłów; przegląd i budowa zmysłu dotyku, słuchu, wzroku, równowagi;

2.   Układ hormonalny:

 • gruczoły dokrewne i ich przegląd;
 • rola i rodzaje hormonów;
 • zasada działania hormonów;
 • antagonistyczne działanie hormonów;
 • choroby układu dokrewnego;

3.   Układ rozrodczy i jego funkcjonowanie:

 • rozwój płodowy i pozapłodowy człowieka;
 • fizjologia rozmnażania;
 • cykl miesiączkowy;
 • budowa układu rozrodczego męskiego i żeńskiego;
 • budowa i powstawanie plemnika i komórki jajowej;
 • fizjologia zapłodnienia;
 • choroby i higiena układu rozrodczego;

UWAGA! Zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 7.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii;
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych; stenobionty i eurybionty;
 • organizm a środowisko;
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne;
 • strategie rozrodu - r i K;
 • zależności pokarmowe; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności troficznych;
 • materia i energia w ekosystemie;
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania i wzrostu populacji - jotowata i esowata;
 • cykle biogeochemiczne - węgiel, azot;
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemu; piętra roślinności w lesie i górach;
 • sukcesja ekologiczna;
 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog i jego rodzaje;

2.   Ewolucjonizm:

 • istota procesu ewolucji;
 • pośrednie i bezpośrednie dowody ewolucji;
 • skamieniałości;
 • ogniwa pośrednie;
 • relikty;
 • jedność budowy i funkcjonowania organizmów;
 • narządy szczątkowe;
 • rozmieszczenie organizmów;
 • struktury homologiczne i analogiczne, konwergencja i dywergencja;

3.   Mechanizmy ewolucji:

 • założenia teorii ewolucji;
 • powstawanie nowych gatunków;
 • przykłady doboru stabilizującego, rozdzielającego i kierunkowego;
 • mechanizmy i prawidłowości ewolucji, w tym mutacje, dobór naturalny, dryf genetyczny, adaptacje;

4.   Pochodzenie człowieka:

 • systematyka człowieka;
 • podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi;
 • przebieg ewolucji człowieka;

UWAGA! Zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 8.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Kierunki przemian metabolicznych:

 • rodzaje reakcji metabolicznych: anabolizm i katabolizm;
 • budowa i funkcja ATP;
 • inne rodzaje przenośników elektronów*;
 • szlaki metaboliczne;
 • funkcje apoenzymu, koenzymu i centrum aktywnego;

2.   Budowa i działanie enzymów:

 • budowa i właściwości enzymów;
 • mechanizm działania enzymów - kataliza enzymatyczna;
 • badanie wpływu enzymów na białka;

3.   Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe:

 • znaczenie oddychania tlenowego;
 • związek między budową mitochondrium a przebiegiem oddychania tlenowego;
 • substraty i produkty kolejnych etapów oddychania tlenowego;

4.   Procesy beztlenowego uzyskiwania energii:

 • rodzaje fermentacji;
 • etapy przebiegu fermentacji mlekowej;
 • porównanie fermentacji z oddychaniem tlenowym;
 • zastosowanie fermentacji mlekowej i alkoholowej;

5.   Inne procesy metaboliczne:

 • uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych;
 • znaczenie glukoneogenezy;
 • procesy syntezy i rozkładu glikogenu;
 • znaczenie procesu utleniania kwasów tłuszczowych - beta oksydacja;

6.   Budowa komórki - organella plazmatyczne i nieplazmatyczne; porównanie komórek eukariotycznych; budowa komórki prokariotycznej:

 • podział komórek na eukariotyczne i prokariotyczne;
 • główne elementy komórki eukariotycznej;
 • przykłady przystosowania komórek do pełnionych przez nie funkcji;
 • porównanie budowy komórek zwierzęcych, roślinnych i grzybowych;

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Narządy zmysłów - budowa i działanie narządu wzroku:

 • receptory i kryteria ich podziału;
 • budowa oka – aparat ochronny i ruchowy oka, elementy budowy gałki ocznej;
 • droga światła w oku;
 • akomodacja i adaptacja oka;
 • widzenie przestrzenne
 • wady wzroku;
 • choroby oczu (jaskra, zaćma, zwyrodnienie plamki, daltonizm);
 • higiena wzroku;

2.   Narządy zmysłów - ucho - narząd zmysłu słuchu i zmysłu równowagi:

 • budowa ucha;
 • funkcje poszczególnych elementów budowy ucha;
 • droga dźwięku w uchu;
 • powstawanie wrażeń słuchowych;
 • budowa i działanie narządu równowagi;
 • negatywny wpływ hałasu na zdrowie;

3.   Narządy zmysłów - narządy smaku oraz węchu:

 • budowa i funkcje narządu smaku;
 • powstawanie wrażeń smakowych;
 • budowa i funkcje narządu węchu;
 • powstawanie wrażeń węchowych;

4.   Układ hormonalny - budowa i rola układu hormonalnego:

 • budowa układu hormonalnego;
 • budowa gruczołów zewnątrzwydzielniczych i wewnątrzwydzielniczych;
 • gruczoły dokrewne – miejsca występowania w organizmie i funkcje;
 • działanie wybranych hormonów na organizm człowieka;
 • podział hormonów ze względu na budowę chemiczną;
 • wybrane hormony tkankowe (gastryna, erytropoetyna, histamina);
 • udział układu hormonalnego w homeostazie – regulacja hormonalna rytmu dobowego;
 • regulacja hormonalna tempa metabolizmu;
 • regulacja hormonalna wzrostu organizmu;

5.   Układ hormonalny - regulacja wydzielania hormonów:

 • rola podwzgórza i przysadki w koordynacji pracy układów hormonalnego i nerwowego;
 • sprzężenie zwrotne ujemne w regulacji wydzielania hormonów tarczycy, kory nadnerczy i gonad;
 • antagonistyczne działanie hormonów w regulacji poziomu glukozy i wapnia we krwi;

6.   Układ hormonalny - nadczynność i niedoczynność gruczołów dokrewnych, stres:

 • skutki nadczynności i niedoczynności gruczołów (w tym choroby: karłowatość, gigantyzm, akromegalia, choroba Gravesa–Basedowa);
 • cukrzyca typu I i typu II;
 • hormonalna terapia zastępcza;
 • choroba Hashimoto;
 • stres – definicja, przyczyna i rodzaje;
 • rola podwzgórza w reakcji stresowej;
 • rola kortyzolu w długotrwałym stresie;
 • sposoby radzenia sobie ze stresem;

7.   Rozmnażanie i rozwój człowieka - budowa i funkcje męskich narządów rozrodczych:

 • męskie cechy płciowe (pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe);
 • budowa męskiego układu rozrodczego (narządy płciowe zewnętrzne i wewnętrzne);
 • funkcje męskiego układu rozrodczego;
 • spermatogeneza;
 • budowa plemnika;

8.   Rozmnażanie i rozwój człowieka - budowa i funkcje żeńskich narządów rozrodczych:

 • żeńskie cechy płciowe (pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe);
 • budowa żeńskiego układu rozrodczego (żeńskie narządy płciowe zewnętrzne i wewnętrzne);
 • funkcje żeńskiego układu rozrodczego;
 • oogeneza;
 • cykl menstruacyjny i jego fazy;
 • hormonalna regulacja przebiegu cyklu płciowego;
 • rola syntetycznych hormonów w regulacji cyklu menstruacyjnego;

9.   Rozwój człowieka:

 • zapłodnienie – znaczenie i przebieg;
 • rozwój prenatalny (zarodkowy i płodowy);
 • funkcje błon płodowych;
 • łożysko – budowa i funkcje;
 • zmiany w organizmie kobiety w okresie ciąży;
 • czynniki wpływające na przebieg ciąży;
 • badania prenatalne;
 • okres postnatalny i jego etapy;
 • skutki wydłużającego się okresu starości;

10.   Higiena i choroby układu rozrodczego człowieka:

 • higiena układu rozrodczego;
 • profilaktyka chorób układu rozrodczego;
 • diagnostyka chorób układu rozrodczego (badania cytologiczne, USG jamy brzusznej, badania krwi, mammografia, badania histopatologiczne);
 • choroby układu rozrodczego (rak piersi, rak jąder, przerost gruczołu krokowego, rak szyjki macicy, rak jajnika) i znaczenie ich wczesnej diagnostyki;
 • choroby układu rozrodczego przenoszone drogą płciową (kiła, rzeżączka, chlamydioza, rzęsistkowica, HPV, grzybice narządów płciowych), sposoby ich leczenia i profilaktyka;