wiosna chemia


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2.   Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3.   Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4.   Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5.   Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6.   Właściwości metali i niemetali.
7.   Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8.   Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9.   Mieszanina a związek chemiczny.
10.   Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11.   Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12.   Atomy i cząsteczki.
13.   Budowa atomów, izotopy.
14.   Cząstki elementarne i ich właściwości.
15.   Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
16.   Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
17.   Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
18.   Wartościowość pierwiastka.
19.   Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
20.   Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
21.   Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
22.   Rodzaje wiązań chemicznych.
23.   Związki jonowe i kowalencyjne.
24.   Jony metali i niemetali.
25.   Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
26.   Prawo stałości składu związku chemicznego i prawo zachowania masy.
27.   Równania reakcji chemicznych.
28.   Obliczenia stechiometryczne.
29.   Rodzaje reakcji chemicznych.
30.   Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
31.   Powietrze, jego skład i właściwości.
32.   Właściwości azotu.
33.   Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
34.   Ozon i dziura ozonowa.
35.   Właściwości tlenku węgla (IV).
36.   Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
37.   Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
38.   Związki wodoru z niemetalami.
39.   Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
40.   Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
41.   Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
42.   Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Zakres tematyczny klasy VII oraz:
1.   Budowa cząsteczki wody.
2.   Woda i roztwory wodne.
3.   Właściwości wody.
4.   Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
5.   Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
6.   Tlenki metali i niemetali.
7.   Elektrolity i nieelektrolity.
8.   Wodorotlenki i zasady.
9.   Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
10.   Wodorotlenki i zasady wokół nas.
11.   Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
12.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
13.   Tlenki kwasowe i zasadowe.
14.   Kwasy tlenowe i beztlenowe.
15.   Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
16.   Kwasy w naszym otoczeniu.
17.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
18.   Kwasy mocne i słabe.
19.   Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
20.   Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy i błękit tymolowy.
21.   Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
22.   Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
23.   Reakcje strąceniowe.
24.   Właściwości i zastosowanie soli.
25.   Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
26.   Reakcje metali z kwasami. Szereg aktywności metali.
27.   Odmiany alotropowe węgla.
28.   Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
29.   Szereg homologiczny alkanów.
30.   Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
31.   Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
32.   Właściwości etylenu i acetylenu.
33.   Izomeria łańcuchowa i położeniowa.
34.   Polimeryzacja.
35.   Szereg homologiczny alkoholi.
36.   Właściwości alkoholi (szczególnie metanolu, etanolu i glicerolu).
37.   Alkohole mono- i polihydroksylowe.
38.   Porównanie właściwości alkoholi.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Budowa atomu.
2.   Pojęcia: nukleony, liczba atomowa, liczba masowa, masa atomowa, izotopy.
3.   Przestrzenny model budowy atomu.
4.   Konfiguracja elektronowa i skrócona konfiguracja elektronowa.
5.   Rozmieszczenie elektronów w powłokach atomu, podpowłoki.
6.   Elektrony walencyjne.
7.   Położenie pierwiastka w układzie okresowym.
8.   Wiązanie kowalencyjne, wiązanie jonowe, wiązanie metaliczne i siły van der Waalsa.
9.   Właściwości fizyczne metali.
10.   Zapis poszczególnych rodzajów wiązań.
11.   Elektroujemność, właściwości substancji, liczba elektronów walencyjncyh a rodzaj wiązania chemicznego.
12.   Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji.
13.   Przykłady substancji o wiązaniach jonowych, kowalencyjnych i metalicznych i ich właściwości.
14.   Nazewnictwo i wzory tlenków.
15.   Reakcje otrzymywania tlenków.
16.   Podział tlenków.
17.   Wodorki: podział, właściwości, zastosowanie, sposoby otrzymywania.
18.   Nazewnictwo wodorków i kryteria podziału.
19.   Wodorotlenki: nazewnictwo, sposoby otrzymywania, wzory, właściwości, zastosowanie.
20.   Pojęcie higroskopijności, przykłady substancji higroskopijnych z życia codziennego.
21.   Wzory, nazewnictwo, podział kwasów.
22.   Sposoby otrzymywania kwasów.
23.   Barwa wskaźników w roztworach kwasów i zasad.
24.   Właściwości i zastosowanie kwasów.
25.   Wzory i nazewnictwo soli, hydroksosoli, wodorosoli.
26.   Wykrywanie węglanu wapnia.
27.   Zjawiska krasowe.
28.   Twardość wody, sposoby usuwania jej twardości.
29.   Hydraty: nazewnictwo, wzory.
30.   Właściwości i zastosowanie gipsu oraz wybranych soli.
31.   Zastosowanie skał gipsowych.
32.   Nawozy naturalne i sztuczne.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Skały i minerały.
2.   Skały wapienne: właściwości, sposoby przetwarzania i ich zastosowanie.
3.   Odróżnianie skał wapiennych od pozostały skał.
4.   Hydraty: nazewnictwo, wzory, masa.
5.   Przeróbka wapieni, gipsu i kwarcu.
6.   Gleba: czynniki glebotwórcze, rodzaje i źródła zanieczyszczeń.
7.   Proces prowadzący do powstawania paliw kopalnych, rodzaje paliw kopalnych.
8.   Proces destylacji ropy naftowej i piroliza węgla kamiennego oraz zastosowanie produktów.
9.   Benzen: otrzymywanie i właściwości.
10.   Benzyna.
11.   Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza.
12.   Sposoby otrzymywania mydeł.
13.   Właściwości i zastosowanie mydeł oraz ich pH.
14.   Hydrofobowość i hydrofilowość.
15.   Twardość wody a środki zmiękczające.
16.   Mechanizm usuwania brudu.
17.   Tworzenie się emulsji i ich zastosowanie.
18.   Skład kosmetyków i ich działanie.
19.   Środki czystości a środowisko.
20.   Środki powierzchniowo czynne zawarte w środkach czystości.
21.   Skład chemiczny środków czystości.
22.   Składniki odżywcze i ich wpływ na organizm.
23.   Wartość odżywcza, wartość energetyczna i GDA.
24.   Wykrywanie białek i tłuszczy, glukozy i skrobi.
25.   Witaminy i sole mineralne.
26.   Fermentacja: rodzaje, przyczyny, przebieg.
27.   Rodzaje, przeznaczenie dodatków do żywności, symbol E.
28.   Skutki stosowania dodatków do żywności.
29.   Rodzaje substancji leczniczych i ich podział.
30.   Działanie składników leków na organizm.
31.   Dawka lecznicza i dawka toksyczna - podobieństwa i różnice.
32.   Sposób podania leku a szybkość jego działania.