wiosna chemia


Center of School Education

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2.   Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3.   Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4.   Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5.   Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6.   Właściwości metali i niemetali.
7.   Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8.   Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9.   Mieszanina a związek chemiczny.
10.   Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11.   Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12.   Atomy i cząsteczki.
13.   Budowa atomów, izotopy.
14.   Cząstki elementarne i ich właściwości.
15.   Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
16.   Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
17.   Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
18.   Wartościowość pierwiastka.
19.   Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
20.   Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
21.   Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
22.   Rodzaje wiązań chemicznych.
23.   Związki jonowe i kowalencyjne.
24.   Jony metali i niemetali.
25.   Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
26.   Prawo stałości składu związku chemicznego i prawo zachowania masy.
27.   Równania reakcji chemicznych.
28.   Obliczenia stechiometryczne.
29.   Rodzaje reakcji chemicznych.
30.   Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
31.   Powietrze, jego skład i właściwości.
32.   Właściwości azotu.
33.   Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
34.   Ozon i dziura ozonowa.
35.   Właściwości tlenku węgla (IV).
36.   Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
37.   Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
38.   Związki wodoru z niemetalami.
39.   Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
40.   Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
41.   Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
42.   Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Zakres tematyczny klasy VII oraz:
1.   Budowa cząsteczki wody.
2.   Woda i roztwory wodne.
3.   Właściwości wody.
4.   Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
5.   Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
6.   Tlenki metali i niemetali.
7.   Elektrolity i nieelektrolity.
8.   Wodorotlenki i zasady.
9.   Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
10.   Wodorotlenki i zasady wokół nas.
11.   Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
12.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
13.   Tlenki kwasowe i zasadowe.
14.   Kwasy tlenowe i beztlenowe.
15.   Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
16.   Kwasy w naszym otoczeniu.
17.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
18.   Kwasy mocne i słabe.
19.   Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
20.   Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy i błękit tymolowy.
21.   Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
22.   Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
23.   Reakcje strąceniowe.
24.   Właściwości i zastosowanie soli.
25.   Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
26.   Reakcje metali z kwasami. Szereg aktywności metali.
27.   Odmiany alotropowe węgla.
28.   Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
29.   Szereg homologiczny alkanów.
30.   Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
31.   Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
32.   Właściwości etylenu i acetylenu.
33.   Izomeria łańcuchowa i położeniowa.
34.   Polimeryzacja.
35.   Szereg homologiczny alkoholi.
36.   Właściwości alkoholi (szczególnie metanolu, etanolu i glicerolu).
37.   Alkohole mono- i polihydroksylowe.
38.   Porównanie właściwości alkoholi.
39.   Pojęcie mola i masa molowa.
40.   Objętość molowa gazów.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Budowa atomu
2. Pojęcia: nukleony, liczba atomowa, liczba masowa, masa atomowa, izotopy
3. Przestrzenny model budowy atomu
4. Konfiguracja elektronowa i skrócona konfiguracja elektronowa
5. Rozmieszczenie elektronów w powłokach atomu, podpowłoki
6. Elektrony walencyjne  
7. Położenie pierwiastka w układzie okresowym
8. Wiązanie kowalencyjne, wiązanie jonowe, wiązanie metaliczne i siły van der Waalsa
9. Właściwości fizyczne metali
10. Zapis poszczególnych rodzajów wiązań
11. Elektroujemność, właściwości substancji, liczba elektronów walencyjncyh a rodzaj wiązania chemicznego
12. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji
13. Przykłady substancji o wiązaniach jonowych, kowalencyjnych i metalicznych i ich właściwości
14. Nazewnictwo i wzory tlenków
15. Reakcje otrzymywania tlenków
16. Podział tlenków
17. Wodorki: podział, właściwości, zastosowanie, sposoby otrzymywania
18. Nazewnictwo wodorków i kryteria podziału
19. Wodorotlenki: nazewnictwo, sposoby otrzymywania, wzory, właściwości, zastosowanie
20. Pojęcie higroskopijności, przykłady substancji higroskopijnych z życia codziennego
21. Wzory, nazewnictwo, podział kwasów
22. Sposoby otrzymywania kwasów
23. Barwa wskaźników w roztworach kwasów i zasad
24. Właściwości i zastosowanie kwasów
25. Wzory i nazewnictwo soli, hydroksosoli, wodorosoli  
26. Wykrywanie węglanu wapnia
27. Zjawiska krasowe
28. Twardość wody, sposoby usuwania jej twardości
29. Hydraty: nazewnictwo, wzory
30. Właściwości i zastosowanie gipsu oraz wybranych soli
31. Zastosowanie skał gipsowych
32. Nawozy naturalne i sztuczne
33. Zagadnienia z klasy 7 i 8 szkoły podstawowej będące uzupełnieniem powyższych zagadnień

Liceum ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Budowa atomu
2. Układ okresowy pierwiastków chemicznych – rozmieszczenie pierwiastków chemicznych, zależności między położeniem atomów a jego właściwościami
3. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane
4. Wiązanie jonowe, właściwości substancji posiadających to wiązanie
5. Wiązanie metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe
6. Rodzaj wiązania, a właściwości chemiczne związku
7. Tlenki i związki pierwiastków chemicznych z wodorem
8. Wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole
9. Hydraty
10. Mol i liczba Avogadra
11. Masa cząsteczkowa i masa molowa
12. Prawo stałości składu związku chemicznego
13. Obliczenia stechiometryczne
14. Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych
15. Pojęcie utleniacza i reduktora
16. Procesy utleniania i redukcji
17. Bilansowanie równań reakcji utleniania i redukcji
18. Szereg aktywności chemicznej metali
19. Ogniwo galwaniczne
20. Rodzaje roztworów: pojęcia i sposoby rozdzielania mieszanin
21. Rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności
22. Stężenie procentowe roztworu
23. Stężenie molowe roztworu
24. Przeliczanie stężeń
25. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów
26. Elektrolity i nieelektrolity, proces dysocjacji elektrolitycznej
27. Wskaźniki kwasowo – zasadowe
28. Stopień dysocjacji elektrolitycznej
29. Odczyn i pH roztworu
30. Właściwości sorpcyjne gleby i stopień jej zanieczyszczeń
31. Reakcje zobojętniania i reakcje strącania osadów
32. Efekty energetyczne reakcji chemicznych: reakcje egzo i endoenergetyczne, entalpia, energia aktywacji,
33. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej
34. Chemia organiczna (podstawowe wiadomości z klasy 8 szkoły podstawowej) oraz z bieżącego materiału dotyczące:

  • Węglowodory: alkany, alkeny i alkiny podstawowe wzory, definicje i właściwości
  • Reakcje spalania, substytucji, addycji, polimeryzacji

Liceum ogólnokształcące: KLASA 3 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Wiadomości z klasy 1 i 2 liceum obejmujące całą chemię nieorganiczną
2. Budowa atomu i układ okresowy pierwiastków chemicznych
3. Wiązania: kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane, koordynacyjne, jonowe, metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe i wzajemne zależności
4. Tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole, hydraty
5. Mol i liczba Avogadra, masa cząsteczkowa i masa molowa
6. Prawo stałości składu związku chemicznego
7. Obliczenia stechiometryczne
8. Utleniacz, reduktor, procesy utleniania i redukcji, równania reakcji utleniania i redukcji
9. Szereg aktywności chemicznej metali, ogniwo galwaniczne
10. Rodzaje roztworów, rozpuszczalność substancji, interpretacja krzywych rozpuszczalności
11. Stężenie procentowe roztworu i molowe roztworu - rozcieńczanie i przeliczanie stężeń. Roztwory nasycone i nienasycone
12. Elektrolity i nieelektrolity,
13. Proces dysocjacji elektrolitycznej i stopień dysocjacji elektrolitycznej
14. Odczyn i pH roztworu, wpływ odczynu gleby na możliwość uprawy roślin i przydatność do użycia w kontekście kumulacji zanieczyszczeń
15. Reakcje zobojętniania i strącania osadów
16. Efekty energetyczne reakcji chemicznych, czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej
17. Chemia organiczna - węglowodory: alkany, alkeny i alkiny podstawowe wzory, definicje i właściwości oraz reakcje
18. Benzen - właściwości i reakcje
19. Paliwa kopalne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel oraz LO benzyny
20. Ochrona środowiska w kontekście pozyskiwania i przetwarzania paliw kopalnych
21. Fluorowcopochodne węglowodorów. Reakcje jakim ulegają, nazewnictwo związków
22. Termoplasty i duroplasty
23. Alkohole monohydroksylowe: otrzymywanie, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, rzędowość, izomery, właściwości fizyczne w szeregu homologicznym alkoholi monohydroksylowych i właściwości chemiczne, kontrakcja objętości, zastosowania
24. Fermentacja alkoholowa, wpływ alkoholu na organizm ludzki, metabolizm alkoholu etylowego
25. Alkohole polihydroksylowe: otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, nazewnictwo, zastosowania
26. Sposoby odróżniania alkoholi polihydroksylowych od monohydroksylowych
27. Fenole: budowa, nazewnictwo, izomery, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, reakcje, zastosowanie
28. Porównanie alkoholi i fenoli
29. Aldehydy: budowa, nazewnictwo, szereg homologiczny, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają, próby Tollensa i Trommera, zastosowania
30. Ketony: budowa, nazewnictwo, szereg homologiczny, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają, próby Tollensa i Trommera, zastosowania
31. Niższe kwasy karboksylowe: budowa, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, szereg homologiczny, izomery, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają bądź nie ulegają, zastosowania, właściwości
32. Fermentacja octowa
33. Porównanie mocy kwasów organicznych i nieorganicznych
34. Sole kwasów karboksylowych
35. Wyższe kwasy karboksylowe: budowa, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, szereg homologiczny, izomery, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają bądź nie ulegają, zastosowania, właściwości.
36. Odróżnianie nasyconych i nienasyconych kwasów karboksylowych - reakcja z wodą bromową i manganianem(VII) potasu
37. Reakcje otrzymywania mydeł, określanie odczynu otrzymanych mydeł
38. Estry: budowa, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, zapachy, izomery, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają bądź nie ulegają, zastosowania, właściwości
39. Hydroliza kwasowa i zasadowa estrów
40. Tłuszcze: budowa, nazewnictwo, sposoby otrzymywania, reakcje, zastosowania, właściwości, tłuszcze ciekłe i stałe, znaczenie dla organizmy
41. Fermentacja masłowa, jełczenie masła
42. Środki czystości: napięcie powierzchniowe, mechanizm prania i usuwania brudu, twardość wody, rodzaje substancji powierzchniowo czynnych, zastosowania środków czystości, usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni metalowych
43. Kosmetyki: emulsje i emulgatory, skład chemiczny, wpływ na organizm ludzki oraz na środowisko
44. Aminy i amidy: budowa, nazewnictwo, sposoby otrzymywania, reakcje, zastosowania, właściwości, rzędowość, izomery
45. Włókna syntetyczne, nikotyna i jej właściwości, kofeina


Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.