wiosna fizyka


Center of School Education

Szkoła podstawowa: KLASA 7

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
1.   Oddziaływania:

 • wielkości fizyczne, jednostki i pomiary;
 • rodzaje i skutki oddziaływań;
 • siła i jej cechy;
 • pomiar siły;
 • niepewność pomiaru;
 • siła wypadkowa i równoważąca;

2.   Właściwości i budowa materii:

 • trzy stany skupienia substancji;
 • budowa materii;
 • atomy i cząsteczki;
 • założenia kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii;
 • siły spójności i siły przylegania;
 • menisk i napięcie powierzchniowe;
 • właściwości ciał stałych, cieczy i gazów;
 • kryształy;
 • oddziaływania międzycząsteczkowe;
 • zmiany stanów skupienia;
 • rozszerzalność temperaturowa ciał;
 • masa a ciężar ciała;
 • masa oraz gęstość ciał;

3.   Kinematyka:

 • względność ruchu;
 • elementy ruchu i jego opis;
 • ruch jednostajny prostoliniowy;
 • ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy;
 • ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy;
 • analiza i wykresy ruchów jednostajnie przyspieszonego, opóźnionego i jednostajnego prostoliniowego;

4.   Dynamika:

 • wyznaczanie siły wypadkowej;
 • dynamiczne skutki oddziaływań;
 • opory ruchu;
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona;
 • swobodny spadek ciał;
 • pęd ciała, zasada zachowania pędu;

5.   Praca, moc, energia:

 • praca, moc i ich jednostki;
 • energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna, zasada zachowania energii);
 • maszyny proste;
 • zamiana energii na inne formy;

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
Zakres tematyczny kl. VII oraz:
1.   Hydrostatyka i aerostatyka:

 • parcie, a ciśnienie;
 • prawo Pascala;
 • ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne;
 • naczynia połączone;
 • prawo Archimedesa;
 • siła wyporu;
 • pływanie ciał;

2.   Analiza energetyczna procesów cieplnych:

 • energia wewnętrzna ciała i jej zmiana w wyniku pracy;
 • cieplny przepływ energii;
 • I zasada termodynamiki;
 • ciepło właściwe;
 • bilans cieplny;
 • topnienie i krzepnięcie, ciepło topnienia;
 • parowanie i skraplanie, ciepło parowania;

3.   Elektrostatyka:

 • elektryzowanie ciał przez tarcie;
 • pole elektrostatyczne;
 • budowa atomu, jednostka ładunku elektrycznego;
 • przewodniki i izolatory;
 • inne sposoby elektryzowania ciał, zasada zachowania ładunku elektrycznego;

4.   Prąd elektryczny:

 • prąd elektryczny, napięcie elektryczne;
 • natężenie prądu elektrycznego;
 • obwody prądu elektrycznego;
 • przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy;
 • chemiczne źródła energii elektrycznej;
 • pomiar natężenia i napięcia;
 • opór elektryczny, prawo Ohma;
 • praca i moc prądu elektrycznego;
 • energia elektryczna i jej zamiany na inne formy energii;
 • łączenie szeregowe i równoległe oporników, I prawo Kirchhoffa;

5.   Magnetyzm:

 • pole magnetyczne;
 • pole magnetyczne prądu elektrycznego;
 • elektromagnes;
 • przewodnik, przez który płynie prąd w polu magnetycznym;
 • siła elektrodynamiczna;
 • zjawisko indukcji elektromagnetycznej;
 • transformatory;

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
1.   Podstawowe wiadomości ze szkoły podstawowej:

 • wielkości skalarne i wektorowe;
 • siła wypadkowa;
 • gęstość ciał;
 • jednostki układu SI;
 • budowa atomu (elektron, proton, neutron, nukleony, kation i anion);
 • ruch jednostajny prostoliniowy;
 • ruch jednostajny przyspieszony;
 • droga w ruchu jednostajnym i jednostajnym przyspieszonym;
 • przemieszczenie a droga;
 • prędkość średnia a prędkość chwilowa;
 • niepewność pomiaru;
 • cyfry znaczące;
 • spadek swobodny ciał;
 • energia potencjalna i energia kinetyczna;
 • tarcie statyczne i kinetyczne;
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona;

2.   Kinematyka:

 • tor ruchu i przebyta droga;
 • przemieszczenie a droga;
 • przykłady ruchu jednostajnego;
 • wzór na prędkość średnią;
 • prędkość chwilowa a prędkość średnia;
 • przyspieszenie;
 • przykłady ruchu opóźnionego i przyspieszonego;
 • obliczanie przyspieszenia mając dane prędkości i czasu bądź wykres v(t);
 • analiza wykresów prędkości od czasu;
 • wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym i opóźnionym;

3.   Dynamika:

 • nazywanie sił w najbliższym otoczeniu;
 • pojęcie wektora siły;
 • środek masy ciała;
 • treść III zasady dynamiki Newtona;
 • wyznaczanie siły wypadkowej;
 • treść I zasady dynamiki Newtona;
 • treść II zasady dynamiki Newtona;
 • obliczanie przyspieszenia ciała znając masę i siłę wypadkową;
 • siła tarcia a opór ośrodka;
 • tarcie statyczne a tarcie kinetyczne;
 • sposoby zwiększania lub zmniejszania siły tarcia bądź oporów ruchu;
 • od czego zależy siła tarcia;
 • rodzaj ruchu ciała spadającego swobodnie (bez oporów ruchu);
 • przyspieszenie grawitacyjne;
 • przykłady ruchu po okręgu;
 • kierunek działania siły wypadkowej po okręgu;
 • definicja prędkości w ruchu po okręgu, okresu i promienia okręgu;
 • obliczanie prędkości ruchu mając dany promień I okres obiegu bądź częstotliwość;
 • zależność siły dośrodkowej od prędkości ciała, jego masy i promienia okręgu;
 • obliczanie wartości siły dośrodkowej;
 • bezwładność ciał;
 • nacisk na podłoże na równi;
 • związek między kątem nachylenia a przyspieszeniem ciała na równi;

4.   Energia i jej przemiany:

 • treść zasady zachowania energii;
 • przykłady przemian energii zachodzących w otoczeniu;
 • praca w ujęciu fizycznym;
 • definicja mocy;
 • obliczanie pracy gdy znane jest przemieszczenie i siła;
 • obliczanie pracy gdy znana jest moc urządzenia i czas pracy;
 • energia kinetyczna i potencjalna grawitacji;
 • zasada zachowania energii mechanicznej;
 • właściwości sprężyste ciał;
 • energia potencjalna sprężystości;
 • zależność siły sprężystości od odkształcenia;

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
1.   Elektrostatyka:

 • oddziaływanie ciał naelektryzowanych;
 • zjawisko elektryzowania ciał;
 • rodzaje elektryzowania ciał;
 • budowa atomu;
 • zasada zachowania ładunku elektrycznego;
 • jednostka ładunku elektrycznego;
 • budowa elektroskopu;
 • ładunek elementarny;
 • Prawo Coulomba;
 • przewodniki i izolatory;
 • pole elektryczne;
 • linie pola elektrycznego;
 • pole jednorodne;
 • pole centralne;
 • klatka Faradaya;
 • jonizacja powietrza;
 • działanie piorunochronu;
 • kondensator;
 • napięcie elektryczne;
 • wyładowania atmosferyczne;

2.   Prąd elektryczny:

 • prąd elektryczny;
 • obwód elektryczny;
 • prąd elektryczny a przepływ prądu;
 • schematy elektryczne;
 • ogniwo a bateria;
 • napięcie i natężenie prądu;
 • pojemność baterii;
 • pomiar napięcia i natężenia prądu;
 • połączenie szeregowe i równoległe;

3.   Drgania i fale:

 • drgania mechaniczne;
 • siły w ruchu drgającym;
 • energia w ruchu drgającym;
 • wahadło sprężynowe i matematyczne;
 • drgania wymuszone i tłumione;
 • fale dźwiękowe;
 • zjawisko Dopplera;

4.   Elektryczność i magnetyzm:

 • napięcie przemienne;
 • prąd przemienny;
 • kilowatogodzina;
 • obliczanie energii elektrycznej i opłat za jej zużycie;
 • bezpieczniki;
 • uziemienie;
 • wyłącznik różnicowoprądowy;
 • przeciążenie gniazdka, wtyczki i przewodów;
 • pole magnetyczne;
 • igła magnetyczna;
 • pole magnetyczne wytwarzane przez prąd elektryczny;

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3 (kontynuacja szkoły podstawowej)

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
1.   Termodynamika:

 • cząsteczki i energia;
 • rozszerzalność cieplna;
 • ciepło właściwe;
 • przemiany fazowe;
 • ciepło topnienia i ciepło parowania;
 • bilans cieplny;
 • wyznaczanie ciepła właściwego;

2.   Optyka:

 • światło jako fala;
 • odbicie światła;
 • załamanie światła;
 • całkowite wewnętrzne odbicie;
 • zjawiska optyczne w atmosferze;
 • dyfrakcja i interferencja światła w przyrodzie;
 • polaryzacja światła;

3.   Fizyka atomowa:

 • model atomu Bohra;
 • podwójna natura światła;
 • promieniowanie termiczne;
 • promieniowanie elektromagnetyczne;
 • widmo promieniowania elektromagnetycznego;
 • mechanizm efektu cieplarnianego;
 • ograniczenie efektu cieplarnianego;
 • widmo liniowe;
 • powstawanie widma liniowego;

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.