wiosna historia


Center of School Education

Szkoła podstawowa: KLASA 4

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Polska Piastów i Jagiellonów:

 • początki Polski,
 • chrzest Polski,
 • zjazd w Gnieźnie,
 • pierwsza koronacja,
 • wojna Bolesława Krzywoustego z Niemcami,
 • zakony w Polsce,
 • panowanie Kazimierza Wielkiego,
 • Akademia Krakowska,
 • panowanie Władysława Jagiełły i Jadwigi,
 • złoty wiek kultury polskiej.

3. Jan Zamoyski i panowanie Stefana Batorego.
4. Warszawa stolicą Polski.
5. Polska w XVII wieku:

 • wojny ze Szwecją,
 • wojny z Turcją.

6. Polska w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego:

 • obiady czwartkowe,
 • kultura,
 • rozbiory Polski,
 • powstanie kościuszkowskie.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2. Cesarstwo Bizantyjskie.
3. Schizma wschodnia.
4. Arabowie i islam.
5. Europa w średniowieczu:

 • Imperium Karola Wielkiego,
 • Rzesza Niemiecka,
 • Feudalizm,
 • Krucjaty,
 • Kultura rycerska,
 • Wikingowie,
 • Życie codzienne w średniowieczu,
 • Kościół w średniowieczu,
 • Architektura.

6. Pierwsze państwa słowiańskie.
7. Polska pierwszych Piastów:

 • Powstanie państwa polskiego,
 • Panowanie Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

8. Kryzys i odnowienie monarchii piastowskiej:

 • Panowanie Mieszka II,
 • Polska Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego.

9. Panowanie Bolesława Krzywoustego.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1. Materiał klas IV-V szkoły podstawowej.
2. Europa i Ameryka w XVII i XVIII w.:

 • Monarchia absolutna we Francji,
 • Monarchia parlamentarna w Anglii,
 • Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki,
 • Oświecenie w Europie.

3. Nowe potęgi w Europie:

 • Rosja, Prusy i Austria w dobie oświecenia.

4. Rzeczypospolita Obojga Narodów w I połowie XVIII w.
5. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Stanisława Augusta Poniatowskiego.
6. Sejm wielki i Konstytucja 3 Maja.
7. Powstanie kościuszkowskie:

 • przyczyny,
 • przebieg,
 • skutki.

8. Kultura, sztuka i nauka polskiego oświecenia.
9. Wielka Rewolucja Francuska.
10. Napoleońska Europa.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Powstanie styczniowe.
3. Ziemie polskie i  Polacy pod zaborami:

 • represje po powstaniu styczniowym,
 • postawy Polaków wobec działań zaborców,
 • rozwój gospodarczy na ziemiach polskich,
 • partie polityczne i organizacje niepodległościowe,
 • kultura polska na przełomie XIX i XX w.

4. Europa i świat na przełomie XIX i XX w.
5. I wojna światowa: przyczyny, przebieg, skutki.
6. Rewolucje w Rosji.
7. Sprawa polska w I wojnie światowej.
8. II Rzeczpospolita:

 • pierwsze ośrodki państwowości polskiej,
 • walka o granice,
 • twórcy II RP,
 • społeczeństwo odrodzonej RP,
 • osiągnięcia II RP,
 • sąsiedzi Polski w okresie międzywojennym,
 • przewrót majowy i rządy sanacji.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
2. Powojenna Europa:

 • Plan Marshalla,
 • Unia Europejska,
 • RWPG,
 • ONZ.

3. Żelazna kurtyna i konflikty zimnej wojny.
4. Bliski i Daleki Wschód po II wojnie światowej.
5. Rozpad systemu kolonialnego.
6. Kultura, nauka i technika.
7. Dominacja radziecka w Europie Środkowej i Wschodniej:

 • Powstanie państw demokracji ludowej,
 • ZSRR od Stalina do Gorbaczowa,
 • Powstanie na Węgrzech,
 • Praska wiosna,
 • Jesień Ludów,
 • Zjednoczenie Niemiec,
 • Rozpad ZSRR,
 • Europa po rozpadzie ZSRR.

8. Polska po II wojnie światowej:

 • Wizje powojennej Polski,
 • Komuniści u władzy,
 • Czasy stalinowskie,
 • Od października ’56 do grudnia ’70,
 • Polska lat osiemdziesiątych,
 • Upadek PRL.

9. III Rzeczpospolita.
10. Świat na przełomie XX i XXI w.

 


Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.