wiosna historia


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2.   Polska Piastów i Jagiellonów:

 • Początki Polski;
 • Chrzest Polski;
 • Zjazd w Gnieźnie;
 • Pierwsza koronacja;
 • Wojna Bolesława Krzywoustego z Niemcami;
 • Zakony w Polsce;
 • Panowanie Kazimierza Wielkiego;
 • Akademia Krakowska;
 • Panowanie Władysława Jagiełły i Jadwigi;
 • Złoty wiek kultury polskiej;

3.   Panowanie Stefana Batorego.
4.   Warszawa stolicą Polski.
5.   Polska w XVII wieku:

 • Wojny ze Szwecją;
 • Wojny z Turcją;

6.   Polska w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego:

 • Obiady czwartkowe;
 • Kultura;
 • Rozbiory Polski;
 • Powstanie kościuszkowskie;

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1.   Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2.   Cesarstwo Bizantyjskie.
3.   Schizma wschodnia.
4.   Arabowie i islam.
5.   Europa w średniowieczu:

 • Imperium Karola Wielkiego;
 • Rzesza Niemiecka;
 • Feudalizm;
 • Krucjaty;
 • Kultura rycerska;
 • Wikingowie;
 • Życie codzienne w średniowieczu;
 • Kościół w średniowieczu;
 • Architektura;

6.   Pierwsze państwa słowiańskie.
7.   Polska pierwszych Piastów:

 • Powstanie państwa polskiego;
 • Panowanie Mieszka I i Bolesława Chrobrego;

8.   Kryzys i odnowienie monarchii piastowskiej:

 • Panowanie Mieszka II;
 • Polska Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Smiałego;

9.   Panowanie Bolesława Krzywoustego.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1.   Materiał klas IV-V szkoły podstawowej.
2.   Oświecenie w Europie.
3.   Nowe potęgi w Europie:

 • Rosja, Prusy i Austria w dobie oświecenia;

4.   Rzeczpospolita za panowania Wettinów.
5.   Polityka wewnętrzna i zagraniczna Stanisława Augusta Poniatowskiego.
6.   Sejm wielki i Konstytucja 3 Maja.
7.   Powstanie kościuszkowskie:

 • Przyczyny;
 • Przebieg;
 • Skutki;

8.   Rzeczpospolita w dobie Oświecenia.
9.   Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
10.   Wielka Rewolucja Francuska.
11.   Napoleońska Europa.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1.   Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2.   Powstanie styczniowe.
3.   Ziemie polskie i Polacy pod zaborami:

 • Represje po powstaniu styczniowym;
 • Postawy Polaków wobec działań zaborców;
 • Rozwój gospodarczy na ziemiach polskich;
 • Partie polityczne i organizacje niepodległościowe;
 • Kultura polska na przełomie XIX i XX w.;

4.   Europa i świat na przełomie XIX i XX w.
5.   I wojna światowa: przyczyny, przebieg, skutki.
6.   Rewolucje w Rosji.
7.   Sprawa polska w I wojnie światowej.
8.   II Rzeczpospolita:

 • Pierwsze ośrodki państwowości polskiej;
 • Walka o granice;
 • Twórcy II RP;
 • Społeczeństwo odrodzonej RP;
 • Osiągnięcia II RP;
 • Sąsiedzi Polski w okresie międzywojennym;
 • Przewrót majowy i rządy sanacji;

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
2.   Powojenna Europa:

 • Plan Marshalla;
 • Unia Europejska;
 • RWPG;
 • ONZ;

3.   Żelazna kurtyna i konflikty zimnej wojny.
4.   Bliski i Daleki Wschód po II wojnie światowej.
5.   Rozpad systemu kolonialnego.
6.   Kultura, nauka i technika.
7.   Dominacja radziecka w Europie Środkowej i Wschodniej:

 • Powstanie państw demokracji ludowej;
 • ZSRR od Stalina do Gorbaczowa;
 • Powstanie na Węgrzech;
 • Praska wiosna;
 • Jesień Ludów;
 • Zjednoczenie Niemiec;
 • Rozpad ZSRR;
 • Europa po rozpadzie ZSRR;

8.   Polska po II wojnie światowej:

 • Wizje powojennej Polski;
 • Komuniści u władzy;
 • Czasy stalinowskie;
 • Od października ’56 do grudnia ’70;
 • Polska lat osiemdziesiątych;
 • Upadek PRL;

9.   III Rzeczpospolita.
10.   Swiat na przełomie XX i XXI w
.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Idee cesarstwa karolińskiego i cesarstwa Ottonów.
2.   Proces tworzenia się państw w Europie, z uwzględnieniem ich chrystianizacji.
3.   Ideowe i polityczne przyczyny rywalizacji papiestwa z cesarstwem o zwierzchnictwo nad średniowieczną Europą.
4.   Polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej i rekonkwisty.
5.   Skutki wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej i rekonkwisty.
6.   Uwarunkowania narodzin państwa polskiego i jego chrystianizacji, z uwzględnieniem roli Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
7.   Zmiany terytorialne państwa polskie w X-XII w.
8.   Przykłady tendencji centralistycznych i decentralistycznych w życiu politycznym państwa polskiego w X-XII w.
9.   Przyczyny polityczne i społeczno-gospodarcze oraz następstwa rozbicia dzielnicowego.
10.   Zestawienie najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski i Europy w X-XII w.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej.
2.   Okoliczności i skutki powstania NRD i RFN.
3.   Charakterystyka NATO i Układu Warszawskiego.
4.   Charakterystyka państw będących w strefie wpływów ZSRR, z uwzględnieniem wydarzeń na Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 r.
5.   Konflikty zimnej wojny, z uwzględnieniem wojen w Korei, Wietnamie i Afganistanie oraz kryzysu kubańskiego.
6.   Przemiany w Chinach po II wojnie światowej.
7.   Okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów.
8.   Charakterystyka i skutki stalinowskich represji w Polsce.
9.   Realia życia gospodarczego i społecznego w PRL-u.
10.   Przyczyny i skutki kryzysów 1956 r., 1968 r. i 1970 r., 1976 r.