wiosna niemiecki


Center of School Education

 

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych w lp. i mn. oraz: tanzen, heißen, sein, haben, arbeiten, schaukeln;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego;
 • Przeczenia nein, nicht, kein/e;
 • Zaimek osobowy w lp. i mn. oraz zaimek dzierżawczy mein/e dein/e w Mianowniku;
 • Liczebniki główne 0-100;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony oraz kein/e w Bierniku;
 • Spójniki und, aber, oder;
 • Partykuła doch.

2. Leksyka:

 • Nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice, sąsiedzi Niemiec, mapa Niemiec;
 • Nazwy czynności, zabaw, gier;
 • Słownictwo dotyczące rodziny, określające stopień pokrewieństwa, cechy charakteru;
 • Nazwy zawodów, tworzenie nazw zawodów;
 • Nazwy przyborów szkolnych;
 • Przymiotniki określające cechy;
 • Nazwy zwierząt.

3. Komunikacja:

 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie osób (imię, nazwisko, wiek);
 • Polecenia typu: Hör/Lies den Text!, Wiederhole! Ergänze!, Komm an die Tafel!, Antworte auf die Frage!, Mach bitte die Bücher auf/zu!, Lies weiter!;
 • Prośby: Sing bitte ein Lied!, Bring mir bitte ...!;
 • Stwierdzenia: Wir tanzen gern. Dort ist ein Hund.;
 • Pytania i odpowiedzi typu: Was ist deine Mutter von Beruf? Was willst du werden? Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist deine Oma? Was machst du gern? Hast du eine Schere? Nein, ich habe keine Schere./ Ja, ich habe eine Schere.; Hast du kein Heft?, Doch, ich habe ein Heft.

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1. Zagadnienia z klasy 4.
2. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników nieregularnych np.: fahren, lesen, sprechen, möchten, finden oraz modalnych;
 • Szyk zdania z czasownikami modalnymi;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Liczebniki główne 0-100;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Rzeczowniki złożone;
 • Zaimek zwrotny;
 • Zaimek dzierżawczy w Mianowniku i Bierniku w lp. i mn.;
 • Zaimek nieosobowy es, man.

3. Leksyka:

 • Przedmioty szkolne;
 • Dni tygodnia, pory roku, miesiące;
 • Nazwy czynności wykonywanych w różnych porach roku;
 • Meble, kolory, pokoje, opis pokoju;
 • Okoliczniki czasu np.: montags, am Morgen, in der Nacht;
 • Przebieg dnia;
 • Czas wolny, hobby;
 • Nazwy cech charakteru;
 • Pogoda.

4. Komunikacja:

 • Wyrażanie zadowolenia, niechęci, opinii na temat danego przedmiotu;
 • Ustalanie terminów;
 • Pytania i odpowiedzi typu: Wann hast du Mathe? Ich habe Mathe am Donnerstag. Was willst du werden? Kannst du reiten? Was kann man im Gebirge machen?;
 • Prośby i polecenia;
 • Formuły grzecznościowe typu: Wie bitte? Darf ich?;
 • Pytanie o godzinę, podawanie godziny;
 • Wyrażanie swoich zainteresowań.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1. Zagadnienia z klasy 4 i 5.
2. Gramatyka:

 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czasowniki modalne;
 • Tryb rozkazujący;
 • Przyimki z Celownikiem np.: bei, zu, mit;
 • Przysłówki zaimkowe np.: womit, damit, wobei;
 • Zaimki pytające np.: wann?, wohin?, wo?;
 • Zaimek zwrotny;
 • Odmiana rodzajnika określonego nieokreślonego oraz zaimka dzierżawczego w Celowniku;
 • Spójniki: weil, dass, denn, trotzdem, dann, und, oder, sondern, denn.

3. Leksyka:

 • Miejsca pobytu na wakacjach;
 • Przedmioty i zjawiska z dalszego otoczenia (ulica, kino, sklep);
 • Owoce i warzywa;
 • Znaki drogowe;
 • Środki lokomocji;
 • Czas wolny;
 • Okoliczniki określające częstotliwość wykonywania danej czynności;
 • Nazwy czynności związane z obowiązkami domowymi;
 • Święta;
 • Jedzenie.

4. Komunikacja:

 • Określanie drogi i kierunku, miejsca pobytu;
 • Opis czynności odbywających się w przeszłości;
 • Zakaz, przyzwolenie;
 • Prośba i podziękowanie, obowiązek;
 • Określanie czasu i miejsca spotkań;
 • Polecenia i rozkazy;
 • Sygnalizowanie nieporozumienia: Ich habe dich nicht verstanden! Was bedeutet dieses Wort? Können Sie bitte wiederholen?;
 • Pytanie o miejsce pobytu i kierunek poruszania się: Wo steht der Schreibtisch? Wo liegt der Altmarkt?;
 • Zamawianie w restauracji.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1. Zagadnienia z klasy 4, 5, 6.
2. Gramatyka:

 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Przyimki z Biernikiem;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem, pytanie wo? wohin?;
 • Spójniki weil, dass, ob;
 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Tryb rozkazujący;
 • Zaimek osobowy i dzierżawczy w Celowniku i Bierniku;
 • Forma es gibt;
 • Zaimek pytający welcher, -e, -es;
 • Okoliczniki miejsca i czasu.

3. Leksyka:

 • Zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca;
 • Nazwy kierunków świata;
 • Podróże i czas wolny;
 • Cechy osobowe zewnętrzne i wewnętrzne;
 • Urodziny;
 • Zwierzęta;
 • Podróże;
 • Meble;
 • Ubrania;
 • Cechy przedmiotów: wygląd, rozmiar;
 • Jedzenie, zamawianie w restauracji;
 • Zakupy;
 • Słownictwo związane ze zdrowym odżywianiem się, uprawianiem sportu.

4. Komunikacja:

 • Opis czynności i sytuacji;
 • Wyrażanie opinii wobec rozmówcy i tematu rozmowy;
 • Porównanie cech osób, przedmiotów i miejsc;
 • Opis postaci (sławnych ludzi); przedmiotu, miejsca;
 • Zakończenie rozmowy (wyrażanie podziękowania): Vielen Dank! Ich bin Ihnen sehr dankbar!;
 • Udzielanie rad;
 • Wyrażanie zamiaru, życzenia: Ich habe vor ..., Ich habe die Absicht... .

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Zagadnienia z klasy 4, 5, 6, 7.
2. Gramatyka:

 • Przyimki z Celownikiem;
 • Zaimek osobowy, dzierżawczy w Celowniku i Bierniku;
 • Odmiana przymiotnika: po rodzajniku określonym i nieokreślonym, słówku kein/e, po zaimku dzierżawczym oraz bez rodzajnika;
 • Czas Präteritum czasowników najczęściej stosowanych oraz czasowników modalnych;
 • Czas Perfekt oraz szyk wyrazów w zdaniu po spójnikach typu: dass, weil;
 • Czas przeszły Plusquamperfekt;
 • Zdanie bezokolicznikowe z zu;
 • Czasowniki wymagające dwóch dopełnień zdaniowych w Celowniku i Bierniku;
 • Rekcja czasownika.

3. Leksyka:

 • Słownictwo związane z wypoczynkiem;
 • Słownictwo związane z opisem drogi, kierunku jazdy;
 • Święta;
 • Media;
 • Hotel, sklep, poczta, restauracja;
 • Zawody i działania z nimi związane;
 • Słownictwo związane z opisem nastroju;
 • Antonimy np.: związane z cechami charakteru, wyglądu, nastroju;
 • Nazwy znaków zodiaku;
 • Prasa.

4. Komunikacja:

 • Przytaczanie czyjegoś zdania, opinii: Die Mutter sagt/ meint/ findet, Er sagt, dass...;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się;
 • Prowadzenie rozmowy, rozpoczynanie i wprowadzenie tematu;
 • Postawy i relacje międzyludzkie, fascynacja, niechęć, pokrewieństwo;
 • Oferowanie pomocy: Wie/ Womit kann ich Ihnen helfen?, Was kann ich für Sie tun?, Kann ich dir behilflich sein?;
 • Wyrażanie nakazów, zakazów i przyzwoleń;
 • Przepraszanie, usprawiedliwianie się;
 • Wyrażanie umiejętności, możliwości.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Gramatyka:

 • Czas teraźniejszy czasowników regularnych oraz czasowników nieregularnych oraz rozdzielnie złożonych;
 • Zaimek dzierżawczy mein/e, dein/e, ihr/e, sein/e, unser/e, euer/eure, Ihr/e w Mianowniku i Bierniku;
 • Zaimki osobowe;
 • Forma grzecznościowa Sie;
 • Przeczenie nein i nicht;
 • Zdania oznajmujące i pytające;
 • Liczebniki 0-1000;
 • Spójniki: und, aber, sondern, oder;
 • Tworzenie nazw zawodów kobiet z końcówką –in;
 • Rzeczowniki złożone;
 • Zaimek nieosobowy man;
 • Przyimki: nach, von … bis, um, vor.

2. Leksyka:

 • Dane osobowe;
 • Nazwy krajów, języków;
 • Czynności dnia codziennego, zajęcia sportowe;
 • Pory dnia, dni tygodnia;
 • Opis osoby, wygląd i cechy charakteru;
 • Członkowie rodziny, zawody;
 • Nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych;
 • Przymiotniki określające przybory szkolne;
 • Czas zegarowy;
 • Miary i wagi;
 • Zakupy, jedzenie, smaki.

3. Komunikacja:

 • Powitania, pożegnania;
 • Podawanie narodowości;
 • Przedstawianie siebie i innych osób;
 • Udzielanie informacji na temat zainteresowań, form spędzania czasu wolnego;
 • Pytanie o samopoczucie i odpowiedzi na te pytania;
 • Opowiadanie o planie lekcji; wyrażanie niechęci do wykonywanych czynności;
 • Wyrażanie radości, żalu, odmowy, zgody, opinii;
 • Opis dnia;
 • Nawyki żywieniowe, składanie zamówienia w restauracji.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Zagadnienia z klasy 1.
2. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych, rozdzielnie złożonych i zwrotnych w czasie Präsens;
 • Czas Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas Präteritum czasowników haben i sein;
 • Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie;
 • Przyimki miejsca;
 • Liczebniki porządkowe;
 • Odmiana rzeczowników, zaimków dzierżawczych, rodzajników określonych i nieokreślonych i przeczenia kein/e;
 • Odmiana zaimków osobowych;
 • Wyrażenie es gibt;
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków;
 • Zdanie warunkowe ze spójnikiem wenn.

3. Leksyka:

 • Nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów domowych;
 • Opis pomieszczeń;
 • Nawyki żywieniowe;
 • Czas zegarowy; pory dnia;
 • Nazwy środków lokomocji;
 • Znaki drogowe i informacyjne w mieście;
 • Nazwy zjawisk atmosferycznych, pór roku, miesięcy, świąt;
 • Czynności życia codziennego, obowiązki domowe.

4. Komunikacja:

 • Opis drogi;
 • Opis mieszkania, domu, miejsca zamieszkania;
 • Określanie położenia;
 • Porównywanie rzeczy i obiektów;
 • Idealny dzień, święta;
 • Zamawianie w restauracji;
 • Podawanie cen;
 • Problemy w rodzinie;
 • Opowiadanie o dniu powszednim;
 • Opisywanie możliwości spędzania czasu wolnego w mieście;
 • Plan lekcji;
 • Wyrażanie opinii.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Zagadnienia z klasy 1 i 2.
2. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych, rozdzielnie złożonych i zwrotnych w czasie Präsens, Präteritum;
 • Czas Perfekt;
 • Zdania złożone współrzędnie i podrzędni oraz spójniki typu: weil, dass, als, wenn, obwohl;
 • Przyimki łączące się z Celownikiem i Biernikiem (Wechselpräpositionen);
 • Odmiana rzeczowników, zaimków dzierżawczych, rodzajników określonych i nieokreślonych i przeczenia kein/e;
 • Odmiana zaimków osobowych;
 • Tryb rozkazujący;
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym;
 • Słówko pytające was für ein / eine / -?; welch...?;
 • Przyimki z III, i IV przypadkiem;
 • Przysłówki i wyrażenia przyimkowe: hier, von Zeit zu Zeit, irgendwo;
 • Rzeczowniki złożone;
 • Rzeczownik w Dopełniaczu.

3. Leksyka:

 • Moda;
 • Problemy młodzieży;
 • Film, kino, teatr, opera;
 • Dworzec kolejowy, poczta;
 • Święta;
 • Ochrona środowiska, zwierząt;
 • Formalności graniczne;
 • Życiorys;
 • Praca i wynagrodzenie.

4. Komunikacja:

 • Wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, satysfakcji, rozczarowania;
 • Zwroty typu: Das stimmt nicht., Ich kann deine Meinung nicht teilen., Ich bin anderer Meinung.;
 • Wyrażanie skarg, żalów, życzeń;
 • Wymiana poglądów;
 • Udzielanie rad: Es wäre besser ..., Du solltest lieber ..., Ich rate dir ...;
 • Przyrzeczenia i zezwolenia;
 • Wyrażanie emocji: Ich bin damit zufrieden., Ich bin Ihnen sehr dankbar.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.