wiosna polski


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - baśń, legenda, opowiadanie
   - cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
   - epitet, ożywienie, porównanie
   - fikcja literacka
   - autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
   - osoba mówiąca (podmiot liryczny)
   - wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne
 • Literatura:
   - R. Goscinny i J. J. Sempé „Mikołajek”

2.   Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • czasownik - czas, liczba, osoba, rodzaj (w l. poj. i mnogiej)
 • przysłówek
 • bezokolicznik
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • słownik ortograficzny
 • wyraz bliskoznaczny
 • akapit, notatka, życzenia, pozdrowienia, list prywatny, opis
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne, cudzysłów
 • stosowanie zasad poprawności językowej

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy IV
   - gatunki literackie: powieść (zdarzenie, wątek, fabuła)
   - podmiot liryczny, piosenka, refren, porównanie, przenośnia (metafora)
 • Literatura:
   - F. H. Burnett „Tajemniczy ogród”

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy IV
 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • nazwy własne i pospolite
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • temat i końcówka, oboczności
 • czasownik - tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje ze słowem się
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana, zapis dat
 • podmiot, orzeczenie; grupa podmiotu i grupa orzeczenia
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • wyrazy neutralne, zdrobnienia i zgrubienia, antonimy
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy V
   - gatunki: powieść fantastycznonaukowa, detektywistyczna, mit, nowela, bajka, dziennik
   - narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa
   - punkt kulminacyjny, puenta, anafora, powtórzenie, apostrofa, kontrast, pytanie retoryczne, uosobienie
   - dialog, monolog
   - rym dokładny i niedokładny
 • Literatura:
   - mity greckie (o powstaniu świata, greccy bogowie, Demeter i Kora, Dedal i Ikar, Syzyf, Herakles, Tezeusz i Ariadna)

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy V
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie i nieodmienne
 • zaimek (podział, odmiana)
 • partykuła, wykrzyknik
 • czasowniki dokonane i niedokonane, strona czynna i bierna czasownika
 • czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • podmiot domyślny, szeregowy, logiczny, gramatyczny
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • związki wyrazowe: główny i poboczne
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń
 • formy wypowiedzi: charakterystyka, opis przeżyć wewnętrznych

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy VI
   - gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, satyra, komedia, tragedia, fraszka, pieśń, ballada
   - świat przedstawiony utworu, epizod
   - symbol, wyraz dźwiękonaśladowczy
   - rodzaj literacki: epika, dramat, liryka
 • Literatura:
   - I. Krasicki „Żona modna”
   - A. Fredro „Zemsta”

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy VI
 • strona czynna i bierna czasownika
 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • podmiot - rodzaje podmiotu (gramatyczny i logiczny), zdania bezpodmiotowe
 • zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - typy
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • związki wyrazów (zgody, rządu, przynależności)
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • akcent wyrazowy

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy VII
   - literatura piękna, naukowa, popularnonaukowa, literatura faktu
   - gatunki: sonet, elegia, tren, epos (epopeja)
   - eufemizm, peryfraza (omówienie)
 • Literatura:
   - J. Słowacki „Balladyna”
   - A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” (księga I, II, IV, X, XII)

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy VII
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
 • podstawa słowotwórcza, formant
 • zrosty i złożenia
 • skróty i skrótowce
 • odmiany polszczyzny (oficjalna i nieoficjalna), polszczyzna ogólna
 • dialekt, gwara, język środowiskowy
 • język literacki i potoczny
 • etyka słowa, manipulacja językowa
 • norma wzorcowa i użytkowa wyrazy modne
 • treść i zakres wyrazu
 • fakt i opinia
 • rodzaje stylu
 • synonim, antonim, homonim
 • archaizmy, neologizmy

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • Dante Alighieri „Boska komedia” (tytuł, kompozycja, fabuła, alegoryczność, motyw wędrówki, idee średniowieczne i renesansowe)
 • renesans - idee, filozofia, hasła
 • pieśni J. Kochanowskiego - stoicyzm i epikureizm, problematyka, artyzm; treny (IX, X, XI, XIX) - problematyka, cechy gatunku

3.   Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, metajęzykowa, fatyczna)
 • stylizacje językowe
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • renesans - idee, filozofia, hasła
 • pieśni J. Kochanowskiego - stoicyzm i epikureizm, problematyka, artyzm, cechy gatunku; treny (IX, X, XI, XIX) - kompozycja cyklu, problematyka, topos ubi sunt?, cechy gatunku; fraszki - różnorodność tematyczna, stylistyka, cechy gatunku

3.   Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, metajęzykowa, fatyczna)
 • stylizacje językowe
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

 

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • Młoda Polska - nazwy epoki, kierunki, prądy, nurty
 • S. Żeromski „Ludzie bezdomni” (świat przedstawiony, problematyka, bohaterowie; powieść młodopolska)
 • S. Wyspiański „Wesele” (kompozycja, tematyka, bohaterowie, symbole, mity narodowe)

3.   Kształcenie językowe:

 • funkcje wypowiedzi
 • stylizacje językowe
 • style użytkowe języka
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

 

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • znajomość lektur z gwiazdką: J. Kochanowski wybrane pieśni, treny; A. Mickiewicz „Dziady” cz. III, „Pan Tadeusz”; B. Prus „Lalka”, S. Wyspiański „Wesele”; B. Schulz opowiadanie „Sklepy cynamonowe”, W. Gombrowicz „Ferdydurke”

3.   Kształcenie językowe:

 • funkcje wypowiedzi
 • stylizacje językowe
 • style użytkowe języka
 • poprawność i norma językowa, typy błędów
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji