wiosna polski

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - baśń, legenda, opowiadanie
   - cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
   - epitet, ożywienie, porównanie
   - fikcja literacka
   - autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
   - osoba mówiąca (podmiot liryczny)
   - wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne
 • Literatura:
   - R. Goscinny i J. J. Sempé „Mikołajek”

2.   Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • czasownik - czas, liczba, osoba, rodzaj (w l. poj. i mnogiej)
 • przysłówek
 • bezokolicznik
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • słownik ortograficzny
 • wyraz bliskoznaczny
 • akapit, notatka, życzenia, pozdrowienia, list prywatny, opis
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne, cudzysłów
 • stosowanie zasad poprawności językowej

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy IV
   - gatunki literackie: powieść (zdarzenie, wątek, fabuła)
   - podmiot liryczny, piosenka, refren, porównanie, przenośnia (metafora)
 • Literatura:
   - F. H. Burnett „Tajemniczy ogród”

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy IV
 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • nazwy własne i pospolite
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • temat i końcówka, oboczności
 • czasownik - tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje ze słowem się
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana, zapis dat
 • podmiot, orzeczenie; grupa podmiotu i grupa orzeczenia
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • wyrazy neutralne, zdrobnienia i zgrubienia, antonimy
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
  - zakres klasy V
  - gatunki: powieść fantastycznonaukowa, detektywistyczna, przygodowa,  mit, nowela, bajka, dziennik, przypowieść, legenda
  - narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa,
  - punkt kulminacyjny, puenta,  powtórzenie, apostrofa, pytanie retoryczne, uosobienie
  - fikcja literacka (fantastyczna i prawdopodobna)
  - dialog, monolog
  - rym dokładny i niedokładny
  - Jan Kochanowski - podstawowe informacje
 • Literatura:
  - legendy polskie: W. Chotomska " Legenda o Lechu, Czechu i Rusie", W. Chotomska " Legenda o Piaście i postrzyżynach jego syna Siemowita" (np. Wydawnictwo Literatura)
  - J. Kochanowski: fraszki "Na zdrowie", " Na gospodarza", "Na swoje księgi" "Na nabożną"

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy V
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie i nieodmienne
 • zaimek (podział, odmiana),
 • partykuła
 • wykrzyknik
 • czasowniki dokonane i niedokonane, strona czynna i bierna czasownika, tryby czasownika
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • podmiot domyślny i szeregowy
 • związki wyrazowe: główny i poboczne
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń
 • formy wypowiedzi: charakterystyka, opis przeżyć wewnętrznych

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
  - zakres klasy VI
  - gatunki literackie: powieść, nowela,  przypowieść, satyra, fraszka, pieśń, ballada
  - świat przedstawiony utworu
  - budowa powieści, fabuła, akcja, wątek,
  - budowa noweli,  punkt kulminacyjny, puenta (rozwiązanie akcji)
  - środki stylistyczne: epitet, metafora, uosobienie, ożywienie, porównanie, powtórzenie, apostrofa, anafora
  - rodzaj literacki: epika,  liryka, dramat (cechy)
  - gatunki mieszane
 • Literatura:
  - S. Żeromski "Syzyfowe prace" 

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy VI
 • strona czynna i bierna czasownika, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • podmiot - rodzaje podmiotu (gramatyczny i logiczny, domyślny)
 • zdania bezpodmiotowe
 • zdania współrzędnie złożone - typy
 • rozróżnianie zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie (bez typów zdan podrzędnych)
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • akcent wyrazowy

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
  - zakres klasy VII
  - literatura piękna, naukowa, popularnonaukowa, literatura faktu
  - rodzaje literackie: epika, liryka, dramat (cechy)
  - gatunki: sonet, elegia, tren, epos (epopeja), literatura faktu,
  - Cyprian Kamil Norwid - podstawowe informacje o autorze
 • Literatura:
  - A. Kamiński "Kamienie na szaniec"  
  - C.K. Norwid "Moja piosnka II"

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy VII
 • zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - typy, wykresy
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
 • skróty i skrótowce
 • poprawność językowa (polszczyzna ogólna)
 • dialekt, gwara, język środowiskowy
 • język literacki i potoczny
 • etyka słowa, manipulacja językowa
 • wyrazy modne
 • treść i zakres wyrazu
 • fakt i opinia
 • rodzaje stylu (naukowy, popularnonaukowy, potoczny)
 • synonim, antonim, homonim
 • archaizmy, neologizmy
 • formy wypowiedzi: przemówienie, recenzja

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • Dante Alighieri „Boska komedia” (tytuł, kompozycja, fabuła, alegoryczność, motyw wędrówki, idee średniowieczne i renesansowe)
 • renesans - idee, filozofia, hasła
 • pieśni J. Kochanowskiego - stoicyzm i epikureizm, problematyka, artyzm; treny (IX, X, XI, XIX) - problematyka, cechy gatunku

3.   Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, metajęzykowa, fatyczna)
 • stylizacje językowe
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • Adam Mickiewicz „Sonety krymskie” - „Stepy akermańskie”, „Burza”
 • cechy dramatu romantycznego
 • Adam Mickiewicz „Dziady” część III - martyrologia narodowa, prometeizm, mesjanizm
 • Juliusz Słowacki „Kordian” - winkelriedyzm

3.   Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • typy znaków
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • style językowe
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji