zima biologia


Center of School Education

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Klasyfikacja organizmów:

 • zadania systematyki;
 • królestwa organizmów;
 • gatunek podstawowa jednostka klasyfikacji;
 • jednostki klasyfikacji biologicznej.

2.   Wirusy i bakterie:

 • wirusy - bezkomórkowe formy materii;
 • drogi rozprzestrzenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez wirusy;
 • występowanie bakterii;
 • budowa komórki bakteryjnej;
 • kształty bakterii;
 • czynności życiowe bakterii;
 • znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka;
 • przykłady chorób wirusowych i bakteryjnych.

3.   Protisty:

 • różnorodność budowy protistów;
 • czynności życiowe protestów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie);
 • protisty pod mikroskopem;
 • drogi rozprzestrzenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez protisty.

4.   Budowa i różnorodność grzybów. Porosty:

 • środowisko życia grzybów;
 • cechy umożliwiające zakwalifikowanie organizmu do grzybów;
 • różnorodność budowy grzybów;
 • czynności życiowe grzybów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie);
 • znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka;
 • budowa porostów;
 • typy plech;
 • znaczenie porostów.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Nicienie:

 • środowisko i tryb życia nicieni, ich charakterystyka;
 • przedstawiciele nicieni;
 • choroby wywołane przez nicienie.

2.   Pierścienice:

 • środowisko życia pierścienic;
 • tryb życia pierścienić;
 • cechy pierścienic;
 • budowa pierścienic;
 • przegląd pierścienic;
 • przedstawiciele pierścienic.

3.   Stawonogi:

 • środowisko życia stawonogów;
 • charakterystyczne cechy budowy stawonogów;
 • podział stawonogów na skorupiaki, owady i pajęczaki;
 • cechy budowy zewnętrznej skorupiaków;
 • przedstawiciele skorupiaków;
 • wspólne cechy budowy zewnętrznej owadów;
 • aparaty gębowe owadów;
 • odnóża owadów;
 • przystosowania owadów do życia w różnych środowiskach;
 • przedstawiciele owadów;
 • tryb życia pajęczaków;
 • charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej pajęczaków;
 • przedstawiciele pajęczaków.

4.   Mięczaki:

 • środowisko oraz tryb życia mięczaków;
 • wspólne cechy mięczaków;
 • różnice w budowie ślimaka, małży i głowonogów;
 • przedstawiciele ślimaków, małż i głowonogów.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

I.   Zagadnienia tematyczne z klasy 6:
Świat zwierząt. Kręgowce zmiennocieplne i stałocieplne.
II.   Zagadnienia tematyczne z klasy 7:

1.   Układ oddechowy i jego budowa:

 • mechanizm wymiany gazowej;
 • oddychanie komórkowe;
 • higiena i choroby układu oddechowego.

2.   Układ krążenia:

 • krwioobiegi;
 • budowa serca;
 • krzepnięcie krwi;
 • grupy krwi;
 • naczynia krwionośne;
 • choroby układu krążenia;
 • skład i funkcje krwi;
 • budowa układu limfatycznego i odpornościowego i ich choroby;
 • podział odporności.

3.   Układ wydalniczy:

 • budowa układu wydalniczego;
 • etapy powstawania moczu ostatecznego;
 • skład moczu;
 • higiena i choroby układu wydalniczego.

UWAGA! Zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału oraz wymaganiami edukacyjnymi dla klasy 7.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

I.   Zagadnienia tematyczne z klasy 8:
1.   Ewolucja życia:

 • mechanizmy i prawidłowości ewolucji, w tym mutacje, dobór naturalny i sztuczny, dryf genetyczny, adaptacje;
 • dowody ewolucji - bezpośrednie i pośrednie;
 • powstanie nowych gatunków, badania Darwina i Lamarcka;
 • antropogeneza - w tym głownie cechy człowieka współczesnego.

2.   Ekologia.

 • podstawowe pojęcia w ekologii.
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych; stenobionty i eurybionty;
 • organizm a środowisko;
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne;
 • zależności pokarmowe; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności troficznych;
 • materia i energia w ekosystemie;
 • cykle biogeochemiczne - azotu, węgla, wody, siarki;
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania i wzrostu populacji - jotowata i esowata;
 • zasoby przyrody - odnawialne i nieodnawialne;
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemu;
 • czynniki abiotyczne mające wpływ na organizmy;
 • sukcesja ekologiczna;
 • zanieczyszczenia środowiska;
 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze.

UWAGA! Zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału oraz wymaganiami edukacyjnymi dla klasy 8.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Budowa kwasów nukleinowych.
2.   Budowa komórki eukariotycznej:

 • podział komórek na eukariotyczne i prokariotyczne;
 • główne elementy komórki eukariotycznej;
 • przykłady przystosowania komórek do pełnionych przez nie funkcji;
 • porównanie budowy komórek zwierzęcych, roślinnych i grzybowych.

3.   Budowa i znaczenie błon biologicznych:

 • budowa i rodzaje błon biologicznych;
 • funkcje błon biologicznych;
 • rodzaje transportu przez błony (transport bierny i czynny);
 • osmoza w komórce roślinnej i zwierzęcej;
 • badanie wpływu roztworów o różnym stężeniu na zjawisko osmozy.

4.   Budowa i rola jądra komórkowego:

 • budowa jądra komórkowego;
 • funkcje jądra komórkowego;
 • organizacja materiału genetycznego w jądrze komórkowym.

5.   Składniki cytoplazmy:

 • budowa i funkcje cytozolu;
 • budowa i funkcje cytoszkieletu;
 • system błon wewnątrzkomórkowych (siateczka śródplazmatyczna, wakuole, lizosomy, aparat Golgiego);
 • funkcje rybosomów;
 • budowa i funkcje mitochondriów.

6.   Cykl komórkowy:

 • fazy cyklu komórkowego;
 • znaczenie procesu replikacji DNA;
 • zmiany ilości DNA w poszczególnych fazach cyklu komórkowego.

7.   Przebieg podziałów komórkowych. Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy:

 • znaczenie mitozy i mejozy; główne etapy mejozy i mitozy, proces crossing-over;
 • porównanie mitozy z mejozą;
 • przebieg i znaczenie procesu apoptozy.

8.   Podstawowe zasady metabolizmu. Budowa ATP.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

I.   Układ oddechowy.
1.   Budowa i funkcje układu oddechowego:

 • budowa i funkcje układu oddechowego - budowa i funkcje dróg oddechowych oraz płuc, funkcja nagłośni;
 • związek między budową elementów układu oddechowego a pełnionymi przez nie funkcjami;
 • powstawanie głosu.

2.   Wentylacja i wymiana gazowa:

 • mechanizm wentylacji płuc;
 • warunki umożliwiające i ułatwiające dyfuzję gazów przez powierzchnię wymiany gazowej płuc;
 • całkowita i życiowa pojemność płuc;
 • przepona i jej funkcja;
 • regulacja częstości oddechów - rola ośrodka oddechowego;
 • przebieg wymiany gazowej w płucach i tkankach;
 • udział krwi w transporcie tlenu i dwutlenku węgla;
 • budowa hemoglobiny i jej rola w transporcie gazów oddechowych;
 • powinowactwo hemoglobiny do tlenu w różnych warunkach pH i temperatury krwi oraz ciśnienia parcjalnego tlenu w środowisku zewnętrznym;
 • zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i wydychanym.

3.   Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego:

 • rodzaje zanieczyszczeń powietrza (tlenek węgla, pyłowe zanieczyszczenia powietrza, dym tytoniowy, smog) i ich wpływ na zdrowie;
 • szkodliwość palenia papierosów;
 • diagnostyka chorób układu oddechowego (RTG klatki piersiowej, bronchoskopia, spirometria);
 • wybrane choroby układu oddechowego (nieżyt nosa, przeziębienie, grypa, angina, gruźlica płuc, rak płuc, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc).

II.   Układ krążenia.
1.   Skład i funkcje krwi:

 • funkcje i skład krwi;
 • charakterystyka składników krwi;
 • krzepnięcie krwi;
 • rola trombiny w krzepnięciu krwi.

2.   Budowa i funkcje układu krwionośnego:

 • funkcje układu krwionośnego;
 • budowa serca oraz cykl i automatyzm jego pracy;
 • rodzaje naczyń krwionośnych i ich budowa;
 • płucny (mały) i ustrojowy (duży) obieg krwi;
 • udział układu krwionośnego w homeostazie - regulacja ciśnienia krwi;
 • ciśnienie krwi i jego prawidłowa wartość;
 • tętno.

3.   Układ limfatyczny:

 • funkcje układu limfatycznego;
 • powstawanie i funkcje limfy;
 • narządy limfatyczne - budowa i funkcje;
 • naczynia limfatyczne - budowa i funkcje;
 • funkcjonowanie układu limfatycznego;
 • współdziałanie układu krwionośnego i układu limfatycznego.

4.   Choroby układu krążenia:

 • związek między stylem życia a chorobami układu krążenia;
 • badanie krwi i interpretacja jego wyników;
 • badania diagnostyczne chorób układu krążenia (USG serca, EKG, badanie Holtera, angiokardiografia, pomiar ciśnienia krwi);
 • choroby układu krążenia (anemia, białaczka, nadciśnienie tętnicze, żylaki, miażdżyca, udar mózgu, choroba wieńcowa, zawał serca).

III.   Odporność organizmu.
1.   Budowa układu odpornościowego. Rodzaje odporności:

 • funkcje układu odpornościowego;
 • tkanki i narządy układu odpornościowego: naczynia limfatyczne, szpik kostny czerwony, grasica, śledziona, węzły chłonne, grudki chłonne, migdałki;
 • komórki układu odpornościowego: granulocyty, makrofagi, limfocyty T i B;
 • cząsteczki układu odpornościowego: przeciwciała, białka ostrej fazy, cytokiny;
 • swoistość przeciwciał;
 • rodzaje odporności: odporność nieswoista i odporność swoista;
 • trzy linie obrony: bariery obronne, cząsteczki i komórki, limfocyty T i B;
 • typy odpowiedzi immunologicznej (pierwotna i wtórna odpowiedź immunologiczna);
 • odporność komórkowa i odporność humoralna;
 • mechanizmy odporności nabytej;
 • działanie szczepionek;
 • pamięć immunologiczna i jej znaczenie;
 • sposoby nabywania odporności swoistej (czynnej i biernej).

2.   Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego:

 • zaburzenia funkcjonowania odpowiedzi immunologicznej: osłabiona odpowiedź immunologiczna, nadmierna odpowiedź immunologiczna;
 • choroby autoimmunologiczne;
 • AIDS;
 • alergia i jej mechanizm;
 • grupy krwi;
 • konflikt serologiczny w zakresie Rh;
 • układ zgodności tkankowej;
 • przeszczepy tkanek i narządów;
 • immunosupresja i sytuacje wymagające jej zastosowania.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3 (kontynuacja szkoły podstawowej)

I.   Kod genetyczne i jego cechy.
1.   Ekspresja informacji genetycznej.
II.   Genetyka klasyczna.
1.   I prawo Mendla. Krzyżówka testowa:

 • genotyp, fenotyp, allel, allel dominujący, allel recesywny;
 • homozygota, heterozygota;
 • badania Mendla;
 • I prawo Mendla;
 • krzyżówka genetyczna;
 • szachownica (diagram) Punnetta;
 • krzyżówka testowa;
 • dziedziczenie jednogenowe.

2.   II prawo Mendla:

 • II prawo Mendla;
 • krzyżówka genetyczna dwugenowa;
 • krzyżówka testowa dwugenowa;
 • zapis krzyżówki dwugenowej.

3.   Chromosomowa teoria dziedziczenia:

 • główne założenia chromosomowej teorii dziedziczenia Morgana;
 • chromosomy homologiczne;
 • geny sprzężone;
 • znaczenie crossing-over.

4.   Dziedziczenie płci. Cechy sprzężone z płcią:

 • kariotyp człowieka;
 • dziedziczenie płci u człowieka;
 • dziedziczenie cech sprzężonych z płcią.

5.   Inne sposoby dziedziczenia cech:

 • dziedziczenie jednogenowe;
 • dominacja pełna i dominacja niepełna;
 • kodominacja;
 • allele wielokrotne;
 • dziedziczenie wielogenowe;
 • geny kumulatywne;
 • geny dopełniające się;
 • plejotropia;
 • epistaza.

6.   Zmienność organizmów. Mutacje:

 • zmienność organizmów i jej rodzaje;
 • plastyczność fenotypów;
 • zmienność rekombinacyjna;
 • zmienność mutacyjna;
 • zmienność ciągła i zmienność nieciągła;
 • mutacje genowe i mutacje chromosomowe, rodzaje tych mutacji;
 • czynniki mutagenne;
 • czynniki wpływające na rekombinację;
 • mutacje korzystne i niekorzystne dla organizmu;
 • transformacja nowotworowa.

7.   Choroby i zaburzenia genetyczne człowieka:

 • choroby jednogenowe człowieka: sprzężone z płcią, niesprzężone z płcią, dominujące, recesywne;
 • aberracje chromosomowe człowieka;
 • rodowody genetyczne.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.