zima biologia

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Klasyfikacja organizmów:

 • zadania systematyki;
 • królestwa organizmów;
 • gatunek podstawowa jednostka klasyfikacji;
 • jednostki klasyfikacji biologicznej.

2.   Wirusy i bakterie:

 • wirusy - bezkomórkowe formy materii;
 • drogi rozprzestrzenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez wirusy;
 • występowanie bakterii;
 • budowa komórki bakteryjnej;
 • kształty bakterii;
 • czynności życiowe bakterii;
 • znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka;
 • przykłady chorób wirusowych i bakteryjnych.

3.   Protisty:

 • różnorodność budowy protistów;
 • czynności życiowe protestów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie);
 • protisty pod mikroskopem;
 • drogi rozprzestrzenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez protisty.

4.   Budowa i różnorodność grzybów. Porosty:

 • środowisko życia grzybów;
 • cechy umożliwiające zakwalifikowanie organizmu do grzybów;
 • różnorodność budowy grzybów;
 • czynności życiowe grzybów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie);
 • znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka;
 • budowa porostów;
 • typy plech;
 • znaczenie porostów.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Nicienie:

 • środowisko i tryb życia nicieni, ich charakterystyka;
 • przedstawiciele nicieni;
 • choroby wywołane przez nicienie.

2.   Pierścienice:

 • środowisko życia pierścienic;
 • tryb życia pierścienić;
 • cechy pierścienic;
 • budowa pierścienic;
 • przegląd pierścienic.

3.   Stawonogi:

 • środowisko życia stawonogów;
 • charakterystyczne cechy budowy stawonogów;
 • podział stawonogów na skorupiaki, owady i pajęczaki;
 • cechy budowy zewnętrznej skorupiaków;
 • przedstawiciele skorupiaków;
 • znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka;
 • wspólne cechy budowy zewnętrznej owadów;
 • aparaty gębowe owadów;
 • odnóża owadów;
 • przystosowania owadów do życia w różnych środowiskach;
 • przedstawiciele owadów;
 • znaczenie owadów w przyrodzie i dla człowieka;
 • tryb życia pajęczaków;
 • charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej pajęczaków;
 • przedstawiciele pajęczaków;
 • znaczenie pajęczaków w przyrodzie i dla człowieka.

4.   Mięczaki:

 • środowisko oraz tryb życia mięczaków;
 • wspólne cechy mięczaków;
 • różnice w budowie ślimaka, małży i głowonogów;
 • znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka;
 • przedstawiciele ślimaków, małż i głowonogów.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Aparat ruchu - aktywny i bierny:

 • podział, budowa i znaczenie mięśni;
 • szkielet osiowy, obręczy i kończyn, podział i budowa kości;
 • higiena i choroby układu ruchu;
 • budowa kręgów stanowiących aparat ruchowy głowy.

2.   Układ krążenia:

 • krwioobiegi;
 • budowa serca;
 • krzepnięcie krwi;
 • grupy krwi;
 • naczynia krwionośne;
 • choroby układu krążenia;
 • skład i funkcje krwi.

3.   Budowa układu limfatycznego i odpornościowego i ich choroby. Podział odporności.

UWAGA! Zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 7.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Ewolucja życia:

 • mechanizmy i prawidłowości ewolucji, w tym mutacje, dobór naturalny i sztuczny, dryf genetyczny, adaptacje;
 • dowody ewolucji - bezpośrednie i pośrednie;
 • powstanie nowych gatunków, badania Darwina i Lamarcka;
 • antropogeneza - w tym głownie cechy człowieka współczesnego.

2.   Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii;
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych; stenobionty i eurybionty;
 • organizm a środowisko;
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne;
 • zależności pokarmowe; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności troficznych;
 • materia i energia w ekosystemie;
 • cykle biogeochemiczne - azotu, węgla, wody, siarki;
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania i wzrostu populacji - jotowata i esowata;
 • zasoby przyrody - odnawialne i nieodnawialne;
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemu;
 • czynniki abiotyczne mające wpływ na organizmy;
 • sukcesja ekologiczna;
 • zanieczyszczenia środowiska;
 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze;
 • odpady i ich segregacja.

UWAGA! Zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 8.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Budowa kwasów nukleinowych.
2.   Budowa komórki eukariotycznej:

 • podział komórek na eukariotyczne i prokariotyczne;
 • główne elementy komórki eukariotycznej;
 • przykłady przystosowania komórek do pełnionych przez nie funkcji;
 • porównanie budowy komórek zwierzęcych, roślinnych i grzybowych.

3.   Budowa i znaczenie błon biologicznych:

 • budowa i rodzaje błon biologicznych;
 • funkcje błon biologicznych;
 • rodzaje transportu przez błony (transport bierny i czynny);
 • osmoza w komórce roślinnej i zwierzęcej;
 • badanie wpływu roztworów o różnym stężeniu na zjawisko osmozy.

4.   Budowa i rola jądra komórkowego:

 • budowa jądra komórkowego;
 • funkcje jądra komórkowego;
 • organizacja materiału genetycznego w jądrze komórkowym.

5.   Składniki cytoplazmy:

 • budowa i funkcje cytozolu;
 • budowa i funkcje cytoszkieletu;
 • system błon wewnątrzkomórkowych (siateczka śródplazmatyczna, wakuole, lizosomy, aparat Golgiego);
 • funkcje rybosomów;
 • budowa i funkcje mitochondriów.

6.   Cykl komórkowy:

 • fazy cyklu komórkowego;
 • znaczenie procesu replikacji DNA;
 • zmiany ilości DNA w poszczególnych fazach cyklu komórkowego.

7.   Przebieg podziałów komórkowych. Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy:

 • znaczenie mitozy i mejozy; główne etapy mejozy i mitozy, proces crossing-over;
 • porównanie mitozy z mejozą;
 • przebieg i znaczenie procesu apoptozy.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Układ oddechowy - budowa i funkcje układu oddechowego:

 • budowa i funkcje układu oddechowego – budowa i funkcje dróg oddechowych oraz płuc, funkcja nagłośni;
 • związek między budową elementów układu oddechowego a pełnionymi przez nie funkcjami;
 • powstawanie głosu.

2.   Układ oddechowy - wentylacja i wymiana gazowa:

 • mechanizm wentylacji płuc;
 • warunki umożliwiające i ułatwiające dyfuzję gazów przez powierzchnię wymiany gazowej płuc;
 • całkowita i życiowa pojemność płuc;
 • przepona i jej funkcja;
 • regulacja częstości oddechów – rola ośrodka oddechowego;
 • przebieg wymiany gazowej w płucach i tkankach;
 • udział krwi w transporcie tlenu i dwutlenku węgla;
 • budowa hemoglobiny i jej rola w transporcie gazów oddechowych;
 • powinowactwo hemoglobiny do tlenu w różnych warunkach pH i temperatury krwi oraz ciśnienia parcjalnego tlenu w środowisku zewnętrznym;
 • zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i wydychanym.

3.   Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego:

 • rodzaje zanieczyszczeń powietrza (tlenek węgla, pyłowe zanieczyszczenia powietrza, dym tytoniowy, smog) i ich wpływ na zdrowie;
 • szkodliwość palenia papierosów;
 • diagnostyka chorób układu oddechowego (RTG klatki piersiowej, bronchoskopia, spirometria);
 • wybrane choroby układu oddechowego (nieżyt nosa, przeziębienie, grypa, angina, gruźlica płuc, rak płuc, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc).

4.   Układ krążenia - skład i funkcje krwi:

 • funkcje i skład krwi;
 • charakterystyka składników krwi;
 • krzepnięcie krwi;
 • rola trombiny w krzepnięciu krwi.

5.   Budowa i funkcje układu krwionośnego:

 • funkcje układu krwionośnego;
 • budowa serca oraz cykl i automatyzm jego pracy;
 • rodzaje naczyń krwionośnych i ich budowa;
 • płucny (mały) i ustrojowy (duży) obieg krwi;
 • udział układu krwionośnego w homeostazie – regulacja ciśnienia krwi;
 • ciśnienie krwi i jego prawidłowa wartość;
 • tętno.

6.   Układ limfatyczny:

 • funkcje układu limfatycznego;
 • powstawanie i funkcje limfy;
 • narządy limfatyczne – budowa i funkcje;
 • naczynia limfatyczne – budowa i funkcje;
 • funkcjonowanie układu limfatycznego;
 • współdziałanie układu krwionośnego i układu limfatycznego.

7.   Choroby układu krążenia:

 • związek między stylem życia a chorobami układu krążenia;
 • badanie krwi i interpretacja jego wyników;
 • badania diagnostyczne chorób układu krążenia (USG serca, EKG, badanie Holtera, angiokardiografia, pomiar ciśnienia krwi);
 • choroby układu krążenia (anemia, białaczka, nadciśnienie tętnicze, żylaki, miażdżyca, udar mózgu, choroba wieńcowa, zawał serca).

8.   Odporność organizmu - budowa układu odpornościowego, rodzaje odporności:

 • funkcje układu odpornościowego;
 • tkanki i narządy układu odpornościowego: naczynia limfatyczne, szpik kostny czerwony, grasica, śledziona, węzły chłonne, grudki chłonne, migdałki;
 • komórki układu odpornościowego: granulocyty, makrofagi, limfocyty T i B;
 • cząsteczki układu odpornościowego: przeciwciała, białka ostrej fazy, cytokiny;
 • swoistość przeciwciał;
 • rodzaje odporności: odporność nieswoista i odporność swoista;
 • trzy linie obrony: bariery obronne, cząsteczki i komórki, limfocyty T i B;
 • typy odpowiedzi immunologicznej (pierwotna i wtórna odpowiedź immunologiczna);
 • odporność komórkowa i odporność humoralna;
 • mechanizmy odporności nabytej;
 • działanie szczepionek;
 • pamięć immunologiczna i jej znaczenie;
 • sposoby nabywania odporności swoistej (czynnej i biernej).

9.   Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego:

 • zaburzenia funkcjonowania odpowiedzi immunologicznej: osłabiona odpowiedź immunologiczna, nadmierna odpowiedź immunologiczna;
 • choroby autoimmunologiczne;
 • AIDS;
 • alergia i jej mechanizm;
 • grupy krwi;
 • konflikt serologiczny w zakresie Rh;
 • układ zgodności tkankowej;
 • przeszczepy tkanek i narządów;
 • immunosupresja i sytuacje wymagające jej zastosowania.