zima biologia


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Biologia jako nauka:

 • biologia i jej dziedziny;
 • budowa organizmów wielokomórkowych;
 • obserwacje mikroskopowe;
 • budowa mikroskopu;
 • preparaty mikroskopowe.

2.   Budowa i czynności życiowe organizmów:

 • komórka roślinna;
 • komórka zwierzęca;
 • składniki chemiczne organizmów;
 • pierwiastki i związki chemiczne w organizmie;
 • samożywność i cudzożywność;
 • sposoby oddychania organizmów.

3.   Wirusy, bakterie, protisty i grzyby:

 • budowa i różnorodność grzybów;
 • budowa i znaczenie porostów;
 • występowanie i środowisko protistów;
 • cechy i budowa wirusów;
 • cechy bakterii;
 • choroby wirusowe;
 • choroby bakteryjne.

4.   Tkanki i organy roślinne:

 • przystosowania budowy poszczególnych tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji;
 • korzeń, pędy, łodyga, liść - funkcje i budowa.

5.   Różnorodność roślin:

 • mchy i paprotniki;
 • środowisko życia i budowa mchów i paprotników;
 • rośliny nagonasienne;
 • rośliny okrytonasienne;
 • cechy, budowa i znaczenie roślin nagonasiennych;
 • cechy, budowa i znaczenie roślin okrytonasiennych.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Charakterystyka świata zwierząt:

 • budowa i czynności życiowe zwierząt;
 • różnorodność środowisk zwierzęcych;
 • tryb życia zwierząt;
 • bezkręgowce i kręgowce.

2.   Tkanki zwierzęce:

 • klasyfikacja tkanek zwierzęcych;
 • tkanka nabłonkowa, tkanka łączna, tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa - budowa i funkcje.

3.   Parzydełkowce:

 • środowisko i tryb życia parzydełkowców oraz cechy charakterystyczne;
 • przegląd i znaczenie parzydełkowców.

4.   Płazińce:

 • środowisko i tryb życia płazińców oraz cechy charakterystyczne;
 • znaczenie płazińców w przyrodzie.

5.   Nicienie:

 • środowisko i tryb życia nicieni, ich charakterystyka oraz znaczenie.

6.   Pierścienice:

 • środowisko życia pierścienic;
 • budowa pierścienic;
 • znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka.

7.   Stawonogi i skorupiaki:

 • środowiska życia skorupiaków;
 • różnorodność skorupiaków;
 • znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka.

8.   Świat owadów:

 • środowisko i tryb życia owadów;
 • jedność owadów - cechy wspólne;
 • różnorodność budowy owadów i jej związek z trybem życia - rodzaje odnóży i aparatów gębowych;
 • znaczenie owadów w przyrodzie i dla człowieka.

9.   Pajęczaki:

 • środowisko życia pajęczaków;
 • wspólne cechy pajęczaków;
 • różnorodność pajęczaków i jej związek ze środowiskiem i trybem życia;
 • znaczenie pajęczaków w przyrodzie i dla człowieka.

10.   Mięczaki:

 • cechy wspólne mięczaków;
 • środowiska życia ślimaków;
 • jedność w gromadzie ślimaków - cechy wspólne;
 • różnorodność ślimaków i jej związek ze środowiskiem i trybem życia;
 • znaczenie ślimaków w przyrodzie i dla człowieka.

11.   Małże i głowonogi:

 • środowisko życia małży i głowonogów;
 • jedność małży i głowonogów - cechy wspólne;
 • różnorodność budowy małży i głowonogów oraz jej związek z trybem życia;
 • znaczenie małży i głowonogów w przyrodzie i dla człowieka.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Aparat ruchu - aktywny i bierny:

 • podział, budowa i znaczenie mięśni;
 • szkielet osiowy, obręczy i kończyn, podział i budowa kości;
 • higiena i choroby układu ruchu;
 • budowa kręgów stanowiących aparat ruchowy głowy.

2.   Układ krążenia:

 • krwioobiegi;
 • budowa serca;
 • krzepnięcie krwi;
 • grupy krwi;
 • naczynia krwionośne;
 • choroby układu krążenia;
 • skład i funkcje krwi.

3.   Budowa układu limfatycznego i odpornościowego i ich choroby. Podział odporności.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Ewolucja życia:

 • mechanizmy i prawidłowości ewolucji, w tym mutacje, dobór naturalny i sztuczny, dryf genetyczny, adaptacje;
 • dowody ewolucji - bezpośrednie i pośrednie;
 • powstanie nowych gatunków, badania Darwina i Lamarcka;
 • antropogeneza - w tym głownie cechy człowieka współczesnego.

2.   Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii;
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych; stenobionty i eurybionty;
 • organizm a środowisko;
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne;
 • zależności pokarmowe; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności troficznych;
 • materia i energia w ekosystemie;
 • cykle biogeochemiczne - azotu, węgla, wody, siarki;
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania i wzrostu populacji - jotowata i esowata;
 • zasoby przyrody - odnawialne i nieodnawialne;
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemu;
 • czynniki abiotyczne mające wpływ na organizmy;
 • sukcesja ekologiczna;
 • zanieczyszczenia środowiska;
 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze;
 • odpady i ich segregacja.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Budowa kwasów nukleinowych.
2.   Budowa komórki eukariotycznej:

 • podział komórek na eukariotyczne i prokariotyczne;
 • główne elementy komórki eukariotycznej;
 • przykłady przystosowania komórek do pełnionych przez nie funkcji;
 • porównanie budowy komórek zwierzęcych, roślinnych i grzybowych.

3.   Budowa i znaczenie błon biologicznych:

 • budowa i rodzaje błon biologicznych;
 • funkcje błon biologicznych;
 • rodzaje transportu przez błony (transport bierny i czynny);
 • osmoza w komórce roślinnej i zwierzęcej;
 • badanie wpływu roztworów o różnym stężeniu na zjawisko osmozy.

4.   Budowa i rola jądra komórkowego:

 • budowa jądra komórkowego;
 • funkcje jądra komórkowego;
 • organizacja materiału genetycznego w jądrze komórkowym.

5.   Składniki cytoplazmy:

 • budowa i funkcje cytozolu;
 • budowa i funkcje cytoszkieletu;
 • system błon wewnątrzkomórkowych (siateczka śródplazmatyczna, wakuole, lizosomy, aparat Golgiego);
 • funkcje rybosomów;
 • budowa i funkcje mitochondriów.

6.   Cykl komórkowy:

 • fazy cyklu komórkowego;
 • znaczenie procesu replikacji DNA;
 • zmiany ilości DNA w poszczególnych fazach cyklu komórkowego.

7.   Przebieg podziałów komórkowych. Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy:

 • znaczenie mitozy i mejozy; główne etapy mejozy i mitozy, proces crossing-over;
 • porównanie mitozy z mejozą;
 • przebieg i znaczenie procesu apoptozy.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Zmiany w informacji genetycznej:

 • rekombinacja genetyczna;
 • crossing-over;
 • mutacje i czynniki mutagenne;
 • podział mutacji na spontaniczne i indukowane;
 • podział mutacji na genowe i chromosomowe;
 • analiza rodowodów jako metoda diagnozowania mutacji;
 • skutki mutacji;
 • mutacje milczące, indukowane, nonsensowne, generatywne, somatyczne;
 • genetyczne podłoże nowotworów - onkogeny, protoonkogeny, geny supresorowe.

2.   Podstawowe reguły dziedziczenia genów i zadania genetyczne:

 • zależność między genotypem a fenotypem;
 • allele jako różne wersje genu;
 • dominacja i recesywność alleli - dominacja zupełna „Pisum”, niezupełna, kodominacja;
 • homozygoty i heterozygoty;
 • cechy dominujące i recesywne u człowieka;
 • badania Mendla;
 • pojęcia: gen, genom, fenotyp, genotyp, kariotyp;
 • reguły dziedziczenia - prawo czystości gamet; cechy dominujące i recesywne u grochu;
 • reguły dziedziczenia - prawo niezależnej segregacji cech;
 • przykłady dziedziczenia cech u ludzi - jednogenowe i wielogenowe;
 • przykłady innych sposobów dziedziczenia cech;
 • dziedziczenie grup krwi - zadania; czynnik Rh i jego podłoże genetyczne.

3.   Genetyczne uwarunkowania płci. Cechy sprzężone z płcią:

 • mechanizmy warunkowania płci u człowieka i innych organizmów;
 • dziedziczenie cech sprzężonych z płcią;
 • cechy związane z płcią;
 • sprzężenia genów; teoria Morgana.

4.   Podstawowe techniki inżynierii genetycznej:

 • organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO);
 • sekwencjonowanie DNA;
 • wykorzystanie enzymów restrykcyjnych;
 • zastosowanie elektroforezy;
 • łańcuchowa reakcja polimerazy DNA (PCR);
 • wprowadzenie genu do komórki za pomocą wektorów;
 • wyposażenie laboratorium biotechnologicznego;
 • cele tworzenia bibliotek genomowych;
 • wykorzystanie bakterii w inżynierii genetycznej;
 • sonda molekularna jako metoda wykrywania genów.

5.   Biotechnologia w ochronie środowiska:

 • wykorzystanie organizmów do rozkładu substancji;
 • biologiczne oczyszczanie ścieków;
 • biofiltry.

6.   Biotechnologia tradycyjna:

 • biotechnologia tradycyjna i nowoczesna;
 • przykłady produktów otrzymywanych metodami biotechnologii tradycyjnej;
 • wykorzystanie organizmów przeprowadzających fermentację mlekową, etanolową i masłową.

7.   Organizmy zmodyfikowane genetycznie:

 • cele tworzenia roślin zmodyfikowanych genetycznie;
 • otrzymywanie roślin zmodyfikowanych genetycznie;
 • przykładowe modyfikacje genetyczne roślin;
 • zastosowanie zwierząt zmodyfikowanych genetycznie w rolnictwie, medycynie, nauce i przemyśle;
 • otrzymywanie zwierząt zmodyfikowanych genetycznie;
 • GMO - zagrożenia i korzyści.