zima chemia


Center of School Education

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6. Właściwości metali i niemetali.
7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9. Mieszanina a związek chemiczny.
10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12. Powietrze, jego skład i właściwości.
13. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
14. Ozon i dziura ozonowa.
15. Właściwości tlenku węgla (IV).
16. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
17. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
18. Związki wodoru z niemetalami.
19. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
20. Atomy i cząsteczki.
21. Budowa atomów, izotopy.
22. Cząstki elementarne i ich właściwości.
23. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
24. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
25. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
26. Wartościowość pierwiastka, określanie wartościowości pierwiastków grupy 1, 2 oraz 13-17.
27. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
28. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
29. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
30. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
31. Rodzaje wiązań chemicznych.
32. Związki jonowe i kowalencyjne.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Zakres tematyczny klasy VII.
2. Mol i masa molowa.
3. Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego.
4. Jony metali i niemetali.
5. Prawo zachowania masy.
6. Prawo stałości składu związku chemicznego.
7. Równania reakcji chemicznych.
8. Obliczenia stechiometryczne.
9. Rodzaje reakcji chemicznych.
10. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
11. Woda i roztwory wodne.
12. Właściwości wody.
13. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
14. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
15. Tlenki metali i niemetali.
16. Elektrolity i nieelektrolity.
17. Wodorotlenki i zasady.
18. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
19. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
20. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
21. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
22. Tlenki kwasowe i zasadowe.
23. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
24. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
25. Kwasy w naszym otoczeniu.
26. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
27. Kwasy mocne i słabe.
28. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
29. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
30. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
31. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
32. Reakcje strąceniowe.
33. Właściwości i zastosowanie soli.
34. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
35. Reakcje metali z kwasami. Szereg aktywności metali.
36. Odmiany alotropowe węgla.
37. Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
38. Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny. Izomeria łańcuchowa.
39. Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
40. Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
41. Właściwości etylenu i acetylenu.
42. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Budowa atomu: nukleony, liczba atomowa, liczba masowa, masa atomowa, izotopy
2. Schemat budowy atomu
3. Konfiguracja elektronowa: rozmieszczenie elektronów w powłokach atomu, podpowłoki
4. Skrócona konfiguracja elektronowa atomu pierwiastka chemicznego
5. Ustalanie liczby elektronów walencyjnych
6. Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym
7. Wiązanie kowalencyjne
8. Wiązanie jonowe
9. Wiązanie metaliczne i siły van der Waalsa
10. Właściwości fizyczne metali
11. Zapis poszczególnych rodzajów wiązań
12. Elektroujemność, właściwości substancji, liczba elektronów walencyjncyh a rodzaj wiązania chemicznego
13. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji
14. Przykłady substancji o wiązaniach jonowych, kowalencyjnych i metalicznych i ich właściwości
15. Tlenki: wzory sumaryczne, nazewnictwo
16. Sposoby otrzymywania tlenków, reakcje otrzymywania tlenków
17. Podział tlenków na: kwasowe, zasadowe, amfoteryczne i obojętne
18. Podstawowe wiadomości ze szkoły podstawowej takie jak: gęstość substancji, rodzaje mieszanin, zjawisko fizyczne, reakcja chemiczna, wiązanie kowalencyjne i jonowe, podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, zapisywanie równań reakcji chemicznych, roztwory wodne i stężenie procentowe roztworu, tlenki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole i proces dysocjacji tych związków, pH roztworów

Liceum ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Budowa atomu
2. Układ okresowy pierwiastków chemicznych – rozmieszczenie pierwiastków chemicznych, zależności między położeniem atomów a jego właściwościami
3. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane
4. Wiązanie jonowe, właściwości substancji posiadających to wiązanie
5. Wiązanie metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe
6. Rodzaj wiązania, a właściwości chemiczne związku
7. Tlenki i związki pierwiastków chemicznych z wodorem
8. Wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole
9. Hydraty
10. Mol i liczba Avogadra
11. Masa cząsteczkowa i masa molowa
12. Prawo stałości składu związku chemicznego
13. Obliczenia stechiometryczne
14. Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych
15. Pojęcie utleniacza i reduktora
16. Procesy utleniania i redukcji
17. Bilansowanie równań reakcji utleniania i redukcji
18. Szereg aktywności chemicznej metali
19. Ogniwo galwaniczne
20. Rodzaje roztworów: pojęcia i sposoby rozdzielania mieszanin
21. Rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności
22. Stężenie procentowe roztworu
23. Stężenie molowe roztworu
24. Przeliczanie stężeń
25. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów
26. Elektrolity i nieelektrolity, proces dysocjacji elektrolitycznej
27. Wskaźniki kwasowo - zasadowe
28. Stopień dysocjacji elektrolitycznej
29. Odczyn i pH roztworu
30. Właściwości sorpcyjne gleby i stopień jej zanieczyszczeń
31. Reakcje zobojętniania i reakcje strącania osadów
32. Efekty energetyczne reakcji chemicznych: reakcje egzo i endoenergetyczne, entalpia, energia aktywacji,
33. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej

Liceum ogólnokształcące: KLASA 3 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Wiadomości z klasy 1 i 2 liceum obejmujące całą chemię nieorganiczną
2. Budowa atomu i układ okresowy pierwiastków chemicznych
3. Wiązania: kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane, koordynacyjne, jonowe, metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe i wzajemne zależności
4. Tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole, hydraty
5. Mol i liczba Avogadra, masa cząsteczkowa i masa molowa
6. Prawo stałości składu związku chemicznego
7. Obliczenia stechiometryczne
8. Utleniacz, reduktor, procesy utleniania i redukcji, równania reakcji utleniania i redukcji
9. Szereg aktywności chemicznej metali, ogniwo galwaniczne
10. Rodzaje roztworów, rozpuszczalność substancji, interpretacja krzywych rozpuszczalności
11. Stężenie procentowe roztworu i molowe roztworu - rozcieńczanie i przeliczanie stężeń. Roztwory nasycone i nienasycone
12. Elektrolity i nieelektrolity,
13. Proces dysocjacji elektrolitycznej i stopień dysocjacji elektrolitycznej
14. Odczyn i pH roztworu, wpływ odczynu gleby na możliwość uprawy roślin i przydatność do użycia w kontekście kumulacji zanieczyszczeń
15. Reakcje zobojętniania i strącania osadów
16. Efekty energetyczne reakcji chemicznych, czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej
17. Chemia organiczna - węglowodory: alkany, alkeny i alkiny podstawowe wzory, definicje i właściwości oraz reakcje
18. Benzen - właściwości i reakcje
19. Paliwa kopalne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel oraz LO benzyny
20. Ochrona środowiska w kontekście pozyskiwania i przetwarzania paliw kopalnych
21. Fluorowcopochodne węglowodorów. Reakcje jakim ulegają, nazewnictwo związków
22. Termoplasty i duroplasty
23. Alkohole monohydroksylowe: otrzymywanie, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, rzędowość, izomery, właściwości fizyczne w szeregu homologicznym alkoholi monohydroksylowych i właściwości chemiczne, kontrakcja objętości, zastosowania
24. Fermentacja alkoholowa, wpływ alkoholu na organizm ludzki, metabolizm alkoholu etylowego
25. Alkohole polihydroksylowe: otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, nazewnictwo, zastosowania
26. Sposoby odróżniania alkoholi polihydroksylowych od monohydroksylowych
27. Fenole: budowa, nazewnictwo, izomery, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, reakcje, zastosowanie
28. Porównanie alkoholi i fenoli
29. Aldehydy: budowa, nazewnictwo, szereg homologiczny, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają, próby Tollensa i Trommera, zastosowania
30. Ketony: budowa, nazewnictwo, szereg homologiczny, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają, próby Tollensa i Trommera, zastosowania
31. Niższe kwasy karboksylowe: budowa, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, szereg homologiczny, izomery, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają bądź nie ulegają, zastosowania, właściwości
32. Fermentacja octowa
33. Porównanie mocy kwasów organicznych i nieorganicznych
34. Sole kwasów karboksylowych


Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.