zima chemia


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2.   Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3.   Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4.   Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5.   Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6.   Właściwości metali i niemetali.
7.   Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8.   Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9.   Mieszanina a związek chemiczny.
10.   Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11.   Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12.   Powietrze, jego skład i właściwości.
13.   Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
14.   Ozon i dziura ozonowa.
15.   Właściwości tlenku węgla (IV).
16.   Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
17.   Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
18.   Związki wodoru z niemetalami.
19.   Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
20.   Atomy i cząsteczki.
21.   Budowa atomów, izotopy.
22.   Cząstki elementarne i ich właściwości.
23.   Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
24.   Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
25.   Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
26.   Wartościowość pierwiastka, określanie wartościowości pierwiastków grupy 1, 2 oraz 13 - 17.
27.   Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
28.   Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
29.   Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
30.   Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
31.   Rodzaje wiązań chemicznych.
32.   Związki jonowe i kowalencyjne.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Zakres tematyczny klasy VII oraz:
1.   Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.
2.   Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego.
3.   Jony metali i niemetali.
4.   Prawo zachowania masy.
5.   Prawo stałości składu związku chemicznego.
6.   Równania reakcji chemicznych.
7.   Obliczenia stechiometryczne.
8.   Rodzaje reakcji chemicznych.
9.   Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
10.   Woda i roztwory wodne.
11.   Właściwości wody.
12.   Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
13.   Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
14.   Tlenki metali i niemetali.
15.   Elektrolity i nieelektrolity.
16.   Wodorotlenki i zasady.
17.   Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
18.   Wodorotlenki i zasady wokół nas.
19.   Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
20.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
21.   Tlenki kwasowe i zasadowe.
22.   Kwasy tlenowe i beztlenowe.
23.   Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
24.   Kwasy w naszym otoczeniu.
25.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
26.   Kwasy mocne i słabe.
27.   Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
28.   Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
29.   Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
30.   Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
31.   Reakcje strąceniowe.
32.   Właściwości i zastosowanie soli.
33.   Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
34.   Reakcje metali z kwasami. Szereg aktywności metali.
35.   Odmiany alotropowe węgla.
36.   Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
37.   Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny. Izomeria łańcuchowa.
38.   Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
39.   Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
40.   Właściwości etylenu i acetylenu.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Budowa atomu: nukleony, liczba atomowa, liczba masowa, masa atomowa, izotopy.
2.   Schemat budowy atomu.
3.   Konfiguracja elektronowa: rozmieszczenie elektronów w powłokach atomu, podpowłoki.
4.   Skrócona konfiguracja elektronowa atomu pierwiastka chemicznego.
5.   Ustalanie liczby elektronów walencyjnych.
6.   Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym.
7.   Wiązanie kowalencyjne.
8.   Wiązanie jonowe.
9.   Wiązanie metaliczne i siły van der Waalsa.
10.   Właściwości fizyczne metali.
11.   Zapis poszczególnych rodzajów wiązań.
12.   Elektroujemność, właściwości substancji, liczba elektronów walencyjncyh a rodzaj wiązania chemicznego.
13.   Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji.
14.   Przykłady substancji o wiązaniach jonowych, kowalencyjnych i metalicznych i ich właściwości.
15.   Tlenki: wzory sumaryczne, nazewnictwo.
16.   Sposoby otrzymywania tlenków, reakcje otrzymywania tlenków.
17.   Podział tlenków na: kwasowe, zasadowe, amfoteryczne i obojętne.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Skład pierwiastkowy skorupy ziemskiej, surowce skalne i mineralne, skala twardości minerałów.
2.   Skala twardości minerałów.
3.   Skały wapienne: właściwości i ich zastosowanie oraz procesy przetwarzania.
4.   Hydraty: wzory, nazewnictwo, właściwości i zastosowanie.
5.   Jak obliczyć masę hydratu?
6.   Właściwości gleby i jej ochrona.
7.   pH gleby.
8.   Węgiel i jego odmiany.
9.   Ropa naftowa - proces destylacji.
10.   Grafen, karbin, nanorurki.
11.   Benzen i benzyna.
12.   Zanieczyszczenia powietrza: źródła, skutki oraz alternatywne źródła energii.
13.   Właściwości, podział i otrzymywanie mydeł.
14.   Odczyn mydeł.
15.   Proces zmydlania tłuszczów.
16.   Reakcje zobojętnienia wyższych kwasów karboksylowych.
17.   Napięcie powierzchniowe wody.
18.   Twardość wody a powstawanie piany.
19.   Proces usuwania brudu.
20.   Emulsja i emulgator.
21.   Składniki kosmetyków.
22.   Środki czystości.