zima chemia

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2.   Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3.   Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4.   Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5.   Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6.   Właściwości metali i niemetali.
7.   Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8.   Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9.   Mieszanina a związek chemiczny.
10.   Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11.   Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12.   Powietrze, jego skład i właściwości.
13.   Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
14.   Ozon i dziura ozonowa.
15.   Właściwości tlenku węgla (IV).
16.   Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
17.   Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
18.   Związki wodoru z niemetalami.
19.   Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
20.   Atomy i cząsteczki.
21.   Budowa atomów, izotopy.
22.   Cząstki elementarne i ich właściwości.
23.   Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
24.   Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
25.   Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
26.   Wartościowość pierwiastka, określanie wartościowości pierwiastków grupy 1, 2 oraz 13 - 17.
27.   Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
28.   Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
29.   Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
30.   Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
31.   Rodzaje wiązań chemicznych.
32.   Związki jonowe i kowalencyjne.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Zakres tematyczny klasy VII oraz:
1.   Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.
2.   Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego.
3.   Jony metali i niemetali.
4.   Prawo zachowania masy.
5.   Prawo stałości składu związku chemicznego.
6.   Równania reakcji chemicznych.
7.   Obliczenia stechiometryczne.
8.   Rodzaje reakcji chemicznych.
9.   Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
10.   Woda i roztwory wodne.
11.   Właściwości wody.
12.   Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
13.   Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
14.   Tlenki metali i niemetali.
15.   Elektrolity i nieelektrolity.
16.   Wodorotlenki i zasady.
17.   Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
18.   Wodorotlenki i zasady wokół nas.
19.   Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
20.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
21.   Tlenki kwasowe i zasadowe.
22.   Kwasy tlenowe i beztlenowe.
23.   Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
24.   Kwasy w naszym otoczeniu.
25.   Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
26.   Kwasy mocne i słabe.
27.   Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
28.   Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
29.   Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
30.   Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
31.   Reakcje strąceniowe.
32.   Właściwości i zastosowanie soli.
33.   Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
34.   Reakcje metali z kwasami. Szereg aktywności metali.
35.   Odmiany alotropowe węgla.
36.   Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
37.   Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny. Izomeria łańcuchowa.
38.   Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
39.   Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
40.   Właściwości etylenu i acetylenu.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Budowa atomu: nukleony, liczba atomowa, liczba masowa, masa atomowa, izotopy
2. Schemat budowy atomu
3. Konfiguracja elektronowa: rozmieszczenie elektronów w powłokach atomu, podpowłoki
4. Skrócona konfiguracja elektronowa atomu pierwiastka chemicznego
5. Ustalanie liczby elektronów walencyjnych
6. Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym
7. Wiązanie kowalencyjne
8. Wiązanie jonowe
9. Wiązanie metaliczne i siły van der Waalsa
10. Właściwości fizyczne metali
11. Zapis poszczególnych rodzajów wiązań
12. Elektroujemność, właściwości substancji, liczba elektronów walencyjncyh a rodzaj wiązania chemicznego
13. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji
14. Przykłady substancji o wiązaniach jonowych, kowalencyjnych i metalicznych i ich właściwości
15. Tlenki: wzory sumaryczne, nazewnictwo
16. Sposoby otrzymywania tlenków, reakcje otrzymywania tlenków
17. Podział tlenków na: kwasowe, zasadowe, amfoteryczne i obojętne
18. Podstawowe wiadomości ze szkoły podstawowej takie jak: gęstość substancji, rodzaje mieszanin, zjawisko fizyczne, reakcja chemiczna, wiązanie kowalencyjne i jonowe, podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, zapisywanie równań reakcji chemicznych, roztwory wodne i stężenie procentowe roztworu, tlenki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole i proces dysocjacji tych związków, pH roztworów.

Liceum ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Budowa atomu
2. Układ okresowy pierwiastków chemicznych – rozmieszczenie pierwiastków chemicznych, zależności między położeniem atomów a jego właściwościami
3. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane
4. Wiązanie jonowe, właściwości substancji posiadających to wiązanie
5. Wiązanie metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe
6. Rodzaj wiązania, a właściwości chemiczne związku
7. Tlenki i związki pierwiastków chemicznych z wodorem
8. Wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole
9. Hydraty
10. Mol i liczba Avogadra
11. Masa cząsteczkowa i masa molowa
12. Prawo stałości składu związku chemicznego
13. Obliczenia stechiometryczne
14. Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych
15. Pojęcie utleniacza i reduktora
16. Procesy utleniania i redukcji
17. Bilansowanie równań reakcji utleniania i redukcji
18. Szereg aktywności chemicznej metali
19. Ogniwo galwaniczne
20. Rodzaje roztworów: pojęcia i sposoby rozdzielania mieszanin
21. Rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności
22. Stężenie procentowe roztworu
23. Stężenie molowe roztworu
24. Przeliczanie stężeń
25. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów
26. Elektrolity i nieelektrolity, proces dysocjacji elektrolitycznej
27. Wskaźniki kwasowo – zasadowe
28. Stopień dysocjacji elektrolitycznej
29. Odczyn i pH roztworu
30. Właściwości sorpcyjne gleby i stopień jej zanieczyszczeń
31. Reakcje zobojętniania i reakcje strącania osadów
32. Efekty energetyczne reakcji chemicznych: reakcje egzo i endoenergetyczne, entalpia, energia aktywacji,
33. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej