zima fizyka

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

W olimpiadzie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
1.   Oddziaływania:

 • wielkości fizyczne, jednostki i pomiary;
 • rodzaje i skutki oddziaływań;
 • siła i jej cechy;
 • pomiar siły;
 • niepewność pomiaru;
 • siła wypadkowa i równoważąca;
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona.

2.   Właściwości i budowa materii:

 • trzy stany skupienia substancji;
 • budowa materii;
 • atomy i cząsteczki;
 • założenia kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii;
 • siły spójności i siły przylegania;
 • menisk i napięcie powierzchniowe;
 • właściwości ciał stałych, cieczy i gazów;
 • kryształy;
 • oddziaływania międzycząsteczkowe;
 • zmiany stanów skupienia;
 • rozszerzalność temperaturowa ciał;
 • masa a ciężar ciała;
 • masa oraz gęstość ciał.

3.   Kinematyka:

 • względność ruchu;
 • prędkość średnia i chwilowa;
 • przyspieszenie;
 • elementy ruchu i jego opis;
 • ruch jednostajny prostoliniowy;
 • ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy;
 • ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy;
 • analiza i wykresy ruchów jednostajnie przyspieszonego, opóźnionego i jednostajnego prostoliniowego.

4.   Praca, moc, energia:

 • praca, moc i ich jednostki;
 • energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna, zasada zachowania energii);
 • maszyny proste;
 • zamiana energii na inne formy.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

W olimpiadzie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
Zakres tematyczny kl. VII oraz:
1.   Dynamika:

 • wyznaczanie siły wypadkowej;
 • dynamiczne skutki oddziaływań;
 • opory ruchu;
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona;
 • swobodny spadek ciał;
 • pęd ciała, zasada zachowania pędu.

2.   Praca, moc, energia:

 • praca, moc i ich jednostki;
 • energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna, zasada zachowania energii);
 • maszyny proste.

3.   Analiza energetyczna procesów cieplnych:

 • energia wewnętrzna ciała i jej zmiana w wyniku pracy;
 • cieplny przepływ energii;
 • I zasada termodynamiki;
 • ciepło właściwe;
 • bilans cieplny;
 • topnienie i krzepnięcie;
 • ciepło topnienia;
 • parowanie i skraplanie, ciepło parowania.

4.   Elektrostatyka:

 • elektryzowanie ciał;
 • pole elektrostatyczne;
 • budowa atomu, jednostka ładunku elektrycznego;
 • przewodniki i izolatory;
 • prawo Coulomba;
 • sposoby elektryzowania ciał, zasada zachowania ładunku elektrycznego.

5.   Prąd elektryczny:

 • napięcie i natężenie prądu;
 • jednostki natężenia i napięcia prądu;
 • praca i moc prądu elektrycznego;
 • obwody prądu elektrycznego;
 • przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy;
 • pomiar natężenia i napięcia;
 • opór elektryczny - prawo Ohma;
 • I prawo Kirchoffa.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

W olimpiadzie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
1.   Podstawowe wiadomości ze szkoły podstawowej:

 • wielkości skalarne i wektorowe;
 • siła wypadkowa;
 • gęstość ciał;
 • jednostki układu SI;
 • budowa atomu (elektron, proton, neutron, nukleony, kation i anion);
 • ruch jednostajny prostoliniowy;
 • ruch jednostajny przyspieszony;
 • droga w ruchu jednostajnym i jednostajnym przyspieszonym;
 • przemieszczenie a droga;
 • prędkość średnia a prędkość chwilowa;
 • niepewność pomiaru;
 • cyfry znaczące;
 • spadek swobodny ciał;
 • energia potencjalna i energia kinetyczna;
 • tarcie statyczne i kinetyczne;
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona.

2.   Kinematyka:

 • tor ruchu i przebyta droga;
 • przemieszczenie a droga;
 • przykłady ruchu jednostajnego;
 • wzór na prędkość średnią;
 • prędkość chwilowa a prędkość średnia;
 • przyspieszenie;
 • przykłady ruchu opóźnionego i przyspieszonego;
 • obliczanie przyspieszenia mając dane prędkości i czasu bądź wykres v(t);
 • analiza wykresów prędkości od czasu;
 • wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym i opóźnionym.

3.   Dynamika:

 • nazywanie sił w najbliższym otoczeniu;
 • pojęcie wektora siły;
 • środek masy ciała;
 • treść III zasady dynamiki Newtona;
 • wyznaczanie siły wypadkowej;
 • treść I zasady dynamiki Newtona;
 • treść II zasady dynamiki Newtona;
 • obliczanie przyspieszenia ciała znając masę i siłę wypadkową;
 • siła tarcia a opór ośrodka;
 • tarcie statyczne a tarcie kinetyczne;
 • sposoby zwiększania lub zmniejszania siły tarcia bądź oporów ruchu;
 • od czego zależy siła tarcia;
 • rodzaj ruchu ciała spadającego swobodnie (bez oporów ruchu);
 • przyspieszenie grawitacyjne;
 • przykłady ruchu po okręgu;
 • kierunek działania siły wypadkowej po okręgu;
 • definicja prędkości w ruchu po okręgu, okresu i promienia okręgu;
 • obliczanie prędkości ruchu mając dany promień I okres obiegu bądź częstotliwość;
 • zależność siły dośrodkowej od prędkości ciała, jego masy i promienia okręgu;
 • obliczanie wartości siły dośrodkowej;
 • bezwładność ciał;
 • nacisk na podłoże na równi;
 • związek między kątem nachylenia a przyspieszeniem ciała na równi.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

W olimpiadzie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.

1. Elektrostatyka

 • oddziaływanie ciał naelektryzowanych
 • zjawisko elektryzowania ciał
 • rodzaje elektryzowania ciał
 • budowa atomu
 • zasada zachowania ładunku elektrycznego
 • jednostka ładunku elektrycznego
 • budowa elektroskopu
 • ładunek elementarny
 • Prawo Coulomba
 • przewodniki i izolatory
 • pole elektryczne
 • linie pola elektrycznego
 • pole jednorodne
 • pole centralne
 • klatka Faradaya
 • jonizacja powietrza
 • działanie piorunochronu
 • kondensator
 • napięcie elektryczne
 • wyładowania atmosferyczne

2. Prąd elektryczny

 • prąd elektryczny
 • obwód elektryczny
 • prąd elektryczny a przepływ prądu
 • schematy elektryczne
 • ogniwo a bateria
 • napięcie i natężenie prądu
 • pojemność baterii
 • pomiar napięcia i natężenia prądu
 • połączenie szeregowe i równoległe