zima geografia


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
2.   Obraz Ziemi na mapie - umiejętność czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
3.   Krajobrazy w Polsce:

 • cechy krajobrazu wysokogórskiego (Tatry);
 • cechy krajobrazu wyżynnego (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska);
 • cechy krajobrazu nizinnego (Nizina Mazowiecka);
 • cechy krajobrazu pojeziernego (Pojezierze Mazurskie);
 • cechy krajobrazu nadmorskiego (Pobrzeże Słowińskie);
 • cechy krajobrazu wielkomiejskiego (Warszawa);
 • cechy krajobrazu miejsko-przemysłowego (Wyżyna Śląska);
 • cechy krajobrazu rolniczego (Wyżyna Lubelska).

4.   Orientacja na mapie Polski.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasie V.
2.   Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi:

 • miejsca wschodu i zachodu Słońca;
 • charakterystyka ruchu obrotowego Ziemi i jego skutki;
 • zmiany oświetlenia Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku;
 • związek między ruchem obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi.

3.   Współrzędne geograficzne: szerokość i długość geograficzna; położenie matematyczno-geograficzne punktów i obszarów; rozciągłość południkowa i równoleżnikowa:

 • pojęcia szerokości i długości geograficznej;
 • odczytywanie położenia matematyczno-geograficznego punktów na globusie i na mapie;
 • wyznaczanie położenia matematyczno-geograficznego punktów i obszarów na mapach w różnych skalach;
 • wpływ rozciągłości południkowej i równoleżnikowej na zróżnicowanie krajobrazowe oraz warunki życia i gospodarowania człowieka.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI.
2.   Środowisko przyrodnicze Polski.
3.   Ludność Polski.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII.
2.   Afryka.
3.   Ameryka.
4.   Znajomość mapy Afryki i Ameryki
.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej.
2.   Ruchy Ziemi.
3.   Atmosfera.
4.   Znajomość mapy świata
.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w gimnazjum.
2
.   Rolnictwo.
3.   Chów zwierząt na świecie.
4.   Leśnictwo i gospodarka morska.