zima geografia

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
2.   Mapa Polski:

 • mapa i skala - elementy mapy, znaki kartograficzne, skala i jej rodzaje,
 • odległości na mapie i w terenie,
 • ukształtowanie powierzchni na mapach,
 • wysokość bezwzględna i względna,
 • rodzaje map,
 • orientowanie mapy,
 • plan miasta.

3.   Krajobrazy w Polsce:

 • cechy krajobrazu nadmorskiego (Pobrzeże Słowińskie),
 • cechy krajobrazu pojeziernego (Pojezierze Mazurskie),
 • cechy krajobrazu nizinnego (Nizina Mazowiecka),
 • cechy krajobrazu wielkomiejskiego (Warszawa),
 • cechy krajobrazu miejsko-przemysłowego (Wyżyna Śląska),
 • cechy krajobrazu rolniczego (Wyżyna Lubelska),
 • cechy krajobrazu wyżynnego (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska),
 • cechy krajobrazu wysokogórskiego (Tatry).

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasie V.
2.   Współrzędne geograficzne: szerokość i długość geograficzna; położenie matematyczno-geograficzne punktów i obszarów; rozciągłość południkowa i równoleżnikowa:

 • pojęcia szerokości i długości geograficznej,
 • odczytywanie położenia matematyczno-geograficznego punktów na globusie i na mapie,
 • wyznaczanie położenia matematyczno-geograficznego punktów i obszarów na mapach w różnych skalach,
 • wpływ rozciągłości południkowej i równoleżnikowej na zróżnicowanie krajobrazowe oraz warunki życia i gospodarowania człowieka.

3.   Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi:

 • budowa Układu Słonecznego,
 • ciała niebieskie,
 • miejsca wschodu i zachodu Słońca,
 • charakterystyka ruchu obrotowego Ziemi,
 • zmiany oświetlenia Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku,
 • związek między ruchem obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI.
2.   Ochrona przeciwpowodziowa.
3.   Gleby.
4.   Lasy.
5.   Ochrona i zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.
6.   Krainy geograficzne Polski.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII.
2
.   Środowisko przyrodnicze Ameryki.
3.   Klimat Ameryki.
4.   Roślinność Ameryki.
5.   Urbanizacja w Ameryce.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej.
2
.   Atmosfera.
3.   Hydrosfera.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej oraz 1 klasie liceum.
2
.   Ludność i osadnictwo.
3.   Sektory gospodarki.
4.   Globalizacja.