zima geografia


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
2.   Mapa Polski:

 • mapa i skala - elementy mapy, znaki kartograficzne, skala i jej rodzaje,
 • odległości na mapie i w terenie,
 • ukształtowanie powierzchni na mapach,
 • wysokość bezwzględna i względna,
 • rodzaje map,
 • orientowanie mapy,
 • plan miasta.

3.   Krajobrazy w Polsce:

 • cechy krajobrazu nadmorskiego (Pobrzeże Słowińskie),
 • cechy krajobrazu pojeziernego (Pojezierze Mazurskie),
 • cechy krajobrazu nizinnego (Nizina Mazowiecka),
 • cechy krajobrazu wielkomiejskiego (Warszawa),
 • cechy krajobrazu miejsko-przemysłowego (Wyżyna Śląska),
 • cechy krajobrazu rolniczego (Wyżyna Lubelska),
 • cechy krajobrazu wyżynnego (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska),
 • cechy krajobrazu wysokogórskiego (Tatry).

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasie V.
2.   Współrzędne geograficzne: szerokość i długość geograficzna; położenie matematyczno-geograficzne punktów i obszarów; rozciągłość południkowa i równoleżnikowa:

 • pojęcia szerokości i długości geograficznej,
 • odczytywanie położenia matematyczno-geograficznego punktów na globusie i na mapie,
 • wyznaczanie położenia matematyczno-geograficznego punktów i obszarów na mapach w różnych skalach,
 • wpływ rozciągłości południkowej i równoleżnikowej na zróżnicowanie krajobrazowe oraz warunki życia i gospodarowania człowieka.

3.   Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi:

 • budowa Układu Słonecznego,
 • ciała niebieskie,
 • miejsca wschodu i zachodu Słońca,
 • charakterystyka ruchu obrotowego Ziemi,
 • zmiany oświetlenia Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku,
 • związek między ruchem obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI.
2.   Środowisko przyrodnicze Polski.
3.   Ludność Polski.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII.
2.   Afryka.
3.   Ameryka.
4.   Znajomość mapy Afryki i Ameryki
.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej.
2.   Ruchy Ziemi.
3.   Atmosfera.
4.   Znajomość mapy świata
.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w gimnazjum.
2
.   Rolnictwo.
3.   Chów zwierząt na świecie.
4.   Leśnictwo i gospodarka morska.