zima historia


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2.   Jak poznajemy historię:

 • Rodzaje źródeł historycznych;
 • Wykopaliska;

3.   Czas w historii.
4.   Legendy dotyczące początków państwa polskiego.
5.   Polska w czasach panowania Piastów:

 • Mieszka I;
 • Bolesława Chrobrego;
 • Bolesława Krzywoustego;
 • Kazimierza Wielkiego;

6.   Polska w czasach panowania Jagiellonów:

 • Unia Polski z Litwą;
 • Wielka wojna z zakonem krzyżackim;
 • Odzyskanie Pomorza Gdańskiego i gdański handel;
 • Uniwersytet Jagielloński;
 • Złoty wiek kultury polskiej;

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1.   Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2.   Starożytna Grecja i Starożytny Rzym:

 • Położenie;
 • Ustrój;
 • Religia;
 • Osiągnięcia;
 • Życie codzienne mieszkańców;

3.   Kryzys i upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.
4.   Plemiona barbarzyńskie we wczesnym średniowieczu:

 • Hunowie;
 • Wandalowie;
 • Ostrogoci;
 • Wizygoci;

5.   Pomiędzy starożytnością i średniowieczem - Cesarstwo Bizantyjskie.
6.   Narodziny islamu.
7.   Frankowie i państwo Karola Wielkiego.
8.   Cesarstwo Ottonów.
9.   Gospodarka feudalna.
10.   Kościół w średniowieczu.
11.   Kultura i życie codzienne w średniowieczu.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1.   Materiał klas IV i V szkoły podstawowej.
2.   Europa i Ameryka w XVII i XVIII w.:

 • Monarchia absolutna we Francji;
 • Monarchia parlamentarna w Anglii;
 • Nowe potęgi w Europie;
 • Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 • Oświecenie w Europie;

3.   Polska pod rządami pierwszych królów elekcyjnych:

 • Henryka Walezego;
 • Stefana Batorego;

4.   Wazowie na polskim tronie:

 • Stulecie wojen;

5.   Jan III Sobieski i odsiecz wiedeńska.
6.   Barok i sarmatyzm.
7.   Polska w czasach stanisławowskich:

 • Rozbiory Polski;
 • Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja;
 • Wojna w obronie Konstytucji 3 maja;
 • Powstanie kościuszkowskie;
 • Kultura i sztuka;

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1.   Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2.   Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.
3.   Polskie powstania narodowe.
4.   Romantyzm i romantycy.
5.   Europa i świat w II połowie XIX wieku:

 • Wojna secesyjna;
 • Zjednoczenie Włoch i Niemiec;
 • Wojna krymska;
 • Kolonializm;

6.   Sytuacja Polaków i ziemie polskie po powstaniu styczniowym.
7.   Nowe idee polityczne i demokratyzacja życia politycznego w XIX i poł. XX w.
8.   Postęp techniczny, naukowy i zmiany cywilizacyjne w w II połowie XIX w.
9.   Kultura i sztuka przełomu XIX i XX w.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
2.   III Rzesza w przededniu wojny:

 • Wewnętrzna i zewnętrzna polityka Hitlera;
 • Oś Rzym-Berlin-Tokio;
 • Pakt Ribbentrop-Mołotow;
 • Żądania wobec Polski;

3.   Polska przed wybuchem II wojny światowej:

 • Stosunki polsko-niemieckie i polsko-radzieckie;
 • Wolne Miasto Gdańsk i sprawa Zaolzia;

4.   Wybuch II wojny światowej:

 • Napaść Niemiec na Polskę;
 • „Dziwna wojna”;
 • Wkroczenie do Polski Armii Czerwonej;
 • Kampania wrześniowa;

5.   Działania wojenne w Europie i na świecie w latach 1940-1941:

 • Bitwa o Wielką Brytanię;
 • Działania na Bałkanach;
 • Działania w Afryce;
 • Agresja Niemiec na ZSRR;
 • Atak Japonii na USA;
 • Karta Atlantycka;

6.   Działania wojenne w latach 1942-1945:

 • Bitwa o Atlantyk;
 • Front wschodni;
 • Wojna z Japonią;
 • Utworzenie drugiego frontu w Europie;

7.   Konferencje pokojowe.
8.   Zakończenie II wojny światowej.
9.   Świat po II wojnie światowej
.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Geneza chrześcijaństwa i zmiany sytuacji chrześcijan w państwie rzymskim.
2.   Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku państwa rzymskiego.
3.   Zasięg terytorialny i najważniejsze osiągnięcia kulturowe cesarstwa bizantyjskiego.
4.   Geneza i charakterystyka głównych zasad islamu.
5.   Główne kierunki ekspansji arabskiej.
6.   Najważniejsze osiągnięcia kulturowe Arabów.
7.   Zasięg terytorialny, organizacja władzy, gospodarka i kultura państwa Franków.
8.   Polityka Karola Wielkiego.
9.   Idee cesarstwa karolińskiego i cesarstwa Ottonów.
10.   Proces tworzenia się państw w Europie, z uwzględnieniem ich chrystianizacji.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny wybuchu II wojny światowej.
2.   Etapy i fronty II wojny światowej, z uwzględnieniem momentów przełomowych.
3.   Przyczyny i skutki Holocaustu.
4.   Okoliczności powstania koalicji antyfaszystowskiej.
5.   Postanowienia konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie.
6.   Polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe następstwa II wojny światowej.
7.   Cele i metody polityki niemieckiej i radzieckiej w okupowanej Polsce.
8.   Okoliczności powstania oraz działalność polskiego państwa podziemnego i polskiego rządu na uchodźstwie.
9.   Przyczyny i skutki wybuchu powstania warszawskiego.
10.   Polskie oddziały na frontach II wojny światowej.