sesja zimowa

 


Center of School Education

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - baśń, legenda, opowiadanie, komiks
   - cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
   - epitet, ożywienie, porównanie
   - fikcja literacka
   - autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
   - osoba mówiąca (podmiot liryczny)
   - wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne
 • Literatura:
   - Clive Staples Lewis "Opowieści z Narnii. Lew czarownica i stara szafa."

2.   Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • czasownik - czas, liczba, osoba, rodzaj (w l. poj. i mnogiej)
 • bezokolicznik
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • wyraz bliskoznaczny
 • akapit, notatka, życzenia, pozdrowienia, list prywatny, opis
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne, cudzysłów
 • stosowanie zasad poprawności językowej

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy IV
   - gatunki literackie: powieść (zdarzenie, wątek, fabuła) mit, fraszka, bajka
   - podmiot liryczny
   - piosenka, refren, porównanie, przenośnia (metafora)
 • Literatura:
   - Olaf Fritsche "Skarb Troi"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy IV
 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • rzeczowniki własne i pospolite
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • temat i końcówka, oboczności
 • czasownik - tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje ze słowem się
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana, zapis dat
 • podmiot, orzeczenie; grupa podmiotu i grupa orzeczenia
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • zdrobnienia i zgrubienia, antonimy, synonimy
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy V
   - gatunki: powieść fantastycznonaukowa, detektywistyczna, przygodowa, mit, nowela, bajka, dziennik, przypowieść
   - narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa
   - punkt kulminacyjny, puenta, anafora, powtórzenie, apostrofa, kontrast, pytanie retoryczne, uosobienie
   - fikcja literacka (fantastyczna i prawdopodobna)
   - dialog, monolog
   - rym dokładny i niedokładny
 • Literatura:
   - John Ronald Reuel Tolkien "Hobbit, czyli tam i z powrotem"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy V
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie i nieodmienne
 • zaimek (podział, odmiana),
 • partykuła
 • wykrzyknik
 • czasowniki dokonane i niedokonane, strona czynna i bierna czasownika, tryby czasownika
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • podmiot domyślny i szeregowy
 • związki wyrazowe: główny i poboczne
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń
 • formy wypowiedzi: charakterystyka, opis przeżyć wewnętrznych, opis krajobrazu, streszczenie

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy VI
   - gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, satyra, komedia, tragedia, fraszka, pieśń, ballada
   - świat przedstawiony utworu
   - budowa utworu dramatycznego, punkt kulminacyjny, perypetia
   - symbol, wyraz dźwiękonaśladowczy
   - rodzaj literacki: dramat, liryka
   - gatunki mieszane
 • Literatura:
   - H. Sienkiewicz "Latarnik", "Sonety Krymskie" - "Pielgrzym", "Pan Tadeusz" - "Inwokacja"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy VI
 • strona czynna i bierna czasownika, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • podmiot - rodzaje podmiotu (gramatyczny i logiczny, domyślny)
 • zdania bezpodmiotowe
 • zdania współrzędnie złożone - typy
 • rozróżnianie zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie (bez typów zdań podrzędnych)
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • akcent wyrazowy

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

 • Pytania do tekstu.
 • Wiedza o literaturze:
   - zakres klasy VII
   - literatura piękna, naukowa, popularnonaukowa, literatura faktu
   - rodzaje literackie: epika
   - gatunki: sonet, elegia, tren, epos (epopeja)
   - eufemizm, peryfraza (omówienie)
 • Literatura:
   - Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książę"

2.   Nauka o języku:

 • zakres klasy VII
 • zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - typy, wykresy
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
 • skróty i skrótowce
 • poprawność językowa (polszczyzna ogólna)
 • dialekt, gwara, język środowiskowy
 • język literacki i potoczny
 • etyka słowa, manipulacja językowa
 • wyrazy modne
 • treść i zakres wyrazu
 • fakt i opinia
 • rodzaje stylu (naukowy, popularnonaukowy, potoczny)
 • synonim, antonim, homonim
 • archaizmy, neologizmy
 • formy wypowiedzi: przemówienie, recenzja

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • teatr i dramat starożytny, budowa teatru, kompozycja tragedii greckiej
 • „Antygona” Sofoklesa, pojęcia: tragizm, ironia tragiczna, fatum, katharsis, hybris
 • filozofowie greccy
 • Horacy, „Pieśń zimowa”, „Do mecenasa”, „Wzniosłem pomnik”
 • stoicyzm i epikureizm

3.   Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • język jako system znaków
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • style językowe
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • pojęcie baroku, główne cechy epoki, kontrreformacja,
 • Mikołaj Sęp Szarzyński „Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem”, „Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego”, pojęcia: sonet, antynomie, dualizm, paradoks, vanitas
 • Wiliam Szekspir „Makbet”, cechy tragedii nowożytnej

3.   Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • typy znaków
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • style językowe
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Czytanie tekstu literackiego lub nieliterackiego ze zrozumieniem.
2.   Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • pozytywizm - ramy czasowe, program i hasła epoki, filozofia i przedstawiciele, cechy literatury pozytywizmu
 • powieść historyczna
 • Henryk Sienkiewicz, „Potop”

3.   Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • język jako system znaków
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • style językowe
 • parodia, pastisz, trawestacja
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.