Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Arytmetyka:

 • system dziesiętny
 • system rzymski
 • liczby naturalne
 • oś liczbowa
 • działania i ich kolejność wykonywania
 • działania pisemne
 • porównywania ilorazowe
 • potęgowanie liczb naturalnych

3.   Matematyka w praktyce:

 • kalendarz, czas
 • zegar
 • termometr
 • jednostki długości, masy, monetarne (w tym wyrażenia dwumianowane) i ich zamiana

4.   Zagadki matematyczne.
5.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Zakres tematyczny klasy 4 szkoły podstawowej.
2.   Arytmetyka:

 • wielokrotności, dzielniki, NWW, NWD
 • cechy podzielności liczb
 • liczby pierwsze, liczby złożone
 • ułamki zwykłe (w tym zastosowanie)

3.   Geometria:

 • elementarne figury geometryczne (prosta, półprosta, odcinek, łamana)
 • koła, okręgi
 • kąty
 • własności wielokątów
 • obwody wielokątów
 • pole prostokąta
 • jednostki pola i ich zamiana
 • własności prostopadłościanów
 • figury przystające

4.   Matematyka w praktyce:

 • skala
 • średnia arytmetyczna

5.   Zagadki matematyczne.
6.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Zakres tematyczny klasy 5 szkoły podstawowej.
2.   Arytmetyka:

 • liczby całkowite, wartość bezwzględna
 • zaokrąglanie liczb
 • rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych
 • ułamki dziesiętne (w tym zastosowanie)
 • potęgowanie liczb wymiernych
 • wartość bezwzględna

3.   Geometria:

 • odbicia lustrzane
 • kąty: przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe
 • własności wielokątów
 • pola i obwody wielokątów
 • miary kątów w wielokątach
 • pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanów
 • jednostki objętości i ich zamiana

4.   Statystyka:

 • interpretacja danych z wykresów i diagramów

5.   Matematyka w praktyce:

 • procenty

6.   Zagadki matematyczne.
7.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Zakres tematyczny klasy 6 szkoły podstawowej.
2.   Zapis liczb w systemie rzymskim.
3.   Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
4.   Procenty.
5.   Własności figur płaskich.
6.   Wzajemne położenie prostych i odcinków.
7.   Kąty i ich rodzaje.
8.   Własności trójkątów i czworokątów.
9.   Cechy przystawania trójkątów.
10.   Potęga o wykładniku naturalnym.
11.   Pierwiastki kwadratowe i sześcienne.
12.   Działania na liczbach wymiernych.
13.   Wyrażenia algebraiczne: wartość liczbowa, suma algebraiczna, wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias.
14.   Graniastosłupy i ostrosłupy: rodzaje i siatki.
15.   Zadania o podwyższonym stopniu trudności.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Zakres tematyczny klasy 7 szkoły podstawowej.
2.   Własności liczb naturalnych.
3.   Działania na liczbach wymiernych.
4.   Działania na potęgach o wykładniku całkowitym.
5.   Notacja wykładnicza.
6.   Działania na pierwiastkach.
7.   Wyrażenia algebraiczne.
8.   Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
9.   Figury geometryczne na płaszczyźnie: Tw. Pitagorasa; odcinki w układzie współrzędnych.
10.   Wzory skróconego mnożenia.
11.   Graniastosłupy i ostrosłupy: rodzaje, pola, objętości.
12.   Konstrukcje geometryczne: symetralna odcinka, dwusieczna kąta.
13.   Zadania o podwyższonym stopniu trudności.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej.
2.   Liczby rzeczywiste:

 • liczby naturalne
 • liczby całkowite; liczby wymierne
 • liczby niewymierne
 • rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej
 • pierwiastek kwadratowy i sześcienny
 • potęga o wykładniku całkowitym i wymiernym
 • logarytm i jego własności
 • procenty

3.   Język matematyki:

 • zbiory; działania na zbiorach
 • przedziały; działania na przedziałach
 • rozwiązywanie nierówności
 • wyłączanie jednomianu przed nawias
 • mnożenie sum algebraicznych
 • wzory skróconego mnożenia
 • zastosowanie przekształceń algebraicznych
 • wartość bezwzględna

4.   Układy równań:

 • rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania
 • rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników
 • układy równań - zadania tekstowe

5.   Własności funkcji:

 • pojęcie funkcji
 • szkicowanie wykresów funkcji
 • monotoniczność funkcji
 • odczytywanie własności funkcji z wykresu
 • przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OY
 • przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OX
 • przekształcanie wykresu funkcji przez symetrię względem osi OX
 • przekształcanie wykresu funkcji przez symetrię względem osi OY
 • proporcjonalność odwrotna

6.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1. Zakres materiału klasy 1 liceum po szkole podstawowej oraz:
2. Zastosowania funkcji kwadratowej:

 • Równania i nierówności kwadratowe
 • Równania sprowadzalne do równań kwadratowych
 • Układy równań i ich interpretacja geometryczna
 • Równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • Wzory Viete’a
 • Najmniejsza i największa wartość funkcji w przedziale,
 • Optymalizacja:zastosowanie funkcji kwadratowej w planimetrii i w stereometrii
 • Równania i układy równań drugiego stopnia

3. Wielomiany:

 • Stopień i współczynniki wielomianu
 • Obliczanie wartości wielomianu
 • Dodawanie i odejmowanie wielomianów
 • Mnożenie wielomianów
 • Wzory skróconego mnożenia
 • Rozkład wielomianu na czynniki
 • Równania wielomianowe
 • Punkty wspólne wykresu wielomianu w prostej l
 • Dzielenie wielomianów
 • Twierdzenie Bezouta
 • Pierwiastki całkowite i pierwiastki wymierne wielomianu
 • Wielomiany – zastosowania

4. Funkcje wymierne:

 • Wykres funkcji f(x) = a/x
 • Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x o wektor
 • Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych
 • Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych

5. W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Zakres materiału klasy 1 liceum.
2.   Sumy algebraiczne:

 • sumy algebraiczne
 • dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 • mnożenie sum algebraicznych
 • zastosowanie wzorów skróconego mnożenia
 • równania kwadratowe - powtórzenie
 • równania wyższych stopni

3.   Funkcje wymierne:

 • proporcjonalność odwrotna
 • wykres funkcji f(x) = a/x
 • przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x wzdłuż osi OY
 • przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x wzdłuż osi OX
 • wyrażenia wymierne
 • działania na wyrażeniach wymiernych
 • równania wymierne
 • wyrażenia wymierne - zastosowania

4.   Funkcje wykładnicze i logarytmy:

 • potęga o wykładniku wymiernym
 • potęga o wykładniku rzeczywistym
 • funkcje wykładnicze
 • przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej
 • logarytm
 • logarytm dziesiętny
 • logarytm iloczynu i logarytm ilorazu
 • logarytm potęgi
 • zastosowania logarytmów

5.   Ciągi:

 • pojęcie ciągu
 • sposoby określania ciągu
 • ciągi monotoniczne
 • ciąg arytmetyczny
 • suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

6.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3 (kontynuacja gimnazjum)

1.   Zakres materiału klasy 2 liceum.
2.   Rachunek prawdopodobieństwa:

 • reguła mnożenia; reguła dodawania
 • zadania kombinatoryczne
 • zdarzenia losowe
 • prawdopodobieństwo klasyczne

3.   Statystyka:

 • średnia arytmetyczna
 • mediana i dominanta
 • odchylenie standardowe
 • średnia ważona

4.   Stereometria:

 • proste i płaszczyzny w przestrzeni
 • graniastosłupy
 • odcinki w graniastosłupach
 • objętość graniastosłupa
 • przekroje prostopadłościanów
 • ostrosłupy
 • objętość ostrosłupa
 • kąt między prostą a płaszczyzną
 • kąt dwuścienny
 • walec, stożek, kula

5.   W olimpiadzie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.