zima przyroda

Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Orientacja w terenie:

 • przebieg linii widnokręgu, nazwy kierunków głównych;
 • wyznaczanie kierunków głównych za pomocą kompasu oraz kierunku północnego za pomocą gnomonu.

3.   Ja i moje ciało:

 • układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy i ich podstawowe funkcje;
 • zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego;
 • podstawowe zasady ochrony zmysłów wzroku i słuchu.

4.   Ja i moje otoczenie:

 • przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych i ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku;
 • oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych;
 • zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w wypadku ugryzienia, użądlenia, oraz spożycia lub kontaktu z roślinami trującymi;
 • zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).

5.   Poznajemy świat organizmów:

 • pospolite organizmy;
 • organizmy samożywne i cudzożywne, podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się, przystosowania do zdobywania pokarmu;

6.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych o tematyce przyrodniczej dostosowane do umiejętności ucznia. Test może mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązany z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.