Article img

1. Olimpiada odbywa się w dniu 25-03-2019 r.

2. Czas trwania olimpiady jest określony i wynosi 45 min + 10 min sprawy organizacyjne.

3. Uczestnicy na olimpiadę przynoszą tylko niebieskie lub czarne długopisy.

4. Godzinę rozpoczęcia olimpiady ustala Szkolny Organizator Olimpiady.

5. Olimpiadę należy rozpocząć od spraw organizacyjnych i przedstawić uczniom zasady wypełniania testów, zasady kodowania na karcie odpowiedzi, a następnie zasady punktacji.

6. Uczeń po otrzymaniu karty odpowiedzi zaznacza poprzez zamalowanie typ szkoły (szkoła podstawowa lub gimnazjum) i wpisuje kod szkoły.

7. Kod szkoły jest nadawany przez organizatora i znajduje się w przesłanej dokumentacji.

8. Następnie uczeń wpisuje drukowanymi literami swoje imię i nazwisko oraz koduje je. Aby zakodować imię i nazwisko należy zamalować poszczególne litery imienia i nazwiska w kolejnych kolumnach tzn. w sekcji imię w pierwszej kolumnie zaznacza się pierwszą literę, w drugiej kolumnie drugą, ... itd. Ta sama zasada obowiązuje przy kodowaniu nazwiska.

9. Przed rozpoczęciem olimpiady nauczyciel otwiera kopertę z testami i rozdaje je uczestnikom.

10. Jeśli liczba zgłoszonych uczestników jest mniejsza od liczby uczniów chętnych do wzięcia udziału w olimpiadzie, nauczyciel może skserować test. Z powodów technicznych nie należy kserować kart odpowiedzi, przy czym w przesyłce z materiałami konkursowymi znajdą Państwo o około 20% więcej kart odpowiedzi niżeli wynika to ze zgłoszenia.

11. Faktyczna liczba startujących w olimpiadzie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza niż 5 osób.

12. Do każdego pytania w teście podane są cztery odpowiedzi A, B, C, D. Jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne.

13. Wszystkie poprawne odpowiedzi należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi poprzez zamalowanie pola.

14. Na karcie odpowiedzi znajduje się także pole brak odpowiedzi. Uczeń, który nie chce odpowiadać na dane pytanie, zamalowuje pole brak odpowiedzi.

15. Każda odpowiedź udzielona na dane pytanie podlega ocenie. Za poprawnie udzieloną odpowiedź, uczeń otrzymuje 1 pkt., za błędną -1 pkt. Za zaznaczenie pola brak odpowiedzi otrzymuje 0 pkt.

16. Aby żaden z uczniów nie uzyskał w końcowej punktacji ujemnego wyniku, otrzyma przed konkursem 120 punktów. Odpowiadając na wszystkie pytania błędnie uczeń otrzyma 0 punktów w końcowej klasyfikacji, a gdy odpowie na wszystkie poprawnie otrzyma 240 pkt.

17. Po skończeniu pisania olimpiady każdy uczeń wkłada tylko kartę odpowiedzi do przygotowanej koperty zbiorczej.

18. Nauczyciel zobowiązany jest także do dokonania wpłaty,odesłania wypełnionych kart odpowiedzi, wypełnionego protokołu i dowodu wpłaty na adres:

Olimpus
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

19. Uiszczenia opłaty oraz odesłania kart odpowiedzi należy dokonać do 26-03-2019 r.

20. Przypominamy, że opłaty zależą od liczby startujących uczestników i wynoszą kolejno:

  • 8,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 5 do 29 uczestników,
  • 8,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 30 do 49 uczestników,
  • 7,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady powyżej 50 uczestników.

21. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki, nagrody książkowe oraz dyplomy do 16-05-2019 r. (Reklamacje można składać do 30-09-2019 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu).

22. Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie może stanowić podstawy reklamacji.