Article img

1. Organizatorem olimpiady wiedzy o Janie Pawle II jest Olimpus.

2. Olimpiada ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w nim mają uczniowie z klas IV, V, VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas I, II i III liceów ogólnokształcących. Przewiduje się przeprowadzenie testów o trzech skalach trudności (poziom 1 - klasy IV-VI szkoły podstawowej, poziom 2 - klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz poziom 3 - klasy I-III liceum ogólnokształcącego).

3. Zgłoszenia szkoły można dokonać do 18-03-2022 r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

Olimpus; ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa

4. Olimpiada odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 04-04-2022 roku. W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej, olimpiada zostanie przeprowadzona w formie online.

5. Do zgłoszonej szkoły do dnia 31-03-2022 r. zostaną przesłane karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi. Pytania znajdować się będą w zalakowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Organizator Olimpiady w chwili rozpoczęcia zawodów w obecności zawodników.

6. Olimpiada polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych, na co przeznaczone jest 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.

7. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Każde pytanie ma co najmniej jedną poprawną odpowiedź. Każdy uczeń przed olimpiadą otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.

8. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu olimpiady.

9. Kopertę z kartami odpowiedzi, protokół z przeprowadzenia olimpiady oraz kserokopię odcinka wpłaty należy odesłać do dnia 05-04-2022 r.

10. Szkolny Organizator Olimpiady jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników olimpiady.

11. Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe na rzecz Rady Rodziców w wysokości 12,00 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Olimpiady wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:

  • 11,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 5 do 29 uczestników,
  • 11,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady powyżej 30 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 05-04-2022 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

OLIMPUS

ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa

77 1140 2017 0000 4902 1008 0325

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację olimpiady i nagrody wewnętrzne.

12. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator olimpiady informuje, że faktyczna liczba startujących w konkursie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza niż 5 osób. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 11 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 5, 30).

13. Zarazem organizator olimpiady informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w konkursie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 29 uczestników); organizator konkursu zastosuje wyższy upust.

14. Nagrody dla zwycięzców i uczestników olimpiady wiedzy o Janie Pawle II zostaną rozdane wśród uczniów szkół podstawowych oraz wśród licealistów na następujących zasadach (niezależnie od liczby osób na danym miejscu):

  • Miejsce 1: Dyplom laureata I miejsca oraz nagroda książkowa;
  • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
  • Miejsca od 6 do 15: Dyplomy laureatów;
  • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!!

15. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w olimpiadzie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, a dla nauczycieli - dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiej, ponadprogramowej olimpiady.

16. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 19-05-2022 r. Reklamacje można składać do 30-09-2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.