Logowanie

Kontakt

Kontakt

Olimpiady Olimpus

Olimpiady Olimpus

1. Olimpiada odbywa się w dniu 05-01-2021 r.

2. Czas trwania olimpiady jest określony i wynosi 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

3. Uczestnicy na olimpiadę przynoszą tylko niebieskie lub czarne długopisy.

4. Godzina rozpoczęcia olimpiady nie jest narzucona i decyduje o niej nauczyciel organizujący olimpiadę.

5. Olimpiadę należy rozpocząć od spraw organizacyjnych i przedstawić uczniom zasady wypełniania testów, zasady kodowania na karcie odpowiedzi, a następnie zasady punktacji.

6. Uczeń po otrzymaniu karty odpowiedzi zaznacza poprzez zamalowanie poziom i wpisuje kod szkoły.

7. Kod szkoły jest nadawany przez organizatora i znajduje się w przesłanej dokumentacji.

8. Następnie uczeń wpisuje drukowanymi literami swoje imię i nazwisko oraz koduje je. Aby zakodować imię i nazwisko należy zamalować poszczególne litery imienia i nazwiska w kolejnych kolumnach tzn. w sekcji imię w pierwszej kolumnie zaznacza się pierwszą literę, w drugiej kolumnie drugą, ... itd. Ta sama zasada obowiązuje przy kodowaniu nazwiska.

9. Przed rozpoczęciem olimpiady nauczyciel otwiera kopertę z testami i rozdaje je uczestnikom.

10. Jeśli liczba zgłoszonych uczestników jest mniejsza od liczby uczniów chętnych do wzięcia udziału w olimpiadzie, nauczyciel może skserować test. Z powodów technicznych nie należy kserować kart odpowiedzi, przy czym w przesyłce z materiałami konkursowymi znajdą Państwo o około 20% więcej kart odpowiedzi niż wynika to ze zgłoszenia.

11. Liczba faktycznie startujących nie może być jednak mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby zgłoszonych.

12. Do każdego pytania w teście podane są cztery odpowiedzi A, B, C, D. Jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne.

13. Wszystkie poprawne odpowiedzi należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi poprzez zamalowanie pola.

14. Na karcie odpowiedzi znajduje się także pole „brak odpowiedzi”. Uczeń, który nie chce odpowiadać na dane pytanie, zamalowuje pole „brak odpowiedzi”.

15. Każda odpowiedź udzielona na dane pytanie podlega ocenie. Za poprawnie udzieloną odpowiedź, uczeń otrzymuje 1 pkt., za błędną -1 pkt. Za zaznaczenie pola „brak odpowiedzi” otrzymuje 0 pkt.

16. Aby żaden z uczniów nie uzyskał w końcowej punktacji ujemnego wyniku, otrzyma przed konkursem 104 punkty. Odpowiadając na wszystkie pytania błędnie uczeń otrzyma 0 punktów w końcowej klasyfikacji, a gdy odpowie na wszystkie poprawnie otrzyma 208 pkt.

17. Po skończeniu pisania olimpiady każdy uczeń wkłada tylko kartę odpowiedzi do przygotowanej koperty zbiorczej.

18. Nauczyciel zobowiązany jest także do dokonania wpłaty, odesłania wypełnionych kart odpowiedzi, wypełnionego protokołu i dowodu wpłaty na adres:

Olimpus
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

19. Uiszczenia opłaty oraz odesłania kart odpowiedzi należy dokonać do 07-01-2021 r.

20. Przypominamy, że opłaty zależą od liczby startujących uczestników i wynoszą kolejno:

  • 9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 5 do 29 uczestników,
  • 9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady powyżej 30 uczestników.

21. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki, nagrody książkowe oraz dyplomy do 25-02-2021 r. Reklamacje można składać do 31-05-2021 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

22. Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie może stanowić podstawy reklamacji.