Logowanie

Kontakt

Kontakt

Olimpiady Olimpus

Olimpiady Olimpus

1. Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Zadań Logicznych jest Olimpus.

2. Olimpiada ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w niej mają uczniowie z klas I-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących z klas I-III. Przewiduje się przeprowadzenie testów na czterech poziomach:

  • poziom 1 - edukacja wczesnoszkolna klasy I-III,
  • poziom 2 - klasy IV-VI szkoły podstawowej,
  • poziom 3 - klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
  • poziom 4 - klasy I-III liceum ogólnokształcącego.

3. Zgłoszenia szkoły można dokonać do 14-12-2021 r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

Olimpus; ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa

4. Olimpiada odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 10-01-2022 roku. W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej, olimpiada zostanie przeprowadzona w formie online.

5. Do zgłoszonej szkoły do dnia 31-12-2021 r. zostaną przesłane karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi. Pytania znajdować się będą w zalakowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Organizator Olimpiady w chwili rozpoczęcia zawodów w obecności zawodników.

6. Olimpiada polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.

7. Do każdego pytania w teście podane są cztery odpowiedzi A, B, C, D. Jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Aby żaden z uczniów nie uzyskał w końcowej punktacji ujemnego wyniku, otrzyma przed konkursem 104 punkty. Odpowiadając na wszystkie pytania błędnie uczeń otrzyma 0 punktów w końcowej klasyfikacji, a gdy odpowie na wszystkie poprawnie otrzyma 208 pkt. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów. W tym przypadku zaznacza pole „brak odpowiedzi”.

8. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu olimpiady.

9. Kopertę z kartami odpowiedzi oraz protokół z przeprowadzenia olimpiady należy odesłać do dnia 11-01-2022 r.

10. Szkolny Organizator Olimpiady jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników olimpiady.

11. Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe w wysokości 10,00 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Olimpiady wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:

  • 9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 5 do 29 uczestników,
  • 9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady powyżej 30 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 11-01-2022 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

OLIMPUS
ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa
13 1140 2017 0000 4602 1303 4886

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację olimpiady i nagrody wewnętrzne.

12. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator olimpiady informuje, że faktyczna liczba startujących w olimpiadzie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza niż 5 osób. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 11 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 5, 30).

13. Zarazem organizator olimpiady informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w olimpiadzie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 29 uczestników); organizator olimpiady zastosuje wyższy upust.

14. Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Zadań Logicznych zostaną rozdane wśród uczniów szkół podstawowych oraz wśród licealistów na następujących zasadach (niezależnie od liczby osób na danym miejscu):

  • Miejsce 1: Dyplom laureata I miejsca oraz nagroda książkowa;
  • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
  • Miejsca od 6 do 15: Dyplomy laureatów;
  • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!!

15. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w olimpiadzie łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, a dla nauczycieli - dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiej, ponadprogramowej olimpiady.

16. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 25-02-2022 r. Reklamacje można składać do 31-05-2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.