Olimpus banner

1. Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Sporcie i kulturze Fizycznej jest Olimpus.


2. Olimpiada ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w niej mają uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących. Przewiduje się przeprowadzenie testów na trzech poziomach zaawansowania:

 • Poziom 1 - klasy IV-VI szkoły podstawowej,
 • Poziom 2 - klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
 • Poziom 3 - klasy I-III liceum ogólnokształcącego.

 

3. Zgłoszenia szkoły można dokonać do 18-03-2022 r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

 • Wypełnić ZGŁOSZENIE na stronie  www.olimpus.edu.pl/sport
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać faksem pod numer 22 517-16-51;
 • Zadzwonić pod numer 22 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres:

 

OLIMPUS

ul. Grochowska 341/268

03-822 Warszawa

 

4. Olimpiada odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 05-04-2022 roku. W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej, olimpiada zostanie przeprowadzona w formie online.


5. Do zgłoszonej szkoły do dnia 01-04-2022 r. zostaną przesłane karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi. Pytania znajdować się będą w zalakowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Organizator Olimpiady w chwili rozpoczęcia zawodów w obecności zawodników.


6. Olimpiada polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych, na co przeznaczone jest 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.


7. Do każdego pytania w teście podane są cztery odpowiedzi A, B, C, D. Jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Aby żaden z uczniów nie uzyskał w końcowej punktacji ujemnego wyniku, otrzyma przed konkursem 120 punktów. Odpowiadając na wszystkie pytania błędnie uczeń otrzyma 0 punktów w końcowej klasyfikacji, a gdy odpowie na wszystkie poprawnie otrzyma 240 pkt. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów. W tym przypadku zaznacza pole „brak odpowiedzi”.


8. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu olimpiady.


9. Kopertę z kartami odpowiedzi oraz protokół z przeprowadzenia olimpiady należy odesłać do dnia 06-04-2022 r.


10. Szkolny Organizator Olimpiady jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników olimpiady.


11. Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe w wysokości 12,00 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Olimpiady wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:

 • 11,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 5 do 29 uczestników,
 • 11,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady powyżej 30 uczestników.

 

Wpłaty należy dokonać do 06-04-2022 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:


OLIMPUS
ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa
54 1140 2004 0000 3202 7647 4610


Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację olimpiady i nagrody wewnętrzne.


12. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator olimpiady informuje, że faktyczna liczba startujących w olimpiadzie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza niż 5 osób. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 11 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 5, 30).


13. Zarazem organizator olimpiady informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w olimpiadzie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 29 uczestników); organizator olimpiady zastosuje wyższy upust.


14. Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej zostaną rozdane wśród uczniów szkół podstawowych oraz wśród licealistów na następujących zasadach (niezależnie od liczby osób na danym miejscu):

 • Miejsce 1: Dyplom laureata I miejsca oraz nagroda książkowa;
 • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
 • Miejsca od 6 do 15: Dyplomy laureatów;
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

 

Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!!


15. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w olimpiadzie łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, a dla nauczycieli - dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiej, ponadprogramowej olimpiady.


16. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 19-05-2022 r. Reklamacje można składać do 30-09-2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.