sesja zimowa

Subskrypcja


Kontakt
Olimpus
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa
tel. (22) 517-16-50, fax. (22) 517-16-51
e-mail: olimpus@olimpus.edu.pl

1. Organizatorem sesji zimowej olimpiady Olimpusek i olimpiady Olimpusek z języka angielskiego jest Olimpus.

2. Olimpiady mają zakres ogólnopolski i są przeznaczone dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej od klasy I do III szkoły podstawowej.

3. Zgłoszenia szkoły można dokonać do 13-12-2021 r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

  • Wypełnić ZGŁOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl/olimpusek
  • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać faksem pod numer 22 517-16-51;
  • Zadzwonić pod numer 22 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;
  • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Olimpus; ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa z dopiskiem „Olimpusek Sesja zimowa”

4. Olimpiady odbywają się równolegle we wszystkich szkołach w dniach: 12-01-2022 r. (OLIMPUSEK) i 13-01-2022 r. (OLIMPUSEK z języka angielskiego).

5. Do zgłoszonej szkoły do dnia 10-01-2022 r. zostaną przesłane sprawdziany konkursowe oraz materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia olimpiad. Sprawdziany znajdować się będą w zalakowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Organizator Olimpiady w chwili rozpoczęcia zawodów w obecności zawodników.

6. Olimpiada polega na pisemnym rozwiązaniu sprawdzianu składającego się z 21 pytań, na co przeznaczone jest 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź.

7. Treść sprawdzianów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej (OLIMPUSEK - sprawdzian zintegrowany) oraz podstawowe zwroty i słownictwo (OLIMPUSEK z języka angielskiego).

8. Odpowiedzi uczeń zakreśla bezpośrednio na teście. Po zawodach każdy uczeń wkłada wypełniony test do koperty zbiorczej, którą szkolny organizator olimpiady zakleja zaraz po zakończeniu olimpiady.

9. Kopertę z rozwiązanymi przez uczniów sprawdzianami konkursowymi oraz protokół z przeprowadzenia olimpiady należy odesłać do dnia 14-01-2022 r.

10. Szkolny Organizator Olimpiady jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. W klasie I istnieje możliwość odczytywania przez nauczyciela poleceń zawartych w teście. Odczytywanie to jednak nie może mieć charakteru wskazywania uczniowi poprawnej odpowiedzi.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników olimpiady.

12. Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe na rzecz Rady Rodziców w wysokości 10,00 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Olimpiady wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:

  • 9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 8 do 49 uczestników,
  • 9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady powyżej 50 uczestników.

Olimpiady OLIMPUSEK i OLIMPUSEK z języka angielskiego rozliczane są oddzielnie.

Wpłaty należy dokonać do 14-01-2022 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

OLIMPUS

ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa

52 1140 2017 0000 4902 1185 2771

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację olimpiad i nagrody wewnętrzne. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w olimpiadzie OLIMPUSEK oraz OLIMPUSEK z języka angielskiego, ponosi opłatę za każdą z nich.

13. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator olimpiad informuje, że faktyczna liczba startujących w konkursie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby zgłoszonych i wynosić mniej niż 8 osób. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 12 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 8, 50).

14. Zarazem organizator olimpiad informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w olimpiadzie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 49 uczestników) organizator olimpiady zastosuje wyższy upust.

15. Nagrody dla zwycięzców i uczestników olimpiad Olimpusek i Olimpusek z języka angielskiego zostaną rozdane wśród uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki w każdej serii olimpiady (tj. klasa I, II i III) na następujących zasadach (niezależnie od liczby osób na danym miejscu):

  • Miejsce 1: Dyplom laureata I miejsca oraz nagroda książkowa;
  • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
  • Miejsca od 6 do 15: Dyplomy laureatów;
  • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!!

16. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w olimpiadach łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, a dla nauczycieli - dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiej, ponadprogramowej olimpiady.

17. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 11-03-2022 r. Reklamacje można składać do 31-05-2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.