biologia

Biologia - sesja jesienna

Olimpiada Olimpus w sesji jesiennej z biologii przeznaczona jest dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z biologii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości anatomii, botaniki, zoologii. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Biologia jako nauka:

 • czym zajmuje się biologia;
 • cechy organizmów żywych;
 • czynności życiowe organizmów;
 • budowa organizmów wielokomórkowych;
 • dziedziny biologii.

2.   Poznawanie biologii:

 • obserwacja;
 • metoda naukowa;
 • gdzie czerpać wiedzę z biologii.

3.   Mikroskop, preparaty i obserwacje:

 • budowa mikroskopu optycznego;
 • mikroskop elektronowy;
 • obliczanie powiększenia mikroskopu.

4.   Składniki chemiczne organizmów:

 • sole, tłuszcze, białka, cukry - budowa, przykłady, funkcje;
 • woda;
 • kwasy nukleinowe;
 • komórka zwierzęca i jej budowa;
 • komórka roślinna i jej budowa;
 • komórka bakteryjna i jej budowa.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Zakres materiału klasy 5 szkoły podstawowej oraz:
2.   W królestwie zwierząt:

 • komórka zwierzęca;
 • cechy zwierząt;
 • symetria ciała zwierząt;
 • zwierzęta kręgowe;
 • zwierzęta bezkręgowe.

3.   Tkanki występujące u zwierząt:

 • rodzaje tkanek;
 • tkanka nabłonkowa, budowa i funkcje;
 • tkanka mięśniowa, budowa i funkcje;
 • tkanka nerwowa, budowa i funkcje;
 • obserwacje tkanek pod mikroskopem.

4.   Tkanka łączna:

 • rodzaje tkanki łącznej;
 • tkanki kostna, chrzęstna oraz tłuszczowa;
 • krew jako tkanka płynna;
 • cechy charakterystyczne poszczególnych tkanek.

5.   Parzydełkowce:

 • budowa parzydełkowców;
 • przedstawiciele parzydełkowców.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

I.   Zagadnienia tematyczne z klasy 6.
II.   Skóra - powłoka organizmu:
1.   Budowa i funkcje skóry.
2.   Wytwory naskórka.
3.   Dolegliwości i choroby skóry.
III.   Aparat ruchu:
1.   Aparat ruchu. Budowa szkieletu:

 • szkielet człowieka;
 • funkcje szkieletu;
 • rozpoznawanie kości;
 • kształty kości - przykłady, rozpoznawanie.

2.   Budowa szkieletu osiowego:

 • budowa czaszki: mózgoczaszki i trzewioczaszki;
 • kręgosłup - podstawowy element szkieletu (budowa kręgosłupa, rozpoznawanie kręgów);
 • budowa klatki piersiowej;
 • funkcje elementów szkieletu osiowego.

3.   Szkielet kończyn oraz ich obręczy:

 • kości kończyny górnej i obręczy barkowej;
 • kości kończyny dolnej i obręczy miednicznej;
 • rodzaje stawów.

4.   Kości - elementy składowe szkieletu:

 • budowa fizyczna i chemiczna kości długiej;
 • szpik kostny;
 • funkcje kości, cechy budowy fizycznej umożliwiające spełnienie tych funkcji.

5.   Budowa i znaczenie mięśni:

 • anatagonistyczne działanie mięśni;
 • budowa mięśnia szkieletowego;
 • rodzaje i cechy tkanki mięśniowej;
 • funkcje mięśni szkieletowych;
 • lokalizacja mięśni szkieletowych (m. okrężny oka, m. żwacz, m. piersiowy większy, m. dwugłowy ramienia, m. trójgłowy ramienia, m. ramienno - promieniowy, m. prosty brzucha, m. prosty uda, m. piszczelowy większy, m. krawiecki, m, czworoboczny, m. naramienny, m. najszerszy grzbietu, m. pośladkowy wielki, m. dwugłowy uda, m. trójgłowy łydki);
 • warunki pracy mięśni.

6.   Choroby aparatu ruchu.
IV.   Organizm człowieka jako funkcjonalna całość:
1.   Poziomy organizacji ciała człowieka.
2.   Rodzaje tkanek zwierzęcych (budowa i funkcje).
3.   Funkcje układów narządów człowieka.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Zagadnienia z klasy 7
I.   Narządy zmysłów:
1.   Budowa i działanie narządu wzroku:

 • budowa oka;
 • funkcje poszczególnych części gałki ocznej;
 • mechanizm widzenia.

2.   Ucho - narząd słuchu i równowagi:

 • budowa ucha oraz funkcje jego elementów składowych;
 • droga fali dźwiękowej w uchu, odbiór wrażeń dźwiękowych.

3.   Zmysły powonienia smaku i dotyku.

Zagadnienia z klasy 8
I.   Genetyka:
1.   Nośnik informacji genetycznej - DNA:

 • budowa i rola DNA;
 • komplementarność zasad;
 • budowa i rola RNA;
 • rodzaje kwasu RNA;
 • budowa chromosomu;
 • replikacja DNA.

2.   Podziały komórkowe:

 • mitoza i mejoza - przebieg, znaczenie;
 • komórka haploidalna i diploidalna.

3.   Kod genetyczny.
4.   Dziedziczenie cech u człowieka:

 • fenotyp i genotyp;
 • homozygota dominująca i recesywna, heterozygota;
 • przykłady cech, które dominują u ludzi.

5.   Dziedziczenie płci u człowieka:

 • kariotyp człowieka;
 • zasada dziedziczenia płci;
 • rozwiązywanie krzyżówek genetycznych przedstawiających choroby sprzężone z płcią: hemofilię oraz daltonizm;
 • genotypy osób zdrowych i chorych na hemofilię i daltonizm.

6.   Mechanizm dziedziczenia cech u człowieka:

 • mechanizm dziedziczenia grup krwi i czynnika Rh;
 • rozpoznanie grup krwi na podstawie genotypów;
 • ustalenie grupy krwi ojca na podstawie znajomości grup krwi matki i dziecka;
 • ustalenie czynnika Rh dzieci na podstawie znajomości czynnika Rh ich rodziców;
 • konflikt serologiczny - krzyżówka genetyczna.

7.   Mutacje:

 • rodzaje mutacji;
 • przyczyny mutacji;
 • choroby genetyczne (objawy, sposób dziedziczenia, sposób leczenia).

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
2.   Zasady prowadzenia badań biologicznych:

 • metody naukowe stosowane w biologii;
 • zasady przeprowadzania obserwacji i doświadczeń;
 • próba badawcza i kontrolna (pozytywna i negatywna);
 • dokumentowanie badań biologicznych, dane jakościowe i dane ilościowe (tabele, wykresy);
 • analiza wyników badań;
 • budowa mikroskopu i zasada działania mikroskopu optycznego i elektronowego (SEM i TEM).

3.   Węglowodany - budowa i znaczenie:

 • budowa węglowodanów;
 • podział węglowodanów na monosacharydy, disacharydy i polisacharydy;
 • przemiany glukozy;
 • wiązanie O-glikozydowe;
 • budowa, przykłady i funkcje monosacharydów, disacharydów i polisacharydów;
 • występowanie i znaczenie węglowodanów;
 • wykrywanie monosacharydów i polisacharydów w materiale biologicznym.

4.   Białka - budulec życia:

 • budowa aminokwasów i białek;
 • związek między budową a funkcją białek;
 • podział białek na białka proste i złożone;
 • przykłady białek, ich występowanie i funkcje.

5.   Właściwości i wykrywanie białek:

 • właściwości białek;
 • wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na białka (zjawisko koagulacji i denaturacji);
 • badanie wpływu wybranych czynników fizykochemicznych na białko;
 • wykrywanie białek w materiale biologicznym (reakcja biuretowa, reakcja ksantofilowa).

6.   Lipidy - budowa i znaczenie:

 • podział lipidów ze względu na budowę cząsteczki;
 • budowa i właściwości lipidów prostych;
 • kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone;
 • budowa i właściwości lipidów złożonych;
 • znaczenie biologiczne lipidów prostych i złożonych;
 • wykrywanie lipidów w materiale biologicznym.

7.   Budowa i funkcje kwasów nukleinowych:

 • budowa i funkcje nukleotydów;
 • zasada komplementarności;
 • budowa DNA;
 • występowanie i znaczenie DNA;
 • budowa i rodzaje RNA;
 • znaczenie RNA.

8.   Budowa komórki:

 • podział komórek na eukariotyczne i prokariotyczne; budowa komórki priokariotycznej;
 • główne elementy komórki eukariotycznej;
 • przykłady przystosowania komórek do pełnionych przez nie funkcji;
 • porównanie budowy komórek zwierzęcych, roślinnych i grzybowych;
 • budowa i znaczenie błon biologicznych:
  - budowa i rodzaje błon biologicznych;
  - funkcje błon biologicznych;
  - rodzaje transportu przez błony (transport bierny i czynny);
  - osmoza w komórce roślinnej i zwierzęcej;
  - badanie wpływu roztworów o różnym stężeniu na zjawisko osmozy;
 • budowa i rola jądra komórkowego:
  - budowa jądra komórkowego;
  - funkcje jądra komórkowego;
  - organizacja materiału genetycznego w jądrze komórkowym;
 • składniki cytoplazmy:
  - budowa i funkcje cytozolu;
  - budowa i funkcje cytoszkieletu;
  - system błon wewnątrzkomórkowych (siateczka śródplazmatyczna, wakuole, lizosomy, aparat Golgiego);
  - funkcje rybosomów;
  - budowa i funkcje mitochondriów;
 • cykl komórkowy:
  - fazy cyklu komórkowego;
  - znaczenie procesu replikacji DNA;
  - zmiany ilości DNA w poszczególnych fazach cyklu komórkowego;
 • przebieg podziałów komórkowych; znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy:
  - znaczenie mitozy i mejozy; główne etapy mejozy i mitozy, proces crossing-over;
  - porównanie mitozy z mejozą;
  - przebieg i znaczenie procesu apoptozy
  .

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:
2.   Ogólna budowa i funkcje szkieletu:

 • podział aparatu ruchu na część bierną i część czynną;
 • budowa i funkcje szkieletu, elementy szkieletu osiowego i szkieletu kończyn;
 • podział kości ze względu na ich kształt;
 • budowa zewnętrzna i budowa wewnętrzna kości długiej;
 • właściwości kości a ich funkcje.

3.   Rodzaje połączeń kości:

 • podział połączeń kości (połączenia ścisłe i połączenia ruchome);
 • rodzaje i budowa połączeń ścisłych;
 • budowa stawu i funkcje budujących go elementów;
 • rodzaje stawów.

4.   Szkielet osiowy i szkielet kończyn:

 • budowa i rola elementów szkieletu osiowego: czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej;
 • naturalne krzywizny kręgosłupa;
 • budowa obręczy barkowej i kończyny górnej;
 • budowa obręczy miednicznej i kończyny dolnej.

5.   Budowa i funkcjonowanie mięśni szkieletowych:

 • przykłady mięśni szkieletowych i ich funkcje;
 • budowa mięśnia szkieletowego z uwzględnieniem budowy sarkomeru;
 • współdziałanie i antagonizm mięśni szkieletowych;
 • mechanizm skurczu mięśnia;
 • źródła energii dla mięśni.

6.   Higiena i choroby aparatu ruchu:

 • wpływ diety, suplementów diety i aktywności fizycznej na stan aparatu ruchu;
 • doping i jego wpływ na organizm;
 • zaburzenia aparatu ruchu (wady postawy, płaskostopie, urazy mechaniczne);
 • profilaktyka wad postawy i płaskostopia;
 • choroby aparatu ruchu (osteoporoza i krzywica) oraz ich profilaktyka.

7.   Układ pokarmowy:

 • organiczne składniki pokarmowe:
  - cukry jako główne źródło energii;
  - podział węglowodanów na przyswajalne i nieprzyswajalne;
  - błonnik pokarmowy i jego funkcja;
  - białka jako budulec organizmu;
  - podział aminokwasów na endogenne i egzogenne;
  - białka pełnowartościowe i niepełnowartościowe;
  - tłuszcze jako materiał zapasowy;
  - funkcje NNKT i ich źródła;
  - zapotrzebowanie organizmu na składniki pokarmowe;
 • rola witamin; nieorganiczne składniki pokarmowe:
  - podział witamin na rozpuszczalne w tłuszczach i rozpuszczalne w wodzie;
  - zapotrzebowanie organizmu na witaminy (hipowitaminoza, awitaminoza i hiperwitaminoza);
  - charakterystyka, funkcje i źródła witamin;
  - znaczenie naturalnych antyutleniaczy;
  - podział składników mineralnych na makroelementy i mikroelementy oraz ich funkcje;
  - znaczenie i właściwości wody;
  - bilans wodny człowieka;
 • budowa i funkcje układu pokarmowego:
  - odcinki przewodu pokarmowego i ich rola;
  - wędrówka pokarmu w przewodzie pokarmowym;
  - rodzaje zębów i ich budowa;
  - związek między budową poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego a pełnionymi przez nie funkcjami;
  - mikrobiom i jego rola w organizmie;
  - gruczoły trawienne (wątroba, trzustka, ślinianki);
  - wątroba jako centrum metaboliczne organizmu;
 • procesy trawienia i wchłaniania:
  - trawienie w przewodzie pokarmowym składników odżywczych: białek, tłuszczów, cukrów;
  - enzymy trawienne i ich funkcje;
  - wchłanianie produktów powstałych w wyniku trawienia składników pokarmowych;
  - budowa i rola kosmków jelitowych;
  - działanie ośrodków głodu i sytości;
  - wpływ pH na trawienie skrobi;
 • zasady racjonalnego odżywiania się:
  - czynniki wpływające na zapotrzebowanie organizmu na składniki pokarmowe;
  - bilans energetyczny (dodatni i ujemny);
  - piramida zdrowego żywienia i stylu życia;
  - wielkość porcji i proporcje składników posiłków;
  - otyłość jako problem zdrowotny związany z rozwojem cywilizacji, przyczyny otyłości i jej profilaktyka;
  - BMI;
  - zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia);
 • choroby układu pokarmowego:
  - badania diagnostyczne chorób układu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia, USG, badania krwi i kału);
  - choroby pasożytnicze układu pokarmowego (tasiemiec, glista ludzka, owsik, włosień kręty) i sposoby zarażenia się nimi;
  - choroby wirusowe układu pokarmowego (WZW A, WZW B, WZW C);
  - choroby bakteryjne układu pokarmowego (próchnica, choroba wrzodowa, salmonelloza);
  - zespół złego wchłaniania;
  - choroba Crohna;
  - choroby nowotworowe układu pokarmowego (rak żołądka, rak jelita grubego);
  - dieta bezglutenowa
  .

8.   Układ oddechowy:

 • budowa i funkcje układu oddechowego:
  - budowa i funkcje układu oddechowego - budowa i funkcje dróg oddechowych oraz płuc, funkcja nagłośni;
  - związek między budową elementów układu oddechowego a pełnionymi przez nie funkcjami;
  - powstawanie głosu;
 • wentylacja i wymiana gazowa:
  - mechanizm wentylacji płuc;
  - warunki umożliwiające i ułatwiające dyfuzję gazów przez powierzchnię wymiany gazowej płuc;
  - całkowita i życiowa pojemność płuc;
  - przepona i jej funkcja;
  - regulacja częstości oddechów - rola ośrodka oddechowego;
  - przebieg wymiany gazowej w płucach i tkankach;
  - udział krwi w transporcie tlenu i dwutlenku węgla;
  - budowa hemoglobiny i jej rola w transporcie gazów oddechowych;
  - powinowactwo hemoglobiny do tlenu w różnych warunkach pH i temperatury krwi oraz ciśnienia parcjalnego tlenu w środowisku zewnętrznym;
  - zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i wydychanym;
 • zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego:
  - rodzaje zanieczyszczeń powietrza (tlenek węgla, pyłowe zanieczyszczenia powietrza, dym tytoniowy, smog) i ich wpływ na zdrowie;
  - szkodliwość palenia papierosów;
  - diagnostyka chorób układu oddechowego (RTG klatki piersiowej, bronchoskopia, spirometria);
  - wybrane choroby układu oddechowego (nieżyt nosa, przeziębienie, grypa, angina, gruźlica płuc, rak płuc, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc).

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:
2.   Cechy kodu genetycznego:

 • kod genetyczny;
 • kodon;
 • rola kodonu START i STOP;
 • cechy kodu genetycznego;
 • tabela kodu genetycznego.

3.   Odczytywanie informacji genetycznej:

 • ekspresja genów;
 • transkrypcja;
 • rola polimerazy RNA;
 • modyfikacje potranskrypcyjne;
 • translacja;
 • modyfikacje potranslacyjne;
 • regulacja ekspresji genów.

4.   Gen a genom. Budowa i rola kwasów nukleinowych:

 • gen;
 • genom;
 • budowa DNA;
 • reguła komplementarności;
 • funkcje DNA;
 • replikacja DNA;
 • budowa RNA;
 • rodzaje i funkcje RNA.

5.   Genetyka klasyczna. I prawo Mendla. Krzyżówka testowa:

 • genotyp, fenotyp, allel;
 • allel dominujący, allel recesywny;
 • homozygota, heterozygota;
 • badania Mendla;
 • I prawo Mendla;
 • krzyżówka genetyczna;
 • szachownica (diagram) Punnetta;
 • krzyżówka testowa;
 • dziedziczenie jednogenowe.

6.   Genetyka klasyczna. II prawo Mendla:

 • II prawo Mendla;
 • krzyżówka genetyczna dwugenowa;
 • krzyżówka testowa dwugenowa;
 • zapis krzyżówki dwugenowej.

7.   Genetyka klasyczna. Inne sposoby dziedziczenia cech:

 • dziedziczenie jednogenowe;
 • dominacja pełna i dominacja niepełna;
 • kodominacja;
 • allele wielokrotne - dziedziczenie grup krwi;
 • dziedziczenie wielogenowe;
 • geny kumulatywne;
 • geny dopełniające się;
 • plejotropia;
 • epistaza.

8.   Genetyka klasyczna. Dziedziczenie płci. Cechy sprzężone z płcią:

 • kariotyp człowieka;
 • dziedziczenie płci u człowieka;
 • dziedziczenie cech sprzężonych z płcią.

9.   Genetyka klasyczna. Chromosomowa teoria dziedziczenia:

 • główne założenia chromosomowej teorii dziedziczenia Morgana;
 • chromosomy homologiczne;
 • geny sprzężone;
 • znaczenie crossing-over.

10.   Zmienność organizmów. Mutacje wraz z treściami rozszerzonymi do tego działu:

 • zmienność organizmów i jej rodzaje;
 • plastyczność fenotypów;
 • zmienność rekombinacyjna;
 • zmienność mutacyjna;
 • mutacja punktowa (insercje, delecje, tranzycie, transwersje); mutacje polegające na substytucji i zmianie ramki odczytu;
 • mutacje chromosomowe strukturalne i liczbowe i ich rodzaje oraz przykłady chorób genetycznych;
 • zmienność ciągła i zmienność nieciągła;
 • czynniki mutagenne;
 • czynniki wpływające na rekombinację;
 • mutacje korzystne i niekorzystne dla organizmu.

11.   Choroby i zaburzenia genetyczne człowieka wraz z treściami rozszerzonymi do tego działu:

 • choroby jednogenowe człowieka: sprzężone z płcią, niesprzężone z płcią, dominujące, recesywne;
 • aberracje chromosomowe człowieka;
 • rodowody genetyczne;
 • choroby wynikające z dziedziczenia mitochondrialnego.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA BIOLOGIA PRZYRODA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności